Index Indeks
ominous koban, prijeteći, zloslutan
omission greška, ispuštanje, izostavljanje, propust, propusta
omission mark tri točke, znak izostavljanja
omit ispustiti, izostaviti, izuzeti, propustiti, upustiti, zanemariti
omitted ispušten, izostavljen
omnibus autobus, omnibus, opći, skupni
omnipotent svemoguć
omnipresent svuda prisutan
omniscient sveznajući
omnivor omnivora
omnivorous koji sve jede
on dalje, duž, iz, iznad, ka, kod, na, na temelju, o, po, pravcem, pri, u, u ime nekoga, uključeno, za
on a basis of fair competition na temelju poštenoga tržišnoga natjecanja
on a basis of more favourable measures na osnovi povlaštenijih mjera
on a business visit na službenom putu
on a commercial basis na komercijalnoj osnovi
on a multiannual basis na višegodišnjoj osnovi
on a reciprocal basis na osnovi uzajamnosti, na temelju uzajamnosti
on a transitional basis na prijelaznoj osnovi
on a unilateral basis na jednostranoj osnovi
on an appropriate reciprocal basis na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti
on an erga omnes basis na osnovi erga omnes
on an exceptional basis iznimno
on arrival po dolasku, prilikom prispijeća
on behalf u ime
on board na, na brodu
on board computer računalo (natiskanoj) pločici
on board processing obrada signala na platformi (satelita)
on condition that pod uvjetom da
on duty na dužnosti
on even keel brod na ravnoj kobilici, isti gaz na provi i krmi
on foot dopješačiti
on grounds iz razloga, temeljem
on hands na dlanu
on holiday na odmoru
on hook neaktivna linija, spuštena slušalica
on importation into Croatia pri uvozu u Hrvatsku
on its own sam, za svoj račun
on line data service uslužni centar banke podataka
on loan posuđen
on off keying dvopolno kodiranje, dvoznačno kodiranje
on one side sa strane
on record dostupan javnosti, objavljen, službeno izjavljen, zabilježen, zapisan
on regular basis redovito
on shore na obali
on site paging system privatni sustav jednosmjernog poziva
on that day tada
on the na, o
on the basis of criteria na temelju kriterija
on the basis of mutual benefit na temelju uzajamne koristi
on the basis of reciprocity na temelju uzajamnosti
on the basis of the rule temeljem pravila
on the basis of the rules temeljem pravila
on the beach na plaži
On the border Na granici
on the date of entry into force danom stupanja na snagu
on the date of entry into force of danom stupanja na snagu
on the date of signing dan potpisivanja, danom potpisivanja
on the entry into force nakon stupanja na snagu, stupanjem na snagu
on the ground s obrazloženjem
on the moon na mjesecu
on the objective of radi
on the one hand s jedne strane
on the other hand međutim, s druge strane
on the other side na drugoj strani
on the roasting spit na ražnju
on the same level u istoj razini
on the side sa strane
on the wallaby nezaposlen, u skitnji
on the wallaby track nezaposlen, u skitnji
on the watch brižljiv
on the way na putu
on this occasion tom prilikom
on time na vrijeme
on to u
on trial pokusni
on your behalf u vaše ime
once jedanput, jednom, nekad, nekada, nekadašnjeg
once a day jednom dnevno
once a year jedanput godišnje
once again još jednom
once upon a time bi jednom jedan, jednom davno
on-chip measurements mjerenja na čipu
oncogene onkogen
oncogene expression ekspresija onkogena
oncogenes onkogen, onkogeni
oncologic patients onkološki bolesnici
oncological treatment onkološko liječenje
oncoming koji pridolazi, koji se bliži, pridolaženje, primicanje
one čovjek, jedan, jedini, jedinica, jedinstven, neki, pojedini, prvi
one foot jump skok s jedne noge
one handed jednoruk
one hop set skup neposredno povezanih računala
one hundred sto
one kill ubojstvo
one number service usluga jednog broja (za pokretne i nepokretne veze
one of jedan od
one off premium jednokratna premija
one output jedinični izlaz
one pass compiler jednoprolazni (program) prevodilac
one person household samac
one sided jednostran, nejednak, nepravedan, nesimetričan, ograničen, pristran
one/quick nisko podignuta lopta blizu dizača, prvi tempo
one-armed jednoruk
one-day jednodnevni
one-hand bump čekić jednom rukom, jednoručno donje podlaktično odbijanje
one-hand bump with dive jednoručno donje podlaktično odbijanje u padu
one-hand pass dodavanje jednom rukom
one-hand set dizanje jednom rukom
one-key cryptosystems kripto s u stavi s jednim ključem
one-leg hop jednonožni poskok u mjestu
one-legged takeoff odraz jednom nogom
one-man block individualni blok, jednostruki blok
oneness isključivost, istovjetnost, jedinstvo
one-on-one jedan na jedan
one-on-one defense obrana jedan na jedan
one-on-one play igra jedan na jedan
one-on-one situation/joust sraz smečera i blokera na mreži
one-parent family obitelj s jednim roditeljem
one-party system jednostranački sustav
onerous tegoban, težak
ones jednom
one's own vlastit, vlastiti
oneself sebe se, sebi (samom)
one-time nekada, nekadašnje
one-time pad jednoprolazna zakrivka, Vernamov sustav u kriptografiji
one-to-one jedan na jedan
one-to-one defense obrana jedan na jedan
