Index Indeks
of a commercial character tržišne naravi
of a confidential nature povjerljive naravi
of a financial nature financijske naravi
of a fiscal nature fiskalne naravi
of a restricted nature ograničene naravi
of course jasno, naravno, Sigurno, svakako
of heading No ex 2710 iz tarifnoga broja ex 2710
of historic value od povijesne vrijednosti
of limited duration ograničenoga trajanja
of line data collecting postupak skupljanja podataka uređajem koji nije di, samostalno skupljanje podataka
of line equipment pomoćna oprema, pričuvna oprema, samostalna oprema
of line operation samostalni pogon (uređaja), samostalni rad
of line storage samostalna memorija
of load prebaciti, prenijeti (podatke s jednog računalnog sustava na
of many years dugogodišnji
of particular interest od posebnoga interesa
of print posebni otisak, separat
of regional importance regionalno važan
of restricted nature ograničene naravi
of the od
of the country zemlje
of the highest caliber vrhunski
of the highest order vrhunski
of the kind kakove
of the one part s jedne strane
of the other part s druge strane
of this world ovozemaljsko
of whatever kind bilo koje vrste
of which čiji
off dalje, dole, gotovo, isključeno, iz, izvan, nedaleko, niže, od, odatle, odavde, odstojanje, potpuno, povući se, prekinuto, prestanak, sa, skidanje, slobodan, smanjen, svršeno, udaljenost
off period bolovanje, razdoblje izostanka s posla, razdoblje mirovanja
off rope može!, slobodno!
off spec koji ne zadovoljava ugovorenu specifikaciju
off specification cargo teret koji ne zadovoljava ugovorenu specifikaciju
off the record ne za javnost, neslužben, neslužbeno
offal drob, iznutrice, ostaci, otpaci, ponutrica, strvina
off-balance izvanbilančni, izvanbilančnih
off-blocker igrač koji ne sudjeluje u bloku
offcast izbačen, odbačenik
off-cast odbačen
offence delikt, djelo, kazneno djelo, krivica, napad, navala, ofenziva, prekršaj, prestup, uvreda, vrijeđanje, zakon prekršaj, zločin
offend naljutiti, skriviti, uvrijediti, vrijeđati
offended uvrijeđen
offender prekršitelj, uvreditelj, zločinac
offenders prijestupnici
offense delikt, napad, navala, ofenziva, prekršaj, uvreda, vrijeđanje
offense system sistem napada
offensive agresivan, koji napada, napad, napadački, navala, neprijatan, odvratan, ofenziva, uvredljiv
offensive block agresivni blok, aktivni blok, napadački blok
offensive foul osobna pogreška u napadu, prekršaj u napadu
offensive opportunity prilika za napad
offensive player napadač
offensive positioning napadačko postavljanje
offensive rebound skok u napadu
offensive tactics taktika napada
offer dati, davati, nuditi, pokušavati, ponuda, ponuditi, ponudom, predložiti, probati, pružanje, pružati, pružiti, pružiti otpor, ukazati se, žrtvovati
offer and demand ponuda i potražnja
offer price ponuđena cijena
offered na raspolaganju, nudi, nudimo, ponudila, ponuđen, ponuđene, pružio
offered load ponuđeno opterećenje
offered traffic ponuđeni promet
offered window ponuđeni prozor (kontrola tijeka)
offering dar, ponuda, pružaju, žrtvovanje
offeror ponuditelj
offers nudi, ponude, pružaju
offhand bez prethodne pripreme, bez priprem, bez pripreme, nepripravan, neučtiv, neuljudan, neusiljen
off-hook podignuta slušalica, radno stanje linije
off-hook signal signal aktivne linije, signal podignute slušalice
office crkveni obred, dužnost, kancelarija, misa, nadleštvo, ordinacija, pisarnica, položaj, prodavaonica karata, služba, uprava, ured, ureda, uredu, usluga, ustanova
office automation automatizacija uredskoga poslovanja
office automation applications primjene za automatizaciju ureda, uredske aplikacije
office boy raznosač pošte
office document architecture ustroj uredskih dokumenata
office equipment uredska oprema
Office for Borders Ured za granice
Office for Cooperation with NGOs Ured za udruge
Office for Detainees and Missing Persons Ured za zatočene i nestale
Office for Displaced Persons and Refugees Ured za prognanike i izbjeglice
