Index Indeks
ouija board ploča za gatanje, ploča za vračanje
ounce 28,349 grama, jaguar, leopard, mjera za težinu, mrvica, pantera, unca, vrsta jaguara, zrnce
our naš, svoje
Our Lady Bogorodice
ours naš, naša
ourself ja, osobno, se, sebe
ourselves mi, mi sami, nama samima, nas, nas same, osobno, se, sebe, sebi
ousel kos
oust istisnuti, izbaciti, izgnati, najuriti
out aut, biti objavljen, glasno, iz, izgnati, izlaz, izlet, napolje, sasvim, van, vani, vanjski, vanjština
out and out izvrstan, odličan, odlučan
out of bez (ostati), iz, izvan, od
out of alignment ispad sinkronizacije
out of band izvan pojasa
out of band signaling izvanpojasna signalizacija
out of date nesuvremen, zastario
out of door na otvorenom, u prirodi
out of luck bez sreće
out of money bez novca
out of reach van dohvata
out of season predsezona
out of service prekid djelovanja
out of sight daleko od očiju
out of space deplasiran
out of step neusklađen
out of synch neusklađen
out of temper razdražljivo
out of the depths iz dubina
out of the way udaljen, zabit
out of work nazaposlen
out patient bolesnik
out through proizaći
outage gubici nafte prigodom skladištenja, gubici prigodom skladištenja, gubitak, ispusni otvor, kalo, obujam slobodan za širenje
outage probability vjerojatnost nezadovoljavajućeg prijama
outbalance nadmašiti, pretegnuti
outbid nuditi više
outboard izvan palube
outbreak eksplozija, izbijanje, nastup, početak, ustanak, uzbuna
outbuilding nadgradnja, sporedna zgrada
outburst nastup, potok, provala
outcast bez krova, izagnanik, izgnan, izgnanik, prognanik
outcome ishod, ispust, izlazni otvor, posljedica, rezultat
outcry bučan prosvjed, dreka, povika, prigovor, protest, usklik, uzvik, vika
outdated staromodan, zastario
outdegree izlazni stupanj
outdent izvlaka
outdistance prestići, preteći
outdo nadmašiti, prevladati
outdoor koji je vani, na čistom zraku, na otvorenom, otvoreni, vanjska, vanjski
outdoor exposure vanjsko izlaganje
outdoor propagation outdoor propagacija
outdoors čist zrak, izvan kuće, na zraku, napolje, priroda, van kuće, vani
outer eksterni, vanjska, vanjski
outer code vanjski kod
outer diameter vanjski promjer (koaksijalnog kabela)outgoing call
Outer Dinarides Unutarnji Dinaridi
outfight pobijediti
outfit oprema, opremiti se, pribor, snabdjeti
outfiting izlet
outfitter snabdjevač
outfitting oprema, pribor
outflank nadmudriti, zaobići
outflow OTJECANJE
outflow of capital odljev kapitala
outgoing koji izlazi, koji odlazi, odlazeći
outgoing call allowance ako je na listi ovlaštenih brojeva, usluga za dopuštenje odlaznog poziva
outgoing call barring zabrana odlaznih poziva
outgoing call restriction blokiranje odlaznog poziva
outgoing calls o d lažni pozivi
outgoing message odlazna poruka, poruka adresirana drugom odredištu
outgrow osloboditi se, prerasti
outgrowth mladica
outhouse dogradnja, nadgradnja, poljski zahod, sporedna zgrada
outing izlet, šetnja
outings spot izletište
outings spots izletišta, izletištima
outlandish čudan, inozeman, inozemni, neobičan, prekomorski, tuđ
outlast nadživjeti nešto, trajati duže od
outlaw čovjek stavljen izvan zakona, hajduk, izopačenik, odmetnik, razbojnik, stav van zakon
outlay izdaci, izdatak, potrošiti, procjena, proračun
outlet ispusni otvor, isticanje, izlaz, odušak, oluk, oticanje, prolaz, utičnica
outlet pipe odvodna cijev
outlier nepodobni elan grupe
outline crtati, glavne crte, koncept, kontura, konture, nacrt, nacrtati konture, obris, ocrtati, opći pregled, potez, silueta, skica, skicirati
outline law okvirni zakon
outlines obrise, obrisi
Outlining toolbar alatna traka Kontura
outlive nadživjeti