one-to-one play igra jedan na jedan
one-way function jednosmjerna funkcija
one-way propagation delay jednosmjerno propagacijsko kašnjenje
one-year account jednogodišnje knjigovodstvo
ongoing tekući, u toku
ongoing improvement neprekidno unapređenje
ongoing investigation pokrenuta istraga
onion crveni luk, glavica luka, gomolj, luk, luk-crveni
online Internet, na vezi, povezan, zavisan
on-line izravno povezan, on-line, priključen
on-line analysis of the phenomena on-line analiza pojava
online catalogue online katalog
on-line communications izravne komunikacije, stalne komunikacije
on-line computer računalo za izravnu obradbu
on-line computer library catalog besplatna mrežna usluga knjižničnog kataloga
on-line data collecting system izravno povezani sustav za skupljanje podataka
online document računalni dokument
on-line dyeing processes on-line postupak bojadisanja
on-line equipment aktivna oprema, izravno povezana oprema
online folder umrežena mapa
online form računalni obrazac
online Help računalna pomoć
on-line help izravna pomoć (na zaslonu), izravne upute
on-line information izravno raspoložive informacije, stalno raspoložive informacije
online information sources računalni izvori informacija
on-line input izravni ulaz, izravni unos (podataka)
online layout view računalni pogled izgleda
online learning online učenje
online meeting mrežni sastanak
on-line processing izravna obradba, izravni prijam, obradba i isporuka podataka
on-line programming on-line programiranje
on-line service izravna usluga (servis kojim se pretplatnicima pom, stalna usluga
on-line test ispitivanje bez prekidanja rada uređaja, izravno ispitivanje
on-line transaction processing stalna obradba poslova (transakcija)
onlooker gledalac, promatrač, svjedok
only ili pak, isključivo, jedini, jedinstven, međutim, sam, samo
only child jedinac
only with the authorisation of jedino uz suglasnost
on-off phenomenon fenomen prekidača
onomasiology onomasiologija
onomastic paradigm onomastička paradigma
onomastica onomastika
onomastics onomastika
onomatopoeia onomatopeja
onomatopoeias onomatopejama, onomatopeje
onrush juriš, nalet, napad, navala, polet
on-screen presentation prezentacija na zaslonu
onset juriš, napad, napadaj, nastup, početak
onshore kopnen
onslaught juriš, napad, navala
ontage gubitak signala
ontemic narrative figure ontemska narativna figura
on-the-job training izobrazba na radnom mjestu
ontic contaries ontičke opreke
onto put, surjekcija, uz
ontological proof ontologijski dokaz
ontology ontologija, ontologije
ontoludism ontoludizam
ontotext ontotekst
onus breme, teret
onward dalje, dalji, napredan, naprijed, prema naprijed, progresivan
onwards dalje, naprijed
onym toponimija
onyx onix
oodles mnoštvo
OOPEC Ured za službene publikacije EZ-a
ooze blato, glib, ispustiti, mulj, napuštati, nestajati, procuriti, propuštati
oozy koji curi
opal opal
opaque glup, mutan, neprovidan, neprovidnoj, neproziran, tup
Opatija Opatije, Opatiju
OPEC OPEC
OPEC countries zemlje OPEC-a
opeka opeka
open iskren, iznijeti na vid, javan, neposredno, nezaštićen, objelodaniti, otkriti, otvaraju, otvoren, otvori, otvoriti, otvoriti se, razjasniti, slobodan, ukazati se, započeti
open air pod otvor nebom
open and shut lako rješiv, lako rješivo
open armed srdačan, topao
open bag načeta vrećica
open ballot javno glasovanje
open channel flow strujanja u otvorenim vodotocima
open circuit fault pogreška zbog prekida strujnog kruga
open computing otvoreno računarstvo
open database connectivity Microsoftov standard za pristup različitim bazama, otvoreno povezivanje baza podataka, povezivost otvorenih datoteka
open database parameter parametar otvorene baze podataka
open data-link interface sučelje mrežnih pogonskih programa (Novell)
open distributed processing otvorena raspodijeljena obradba
open document architecture standard za stvaranje vezanih dokumenata, ustroj otvorenog dokumenta
open door slobodna trgovina
Open Energy Market Otvoreno tržište električne energije
open eyed budan, začuđen
open gear nezaštićena otvorena oprema, nezaštićeni otvoreni zubčanici
open hand darežljivo
open handed darežljiv
open hearted iskren, otvoren
open link interface sučelje otvorene veze
open loop feedback sustav povratne sprege u otvorenoj petlji
open market otvoreno tržište
open minded bez predrasuda, iskren, nepristran, otvoren
open network architecture arhitektura otvorene mreže
open network environment otvorena mrežna okolina
open player otvoren igrač
open queueing network mreža s otvorenim poredanjem (poziva)
open sea pučina
open server interface sučelje otvorenog poslužnika
open ship brod bez palube
open shortest path first usmjeravanje izborom najkraćeg puta
open shortest-path first protokol (unutarnji) za razmjenu podataka usmjerav
open software foundation zaklada za lako dostupni softver
open space otvoren, slobodan prostor
open space production otvoreni prostor
open statement naredba za otvaranje
open system otvoreni sustav
