Index Indeks
ovine trophoblast protein ovini trofoblast protein
Övre Norrland Övre Norrland
ovulation ovulacija
ovum jaje
owe biti dužan, biti obavezan, dugovati
owed dugovano, duguje, duguju
owi buljina, sova
owing dužan, uslijed, zadužen, zahvaljujući, zbog
owing to poradi, radi, zbog
Owing to their quality Svojom kvalitetom
owl buljina, sova
own biti u vlasništvu, imati, na vlastitu odgovornost, osobni, posjedovali, posjedovati, priznati, rođeni, svoj, vlastit, vlastiti, vlastitih, vlastitoga, vlastitom
own basket vlastiti koš
own consumption vlastita potrošnja
own resources vlastiti prihodi
own risk vlastiti rizik
own-account transport prijevoz za vlastite potrebe
owned vlasništvo, vlasništvu
owner brodovlasnik, posjednik, vlasnik, vlasnika, vlasnikom, vlasniku
owner (ship) brodar
owner farming poljoprivredna proizvodnja na vlastitom zemljištu
owners gospodari, nositelji, vlasnici, vlasnike
ownership posjedovanje, udjela, vlasnička struktura, vlasništvo, vlasništvu
ownership right pravo vlasništva
ownership rights imovinska prava, pravo vlasništva, vlasništvo
owns ima, posjeduje, u vlasništvu
ox bik, goveče, vol
oxadiazines oksadiazini
oxalates oksalati
oxen volova
oxidase oksidaza
oxidates Oksidi
oxidation oksidacija, oksidacijski
Oxidation stress oksidativni stres
oxidative interactions oksidativne interakcije
oxidative lesion to DNA oksidativna lezija DNA
Oxidative stress oksidativni stres
oxide oksid, oksidacije
oxide film oksidni film
oxide glasses oksidna stakla
oxide materials oksidni materijali
oxides oksidi
oxidising oksidacijskim
oxidize oksidirati
oxido-reduction processes oksido-redukcijski procesi
oxigen meter instrument za mjerenje postotka kisika
oximes oksimi
Oxonian oksfordski
oxo-oximes okso-oksimi
oxopropanoate oksopropionat
oxygen kisik
oxygen absorption gubitci propagacije zbog apsorpcije molekula kisik, gubitci zbog molekula kisika
oxygen deficiency nestašica kisika
oxygen electrode kisikova elektroda
Oxygen free radicals Slobodni radikali kisika
oxygen radicals kisikovi radikali
oxygen saturation zasićenje kisikom
oxygen supply plant kisikana
oxygenate dati kisik
oxymoron oksimoron
oxytalan fibers oksitalanska vlakna
oxytetracycline and erythromycin oksitetraciklin i eritromicin
oyster kamenica, ostriga
oyster mushroom bukovača
oyster mushroom Austernpilz bukovača
oystercatcher ostrigar
oysters oštrige
oz unca
ozone ozon
ozonolysis ozonoliza
p band frekvencijski pojas p, područje p
p persistent CSMA CSMA s vjerojatnošću (odašiljanja) p
p persistent protocol CSMALAN mreža, protokol s vjerojatnošću odašiljanja p
p.m. po podne, poslije podne
P1 message poruka P1, poruka protokola P2 X.400 u omotnici koja definira
P1 protocol protokol P1, protokol X.419 koji opisuje razmjenu poruka između
P2 message poruka P2, poruka protokola X.400 s P2 zaglavljem koje defini
P2 protocol protokol P2P2 protocol
P3 protocol protokol P3, protokol X.411 koji opisuje komunikaciju između UA
P7 protocol protokol između korisničkog posrednika i poštansko, protokol P7
pa ćale, otac, tata
PA/PE bags PA/PE vrećice
pabulum hrana
PABX computer teaming združivanje kucne centrale i računala (Siemensov i
pace bez zamjere, brzina, brzina hoda, hod, korak, kretanja, otkoračiti, ravan kas, s dopuštenjem, tempo
pace of funding brzina stvaranja fonda
paced work nametnuti radni ritam
pacemaker davalac tempa, pejsmejker, sinusni čvor srca, vođa
pace-maker davalac tempa, pejsmejker
pachyderm debelokožac
pacific krotak, miran, miroljubiv, Pacifik, pomirljiv, smiren, tihooceanski
Pacific Ocean Tihi ocean
Pacific region područje Tihog oceana
pacification smirivanje, umirenje