outlook gledište, izgledi, promatrač, prospekt, stanovište, strogo pogled
outlying dalek, udaljen, vanjski
outmatch nadmašiti
outmoded staromodan, zastario
outmost krajnji
outnumber brojno nadmašiti
out-of-the-classroom teaching izvanučionična nastava
outpatient pokretni bolesnik
outplay nadigrati, nadmašiti
outpost istureni položaj, predstraža
outpouring izlijevanje
output dobitak, eksterijer, izlaz, izlazne, izlazni, produkcija, proizvodnja, snaga, urod, utržak
output feedback mode mod izlazne povratne vezeoutput feedback mode
output set izlazni skup, skup izlaza
output writer izlazni pisač
outrage grubo vrijeđati, izvršiti nasilje, kršenje zakona, nasilje, rugati se, uvreda, vrijeđati se
outraged grubo vrijeđali
outrageous nasilan, nečuven, nemoralan, neobuzdan, odvratan, pretjeran, silovit, svirep, uvredljiv, žestok
outrank preteći činom
outre utvrđen
outreach dohvat dizalice
outrigger jaram, plovak
outright cio, iskreno, izravno, izravnu, jednom zauvijek, odmah, otvoreno, potpun, potpuno, sasvim
outrival nadmašiti
outrun pobjeći, prekoračiti, prestići
outrunner preteča
outset početak, polazak, polazna točka
outshine izdvajati, pomračiti, zamračiti, zasjeniti
outshines izdvaja
outside eksterni, izvan, izvana, krajnost, najudaljeniji, najviši, napolju, spoljašnjost, van, vani, vanjski, vanjskih, vanjština
outside broadcast vehicle reportažne vozilo
outside hitter vanjski smečer
outside left lijevo krilo
outside link vanjski kanal
outside node vanjski čvor
outside player vanjski igrač
outside vapor deposition method postupak vanjskog nanošenja (cestica stakla) iz pa
outsider autsajder, igrač koji nije favorit, laik, nečlan, strano lice
outskirts ivica šume, okolica, periferija, predgrađe, rub šume
out-slot signalling signalizacija izvan govornih vremenskih odsječaka
outsmart nadmudriti
outsourcing eksternaliziranje, outsourcing
outspoken iskazan, izgovoren, otvoren, prostodušan
outspread prostirati se, raširen, raširenost, razastrt, razgranat, širenje
outstanding glavni, istaknut, izrazit, izrazite, izvanredan, koji iskače, koji odskače, koji se ističe, koji strši, natprosječan, neispunjen, neizvršen, nenamiren, nenaplaćen, neplaćen, nepodmiren, neriješen, neriješijen, poznat
outstanding claim neriješena šteta
outstanding debts potraživanja
outstanding invoice nepodmireni račun
outstay izdržati, odoljeti, ostati duže
outstep prekoračiti
outstrech ispružiti
outstretch rastegnuti
outstretched ispružen, istrgnut, razvučen
outstrip nadmašiti, nadmašivati, prestići
outstrips nadmašuje
out-the-money izvan novca
outvie nadmašiti
outvote nadglasati, nadglasiti
outward prema van, van, vani, vanjski, vidljiv
outward processing pasivna dorada, vanjska prerada
outward processing arrangement postupak vanjske prerade
outward reinsurance predano reosiguranje
outward vessel brod koji izlazi iz luke, brod koji izlazi iz lukena more
outwardly napolju, vani
outwards na odlasku, napolje, napolju, odlazni, vani
outwards insurance pasivno osiguranje
outwards reinsurance pasivno reosiguranje, predano u reosiguranje
outweigh biti teži, pretegnuti, prevagnuti
outwit nadmudriti
outwith nadmudriti
outwork isturena utvrda, raditi bolje, van radionice
outworker radnik koji radi kod kuće
outworn iscrpljen, iznošen, iznuren, zastario
ouzel kos
oval elipsa, jajolik, ovalan, ovalna, ovalni
oval biner ovalni karabiner
ovarian ovarija
ovarian cancer karcinom jajnika, Rak jajnika
ovariectomy ovariektomija
ovary jajnik, jajniku, plodnica
ovation javno iskazivati, odobravanje, ovacija
oven krušna peć, peć, peći, pećnica, štednjak
ovens krušne peći
over amo, duž, iza, iznad, iznova, kroz, na, na drugoj strani, nad, po, potpuno, preko, prevršili, prijeko, prijelaz (u radiofoniji), širom, više, više od, viši
