Index Indeks
north okrenut sjever, sjever, sjevera, sjeverni, sjeverni vjetar, sjevernih, sjeverno, sjevernog, sjeveru
North Africa sjeverna Afrika
North America Sjeverna Amerika
North Brabant Sjeverni Brabant
North Croatian Littoral Sjeverno Hrvatsko primorje
North Dalmatia Sjeverna Dalmacija
north east sjeveroistočni, sjeveroistok
north easter snažan vjetar
North Holland Sjeverni Holland
North Jutland Sjeverni Jutland
North Korea Sjeverna Koreja
North Rhine-Westphalia Sjeverno Porajnje-Zapadna Falačka
North Sea Sjeverno more
north west ka sjeverozapad, sjeverozapad
north wind sjeverac, sjeverni vjetar
northadriatic area sjevernojadranski prostor
northbound kreće se u smjeru sjevera
northeast sjeveroistok
north-east sjeveroistočni, sjeveroistočnog, sjeveroistok
north-eastern sjeveroistočni, sjeveroistočnog
northerly ka sjeveru, okrenut sjever, sjeverni, sjeverno
northern sjeverni, sjeverno, sjevernog, sjevernom, sjevernjak, snažni sjeverni vjetar, stanovnik sjevera
northern Adriatic sjeverni Jadran
Northern Croatia sjeverna Hrvatska
Northern England Sjeverna Engleska
Northern Europe sjeverna Europa
Northern Ireland Sjeverna Irska
Northern Portugal Sjeverni Portugal
northern shrike veliki svračak
northerner stanovnike sjevera
northernmost najsjeverniji
North-South relations odnosi Sjever-Jug
North-South trade trgovina Sjever-Jug
northward ka sjeveru, na sjever, sjeverni, sjeverni pravac
northwards sjeverno
northwest sjeverozapad
north-west sjeverozapad, sjeverozapadni
North-West England Sjeverozapadna Engleska
northwester sjeverozapadni vjetar
northwestern sjeverozapadna
north-western sjeverozapadnom
northwestern macrosystem sjeverozapadni makrosustav
Norway Norveška
Norwegian norveški, norveški jezik, Norvežanka, Norvežankin
Norwegian Sea Norveško more
Nos. br., brojevi
nose ispust, nanjušiti, nos, njuh, njuška, ući u trag, udisati, uvlačiti nosom
nose dive iznenadan napad, pikiranje, pikirati
nose-dive pikiranje, pikirati
nosegay kita cvijeća
nosey znatiželjan
nostalgia čežnja za domovinom, nostalgija
nostril nosnica, nozdrva
nostrum lijek, medicine, omiljena metoda
not ne, nećemo, ni, nikako, nisam
not anymore ne više
not applicable ne primjenjuje se
not exist nema
not far nedaleko
not functioning kvaran
not infrequently često
not just umjesto
not known nepoznato
not nearly ni izdaleka
not negotiable bill of lading neutrživa teretnica
not normal abnormalno
not ready to receive nespreman za prijam (odzivna poruka)
not to be taken ne primiti
not to file ne treba arhivirati
not to lift a finger ni prstom maknuti
not to mention a kamoli
not what they used to be nisu kao što su nekad bili
not worth a doit ne vrijedi ni prebijene pare
notability značajnost, znamenitost
notable istaknut, istaknuta osoba, koji se ističe, kućevna, primjetan, ugledan, upadljiv, važan, vrijedna, značajan, znatan
notably osobito, poglavito, ponajprije, posebice
not-and element ni-kolo
notarization ovjera
notarize ovjeriti
notary bilježnik, javni bilježnik
notaryship notarijat
notation bilježenje, notacija, označavanje, sistem bilježenja, sistem znakova, zapis
notation coding znakovnik bilježenja, znakovnik notiranja, znakovnik označavanja
notation convention dogovor o bilježenju, dogovor o označavanju
