Index Indeks
antler rog jelena, rog jelena i sl., rog jelena i slično
antlered rogat
antlers rogovlje
ant-lion mravolovac
antMrus program program za otkrivanje i uništavanje virusa, protuvirusni program
antology antologija
antonym antonim
antonymic pairs antonimski parovi
antonyms antonimi
antonyms in terminology antonimija u nazivlju
antonymy antonimija
antquity antika
antracite antracit
Antropogenic pollution Antropogeno zagađenje
antropological standard antropološki standardi
antropology antropologija
antropometry antropometrija
antroponyms antroponimi
ants mravi
ants in one's pants crvi u guzici, jebežljivost, nemir, neobuzdanost, nestrpljivost, spolna uzbuđenost
antsy jebežljiv, koji se vrpolji, nestrpljiv, spolno uzbuđen, uznemiren
anull anulirati, poništiti
anus čmar, šupak
anvil nakovanj
anvil block panj za nakovanj
anxiety anksiozni, anksioznost, briga, depresivnost, nemir, tjeskoba, uznemirenost, zabrinutost, zebnja
Anxiety disorders Anksiozni poremećaji
anxious koji žudi, mučan, nemiran, nestrpljivo, uzbuđen, uznemiren, zabrinut, željan
anxiously uznemireno, zabrinuto
any bilo kakav, bilo kakvu, bilo koje, bilo kojeg, bilo koji, bilo kojoj, bilo što, ikakav, ikakvih, ikoji, ikoliko, išta, itko, jedan, kojekakav, koji bilo, ma, ma koji, neki, nekoliko, nešto, nijedno, nikakav, nikoji, svaki, svatko, što
Any layer, inner via holes prespojne staze u slojevima tiskane ploče
any matter concerning bilo koje pitanje koje se tiče
any practices contrary to svako postupanje suprotno, svi postupci protivni
any way i onako
anybody iko, itko, kogod, kojeko, kojetko, ma tko, neko, netko, svako, svatko
anybody else još netko
anyhow bilo kako, nekako, pa ipak, svakojako, u, u svakom slučaj, unatoč tome
anykey answer odgovor bilo kojom tipkom
Anylosing spondylitis ankilozanzni spondilitis
anymore ne više
anyone bilo ko, bilo kome, bilo tko, ijedan, iko, itko, ma što, ma tko, svako, svatko
anything bilo čime, bilo šta, bilo što, išta, išto, ma šta, ma što, nešto, svašta, sve, svega, što god se hoće, štogod
anything else išta drugo, još nešto, još štogod
anytime bilo kad
anyway bilo kako, inače, ionako, ipak, na svaki način, pa ipak, pa ma što bilo, u svakom slučaj, u svakom slučaju
anywhere bilo gdje, gdje bilo, gđe bilo, igdje, kamo god, kojekuda, ma gdje, ma gđe, negdje, nekud, nekuda, svuda, svugdje
Anzus countries zemlje Anzusa
aorist aorist
aorta aorta
aorta strips aorta vrpca
aortic aortalni
Aortic valve stenosis Aortna valvulna stenoza
aortic valvular disease aortalna greška
aortocoronary bypass aortokoronarno premoštenje
aotuchthonous and foreign sorts autohtone i alohtone vrste
apace brzo, žurno
Apache Indijanac plemena Apaša, pariški razbojnik
apart izdvojeno, na stranu, nezavisno, odvojen, odvojeno, osim, po strani, pojedince, razdvojeno, za sebe (samo), zasebno
apart from nego, osim, pored
apartheid apartheid, aparthejd
apartment apartman, niz soba, soba, stan
apartment building višestambena zgrada
apartment house novogradnja, stambena zgrada
apartment mate sustanar
apartment sharer sustanar
apartments apartmani, stanova, stanovi
apathetic apatičan, bez osjećaja, bez volje, bezvoljan, ravnodušan
apathy apatija, ravnodušnost
ape majmun, majmunirati, majmunisati, oponašati
apeal žalba
apeal commission komisija za žalbe
APEC APEC
APEC countries zemlje APEC-a
aperient sred za čišćenje, sredstvo za čišćenje
aperiodic aperiodičan, neperiodičan
aperitif aperitiv
aperture apertura, luk, otvor, promjer antene, promjer optičke lece, promjer optičke leće, promjer parabolicne antene, promjer parabolične antene, raspon, rupa
aperture loss gubici otvora, gubici zbog konačnog otvora, gubitci otvora, gubitci zbog konačnog otvora
aperture mask maska s rupicama, maska televizijskog zaslona
apex najviša točka, sljeme, vrh, vrhunac, vršak
apexotomia apikotomija
aphasia afazija, nijemost
Aphasia therapy terapija afazija
aphid lisna uš
aphid fauna fauna lisnih uši
aphides lisne uši, uši
aphorism aforizam
api gravity specifična težina po api obrascu
apiarist pčelar
apiary pčelinjak
apical foramen apeksni foramen, apeksni otvor, apikalni foramen
apical granuloma apikalni granulom
apical sealing apeksno brtvljenje
apicotomy apikotomija
apiculture pčelarstva, pčelarstvo
apiece po glavi, po komadu, po osobi, pojedinačno
apigenin apigenin
apikolingual apikolingvalni glasovi
