Index Indeks
ophthalmological education oftalmološka edukacija
opiate sredstvo za umirenje
Opiates Opijati
opinion mišljenje, nazor, prosudba, rasuđivanje, uvjerenje
opinion of the EC Court of Justice mišljenje Suda EZ-a
opinion poll ispitivanje javnoga mnijenja
opinion scale mjerilo po prosudbi
opinionated dogmatičan, samouvjeren, svojevoljan, tvrdoglav
opinions mišljenja
opioid peptides opioidni peptidi
opioid receptors opioidni receptori
Opioids Opioidi
opium opijum
opponent konkurent, nesklon, protivnički, protivnik, suprotan
opponent's basket protivnički koš
opportune podesan, povoljan, pravovremen, prikladan, zgodan
opportunism oportunizam, prilagođavanje, sporazumještvo
opportunist oportunista, sporazuma
opportunistic infection oportunisti ka zaraza
opportunities mogućnosti, prilike
opportunity mogućnost, povoljna prilika, prigoda, prilika, prilike, zgoda
oppose ometati, osporiti, osujetiti, pobijati, protiviti se, proturječiti, smetati, suprotstaviti, suprotstaviti se, suprotstavljati, usprotiviti se
opposes suprotstavlja
opposing suprotan
opposing team protivnička momčad
opposite na drugoj strani, nasuprot, obrnut, oprečan, oprečnost, sučelice, suprotan, suprotnost
opposition kontrast, oporba, opozicija, protivljenje, suprotnost
oppositional opozicioni
oppresive deprimirajući
oppress deprimirati, pritiskivati, tiranizirati, tištati, tlačiti, ugnjetavati
oppressed deprimiran
oppression potištenost, potlačenost, pritisak, terora, teroru, tištanje, tjeskoba, tlačenje, ugnjetavanja, ugnjetavanje
oppressive koji tlači, okrutan, opresivne, tiranski, ugnjetački
oppressor krvnik, tiranin, tlačitelj, ugnjetač
opprobrious sramotan
oppugn pobijati
opression tlačenje
oproštenje forgiveness, forgiving, pardon
opt alternativno birati, birati između, odlučivati, odlučuje, optirati
opthalmologist liječnik za oči
optic očni, optički, vidni
optic(al) optički
optical optička, optički, optičkog, optika
optical absorption optička apsorpcija, upijanje svjetla
optical add - drop multiplexer optički multipleksor s dodavanjem i ispuštanjem, optički multipleksor s dodavanjem i ispuštanjem (k
optical and SEM analysis optička i SEM analiza
optical areal attached cable optički zračni kabel pričvršćen na vod visokog nap
optical bistability optička bistabilnost
optical brightening optičko bijeljenje
optical bypass optička zaobilaznica, optička zaobilaznica (FDDI čvora u kvaru)
optical card reader optički čitač kartica
optical carrier optički prijenosnik
optical carrier level 1 optički nosilac prve razine, optički nosilac prve razine (signal brzine 51.84 M
optical carrier level n optički nosilac razine n
optical carrier n optički prijenosnik n-te razine
optical carrier n (GC-1, GC-3, etc.) optički prijenosnik n-te razine
Optical Character Recognition optičko prepoznavanje pismena, optičko prepoznavanje znakova, prepoznavanje pismena, pretvorba datoteke skeniranog teksta u tekstovni f
optical characteristics optička svojstva
optical checking optička provjera, optičko ispitivanje
optical collisions optički sudari
optical communication optičke komunikacije
optical communication systems optički komunikacijski sustavi
optical correlator optički korelator
optical cross connect optički prospojnik
optical crystal optički kristal
optical crystallography optička kristalografija
optical data storage system optički sustav za pohranu podataka
optical design optičko oblikovanje
optical disk optički disk
optical disk unit jedinica optičkog diska
optical drive pogon optičkog diska (koji za čitanje podataka rab
optical emission spectrometry optička emisiona spektrometrija
optical emission spectroscopy optička emisijska spektrometrija
optical fiber optičko vlakno, svjetlo vod, svjetlovod
optical fiber analysis analiza svjetlovoda
optical filter optički filtar
optical filtering optičko filtriranje
optical fixed memory nepromjenljiva optička memorija
optical fluorescence optička fluorescencija
optical gain optičko pojačanjeoptical isolator
optical industry optička industrija
optical instruments optički instrumenti
optical line termination optičko linijsko zaključenje, svjetlo vod n o zaključenje
optical mark reading optičko čitanje oznaka, optičko čitanje znakova
optical medium optički medij
optical method of caustics optička metoda kaustike
optical methods optičke metode
Optical Methods of Strain Analysis optičke metode analize deformacije
Optical Methods of Strain Analzsis Optičke metode analize deformacija
Optical Modelling Optičko modeliranje
optical network unit optička mrežna jedinica
optical pattern recognition optičko raspoznavanje uzoraka
optical properties optička svojstva