open system interconnect model otvorenih komunikacija
open system interconnection reference model referentni model povezivanja otvorenih sustava
open systems interconnection međuspoj otvorenih sustava, model otvorenih komunikacija, model umrežavanja otvorenih sustava
open technology otvorena tehnologija, tehnologija temeljena na besplatno raspoloživim st
open the lane propustiti loptu
open university otvoreno sveučilište
open up ispovijediti se, početi govoriti otvoreno, razgaliti se
open work ručni rad
open-air transmission radiokomunikacija
open-close-clench cycle ciklus otvaranje-zatvaranje- sudar zuba
opened otvara, otvoren, otvorena, otvorene, otvorio
open-end otvoren, otvorenih, otvorenog, otvori
open-end investment fund otvoreni investicijski fond
openhanded darežljiv
opening čistina, nebranjeni prostor, otvaranje, otvor, otvora, otvorenje, početak, početni, prolaz, proplanak, prvi, pukotina, upražnjeno mesto, uvod, uvodni
opening bank akreditivna banka
opening ceremony svečanost otvaranja
opening-up otvaranje
openly iskreno, javno, otvoreno
open-market tržišne
open-mouthed zabezeknut
openness iskrenost, otvorenost
opens otvori se
open-type settlements naselja otvorenog tipa
opera glass kazališni dalekozor
opera house opera
opera libretto operni libreto
operand operand
operas operni, opernih
operate djelovati, funkcionirati, iskorištavati, operirati, poslovati, prometovati, raditi, razrađivati, rukovati, rukovoditi, staviti u pogon, upravljati
operate(on) djelovati, imati učinak
operates djelujemo
operatin characteristic operativna karakteristika
operating djelatni, djelovanjem, operacijski, operacioni, operativni, radna, radni, tehnički
operating cost operativni trošak
operating costs troškovi rada
operating data radni podatci
operating error pogreška u radu (uređaja, računala ili operatora)
operating frequency radna frekvencija
operating logic circuit logički operacijski sklop
operating memory cycle ciklus radne memorije
operating point radna točka
operating profit dobit od poslovnih aktivnosti, dobit od redovnih aktivnosti
operating result rezultat poslovanja
operating standards operativni standardi
operating system operacijski sustav, operacijski sustavi, operativni sistem, operativni sustav, radni sustav
operating system - independent stack slog neovisan o operacijskom sustavu
operating system/2 operacijski sustav/2 (IBMov operacijski sustav)
operating temperature range područje radne temperature
operation aktivnost, djelo, djelovanje, funkcioniranje, intervencija, ishod, iskorištavanje, izvršavanje, operacija, operacije, posljedica, postupak, rad, rada, radnja, rukovanje
operation and maintenance centre centar za djelovanje i održavanje
operation and support system sustav za upravljanje i podršku
operation array područje rada
operation control operativno vođenje
operation designed to postupak kojemu je cilj, postupak koji se obavlja, postupak koji se obavlja radi nečega
operation group operativna grupa
operation knob upravljačka ručica, upravljačko dugme
operation maintenance and administration part dio za održavanje sustava i njegovo upravljanje
operation manager voditelj poslova
operation measures operativna mjera, operativne mjere
operation of the Institutions djelovanje institucija
operation of the scheme poslovanje sheme
operation post naredbeni dio, operacijski dio
operation research operacijska istraživanja
operation system function funkcija operacijskog sustava
operation systems functions funkcije operacijskog sustava
operational operativno, radni
operational amplifiers operacijska pojačala
operational approach operacijski pristup
operational expenditure operativni izdatak
Operational managing of enterprises Operativno upravljanje poduzećem
operational programme operativni program
operational requirements area područje radnih zahtjeva
operational research operacijska istraživanja
operational semantics operacijska semantika
operational specification operacijska specifikacija
operational zone zborno područje
operationally operativno
operationally independent authority operativno neovisno tijelo
operations operacije, zahvati
operations administration and maintenance sustav upravljanja mrežom
operations and maintenance application part namjenski program za djelovanje i održavanje susta
operations information base baza operacijskih podataka
operations management operativni management
operations research operacijska istraživanja
operative operativan, pogonski, radnik, špijun
operative risk operativni rizik
operator kinooperater, kirurg, operator, operatorski, rukovaoc, rukovodilac, telegrafista
Operator algebras Operatorske algebre
operator computer operator računala, osoba koja skrbi o radu računala
operator console upravljačka ploča operatora, upravljačka ploča poslužitelja računala
operator protection zaštita rukovatelja
operator services telefonske usluge koje zahtijeva ju posredovanje o, usluge posrednika
operator space operatorski prostor
operators operatori, rukovaoci
Index Indeks