Index Indeks
nude boje tijela, gol, golo tijelo, nag, nevažeći, obnažen, tanke čarape
nudge gurkati, lako guranje
nudity nagost
nugatory bezvrijedan, jalov, uzaludan
nugget grumen
nuisance dosada, dosadan čovjek, neprijatnost, neprilika, neugodnost, smetnja, šteta, štetno djelovanje, zanovijetalo
null bezizrazan, bezvrijedan, nevažeći, nevaženje, ništavan, ništavilo, ništica, nula
null character znak praznoga, znak za prazno
null condition nulti uvjet, uvjet ništice
null hypothesis nul-hipoteza
null matrix nulta matrica (u kojoj se svi elementi jednaki nul
null modem kabel za izravni spoj terminala (računala), nul modem
null modem cable nulmodemski kabel
null position nulti položaj, početni položaj
null set prazan skup, prazni skup
null string niz duljine nula, prazni niz
nullify obeskrijepiti, poništavati, poništiti, ukinuti
nullity nevaljanost, nevaženje, ništavilo, poništenje
numb obamro, ukočen, zanijemio, zaprepastiti
number broj, broja, brojem, brojka, broju, cifra, izbrojiti, izdanje, iznos, iznositi, koeficijent, količina, mnogo, mnoštvo, niz, niza, numerirati, sadržavati, suma, velik broj
number and kind of packages broj i vrsta omota
number field kvantionska algebra
number of cavers involved underground broj speleologa ukljucenih u podzemnu akciju
number of conversations broj konverzacija
Number of hidden layers broj sakrivenih slojeva
number of hosts broj glavnih računala
number of hours per mission type broj sati po zadatku
number of hours spent underground broj sati provedenih u podzemlju
number of hours underground broj sati u podzemlju
number of man-missions per type broj individualnih ulazaka po tipu zadatka
number of man-missions underground broj individualnih ulazaka u podzemlje
Number of Neurons broj neurona
number of pages broj stranica
number of peple broj ljudi, efektiva
number of persons on board broj osoba na brodu
number of players broj igrača
number of points broj bodova, broj poena
number of pupils broj učenika
number of sheep broj ovaca
number of teams underground broj ekipa u podzemlju
number of teams underground. broj ekipa u podzemlju
number of tress broj stabala
number one prve
number pad brojevni dio tipkovnice
number sign predznak broja
numbered numeriran, numerirani, obrojčan, označen brojem
numbered error message brojem označena poruka o pogrešci
numbered list numerirani popis
numbering numeriranje, obrojčavanje, označavanje brojevima
numbering plan identifier identifikator plana numeriranja, oznaka plana obrojčavanja
numberless bezbrojan
numbers broj, brojevi, mnoštvo
numerable brojiv
numeral broj, brojčani, brojka, cifra
numeration brojanje, označavanje, računanje
numerator brojač, brojnik, numerator
numeric brojčani, brojčani podat, numerička, numerički
numeric character brojčani znak, brojevni znak, numerički znak
numeric computations brojčano izračunavanje, numeričko izračunavanje
numeric data processing brojčana obradba podataka, obradba brojčanih podataka
numeric expression brojčani izraz
numeric keyboard brojevna tipkovnica, numerička tipkovnica
numeric keypad brojčani dio tipkovnice
numeric methods numeričke metode
numerical brojčan, brojčani, numerički
numerical aerodynamics numerička aerodinamika
numerical algorithms numerički algoritmi
numerical analyses numeričke analize
numerical analysis numerička analiza
numerical analysis of the mechanisms numerička analiza mehanizama
numerical aperture mjera kutnog prihvaćanja optičkog vlakna, numerička apertura
Numerical calculation Numerički proračun
numerical computation brojčano izračunavanje, brojevno računanje
numerical constants numeričke konstante
numerical control numeričko programiranje
numerical data brojčani podaci
numerical database system numerički sustav podataka
numerical display brojčani prikaz, brojevni prikaz
numerical example numerički primjer
numerical information storage pohranjivanje brojčanih podataka
Numerical Integration Numerička integracija
numerical integration of ODE numerička integracija ODE
numerical key numerički ključ, tip ka za brojku