notch klanac, nivo, obilježiti, planinski prijevoj, postići uspjeh, staviti biljeg, stupanj, šupljina, tjesnac, udubljenje, urez, urezati, usjek, uspjeh, zarez, zarezati, zasjeći, zasjek
notch - filter zaporni filtar
notched reckast, zarezan, zasiječen
notched right arrow urezana strelica udesno
note banknota, bilješka, bilježiti, evidentirati, napomena, nokta, nota, novčanica, obavijest, obilježiti, ocjena, opaska, oznaka, pismo, pjevanje, poruka, pribilješka, primijetiti, primjedba, priopćenje, priznanica, prizvuk, račun, ton, upozorenje, važnost, vika, zabilješka, zabilježiti, zadužnica, zapaziti, zapis, zapisati, značajnost
note bank banknota
note book bilježnica
note paper papir za pisanje
note statement naredba za bilješku, naredba za napomenu
notebook džepno računalo, prijenosno računalo
note-book bilježnica
noted čuven, naznačen, naznačeno, poznat, slavan, vidljivo, zapisivati
Notes Bilješke
Notes feature osobina Bilješka
Notes Flow Tok bilježaka
notes page stranica bilješki
notes page view pogled stranice bilješki
noteworthy vrijedan pažnje, značajan, znatan
notgimped neupleten
nothing malenkost, nepostojanje, nestvarnost, nimalo, ništa, ništica, nula, sitnice, tričarija
nothing but the truth samo istina
nothing in line ništa
nothing much ništa baš
nothing special to report ništa posebno za izvijestiti
nothing to report ništa za izvijestiti
nothingness nepostojanoj, nestvarnost, ništavilo, sitnice
notice bilješka, dati pregled, izvještaj, mariti, naglasiti, najava, napisati kritik, napomenuti, obavijest, obavijesti, obavještavajući, objava, oglas, oglasiti, oglasnoj, opaziti, opomena, opomenuti, otkaz, pažnja, plakat, primijetiti, primjećivao, primjećivati, primjedba, primjetiti, priopćenje, proglas, promatranje, saopćenje, upozorenje, uvidjeti, zapažanje
notice board oglasna ploča, oglasna tabla
notice of readiness pismo spremnosti
notice of termination otkaz
noticeable priličan, vidljiv, zamjetljiv, značajan, znatan
notice-board oglasna ploča
noticed primjetio
notification avizo, izvješće, javljanje, najava, obavijest, obavješćivanje, obavještenje, obznana, poziv, prijava, prijava štete, proglas, zabilježba
notification of a decision obavijest o odluci
notification of casualty prijava pomorske nezgode
notification of claim prijava štete
notification of sea protest prijava pomorske nezgode
notified izvijestiti, izviješten, obavijestila je, obavijestio je, obaviješten, obaviještena
notified claim prijavljena šteta
notify izvijestiti, obavijestiti, obavještavati, objaviti, oglasiti, prijaviti, priopćiti, razglasiti, upozori
notifying javljanje
notifying bank banka obavijesti
no-till cultivation gospodarenje bez obrade
notion gledanje, ideja, misao, mišljenje, namjera, naziv, pojam, predstava, spretna naprava, stanovište, uređaj
notional apstraktan, fiktivni, idejni, po smislu, po značenju, uobražen, vjerojatni, zamišljen
notional fund discounted income value diskontirana vrijednost prihoda fiktivnog fonda
notional fund method metoda fiktivnog fonda
notional holding fiktivni paket
notional premium imaginarna premija
notions naziva, pojmovi
notoriety čuvenost, glasovitost, ozloglašenost, zloglasnost
notorious čuven, nepopravljiv, notoran, opće poznat, ozloglašen, poznat
notwithstanding bez obzira na, ili pak, mada, pored, premda, unatoč, usprkos
notwithstanding Article 17 bez obzira na članak 17, bez obzira na članak 17.