Office for European Integration Ured za europske integracije
Office for Harmonisation in the Internal Market Ured za usklađivanje unutrašnjega tržišta
Office for Human Rights Ured za ljudska prava
Office for Internal Supervision Ured za unutarnji nadzor
Office for International Military Cooperation Ured za međunarodnu vojnu suradnju
Office for Money Laundering Prevention Ured za sprječavanje pranja novca
Office for National Minorities Ured za nacionalne manjine
Office for National Security Ured za nacionalnu sigurnost
Office for Professional Medical Matters Uprava za stručno-medicinske poslove
Office for Protocol Ured za protokol
Office for Public Relations Ured za odnose s javnošću
Office for Residential Requirements Ured za rezidencijalne potrebe
Office for Social Partnership Ured za socijalno partnerstvo
Office for the Internetisation Ured za internetizaciju
Office for the Prevention of Drug Abuse Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
Office for the Protocol Ured za protokol
Office for the Succession Settlement Ured za provođenje projekta sukcesije
Office for War Victims Ured za žrtve rata
Office of the Chief Inspector Kabinet glavnog inspektora
Office of the Deputy Speaker of the Parliament Ured potpredsjednika Sabora
Office of the Director Kabinet ravnatelja
Office of the Minister Kabinet ministra
Office of the President of the Republic Ured Predsjednika Republike, Ured Predsjednika Republike Hrvatske
Office of the Prime Minister Ured predsjednika Vlade
Office of the Speaker of the Parliament Ured predsjednika Sabora
Office of the State Administration Ured državne uprave
office premium bruto premija
Office Shortcut Bar Office traka prečaca
office supervisor glavni tajnik
office supplies uredske potrepštine
office worker uredsko osoblje
office-hours uredovno vrijeme
officer časnik, činovnik, državni činovnik, oficir, službenik, upravljati
officer corps časnički zbor
officer in charge vršitelj dužnosti
officers časnici
office-type environment okruženje tipične poslovne zgrade
official činovnik, državni, dužnosnik, funkcionar, ovlaštenim, predstavnik, služben, službena osoba, službeni, službenik
official agency službena agencija
official announcement raspis
official authority službena ovlast
official document službeni dokument
Official Gazette Narodne novine
official hours radno vrijeme
Official Journal službeni list
official language službeni jezik
official market službeno tržište
official proclamation raspis
official record akt
official statistics službena statistika
official time službeno vrijeme
official title službeni naziv
official visit službeni posjet
officially službeno
officials službenici, službenika
official's signals sudački znakovi
officialy službeno
officiate obavljati, služiti, služiti misu, vršiti dužnost
officious nametljiv, neobavezan, pretjerano uslužan, uslužan
offing morska obala, morska pučina
offline isključen, nepriključen, nezavisan, odspojen, odvojen
offline folder neumrežena mapa
off-line programming off-line programiranje
offline storage flowchart vanjska memorija u dijagramu toka
offline store neumreženo spremište
offload riješiti se
off-load istovarivati, premjestiti
off-page connector izvanstranični poveznik
offset grananje, istup, izbočina, izdanak, nadoknada, odlazak, ogranak, poravnavanje, razmak
offset field polje pomaka (od reference)
offset machine for sheet printing ofsetni stroj za tisak araka
offset plates offset ploče
offset printing ofsetni tisak
offset quadriphase shift keying četverofazna digitalna modulacija s pomakom
offset table naplava
off-setter dizač-smečer
offshoot bijeg, grananje, izdanak, mladica, ogranak
offshore podmorje
offshore drilling bušenje u akvatoriju
offshore installation građevina blizu obale koja može biti opasnost za n
offshore oil nafta iz mora
offshore structure naftna platforma
offshore structures pomorske konstrukcije
Offshore vessels pučinski objekti
off-site storage pohrana izvan mjesta (izvora podataka)
offspec koji ne zadovoljava ugovorenu specifikaciju