Numerical mathematics Numerička matematika
numerical method numerička metoda
numerical methods numeričke metode
numerical model numerički model
numerical modeling numeričko modeliranje
numerical modelling numeri:ko modeliranje, numerički modeli, numeričko modeliranje
numerical modelling of structures numeričko modeliranje konstrukcija
numerical models numerički modeli
numerical notation brojčani sustav, brojevni sustav
numerical optimization numerička optimizacija
Numerical Simulation Numerička simulacija
numerical simulations numeričke simulacije
numerical solutions of integral equations numerička rješenja integralnih jednadžbi
numerical solving numeričko rješavanje
numerical solving SDE numeričko rješavanje SDJ
numerical sorting brojčano razvrstavanje, brojevno razvrstavanje
numerical summaries numerički pokazatelji
numerical taxonomy numeri;ka taksonomija, numerička taksonomija
numerical-iterative solution numeričko-iterativno rješenje
numerically brojčano
numerically controlled machine tool numerički upravljani alatni stroj
numerically efficient method numerička efikasna metoda
numerology numerologija
numerous broja, brojan, brojčano velik, brojni, brojnim, mnogi, mnogo, mnogobrojan, mnoštvo
numeruos brojan
numismatic collection numizmatička zbirka
numismatic topography numizmatička topografija
Nummulite Limestones numulitni vapnenci
nummulitid limestones numulitni vapnenci
nummulitids numuliti
numskull bedak, budala, glupak, tupoglavac
Numulitids Numuliti
nun časna sestra, kaluđerica, močvarna sjenica, opatica, redovnica
nunnery ženski manastir, ženski samostan
nuptial bračni, svadba, svadbeni, vjenčani
nurse bolničarka, dadilja, dojilja, dojiti, gajiti, njegovateljica, njegovati, sestra
nurseling mlada biljka, odojče, pitomac
nursery dječja soba, dječji vrtić, inkubator, mrjestilište, obdanište, uzgajalište
nursery rhyme dječja pjesmica, pjesmica za djecu
nursery school dječje jaslice, dječji vrtić
nursery song dječja pjesmica
nursing njega, njegovanje, njegovanje djece
nursing care njega
nursing home starački dom
nursing staff osoblje za njegu bolesnika
nurture gajenje, hrana, hranjenje, njegovanje, njeguju, obuka, odgajati, odgoj, odnjegovati, othraniti, podizanje
nurtured njegovan
nut fićfirić, glava, jezgričasto voće, kicoš, matica, navrtanj, orah, orašasti plod, poludio, vijčana matica
nut (fruit) orah, oraščić
nut cake kolač, torta od oraha
nutcracker kliješta za orah, lješnikara
nuthatch brgljez, puzavac
nutmeg muškat - oraščić, muškatni orah, muškatni oraščić, oraščić
nutrient hranljiv, hranjiv
nutrient salts hranjive soli
nutrients hranjiva tvar, hranjive soli, hranjive tvari, hranjivim tvarima, nutrienti
nutriment hrana, hranjiva materija
nutritient input nutritivni unos
nutrition hrana, Hranidba, hranjenje, ishrana, nutricionizam, nutritivne, prehrana
nutrition facts nutritivne tablice
nutrition research ispitivanje prehrane
nutritional hranidbeni
nutritional disease bolest zbog neodgovarajuće prehrane
nutritional immunity nutricioni imunitet
nutritional needs prehrambene potrebe
nutritional status nutritivni status, stanje uhranjenosti
nutritious hranjiv, nutritivan
nutritive đ hranjiva tvar, hranljiv, hranljiva materija, hranjiv, nutritivan
nutritive value nutritivna vrijednost
nutritive-biological value hranidbeno-biološka vrijednost
nuts lud, udaren u glavu
NUTS II NUTS II
nutshell orahova ljuska
nuzzle gurati nos, kopati zemlju, njuškati
nylon najlon, sintetična tkanina
nymph lijepa djevojka, nimfa
Nyquist rate Nyquistova brzina (prijenosa podataka)
Nyquist sampling Nyquistovo uzorkovanje
nystagmus nistagmus
o koliko je sati
O ring brtva
o.k. sve je u redu
o2 kisik
O2 meter instrument za mjerenje postotka kisika
oai compliant podudarno s oai-pmh
oak hrast, hrastov, hrastovih, hrastovina, hrastovine
oak timber hrastovina
oaken hrastov, hrastovina, hrastovine
oak-tree hrast
OAPEC OAPEC
oar veslač, veslati, veslo
oarsman veslač
OAS OAS
OAS countries zemlje OAS-a
oases oazama
oasis oaza, oazu
oat ovas, zob
oatcake kolač od zobi
oath kletva, prisega, psovka, zakletva, zakletvu, zavjet