apish glup, majmunski, smiješan
apnoeic syndroma apnejički sindrom
APO APO
apocalypse apokalipsa
apocrypha apokrifi
apocryphal apokrifan, apokrifski, lažan, neautentičan, nekanonski, nepoznatog izvora, nepravi, nevjerodostojan, podmetnut, sumnjiva porijekla
Apokalypse apokalipsa
APOLIPOPROTEIN APOLIPROTEIN
apolitical apolitičan
apologetic koji brani, koji se pravda
apologist apologeta, branitelj
apologize ispričati se, ispričavati, isprika, izvinjavati, opravdati se, pravdati se, žaliti
apology apologija, isprika, odbrana, pravdanje
Apoogia Apologija
Apophaticism apofaticizam
apoplectic paraliziran
apoplexy apopleksija, kap, moždana kap, oduzetost
apoptosis apoptoza
apory aporija
apostasy izdaja, otpadništvo
apostate otpadnički, otpadnik
aposteriori od rezultata prema uzroku
apostle apostol, Apostola, pobornik, propovjednik, vijesnik, vjesnik
apostles apostoli
apostolic apostolski
apostrophe apostrof, obraćanje
apothecary apoteka
appal preplašiti, uplašiti, zapanjiti, zaprepastiti
appaling strašan, užasan
appalling strašan, užasan
apparatus aparat, aparati, aparatura, gimnastička spr, gimnastička sprava, instrument, organ, oruđe, pomagalo, sprava, uređaj
apparatus based on the use of rays uređaj za zračenje
apparatus, instrumen aparat, sprava
apparel nošnja, oblačiti, odjeća, odjeće, odjenuti, ukrašavati
apparel and tackle oprema broda u ugovaranju
apparent jasan, očevidan, očigledan, očit, prividan, prividni
apparent density of friction energy prividna gustoća energije trenja
apparent volume of distribution prividni obujam raspodjele, prividni volumen raspodjele
apparently izgleda, naoko, očevidno, prividno
apparition avet, duh, pojava, prikaza, utvara
appeal apel, apelacija, molba, obraćanje, optužiti, pozivamo, privlačnost, priziv, proglas, protestirati, sklonost, uložiti žalbu, umoljavati, žalba, žaliti se
appeal to apelirati, žalba
appeal to an administrative authority žalba tijelu upravne vlasti
appeal to the EC Ombudsman žalba ombudsmanu EZ-a
appealin molećiv
appealing molećiv
appeals apeli
appeals by private individuals žalba pojedinca
appear činiti se, doći na vidjelo, doimati se, granuti, istupiti, izaći, izaći u štampi, izgledati, nastupati, nastupiti, niknuti, pojave, pojaviti, pojaviti se, pojavljivati, pojavljuju, pokazati se, pomoliti se, ukazati se
appearance dolazak, duh, istupanje, izgled, izgleda, izgledu, javljanje, nastup, nastupanje, pojava, pojave, pojavljivanje, pojavljivanje pred sudom, pristup, priviđenje, utvara, vanjština
appeared dolazak, pojavio
appearing izgledanje, javljanje
appearrance dolazak, izgled, pojava, vanjština
appears pojavljuje se
appease popustiti, popuštati, smiriti, stišati, ublažiti, umiriti, utoliti, zadovoljiti
appeasement popuštanje, smirenje, ublaženje, umirenje, zadovoljenje
appelatives apelativi
appellant apelacioni, apelant, koji moli, molilac, žalitelj
appellate court prizivni sud, žalbeni sud
appellation ime, naziv, nazivanje, nomenklatura, oznaka
appellation of origin oznaka podrijetla
appellation of origins oznake podrijetla
appellative apelativ
appellative function apelativna funkcija
appellee okrivljenik
append dodati, dodati na kraj, pridodati, prikačiti, priključiti, priložiti, pripojiti, privesiti, privjesiti
appendage dodatak, prilog, privjesak
appendicitis upala slijepog crijeva
appendix crvuljak, dodatak, dodatku, dopuna, dopunak, prilog, slijepo crijevo
appendix , anex dodatak
appertain odnositi se, pripadati
appertain to spadati u
appetence afinitet
appetite apetit, glad, nagon, sklonost, tek, ukus, žeđa, želja
appetites apetiti, prohtjevi, želje
appetizer aperitiv, pred predjelo, ukusno
appetizing privlačan, ukusan
applaud aplaudirati, odobravati, pljeskati, povlađivati, pozdravljati
applause aplauz, odobravanje
apple jabuka
Apple & cinnamon Jabuka
apple cider jabukovača, vino od jabuka
apple crumble pita od jabuka
apple juice jabukov sok, sok jabuka, sok od jabuka
apple ripening dozrijevanje jabuka
apple strudel savijača od jabuka, štrudl od jabuka
apple tree jabuka, stablo jabuke
apple-cart kolica za prodaju jabuka
applejack jabukovača
apple-john ivanjača
apple-pie pita od jabuka
apple-polish laskati, ulagivati se
apples jabuke
applesauce prazne riječi, umak od jabuka, zaslađena kaša od kuhanih jabuka
applet applet
AppleTalk skup protokola za lokalne mreže tvrtke Apple