off-speed shot plasirana lopta
offspring plod, potomak, potomstvo
oft čest, često
often čest, često, češće, više puta
often enough dovoljno često
oftener često, češće
oftenly često
oftentimes često
ogive kumulativni histogram
ogle zaljubljen pogled
ogre džin, ljudožder
Ogulin military border regiment Ogulinska krajiška pukovnija
oh o, oh, om
ohm jedinica za električni otpor
ohratoxin ohratoksin
oikotype ojkotip
oil nafta, naftu, petrolej, podmazivati, podmititi, Proizvodnja nafte, uljane boje, ulje, ulju
oil and vinegar bottle stalak za ulje i ocat
oil company naftna tvrtka
oil content sadržaj ulja
oil flax uljani lan
oil free bezuljni
oil heater grijač ulja
oil industry naftna industrija
oil leakage curenje goriva
oil mill uljara
oil paints uljana boja
oil pipeline naftovod
oil piping cjevovod (uljni), cjevovod ulja
oil pollution zagađenje naftom
oil quality ulja
oil rape oprašivanje
oil refining rafiniranje nafte
oil rig mašinerija za bušenje i crpljenje nafte, morska platforma za bušenje i crpljenje nafte
oil scoop hvatač ulja
oil seed rape uljana repica
oil shale bituminozni škriljac, gorivi škriljac, uljni škriljac
oil skin kabanica
oil syringe brizgalica za ulje
oil technology naftna tehnologija
oil well naftni izvor
oil yield urod ulja
oilcloth voštano platno
oiler mazac
oil-filled cable kabel ispunjen uljem, uljni kabel
oil-free compressor kompresor kojem teretne pare ne dolaze u dodir sa
oilseed uljarica
oily licemjeran, mastan, nauljen, sladunjav, uljani, uljevit
ointment mast, pomada, pomast
ok ok
okay u redu
okra bamija, okra
okviri okviri
OLAF OLAF
old antikan, bivši, davno prošao, drevan, godine, nekadašnji, pređašnji, star, starački, starinski, starinskih, staroga, vremešan
old age starija dob, starost, starosti
old and modern Croatian literature starija i novija hrvatska književnost
old balance stari saldo
old bauxite mining staro rudarstvo boksita
old biddy baba
old Croatian church architecture starohrvatska crkvena arhitektura
old Croatian customs stari hrvatski običaji
old Croatian dictionaries stariji hrvatski rječnici
old Croatian law staro hrvatsko pravo
old fashioned starinski, staromodan, zastario
old hat staromodan
old man starac, stari
old man(men) starac
Old mining staro rudarenje
Old Testament Stari zavjet
old timer stanovnik, star, starosjedilac
old town stari grad
old vinegar stari ocat
old woman baba
oldage starost
older starije, stariji
older periods of French starija razdoblja francuskoga jezika
older worker stariji radnik
oldest najstarijem, najstariji, starija, stariji
oldeuropean hydronymy staroeuropska hidronimija
old-fashioned nemoderan, nesuvremen, staromodan
oldness starina, starost
old-štokavian statroštokavski
oleaginous plant uljarica
oleofobic treatment oleofobiranje
oleum otopina sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini
olfactorical traps olfaktorne lovke
olfactory sense njuh
oligarchy oligarhija
Oligocene Oligocen
Oligocene-Neogene formations oligocensko-neogena formacija
oligodendroglial cells oligodendroglija
oligohydramnios oligohidramnion
oligomers oligomeri
oligopoly oligopol
oligopsony oligopson
oligosaccharide structures ugljikohidratne strukture
olistolith olistolit
Olistoliths olistoliti
Olistoplaque olistoplak
olivaceous warbler sivi voljić
olive maslina, maslinast, maslinasta boja, maslinov
olive branch maslinova grana
olive groves maslinici, maslinike
olive growing maslinarstvo
olive oil maslinovo ulje
olive tree maslina
olive-growing maslinarstvo
olive-mills mlinovi za masline
olive-oil maslinovo ulje
olives maslina, masline
olive-tree warbler voljić maslinar
Olympian olimpijski
olympic olimpijski, olimpijskih
Olympic Games olimpijada, Olimpijske igre
Olympic sport olimpijski sport
Olympic sports olimpijski sportovi
Oman Oman
omasum knjižavac
Ombudsman Pučki pravobranitelj, pučkom pravobranitelju
ome made pasta domaći razanci
OMEGA navigacijski sustav u frekvencijskom području dugo
omelet omlet
Index Indeks