oatmeal zobena kaša, zobeno brašno
oats ovas, zob
OAU OAU
obduracy okorjelost, upornost
obdurate okorio, tvrdoglav, uporan
obediance poslušnost
obedience pokornost, poslušnost
obedient pokoran, poslušan
obeisance naklon, poštovanje
Oberösterreich Gornja Austrija
obese debeo, gojazan
obesity gojaznost, prekomjerna debljina, pretilost
obey biti poslušan, ispunjavati, izvršavati, pokoravati se, poslušati, slušati
obfuscation omama, ošamućenost
obidoxime obidoksim
obituary kratak životopis, nekrolog, nekrološki, osmrtnica, posmrtni
object buniti se, cilj, cjelovit skup instrukcija i podataka, namjera, objekt, predmet, prigovarati, prigovoriti, stvar, svrha, usprotiviti se, zamjerati
object address register registar ciljne adrese, spremnik odredišne adrese
object appearance izgled objekta, statički atributi objekta
object class klasa objekata, razred objekata
object code objektni kod, odredišni kod
object computer objektno računalo, računalo za izvođenje odredišnog programa
object configuration ciljni razmještaj, objektni razmještaj, odredišni razmještaj
object descriptor deskriptor objekta, opisna riječ ili rečenica za objekt
object identifier identifikator objekta
object linking and embedding povezivanje i ugrađivanje objekata
object management group skupina za objektno upravljanje
object management system sustav za upravljanje objektima
Object Migration Migriranje objekata
object of protection under criminal law objekti zaštite krivičnog prava
object of request predmet molbe
object orientation objektno usmjerenje, primjene temeljene na komunikaciji medu objektima
object oriented objektno orjentirani
Object Oriented Databases Objektno orijentirane baze podataka
object oriented modelling metode objektnog modeliranja, Objektno orijentirano modeliranje
Object Oriented Programming Objektno orijentirano programiranje, objektno orjentirano programiranje, objektno usmjereno programiranje
object owner kreator objekta, vlasnik objekta
object permission dopusnica pristupa objektu (baze podataka)
object program objektni program
object programming objektno programiranje
object services architecture objektna uslužna arhitektura
object time vrijeme izvođenja (strojnog programa), vrijeme obrade
object to protiviti se
object-based modeling objektno modeliranje
objectify ostvariti
objection negodovanje, neodobravanje, prigovor, primjedba, protest, zamjerka
objectionable nepoželjan, neprijatan, neugodan
objections prigovori, primjedbe
objections to an election result prigovor na izborni rezultat
objective bez predrasuda, cilj, cilju, nepristran, objektiv, objektivan, padež objekta, pravičan, realan, smjer, stvaran, svrha
objective analysis objektivna analiza
objective and accurate data objektivni i točni podaci
objective diagnosis objektivna dijagnoza
objective diagnosis and forecast objektivna dijagnoza i prognoza
objective interpretation objektivna interpretacija
objective measures of performance objektivne mjere radnih svojstava, objektivne mjere učinka
objective testing objektivni test
objective tinnitus objektivni šum
objectively objektivno
objectives ciljeva, ciljevi, ciljevima
objectives and programme of investigations ciljevi i program istraživanja
objectivity objektivnost
objectivly oriented program objektno orjentiran program
object-oriented objektna orijentacija, objektno usmjeren
object-oriented analysis objektno orijentirana analiza
object-oriented analysis & design objektno-orijentirana raščlamba i projektiranje
object-oriented database objektno usmjerena baza podataka
object-oriented design objektno orijentirani dizajn, objektno usmjereno dizajniranje, objektno usmjereno oblikovanje, objektno usmjereno projektiranje
object-oriented modeling objektno-usmjereno modeliranje
object-oriented programming objektno orijentirano programiranje, objektno programiranje, objektno usmjereno programiranje
object-oriented programming environment okolina za objektno programiranje
object-oriented programming language objektni jezik, objektno usmjeren programski jezik
Index Indeks