appliance aparat, instrument, naprava, pribor, primjena, sprava, sredstvo, upotreba, uređaj
appliances aparati, uređaja, uređaji
applicability primjenjivost
applicable koji se primjenjuje, konkretan slučaj, konkretnome slučaju, mjerodavan, podesan, prikladan, primjenljiv, primjenljivim, primjenjiv, primjenjiv na nešto, primjenjljiv, vrijede
applicable duty carina koja se primjenjuje
applicable rules pravila koja se primjenjuju, pravila primjenjiva na
applicable upon export koji se primjenjuje pri izvozu
applicant kandidat, koji podastire podnesak, konkurent, molilac, molitelj, natjecatelj, podnosilac, podnositelj, potencijalni osiguranik, predlagatelj, prijavitelj
applicant authority podnositelj molbe
applicants kandidati
application aplikacija, aplikaciji, aplikacijom, izjava, izvođenje, molba, namjenski program, natječaj, predstavka, prilog, primjena, primjeni, program, provedba, upotreba, zahtjev
application - specific integrated circuit posebni aplikacijski integrirani krug
application area namjensko područje, područje primjene
application bridge aplikacijski most, most primjene, namjenski most
application development software softver za razvitak aplikacija
application file datoteka aplikacije, datoteka primjene
application for a movement certificate zahtjev za potvrdu o prometu robe
application form obrazac zahtjeva
application forms prijavnica
application generator generator primjena, programska oprema namijenjena razvoju aplikacija
application integrity cjelovitost primjene, nepovredivost primjene
application layer aplikacijski sloj, korisnička razina, razina primjene, sloj primjene
application methods tehnika aplikacije
application of a decision primjena odluke
application of legislation provedba zakona
application package aplikacijski paket, paket primjene
application platform aplikacijska platforma
application program namjenski program, program za posebne primjene
application program interface medusklop programa primjene, međusklop programa primjene, sučelje korisničkih programa, sučelje namjenskih programa
application programmer programer aplikacija, programer primjena
application programming interface aplikacijsko programsko ;, medusklop za namjensko programiranje, sučelje za programiranje aplikacija, sučelje za programiranje primjena
application programs aplikacijski programi
application protocol data unit aplikacijski paket, jedinica podataka protokola primjene
application rate brzina raspršivanja
application server aplikacijski poslužitelj
application service element element namjenske usluge, element usluge za primjene
application service provider dobavljač namjenskih usluga
application sizing support podrška pri utvrđivanju opsega primjene
application software aplikacijski softver, aplikacijski software, namjenska programska oprema, programska oprema primjene
application user korisnik primjene
application workload information podatci o aplikacijskim transakcijama, podatci o transakcijama primjene
application-controlled routing usmjeravanje upravljano aplikacijom, usmjeravanje upravljano primjenom
applications prijave za natjecanje, prijavnice, primjene, programi
application's applikacije
applications as network services iznajmljivanje aplikacija
applications of nanomaterials primjena nanomaterijala
application-specific language jezik prilagođen aplikaciji, jezik prilagođen primjeni
applied koristiti, primijenjen, primijenjeni, primijenjeno, primjene, primjenljiv, primjenjen, primjenjuje, uporabni, upotrebljen
applied algebra primijenjena algebra
applied arts umjetnički obrt
applied computerised telephony primijenjena telefonija podržana računalom
applied computerized telephony primijenjena telefonija podržana računalom
applied for aplicirao za
applied geomorphology primijenjena geomorfologija
Applied Meteorological Service Služba za primijenjenu meteorologiju
applied research primijenjeno istraživanje
applied sciences primijenjene znanosti
applies primjenjuje
appliqué aplicirano, šivanjem pričvršćeno na list zastave
apply aplicirati, moliti, natjecati se, obratiti se, odati se, odnosi, odnositi se, prijaviti se, priložiti, primijeniti, primjeniti, primjeniti (na), primjenjivati, primjenjivati se, primjenjuju, ticati se, tražiti, upotrebljavati, upotrebljavati se, upotrijebiti, važiti, vi odnositi se, vrijediti
apply for konkurisati
apply for an agency obratiti se agenciji
Index Indeks