Index Indeks
naught bezvrijedan, nimalo, ništa
naughtiness neposlušnost
naughty loš, neposlušan, nepristojan, nestašan, nevaljao, zao, zla
Nauru Nauru
nausea gađenje, morska bolest, mučnina, mučninu, muka, odvratnost
nauseam do gadosti
nauseate gaditi se
nauseating odvratan
nauseous gadan, gadljiv, mučan, odvratan, ogavan
Nautic centre Nautički centar
nautical morski, nautički, nautičkog, pomorski
nautical demand nautička potražnja
nautical instrument nautički instrument
nautical inventory navigacijski pribor
nautical mile 1852 metara, morska milja, nautička milja
nautical school pomorska škola
nautical tourism nautički turizam
nautics nautika
naval brodski, marinski, mornarički, pomorski
naval ensign mornarička zastava, ratna pomorska zastava
naval flag mornarička zastava, ratna pomorska zastava
naval forces ratna mornarica
naval school pomorska škola
Navarre Navarra
navd88 north american vertical datum of 1988
nave brod, glavina, srednja lađa crkve
navel pupak
naviculas navikule
Navier-Stokes equation Navier-Stokesova jednadžba
Navier-Stokes equations Navier-Stokesove jednadžbe
navigable plovan, upravljiv
navigable lines plovni putovi
navigate broditi, letjeti, navigacija, ploviti, upravljati
navigating bridge zapovjednički most
navigation kretanje vezama između čvorova u hipertekstu i hip, nautike, navigacija, navigacijskoj, plovidba, upravljati
navigation key navigacijska tipka
navigation lantern navigacijska svjetiljka
navigation light navigacijsko svjetlo
navigation line navigaciona linija
navigation map navigacijska mapa, programski alat s hipervezama za lakše snalaženje
navigation radar navigacijski radar
navigation routes plovidbene rute
navigation system navigacijski sistem
navigational aids navigacijska pomagala
navigational code pomorski zakonik
navigational equipment navigacijska oprema, oprema za navigaciju
navigator moreplovac, navigator, pomorac, upravljač
navvy mehanički bager, radnik
navy admiralitet, brodovlje, flota, mornarica, mornarskoplava, pomorski, ratna mornarica
navy beans grah mornarski
navy blue tamnomodar
navy yard vojno brodogradilište
nay čak štoviše, dapače, ne, nipošto
naze rt
nazi fašista, fašistički, nacista, nacistički
nazify nacificirati
nazism nacizam
n-channel tape magnetna vrpca s n kanala snimanja, n-kanalna magnetna vrpca
nconsiderable nevažan
NEA NEA
neanderthals neandertalaca, neandertalci
neap plima
neap tide mrtve mijene
near blisko, bliskog, bliskoj, blizak, blizini, blizu, bližiti se, direktan, do, lijevi, najkraći, obližnjih, pipav, pored, primicati se, skori, srodan, tek što nije, u blizini, uz, zamoran
near by obližnji, susjedni
near done gotovo završeno
near end crosstalk preslušavanje bližeg kraja, preslušavanje na bližem kraju
near field point fokus
near IR bliska infracrvena
near miss ne postići cilj, neuspjeh, promašiti cilj
near misses neuspjesi
near sighted kratkovidan
near video on demand aplikacija video na zahtjev, gotovo video na zahtjev, približni video na zahtjev
near(to) u blizini
nearby blizak, obližnji, okolna, u blizini
near-end cross talk preslušavanje bližeg kraja, preslušavanje na bližem kraju
near-end echo jeka bližeg kraja, refleksija signala na hibridnom spoju odašiljača
nearer bliže, bliži
nearest najbliže, najbliži
nearly blizu, gotovo, približno, skoro, zamalo
nearness blizina, nadomak
near-real-time gotovo istodobno, gotovo u stvarnom vremenu
nearsightedness kratkovidnost
neat bik, čist, čitak, jasan, jednostavan, krava, lijep, određen, okretan, otmjen čovjek, sažet, skladan, uredan, vješt, zgodan
neath dolje, ispod, niže, pod
neat-handed spretan
neatly jasno, jednostavna, uredno
neb kljun
nebula maglica, magline, nebula
nebular nebularni
nebular model nebularni model
nebulous nebulozan
necessarily nužno, potrebno
necessarity potreba
necessary neophodan, neophodno, nužda, nuždan, nužnik, nužno, potreba, potreban, potrebi, potrebno, potrebnog, prijeko potreban
necessary conditions potrebni uvjeti
necessary measure nužna mjera, potrebna mjera
necessitate iziskivati, primorati, prinuđivati, zahtijevati
necessities najpotrebnije stvari
necessity neizbježnost, neminovnost, nužda, nužna, nužnost, oskudica, potreba, siromaštvo
neck grlić, okovratnik, prolaz, šija, tjesnac, uski dio, vrat, vrata
neck dissection disekcija vrata
neck tumors vrata
neck(bottle) grlo
neckerchief marama, šal
necklace đerdan, ogrlica
necklaces ogrlice
neckpiece šal
necktie kravata, mašna
neckties kravate
necropolis sjeverna Hrvatska
necrosis nekroza
Necrotic enteritis Nekrotičan enteritis
necrotic enteritis in piglets nekrotični enteritis u prasadi
nectar nektar
nectarine breskva glatke kore, nektarina
