Index Indeks
neomarxism neomarksizam
Neo-Marxism neomarksizam
neomycin sulphate neomicin sulfat
neon neon, neonski
neo-nacism neonacizam
neonatal adaptation neonatalna adaptacija
neonatal hypoglicemia hipoglikemija novorođenčeta
neonatal infections neonatalne infekcije
neonatal jaundice žutica novorođenčeta
neonatal jaundince žutica novorođenčeta
Neonatal morbidity and mortality Neonatalni morbiditet i mortalitet
neonatal pigs neonatalna prasad
neonatal screening neonatalni skrining
neonatal septicaemia neonatalna septikemija
neonatal therapy neonatalna terapija
neonatall morbidity neonatalni morbiditet
neonathal pancreas neonatalni pankreas
neonatology neonatologija
neophytic flora neofitska flora
neoplasms of the cervix novotvorine vrata maternice
neoplasms of the ovary novtovorine jajnika
neoplastic neoplastični, neoplastičnom
neoplastic diseases maligne bolesti
neo-positivism neopozitivizam
neopostmodern neopostmoderne
neorealism neorealizam
neo-realism neorealizam
neorelism neorealizam, neorelizam
neo-Renaissance neorenesansa
Neo-Reniassance neorenesansa
neoromagnetic field neuromagnetska polja
neostigmine neostigmin
neo-štokavian forms novoštokavski oblici
Neotectonics Neotektonika
neovascular glaucoma neovaskularni glaukom
neovascular membrane neovaskularna membrana
neovascularisation neovaskularizacija
Nepal Nepal
nepenthe vretenika
nephelometric method nefelometrijska metoda
nephew bratanac, nećak, sestri
nephropathy nefropatija
nephrotoxicity nefrotoksičnost
nephrotoxins nefrotoksini
Neptune's Neptunov
neptunium neptunij
neroticism neuroticizam
nerve bezočnost, dati snage, drskost, energija, hladnokrvnost, hrabrost, kuraž, neizvorno stanje, nervni, nervoza, ohrabriti, prisebnost, snaga, živac, živčani
nerve ending živčani završetak
Nerve graft Živčani graft
Nerve growth factor faktor rasta živaca, neurotrofički faktor
nerve regeneration živčana regeneracija
nerveless slab
nervous izrazit, nervozan, razdražljiv, uzbuđen, uzrujan, živčan
nervous system živčani sustav
Nesactium Nezakcij
nescient agnostički
nesonym nesonim
ness predgorje
nest gnijezdo, gnijezdu, jazbina, labirint, leglo, lopovsko gnijezdo, praviti gnijezdo, prijatan kutak, ubaciti, ugnijezditi, ugnijezditi se, ugraditi, uklopiti, umetnuti
nested ugniježđen
nested array ugniježđena polja, umetnuta polja
nested codes ugniježđeni kodovi
nested loop petlja u petlji, umetnuta petlja, unutarnja petlja
nested procedure uklopljeni potprogram, umetnuti potprogram
nesting gniježdenje
nesting birds gnjezdarice
nesting subtotals gniježdenje podzbrojeva
nestle kriti se, maziti, njegovati, privijati se, udobno smjesti, ugnijezditi
nestling goluždravac, ptić
nests gnijezda, legla, leglo
net bez ostatka, čist, čisto, dobiti, donijeti dobit, klopka, loviti mrežom, mreža, mreže, mrežica, mrežom, neto, paučina, plesti mrežu, pogoditi mrežu, pokriti mrežom, praviti mrežu, pređa, zamka
net abuse mrežno uznemiravanje
net amount čisti iznos, neto iznos
net asset value neto vrijednost imovine
net balance čisti saldo, neto saldo
net cable žica mreže
net calorific value donja kalorična moć
net cash flaw neto novčani tok
net cash surplus neto višak novaca
net contributor neto davatelj
net earnings čista zaradanet earnings
net height visina mreže
net income neto dobit
net length duljina mreže
net post držač mreže, stup mreže
net premium neto premija, tehnička premija
net premium method neto premijska metoda
net premium policy value neto premijska vrijednost police
net premium reserve neto premijska pričuva
net premium valuation neto premijsko vrednovanje
net profit čista zarada, neto zarada
net rate of cash flow neto stopa novčanog toka
net recipient neto primatelj
net seller of assets koji ne prodaje sam svoju imovinu
net tonnage neto tonaža broda
net yield čisti dobitak, čisti prihod
nether donji
nether millstone tvrdo srce
nether regions podzemni svijet
nether world podzemni svijet
Netherland Nizozemska
Netherlands Nizozemska, Nizozemske
Netherlands Antilles Nizozemski Antili
Netherlands OCT nizozemske prekomorske zemlje i područja
nethermost najniži
netiquette mrežni bonton, pravila lijepog ponašanja na mreži
netnews mrežne novosti, novosti na mreži Internet
nets mreže
netting hvatanje mrežom, pletenje mreže
nettle kopriva, ljutiti, opeći, opeći koprivom, ožariti, razdraživati
nettle rash koprivnjača, urtikarija
nettles kopriva
netto neto
network mreža, mrežica, mrežni, mrežnu
network (lan) mreža (lan)
network access point mrežna pristupna točka
network access rights prava uporabe mreže