optical properties of materials optička svojstva materijala
optical RAM optička poluvodička memorija
optical recording optičko snimanje, optičko zapisivanje
optical sensor for silver ions optički senzor za srebrne ione
optical space switch optički komutator s prostornom komutacijom kanala, optički prostorni prospojnik
optical storage optička memorija
optical storage device uređaj za optičku pohranu (podataka)
optical switch optički komutator, optički prospojnik
optical time division optička vremenska raspodjela
optical time domain reflectometer optički reflektometar za mjerenje u vremenskom pod
optical transmission system optički prijenosni sustav
optical water types optički tipovi vode
optical waveguide optički val o vod, optički valovod
optician optičar
optician's shop optičarska radnja
optics optika
optimal optimalan
optimal age optimalna dob
optimal and adaptive cintrol optimalni i adaptivni sustavi
optimal base of taxation optimalna baza oporezivanja
optimal choosing optimalni odabir
optimal commodity taxation optimalno oporezivanje dobara
optimal control optimalno upravljanje, optimalno vođenje
optimal controller optimalni regulator
optimal currency area optimalno valutno područje
optimal curves and surfaces modeling optimalno modeliranje krivulja i površina
optimal decision-making optimalno odlučivanje
optimal design optimalan dizajn, optimalna konstrukcija, Optimalno projektiranje
optimal device optimalna naprava
optimal form optimalni oblik
optimal frequency bands optimala glasa
optimal income taxation optimalno oporezivanje dohotka
optimal initial conditions optimalni početni uvjeti
optimal interpolant optimalni interpolant
optimal load distribution optimiranje pogona
Optimal LQ Controller Optimalni linearni kvadratni regulator
optimal mean distance to skidding tracks optimalna srednja udaljenost privlačenja do vlaka
optimal mix design optimalno doziranje
optimal monetary area optimalno monetarno podrucje
optimal opening of forest optimalna otvorenost šuma
optimal operation optimalno upravljanje
optimal order of educational reform measures optimalni redoslijed reformskih poteza
optimal powering optimalno napajanje
optimal projection optimalna projekcija
optimal rate of taxation optimalna stopa oporezivanja
optimal receiver optimalni prijamnik
optimal reverberation time optimalno vrijeme odjeka
optimal signal processing optimalna obrada signala
optimal skidding track density optimalna gustoća traktorskih vlaka
optimal state optimalnost države
optimal taxation optimalno oporezivanje
optimal taxation theory optimalna teorija oporezivanja
optimal technology optimalna tehnologija, optimalne tehnologije
optimal track density optimalna gustoća traktorskih vlaka
Optimal Trade Interventions optimalna trgovinska intervencija
optimal transmission range optimalno područje prijenosa
optimal values optimalne veličine
optimal weight matrices optimalne težinske matrice
optimalisation optimalizacija
optimalizatin optimalizacija
optimalization optimalizacija, Optimiranje, optimizacija
optimalization of labour costs optimalizacija troškova rada
optimalizations optimizacije
optimally optimalno
optimates optimati
Optimatization Optimiranje
Optimisation optimalizacija, optimiranje, Optimizacija
optimisation algorithms algoritmi optimizacije
optimisation of methods optimiranje metoda
Optimisation of system Optimizacija sistema
optimising optimalizacija, optimizacija
Optimising compilers Optimizirajući prevoditelji
optimism optimizam, vedrina
optimist optimista, vedar čovjek
optimistic optimist, optimistički
optimization antirefleksijski sloj, optimalizacija, optimalizacije, Optimalizaciuja, optimiranje, optimizacija
optimization methods optimizacijske metode
Optimization of control/management Optimalizacija upravljanja
optimization of distribution optimalizacija distribucije
optimization of functionals optimizacija funkcionala
optimization of machining processes optimizacija procesa obrade
optimization of the transmission gearbox optimizacija zupčanog prijenosnika
Optimization procedure Optimalizacija
optimize biti optimist
Optimize the process optimizacija procesa
optimized optimaliziran
Optimizing Optimiranje, optimiziranje
optimizm optimizam
optimum najpovoljniji, optimalan, optimum, povoljne okolnosti
optimum admixture quantity optimalni dodatak
optimum currency area optimalno valutno područje
Optimum Design in Mechanical Engineering optimalno projektiranje
optimum detection optimalna detekcija, optimalno otkrivanje
optimum dynamic tree algorithm optimalni dinamički postupak oblika stabla
Optimum Excavation front position Optimalni položaj otkopne fronte