pacifier duda, duda varalica, varalica
pacifism pacifizam
pacifist pacifista
pacify smiriti, stišati, umiriti, uspostaviti mir
pack brtva, brtviti, čopor, denjak, družina, gomila, mnoštvo, nositi, omot, paket, pakirati, svežanj, torba, tovar, upakirati, uvijati, uviti, zamotati
Pack and Go Wizard Čarobnjak za prezentaciju na putu
pack animal tovarno grlo
pack horse tovarni konj
pack of cards špil karata
pack up spakirati
package ambalaža, koleto, kućište mikroelektroničke komponente ili sklopa, omot, paket, paketa, paketu, pakiranje, pošiljka, programski paket, standardni program, svežanj, zavežljaj
package tour kružno putovanje koje agencija unaprijed organizir, paket aranžman
packaged product pakirani proizvod
packages paketa, paketi
packaging ambalaža, ambalaže, kutiju, pakiranje
packaging mistake catalogue katalog grešaka ambalaže
packaging operation postupak pakiranja
packaging print quality kvaliteta tiska na ambalaži
packaging product ambalaža
packed upakiran
packer osoba koja pakira robu, paker
packet kutija, paket, paketi, poruka, skupina bitova s korisnim podatcima i podatcima na, svežanj, zamotuljak
packet arrival dolazak paketa
packet assembler and disassembler proces sastavljanja i rastavljanja paketa
packet assembly unit jedinica za sastavljanje paketa, korisnička oprema za priključenje nepokretnih term
packet boat poštanski brod
packet broadcasting emitiranje paketa, razašiljanje paketa
packet broadcasting network mreža za emitiranje paketa, radiomreža za razašiljanje paketa
packet error detection otkrivanje pogreške u paketu
packet filtering filtriranje paketa, propuštanje paketa kroz filtar radi identifikacije
packet format format paketa, oblik paketa
packet header zaglavlje paketa
packet interHet groper mrežna provjera odredišta, mrežna usluga ispitivanja dostupnosti računala
packet interleaving multipleksiranje paketa, prepletanje paketa
packet length duljina paketa
packet length distribution raspodjela duljine paketa
packet loss gubitak paketa
packet network mreža s prospajanjem paketa, paketna mreža
packet networks paketske mreže
packet radio paketni radio, radio mreža s prospajanjem paketa
packet radio network paketna radio mreža
packet route smjer paketa, smjer prijenosa paketa
packet satellite network paketna satelitska mreža
packet switch paketni komutator, paketni prospojnik
packet switch node čvorište za prospajanje paketa
packet switched data network podatkovna mreža s prospajanjem paketa
packet switched network mreža s prospajanjem paketa, paketna komutirana mreža
packet switched public data network javna mreža za prijenos podataka prospajanjem pake, paketna komutirana javna podatkovna mreža
packet switching paketna komutacija, paketno prospajanje, prospajanje paketa
packet switching in radio channel prospajanje paketa u radiokanalu
packet switching network mreža s prospajanjem paketa
packet terminal paketni terminal
packet transfer mode paketni način prijenosa i komutacije
packetised speech govor kodiran u niz paketa, paketizirani govor
packetization pakiranje paketa, sastavljanje paketa
packetization delay kašnjenje zbog pakiranja (paketa/stanica), kašnjenje zbog pakiranja (podataka)
packetized elementary stream osnovni niz paketa
packetizing oblikovanje paketa (podataka), pakiranje
packet-mode bearer service nositelj paketnih usluga
packet-switched exchange centrala s paketnim prospajanjem
packet-switched network komutirana paketna mreža
packet-switching transmission mreža s prospajanjem paketa, prijenos s prospajanjem paketa
packing ambalažiranje, brtvljenje, pakiranja, pakiranje, pakovanje, spremarina, tovarina
packing density gustoća pakiranja (natiskanoj ploči)