network adapter mrežni adaptor
network address adresa mreže, mrežna adresa
network administration mrežna uprava
network analog simulacijska mreža
Network analysis analiza mreža, analiza mreže
network architecture arhitektura mreže, mrežna arhitektura
network block transfer protocol mrežni protokol za prijenos blokova
network BUI protokol nadzora prijenosa u lokalnoj mreži
network card mrežna kartica
network cell ćelija mreže
Network characterization karakteristika umreženja
network classification klasifikacija mreža
network computer mrežno računalo
network configuration diagram prikaz mrežne konfiguracije
network control center nadzorno središte mreže
network control protocol operacijski sustav poslužitelja tvrtke Novell, protokol nadzora mreže
network control station centar veze
network coverage mrežno pokrivanje
network data model mrežni model podataka
network database library calls baza podataka poziva u mreži
network design izvedba mreže, nacrt mreže, plan mreže
network device mrežni uređaj
network driver interface specification sučelje mrežnih pogonskih programa (3Com/Microsoft
network element element mreže, mrežni element
network element function funkcija elemenata mreže, funkcija mrežnog elementa
network element layer razina elemenata mreže
network environment mrežna okolina
network feature mrežna osobina
network file system mrežni datotečni sustav, sustav pristupa udaljenim datotekama putem mreže
network ID mrežna identifikacija, mrežna iskaznica
network indicator mrežni indikator
Network information Informacije o mreži, podaci o mreži
network information center informacijsko srediste mreže, tijelo koje pruža informacije i pomoć korisnicima
network information services mrežne informacijske usluge, mrežne usluge SUN operacijskog sustava
network infrastructure mrežna infrastruktura
network interface card mrežna kartica, mrežni vezni sklop
network interface device mrežni vezni sklop
network interface unit komunikacijski upravljački uređaj koji se priključ, mrežno sučelje
network layer mrežni sloj
network layer protocol protokol mrežnog sloja
network management upravljanje mrežom
network management agent posrednik upravljanja mrežom
network management entity jedinica upravljanja mrežom
network management interface sučelje upravljanja mrežom
network management layer razina upravljanja mrežom, sloj upravljanja mrežom
network management system s u stav upravlja nj a mrežom, sustav za upravljanje mrežom
network measurement center mjerno središte mreže
network monitor receiver prijamnik za praćenje (stanja) mreže
network monitoring nadgledanje mreže
network name naziv mreže
network news transfer protocol protokol prijenosa mrežnih novosti
network node interface medučvorišno sučelje, sučelje čvorišta mreže
network number mrežni broj
network numerical modeling numerički proračun mreža
network of heritage institutions mreža baštinskih ustanova
network of knowledge mreža znanja
network of navigable waterways mreža plovnih putova
network operating system mrežni operacijski sustav, mrežni operacijski sustav (LAN mreža)
network operations center mrežno nadzorno središte
network operator operator mreže
network output izlazni mrežni podatci, mrežni izlaz
network parameter control nadzor mrežnih parametara
network parameter negotiation pregovaranje o parametrima veze
network planner projektant mreže
network planning mrežno planiranje
network problem mrežni problem
network protocol protokol mreže
network schedule mrežna tablica, mrežni plan, mrežni raspored
network search mode način traženja mreže
network security and control sigurnost i nadzor mreže
network selection mode način odabiranja mreže
network server mrežni poslužitelj
network service access point pristupna točka uslugama mreže (INTERNET)
network service centre centar mrežnih usluga, centar usluga u mreži
network service code kod usluge u mreži
network service data unit podatkovna jedinica mrežne usluge
network service part mrežni uslužni dio
network shell mrežna ljuska
network signal indicator pokazivač mrežnog signala
network structure mrežni ustroj, struktura mreže
network subscription mrežna pretplata
network switch mrežni prekidač, mrežni preklopnik, mrežni prospojnik
network system cijevne mreže
network terminal mrežni terminal
network terminal number broj mrežnog terminala
network terminating unit zaključna mrežna jedinica
network termination zaključno opterećenje mreže, završetak mreže
network termination unit krajnja mrežna jedinica, zaključna jedinica mreže