over a period tijekom razdoblja
over a period lasting tijekom razdoblja
over budget prekoračenje proračuna
over graduated preizglađena
over many years dugogodišnji
over port bow po pramcu lijevo
over port quarter po krmi lijevo
over pressure nadpritisak, viši pritisak
over starboard bow po pramcu desno
over starboard quarter po krmi desno
over the counter market izvanburzovno tržište
over the quota volume količina koja prelazi kvotu
overact pretjerano glumiti
overage vessel dotrajali brod
overall cijelog, cjelini, cjelokupan, cjelokupnu, globalan, kombinezon, krajnji, obuhvatan, ogrtač, opći, potpune, radno odijelo, sveobuhvatnoj, sveobuhvatnom, sveukupne, svugdje, u cjelini, uopće
overall dimensions glavne izmjere
overall return ukupan povrat
overalls radno odijelo, zaštitno odijelo
overawe ulijevati strahopoštovanje
overbalance neuravnotežiti, prevaga, prevagnuti
overbear nadjačati, nadvladati, prevagnuti, savladati
overbearing bahat, ohol, tiranski, zapovjednički
overbearingly bahato
overboard preko palube, preko strane broda u more, s lađe
overboard valve ventil za izbacivanje balasta u more
overburden nanosi, otkrivka, pokrovne stijene, preopteretiti, pretovariti
overcall nadlicitirati
overcast oblačan, opšiti rub, pokriti se, pokriven oblacima, potamniti, zamračiti
overcharge preopterećenje, previsok cijena
overcloud naoblačiti, zamračiti
overcoat gornji kaput, kaput, ogrtač
overcome nadjačati, nadvladati, obuzeti, pobijediti, prevladavanje, savladati, shrvati, svladati
overconfidence preveliko samopouzdanje
over-confidence preveliko samopouzdanje
overconfident prekomjerno samosvjestan, previše povjerljiv
overcrowd gomilati se, prenatrpati
overdial neželjena pojava svojstvena CTI primjenama, prekoračenje pri biranju
overdo prekuhati, pretjerati, pretjerivati, preuveličavati, pripeći
overdone prekuhan, prepečen, pretjeran
overdosage predoziranje
overdraft prekoračenje
overdraw prekoračiti svoj račun u banci, pretjerati u opisivanju
overdrawn prekoračen
overdress previše kititi
overdue dospio, prošao rok, zakasnio
overestimate precijeniti
over-exploitation of resources prekomjerno iskorištavanje dobara
overflow bujati, obilje, plaviti, poplava, prekoračenje kapaciteta, preliti se, preljev, preplaviti, prepuniti
overflow incontinence nemogućnost zadržavanja mokraće
overflow piping cjevovod (preljevni)
overflow traffic prelivni promet, pretočni promet
overfly nadlijetati
overfulfil prebaciti, premašiti
overgrow bujati, izrasti
overgrown izrastao, obrastao, previše visok, zarastao
overhand preko ramena, s nadlanicom prema gore, slobodnim stilom
overhand float serve gornji lelujavi servis
overhand pass objeručno gornje vršno odbijanje
overhang izbočina, nadstrešnica, natkriliti, prevjes, prijepust, privjesak, visjeti iznad
overhaul dostići, ispitati, pažljivo pregledati, prestići
overhauling točno pregledavanje
overhead dodatak, dodatan, dometnut, gornji, nad glavom, nadgradnja, nadzorni, odozgo, površinski, pretek, sinkronizacijski podatci u prijenosu informacija
overhead expenses režije, režijski troškovi
overhead position gornji dio prostora
Overhead transmission towers Dalekovodni stupovi
overhead transparencies prozirnice
overheads fiksni troškovi, režijski trošak
overhear čuti krišom, prisluškivati
overheat pregrijati
overjoyed oduševljen, presretan, zanesen
overland kopneni, kopnom, preko kopna, suhozemni
overland route kopnena ruta
overlap nalijegati, preklapanje
overlap signaling signaliziranje s preklapanjem
overlapping preklapaju, prekršaj u kretanju dizača
overlapping codebook kodna knjiga s djelomičnim prekrivanjem