optimum mixture optimalna smjesa
optimum model optimalan model
optimum operation zone zona optimalnosti poslovanja
optimum parameter optimalni parametar
optimum parameters optimalni parametri
optimum planning at transport optimalni plan transporta
optimum planning of transport optimalni plan transporta
optimum step size optimalna veličina koraka
optimum system design dizajn optimalnih sustava
optimum tree protocol optimalni protokol oblika stabla
optimum use optimalna uporaba
optimum use of water optimalno korištenje vode
optimum use of water optimalno korištenje vode
option izabiranje, izbor, mogućnost, opcija, pravo izbora, sloboda izbora
option button izborni gumb
option groups grupe izbora
option pricing određivanje cijena opcijama
optional fakultativan, izborni, neobavezan, neobvezan, neobvezatan, neobvezatno, opcionalni, po izboru, po volji, prepušten slobodnom izboru
optional function opcijska funkcija
optional obligations fakultativne obveze
optional taxation opcionalno oporezivanje
optional word riječ po izbor
options izbor, mogućnosti, opcije
options for ascarels alternative za askarele
options in life insurance opcije u osiguranju života
optocoupler optički sprežnik
opto-electronic optoelektronička mjerenja
optoelectronic detection optoelektronička detekcija
Opto-electronic device Optoelektronički uređaj
optoelectronic system optoelektronički sustavi
optoelectronics optoelektronika
optogalvanic optogalvanski
optometry optometrija
opt-out clause klauzula o izuzimanju
opulence blagostanje, bogatstvo, izobilje
opulent bogat, imućan, obilati, raskošan
opus djelo, opus
or ili, inače
or else ako ne, inače
or threaten to cause izazvati ili prijetiti izazivanjem, uzrokovati ili prijetiti uzrokovanjem
oracle postupak pronalaženja ispravnog odgovora, pretkazivanje, proricanje, proročanstvo, proročište, proroštvo (kriptografija), sustav teleteksta u Velikoj Britaniji, upravljački sustav za relacijske baze podataka
oracular nejasan, proročanski, zagonetan
orada gilthead
oral automatski, oralan, oralna, oralna primjena, oralni, usmen, usmene, usmeni, usmenoj, usni
ORAL ADMINISTRATION ORALNA PRIMJENA
oral Croatian literature usmena hrvatska književnost
oral ecology oralna ekologija
oral health oralno zdravlje
oral hygiene tests testovi oralne higijene
Oral hypoglycemic agents Oralni hipoglikemizantni lijekovi
oral lichen ruber oralni lihen ruber
oral literature usmena književnost
Oral microflora oralna mikroflora
oral paraneoplastic lesions oralne paraneoplazije
Oral premalignant lesions Oralne prekanceroze
oral question usmeno pitanje
oral request usmena molba
oral temperature oralna temperatura
orality usmenost
orally usmeno
oralno oral
orange naranča, narančast, narančasta, narančasta boja, narančasto
orange juice narančada, narančin sok, sok od naranče
orangeade narančada, oranžada
oranges naranča
oration besjeda, govor
orator besjednik, govornik
oratorical govornički, oratorski
oratorically oratorski
oratories oratoriji
oratorio oratorij
oratorium oratorij, oratorija
oratory govornička vještina, mala kapela, oratorij
orb kugla
orbit kruženje, obrtaj, očna šupljina, orbita, orbitni, putanja
orbit structure stazna struktura, stazne strukture
orbital orbitalan
orbital altitude orbitalna visina, visina putanje satelita
orbital period orbitalna perioda (satelita)
orbital plane orbitalna ravnina, ravnina putanje satelita
orbital plane inclination angle kut inklinacije orbitalne ravnine
orbital structure orbitalna struktura, stazna struktura
orbital velocity orbitalna brzina
orchard voćnjak
orchards voćnjaka
orchestra orkestar, parter
orchestral orkestralni
orchestras orkestara, orkestri
orchestrate obrada za orkestar, orkestrirati
orchestration orkestracija (u multimediji, sinkronizacija teksta i slike)
orchid orhideja
ordain dosuditi, odrediti
ordeal iskušenje, mučenje, sud božji
order čistoća, defektan, dosljednost, društveni red, nalagati, naložiti, naredba, narediti, naređivati, naručiti, naručivati, narudžba, običaj, odrediti, poredak, poredati, poretka, porudžbina, red, reda, redom, redoslijed, redoslijedom, redoslijedu, srediti, urediti, urednost, uređenje, zapovijedati, zapovijest
order form narudžbenica
order of bit transmission redoslijed odašiljanja bita
order of magnitude grubi opis vrijednosti, red veličine
order of service redoslijed serviranja
order ticket narudžbenica
ordered naručenog, naručila, naručili, poredan, uređen
ordered registration naređeno registriranje (pokretne postaje po naredb, naređeno upisivanje
ordering nalog, narudžba, rukovanje
orderly dežuran, dobrog vladanja, kurir, ulični čistač, uredno
Index Indeks