network time protocol protokol točnog vremena (INTERNET)
network topology topologija mreže
network traffic management upravljanje prometom u mreži
network user identification identifikacija korisnika mreže
network utilisation uporaba mreže
network utility software mrežni uslužni softver
network utilization charge cijena korištenja mreže
network video mrežni video, softverski paket koji podržava videokonferenciju
network virtual terminal mrežni virtualni terminal
network voice protocol govorni protokol mreže
network with master-slave synchronization despotski sinkronizirana mreža, mreža sa sinkronizacijom nadređeni-podredeni
network with random-walk packets mreža s proizvoljnim putovima paketa
network working group radna skupina za razvoj mreže
network-dependent ovisi o mreži
networked umrežen
networked economy Umrežena ekonomija
networked first-party CTI umreženi korisnički CTI sustavi
networked knowledge umrežavanje znanja
networking umrežavanje
networking device uređaj za umrežavanje
networking for control objects umrežavanje za objekte upravljanja
networking technologies tehnologije umrežavanja
network-integral planning mreža- integralno pplaniranje
network-network interface vezni sklop mreža
network-node interface sučelje mreža-čvor
network-recommendation mrežna preporuka
networks mreža, mreže
neufchatel cheese sir neufchatel
Neumann boundary Neumannova granica
neural živčani
neural anomalies anomalije živčanog tkiva
neural growth factors neuralni faktori rasta
neural net neuronska mreža
neural netvork neuralne mreže
neural netvorks neuralne mreže
neural network mreža sastavljena od vrlo jednostavnih procesora, neuralna mreža, neuralne mreže, neuronska mreža, Neuronske mreže
neural networks neuralna mreža, neuralne mreže, neuronska mreža, neuronske mreže
Neural transmission neuromuskularni prijenos
neural tube defects oštećenje neuralne cijevi
neuro neizrazito
neuro fuzzy systems neuro-fuzzy sistemi
neuro shell neuronska ljuska
neurobiology neurobiologija
neuroblasts neuroblasti
neurochemistry neurokemija
neurocomputer neuronsko računalo, neuroračunalo, računalo ustrojeno na značajkama neuronske mreže
neurocomputing neuronsko računalstvo
neurodegeneration neurodegeneracija
neurodegenerative diseases neurodegenerativne bolesti
neurodeveloping treatment neurorazvojni tretman
Neurodevelopmental outcome Neurorazvojni ishod
neuroendocrine cells neuroendokrine stanice
neuroendocrine differentiation neuroendokrina diferencijacija
neuroendocrine tumors neuroendokrini tumori
neuroendocronological status neuroendokrinološki status
neurofibromatosis neurofibromatoza
neurogenesis neurogeneza
neurogenic stuttering neurogeno mucanje
neurolinguistics neurolingvistika
neurologic examination neurološki pregled
neurologic status neurološki status
neurological articulation disorders neurološki artikulacijski poremećaji
Neurological changes Neurološke promjene
neurological disease neurološka bolest
neurological diseases neurološke bolesti
neurological disorders neurološki poremećaji
neurological manifestations neurološke manifestacije
neurological syndromes neurološki sindromi
neurologically neurološki
neurologist neurolog
neurology neurologija
neuromagnetic mapping neuromagnetsko mapiranje
neuromagnetic techniques neuromagnetske tehnike
neuromuscular živčano-mišićna, živčano-mišićni
neuromuscular junction živčano-mišićna spojnica
neuromuscular mechanism neuromuskularni mehanizmi
neuromyopathy neuromiopathy
neuron networks neuronske mreže
neuronal culture imunocitokemija
neuronic network plasticity plastičnost živčanog sustava
neurons neuron
neuropathological correlation neuropatološka usporedba
neuropathology neuropatologija
Neuropharmacology neurofarmakologija
Neurophysiological techniques Neurofiziološke tehnike
neurophysiology neurofiziologija
neuropsychoactive drugs neuropsihofarmaci
neuropsychological disturbances neuropsihološki poremećaji
neuropsychological effects neuropsihološki učinci
Neuropsychology Neuropsihologija, Stroop test
neurosciences neuroznanosti
neuroses neuroze
neurosis neuroza, poremećaj, živčani slom
neurosonology neurosnologija, neurosonologija
neurosurgery neurokirurgija
neurosys neuroze
neuroteratogenicity neuroteratogenost
neurotic neurotičan, neurotik, živčan
neurotical conflicts neurotski konflikti
neuroticism neuroticizam
neurotism neurotizam
neurotoxic effects of exposure neurotoksične posljedice izloženosti
Neurotoxicity Neurotoksičnost
neurotoxin neurotoksin
neurotoxins neurotoksini