need biti obavezan, biti potreban, imati potrebu, nevolja, nužda, nužnost, opće potrebe, oskudica, oskudijevati, potreba, potrebitosti, potrebni, potrebovati, sačuvati, siromaštvo, treba, trebao, trebaš, trebati
needed neophodno, potreban, potrebe, trebalo, zahtjevalo
needful neophodan, novac, potreban
needfulness nužda, nužnost, potreba, trebanje
needle čioda, igla, iglica, igličast, igličasti kristal, izbosti, obelisk, prodirati, strelica, šiljak, šiti, šivaći, ušivati iglom, zub, živčani napadaj
needle force sila na iglama
needle printing igličasto tiskanje, mozaično tiskanje
needle valve igličasti ventil
needles iglice
needle-shaped iglastu
needless izlišan, nekoristan, nepotreban
needlessly izlišno, nepotrebno, suvišno
needlewoman krojačica, švalja
needlework ručni rad, ručni rad iglom
needs na svaki način, neophodno, potrebama, potrebe, treba
needs analysis analiza potreba
needy nevoljan, oskudan, u nevolji
nefarious opak, sramotan, zao
negate odricati, poricati
negation negacija, negativna veličina, poricanje
negation of freedom negacija slobode
negative foto negativ, katoda, negativ, negativan, negative, negativni, neutralizirati, niječan, obrnut, odbijati, odrečan, odricanje, odričan, pobijati, poricati, staviti zabran, veto, zabrana
negative selectivity negativna selektivnost
negative - tone photoresist negativni fotorezist, negativno osjetljivi premaz
negative acknowledgment negativna potvrda, potvrda neispravnog prijama
negative emotions negativne emocije
negative indents negativne uvlake
negative justification mijenjane brzine digitalnog signala (izbacivanjem, negativna justifikacija
negative net migration negativni migracijski saldo
negative permittivity negativna permitivnost
negative pressure podtlak
negative pulse stuffing mijenjane brzine digitalnog signala (izbacivanjem, negativna justifikacija
negative resistance negativni odziv, negativni otpor
negative response negativni odgovor
negative staphylococci negativni stafilokoki
negative subtotal negativni međuzbroj
negative symptoms negativni simptomi
negative-resistance oscillator oscilator s negativnim otporom
neglect nebriga, nehaj, nemar, zanemariti, zanemarivati
neglectful bezbrižan, nehajan, nemaran, nepažljiv, neradan
negligence aljkavost, bezobzirnost, nebriga, nehat, nemar, nemaran, nemarnost, nerad, propust
negligent aljkav, bezbrižan, nemaran, neradan
negligible beznačajan, beznačajno, neznatan, zanemariv
negligible error zanemariva pogreška
negotiable o kojem se može pregovarati, prenosiv, prodajan
negotiable instrument prenosivi instrument, prenosivi vrijednosni papir
negotiable pollution permit dogovorno dopušteno zagađivanje
negotiate dogovarati, pogađati se, posredovati, pregovarati, pregovora, savlađivati, voditi posao, zaključiti
negotiated contract izravno ugovaranje
negotiating pregovaračke, pregovarački, sporazumijevaju
negotiating bank negocirajuća banka
negotiation dogovaranje, pregovaranje, pregovaranje (o parametrima veze), pregovori, pretresanje, savlađivan
negotiation credit negocijabilni akreditiv
negotiation of an EC agreement pregovori o sporazumu EZ-a
negotiations pregovori, pregovorima, ugovaranje
negotiator posrednik
Negress crnkinja
negro crn, crnac, crnački
neigh njištanje, njištati, rzanje, rzati
neighbor susjed
neighbor node susjedni čvor
neighborhood stambeno susjedstvo, susjedske, susjedstvo
neighboring obližnjem, susjedne, susjednim
neighbour biti susjedan, dopirati, graničiti, graničiti se, predmet, susjed, susjeda
neighbourhood blizina, granični, okolice, okolina, susjedi, susjedni, susjedstvo
neighbouring okolni, srodan, susjedan, susjedni, susjednih, susjednim, susjedstvu
neighbouring country susjedna zemlja
neighbouring regions susjedne oblasti
neighbouring rights srodna prava
neighbourly susjedski, susjedskih
neighbourly and friendly relations dobrosusjedski i prijateljski odnosi
neighbourly relations dobrosusjedski odnosi
neither ni, nijedan, nijedan od dva, nikakav, niti
neither more nor less ni manje ni više
nek klanac
nematic phases nematičke faze
nematode communities zajednica nematoda
nenuphar lopoč
neo-Avant-Garde neoavnagrada
neoblasts neoblasti
neo-bulk homogeni teret nepodesan za iskrcaj grabilicom, homogeni teret nepodesan za ukrcaj grabilicom
neo-classical neoklasična
neoclassicism neoklasicizam, neoklasicizma
neodymium neodimij
neo-experimentalism neoksperimentalizam
Neogene Neogen
neoglottis neoglotis
Neo-Latin Literature Novolatinska književnost
neolithic neolitik, neolitske
neolithic cultures neolitičke kulture
neolithic settlement neolitičko naselje
neolitic neolitik
neologism neologizam
Index Indeks