overlapping of income akumuliranje prihoda
overlay prekrivanje
overlay mapping nadlaganje
overlay network prekrivajuća mreža
overlays nadslojevi
overleaf na poleđini, na slijedećoj stranici
overline linija zaglavlja
overlive nadživjeti
overload preopterećenje, preopteretiti, pretrpati, suviše natovaren
overload blocking blokiranje nadopunjavanjem igrača u bloku
overlook dizati se, gledati odozgo, izlaziti, nadgledati, pratiti, predvidjeti, propustiti, ureći
overlooker nadzornik
overlooking pored
overlord vladar, vrhovni gospoda
overly pretjerano
overman gospodar, izabrani sudac, nadzornik, natčovjek, poslovođa, starješina
overmaster ovladati, pobijediti, pokoriti
overmodulation premodulacija
overmuch prekomjerno, previše
overnight noćas, noćni, prekonoć, sinoć, sinoćnji
overnight hike dvodnevni izlet
overnight stay noćenje
overpass nadvožnjak
overpopulation prenaseljenost
overpower nadvladati, potisnuti, savladati
overpowering neodoljiv, tegoban
overproduction hiperprodukcija
over-production prekomjerna proizvodnja
over-provision precijenjen
overrach nadmudriti, prekoračiti, prevariti, rastegnuti, razvući
overrate precijeniti
override gaziti nogama, preći preko
overriding bahat, najvazniji, prisiliti, zaobići automatiku
overriding authority pravo preskakanja odredbe
overrule dobiti vlast, gospodariti, odbiti
overrun gubitak informacije zbog sporosti prijamnika, opustošiti, osvojiti, preko ruba, prekoračenje, preliti se, širiti, zarasti
oversampling preuzorkovanje
oversea inostrani, preko mora, vanjski
overseas inostrani, inozemni, preko mora, prekomorske zemlje, prekomorski, vanjski
overseas bond inozemna obveznica
overseas calls inozemni razgovori
overseas countries and territories prekomorske zemlje i područja
overseas department prekomorski departman
overseas department (France) prekomorski departman (Francuska)
overseas equity inozemna dionica
overseas territory prekomorsko područje
overseer nadglednik, nadzornik
overshadow potamniti, zakloniti, zakriliti, zasjeniti, zaštititi
oversheet zaštitni plašt (kabela)
overshoe čizmica, kaljača
overshoot nadvišenje (najveća vrijednost za koju je odziv pr
overside niz bok, po boku, sa strane, subočice
oversight nadzor, omaška, pogreška, pregled, propust
oversize prekomjeran
oversize cargo teret vangabaritnih dimenzija
overslaugh razriješiti
oversleep predugo spavati, prespavati, uspavati se
overspend straćiti
overstate pretjerivati
overstep prekoračiti
overstepping prekoračenje, prekoračenju
overstrain premorenost, preveliki zamor
overstrike precrtavanje
overstrung premoren, prenapet
overt javan, neskriven, očevidan, otvoren
overtake dostići, iznenaditi, prestići, stignuti, sustići, zahvatiti, zateći
overtax preopteretiti, previsoki porezi
over-the-counter drug lijek u slobodnoj prodaji
overthrew srušila
overthrow obaranje, pad, pobijediti, srušiti, uništiti, zbaciti
overthrust Navlaka
overtime prekovremen rad, prekovremeni rad, produžetak
overtraining pretreniranost
overture pokušaj, ponuda, predigra, uvertira
overturn obaranje, prevrat, prevrnuti, srušiti, svrgnuće, zbacivanje
overtype mode pisanje preko postojećeg
overvalue precijeniti, precjenjivanje, prevelik značaj
overview osvrt, pregled, prikaz
overvoltage protection zaštita od prenapona
overweening osoran, samosvjestan, samouvjeren, uobražen
overweight preopteretiti, pretilosti, prevaga
overwhelm nadvladati, obasuti, ovladati, pobijediti, poplaviti, preplaviti, pretrpati, savladati
overwhelmed osvaja
overwhelming neodoljiv
overwork naraditi, prekovremeni rad, premarati, preopterećenost, zamarati
Overwrite memorirati preko, prepisati preko
Index Indeks