paclobutrazol paklobutrazol
Pact Pakt, pakta, ugovor
pad blok, jahaći konj, jastučić, jastuk, mala košara za voće, meki umetak, podlagati, podloga, slamarica, šapa, štitnik, uzglavlje
padding bujica riječi, dopunjavanje, ispunjavanje, podlaganje, postava, postavljanje, punjenje
paddle elisa broda, lopata, peraja, veslanje, veslati, veslo
paddle ship brod lopatičar
paddle wheel brodska elisa, vijak
paddock ergela, komad zemlje, konjušnica, polje, zgrada za konje
paddy lak udarac, riža u ljusci
p-adic fields p-adska polja
padlock katanac, lokot
pads of the fingers jagodice, jastučići na prstima
paediatric pedijatrijski
paediatrician dječji ljekar, pedijatar
paediatrics pedijatrija
paedophilia pedofilija
paerl dragocjenost
Pag speeches paški govori
pagan mnogobožac, neznabožac, poganski
paganism bezboštvo, poganstvo
page mlad plemić, paž, sluga, strana, strana knjige, strana u knjizi, stranica, stranice, stranici, stranicu, stranični, stranično
page break prijelom stranice
Page Break Preview feature osobina Pregled prijeloma stranice
page description language programski jezik za opisivanje stranica (npr. post
page fault prekid radi pronalaženja stranice
page field stranično polje
Page layout Izgled strane
page layout view pogled izgleda stranice
page number broj stranice
page orientation usmjerenje stranice
page preview pregled strane
page setup postava stranice
page size veličina stranice
pageant inscenacija, maškarada, parada, svečana povorka, svetkovina, živa slika
pageantry blef, prividnost, raskoš, veličanstvenost
pager radijski pozivni prijamnik
pages stranica, stranicama, stranice
paginate numerirane stranice
paginating prelamanje stranica
pagination numeriranje stranica, označeno brojevima
paging jednosmjerno pozivanje osobe telefonom ili radiom, listanje stranica, pozivanje putem radija
paging channel kanal jednosmjernog poziva, pozivni kanal
paging system sustav jednosmjernog poziva
pah fuj
paid plaća, plaćen, plaćeno, platile, posvećen, posvećuje, posvetili, uplatiti
paid for plaćen, plaćeno
paid leave plaćeni dopust
paid vacation plaćeni dopust
paid-up kapitalizirano, otplaćeno
paid-up policy kapitalizirana polica
paid-up policy value vrijednost kapitalizirane police
paid-up sum assured kapitalizirana osigurana svota
pail kabao, kanta, vedrica, vedro, vrh pramca
pailful puno vedro
pain bol, bola, bolove, boljeti, čemer, ići na živce, iritirati, jad, mučiti, muka, nanijeti bol, napor, nevolja, patnja, porođajni trudovi, potruditi se, trud, zaboljeti, zadati bol, žalost, žalostiti
pained bolan, bolno dirnut, povrijeđen
painful bolan, mučan, prebolne, težak
pain-killer analgetik
painless bezbolan
painstaking neumoran, radan, trudoljubiv
painstakingly brižljivo, pažljivo, pomno
paint boja, bojati, bojiti, ličiti, obojiti, reket, slikati, šminka
paint spraying bojenje štrcanjem
paint-brush kist za bojenje, slikanje, slikarski kist
painted šaren
painter konop zavezan na provi barke ili brodice a služi z, ličilac, maler, slikar, soboslikar
painters slikara
painting bojanje, bojenje, likovna, nijansa, platno (slikarsko), slika, slikanje, slikarstvo, umjetnička slika
painting (act of) bojanje
painting tool bojadisarski alat
paintings slika, slikarska, slikarstvo, slike
paints and varnishes industrija boja i lakova
pair bračni par, dvoje, oženiti se, par, spariti, spariti se, udati se
pair and set clause klauzula para i garniture
pair gain system s u stav vi se struke iskoristivosti parice
paired helical filament kultura neurona
pairwise error event pojava udvojenih pogrešaka
pairwork rad u parovima
pajama bottoms hlače od pidžame
pajama top gornji dio pidžame
Index Indeks