neurotransmitter neurotransmiter, neurotransmitor
neurotransmitters neurotransmitori
neurotransmrter neuroprijenosnikneurotransmrter
Neurovegetative tests neurovegetativni testovi
neurrovegetative tests neurovegetativni testovi
neursonology neurosonologija
neuter besplodan, bespolan, neopredijeljen, neprelazan, neutral, neutralan, srednji rod, u gramatici, uškopljen
neutral bespolan, neodređen, nepristran, neutralan, neutralna država, neutralni, prelazan, srednji
neutral axis neutralna os
neutral court neutralni teren
neutral element neutralni element
neutral glycosphingolipids neutralni glikosfingolipidi
neutral lipids neutralni lipidi
neutral mercury atom neutralni atom žive
neutral phraseology neutralna frazeologija
neutral speech neutralni govor
neutral technical and technological progress tehničko-tehnološki napredak
neutralisation neutralizacija
neutrality nepristranost, neutralnost
neutrality of economic policy neutralnost gospodarske politike
neutralizating of political neutralizacija političkog
neutralization neutralizacija
Neutralization of wastes neutralizacija otpada
neutralize neutralizirati, onemogućiti, osujetiti
neutralizing antibodies neutralizacijska protutijela
neutrino oscillations oscilacije neutrina
neutrinos neutrini
neutrodevelopmental outcome neurorazvojni ishod
neutron neutron
neutron capture neutronski uhvat, zahvaćanje neutrona
neutrons neutroni
neutrophil bacterial activity indukcija beta-laktamaze
neutrophile neutrofil
Neutrophiles Neutrofili
never ni jedanput, nije moguće, nikad, nikada
never before nikad
Never Land Nigdjezemska
Never mind Nema veze, Ništa zato
nevermore nikada više
nevertheless i pored toga, ili pak, ipak, međutim, pri svemu tom, unatoč, unatoč tomu
new drugi, mlad, najnoviji, napredan, nedavni, nepoznat, nov, novi, novome, posljednji, skorašnji, skori, suvremen, sve
new wheat genotypes selection selekcija novih genotipova pšenice
new age novi vijek
NEW AGE IDEOLOGY IDEOLOGIJE NOVOG VIJEKA
new algorithm novi algoritam
new analytical methods nove analitičke metode
New Austrian Tunneling Method (NATM) Nova-Austrijska otkopna tunelska metoda
new born novorođen, preporođen
new building novogradnja
new business novi posao
new business strain pritisak novog posla
New Caledonia Nova Kaledonija
New Cambridge school model of growth model rasta nove kembričke škole
new climate novo ozračje
new climate for economic relations novo ozračje za gospodarske odnose
new code novi kod
New Community Instrument Novi instrument Zajednice
new competition nova konkurencija
new democracies nove demokracije
New diseases and microorganisms Nove bolesti i mikroorganizmi
new drugs novi lijekovi
New EC standards Nove norme EZ
new economic order novi ekonomski poredak
new economic system in Croatia novi gospodarski sustav Hrvatske
new edition ponovno izvođenje, razmnožavanje, reprodukcija
new educational methods nova obrazovna metoda
new entrance novi član
new entrant rate stopa novih članova
new fangled pomodarski
new for old clause klauzula o odbitku "novo za staro"
new form vessels plovila novih formi
new genotypes novi genotipovi
new information technologies nove informacijske tehnologije
new laid snesen, svježe
new liberalism novi liberalizam
new light sources Novi izvori svjetlosti
new line novi redak
new localities nova nalazišta
new materials novi materijali
New materials and technologies Novi materijali i tehnologije
new media novi mediji
new medical ethics nova medicinska etika
new method nova metoda
new moon mlađak
new organisational concepts novi organizacijski koncepti
new PIN novi PIN
new procedural motions nove postupovne radnje
new processes novi procesi
new processes and chemicals novi postupci i kemikalije
new product novi proizvod
New Religious novi religijski
new school nova škola
New Science Nova znanost
new species nova vrsta, nove vrste
new spelling novi pravopis
new structure nova struktura
new technologies nove tehnologije
new technology nova tehnologija
new tehnologies zaštita bilja
New tendencies Nove tendencije
new town novi grad
new trends in leather processing novi pravci u preradi kože
new type of employment nova vrsta zaposlenja
new wheat genotypes selection selekcija novih genotipova pšenice
new world of passion novi svijet strasti
New Year Nova godina
New Year's novogodišnji
new year's day nova godina, novogodišnji blagdan, praznik Nove godine
New Year's Eve Stara godina, večer uoči Nove Godine
New Year's greetings novogodišnja čestitka
New York Protocol Njujorški protokol
Index Indeks