nought ništa, ništavilo, nula
noun imenica, imenice
noun phrase nominalna grupa
noun-central category centralna kategorija-imenica
nouns imenice
nourish gajiti, hraniti, nahraniti, njegovati
nourishing hranljiv, hranjiv, njegovanja
nourishment hrana, ishrana, prehrana, prehranjivanje
nouvelle histoire nova povijest
novation obnavljanje
novel neispitan, nov, novela, pripovijetka, roman, romana
novel compounds nove supstancije
novel metabolites novi metaboliti
novelist novelist, pisac romana, romanopisac
novella novela
novelty neobična stvar, novina, novitet, novost, novotarijom, novotarstvo
November novembar, novembarski, studeni, studenog
novice debitant, iskušenik, neofil, novajlija, novak, obraćenik, početnik
novice coach trener početnik
Novigrad Sea Novigradsko more
novitiate novicijat
now dakle, odmah, onda, ovaj čas, sad, sad (upravo), sada, sadašnjost, smjesta, u ono doba, upravo
nowadays danas, današnje doba, današnje vrijeme, današnjica, dan-danas, sada, u naše doba, za naših dana
noway nikako, nipošto
now-controlled stream slijed podataka s nadzorom toka
nowdays današnji
nowhere nigdje, nikamo, nikuda
nowise ni na koji način, nikako, nipošto
noxious nezdrav, škodljiv, štetan, ubitačan
noxious substances štetne tvari
noxiously štetno
nozzle diza, ispust, mlaznica, nos, otvor, sapnica, štrcaljka, štrcati
nozzle bushing naglavak
NPP Krško NE Krško
NSAIDs NSAR
n-th n-ti
n-tuple n-torka
n-tuples n-torke
n-type n-tip
nuance nijansa, postepeni prela
nuances nijanse, nijansi
nub bit, grumen, kvrga, suština, zadebljanje
nubanded nevezan
nuchal translucency nuhalni nabor, nuhalno prosvjetljenje
nuclear atomski, jezgrovit, nuklearan, nuklearni
nuclear accident nuklearna nesreća
nuclear chemistry nuklearna kemija
nuclear collectivity nuklearna kolektivnost
nuclear conceptions nuklearni pojmovi
nuclear damage nuklearna šteta
nuclear electromagnetic moments nuklearni elektromagnetski momenti
nuclear energy nuklearna energija
nuclear exclusion clause klauzula o isključenju nuklearnih rizika
nuclear facilities nuklearna postrojenja
nuclear fission nuklearna fisija
nuclear fuel nuklearno gorivo
nuclear fusion nuklearna fuzija
nuclear industry nuklearna industrija
nuclear law nuklearno pravo
nuclear magnetic resonance nuklearna magnetna rezonancija, nuklearna magnetska rezonancija
nuclear material nuklearna tvar
nuclear medicine nuklearna medicina
nuclear microprobe nuklearna mikroproba
nuclear model nuklearni model
nuclear non-proliferation neširenje nuklearnoga oružja
nuclear oncology nuklearna onkologija
nuclear physics nuklearna fizika
nuclear policy nuklearna politika
nuclear power nuklearna energija
Nuclear Power Plants Nuklearne elektrane
nuclear power station nuklearna elektrana, Nuklearne elektrane
nuclear power stations nuklearne elektrane
nuclear power-plants nuklearne elektrane
nuclear radiation nuklearno zračenje
nuclear rainbow nuklearna duga
nuclear reaction nuklearna reakcija
nuclear reactions nuklearne reakcije
nuclear reactor nuklearni reaktor
nuclear safety nuklearna sigurnost
nuclear structure nuklearna struktura
nuclear technology nuklearna tehnologija
nuclear test nuklearni pokus
nuclear third party liability odgovornost treće strane u vezi s nuklearnim pitan
nuclear track detector detektor nuklearnih tragova
nuclear war nuklearni rat
nuclear weapon nuklearno oružje
nuclease nukleaza
nucleation nukleacija
nucleation and growth of oxide particles nukleacija i rast čestica oksida
nucleic acids nukleinske kiseline
nucleophilic interactions nukleofilne interakcije
nucleoplasty nukleoplastika
nucleotide sequences nukleotidne sekvence
nucleus jezgra, jezgro, moždana srž, nukleus, središte, stani na jezgra, začetak
Index Indeks