Index Indeks
Namibia Namibija
Na-molybdate natrij molibdat
Nannoplankton Nanoplankton
nanny dadilja
nano- electromechanical system nanoelektromehanički sustavi
Nano filtration nano filtracija
nanocannels nanokanali
nanoclusters nanočestice
nano-clusters nano grozdovi
Nanocomposites Nanokompoziti
nanocompsites nanokompoziti
nanocrystalline nanokristalni
nanocrystalline material nanokristalni materijal
nanocrystalline materials nanokristalinični materijali
Nanofillers nanopunila
nanofiltration nanofiltracija
Nanofossils Nanofosili
nanoparticles nanočestice
nanophases nanofaze
nanoscale nanostupanjskim
nano-science nano znanost
nanosecond nanosekunda
nanostructures nanostrukture
nanotechnology nanotehnologija
nano-technology nano tehnologije
nanotopology nanotopologija
nanotubes nanocjevčice
nanovires nanožice
nap drijemež, drijemuckati, kratak san, kratko spavanje, prodrijemati, riskirati
nape potiljak, vrat, zatiljak
naphtha nafta
naphthaldehydes naftaldehidi
naphthene naftalan
napkin pelena, pelene, salveta, ubrus
napkins higijenski ulošci, ulošci
Naples Napulj
Napoleon napoleonske
Napolitan Kingdom Napuljsko kraljevstvo
napping drijemajući
nappy jak, pjenušav
narasin narazin
naratee naslovljenik pripovijedanja
narcissus ovčica
narcosis narkotičan, narkoza
narcotic koji uspavljuje, narkotičan, narkotik, opojno sredstvo
narcotize opiti
nark dostavljač, njuškalo, uhoda
narow tjesnac
narrate pričati, pripovijedati
narration naracija, povijest, priča, pripovijedanje, pripovijest
narration in verse naracija u stihu
narrative koji priča, narativan, naratologija, priča, pričanje, pripovijetka, pripovjedački
narrative levels narativne razlike
Narrative strategie narativne strategije
narrative strategies narativne strategije
narrative text narativni tekst
narratives from life priče iz života
narratology naratologija
narrator pripovjedač
narrow ograničavati se, ograničen, podroban, potanki, skučen, stisnuti, strog, suziti, sužavati, sužavati se, težak, tijesan, uskim, uskom, uzak, uzan
narrow gauge uski kolosijek
narrow minded ograničen
narrow passage uski prolaz
narrowband uskopojasni
narrowband channel uskopojasni kanal
narrowband integrated services digital network uskopojasna digitalna mreža integriranih usluga, uskopojasna mreža integriranih usluga
narrowband ISDN uskopojasni ISDN
narrowband noise uskopojasni šum
narrowband service uskopojasna usluga
narrowband time domain multiple access uskopojasni višestruki pristup s vremenskom raspod
narrowed suženim
narrower uži
narrow-gauge railway uskotračna željeznica
narrowness tjeskoba, uzina
narthex narteks
n-ary koraka, n-arni (n označava broj diskretnih vrijednosti, stanja)
n-ary structure n-arna struktura
nasal nazal, nazalni, nosivi, nosni, nosni glas, unjkav
nasal hyperreactivity nosna hiperreaktivnost
nasal lavage nosni lavat
nasal provocation nosna provokacija
nasal receptors nasalni receptori
nasopharyngeal nazofarinksa
nasophila nazofilija
nasty buran, gadan, loš, mrzak, nastran, neprijatan, nepristojan, neugodne, odvratan, opasan, prijeteći, prljav, svojevoljan, užasan, vlažan, zao
natal natalni
natality natalitat, natalitet
natality policy natalitetna politika
natikače mules, scuffs, slip-on shoes
nation država, nacija, nacionalnost, narod, narodnost, zemlja
nation state nacionalna država.
nation structure narodnosna struktura
nation wide općenarodni, svenarodni
national državljanin, državljanin/državljanka, državni, nacionalan, nacionalni, narodni, narodnih, narodno, sugrađanin, sunarodnjak
national accounts računi narodnoga gospodarstva
national affiliation nacionalno pripadanje
national agricultural policy nacionalna agrarna politika
national agricultural policy - - nacionalna agrarna politika
national and international expressions nacionalni i internacionalni frazemi
national and regional security nacionalna i regionalna sigurnost
National and University Library Nacionalna i sveučilišna knjižnica
national and world literature nacionalna i svjetska književnost
national anthem državna himna
national aquaculture nacionalna akvakultura
national authorities državna tijela
National Bank Narodna banka
national bibliography nacionalna bibliografija
national budget državni proračun
National Bureau of Standards Nacionalni ured za standarde (američki)
national champion državni prvak
national championship državno prvenstvo
national character nacionalni karakter
national colour nacionalna zastava, narodna zastava
national colours nacionalne boje
National Companies Nacionalna poduzeća
National Competitiveness nacionalna konkurentnost
national composition nacionalni sastav
national conception nacionalno pitanje
national conflicts nacionalni konflikti
national consciousness and identity svijest i identitet naroda
national costume narodna nošnja
National Council Narodno vijeće
National Counsel of SCS Narodno vijeće SHS
national cultural capital nacionalna kulturna metropola
national cultures nacionalne kulture
national currency nacionalna valuta
national currency equivalent protuvrijednost u nacionalnoj valuti
national curriculum nacionalni kurikulum
national destination code nacionalni odredišni kod
national economy nacionalna ekonomija, narodno gospodarstvo
national election nacionalni izbori
national expenditure nacionalni izdatak
national federation nacionalni savez
national financing nacionalno financiranje
national flag nacionalna zastava, narodna zastava
national guard narodna garda
national harbour system nacionalni lučki sustav
National health network Državna zdravstvena mreža
national heritage nacionalna baština
national history nacionalna povijest
national holiday nacionalni praznik, narodni
national identification nacionalna identifikacija
national identiiy nacionalni identitet
national identity nacionalni identitet
national implementation of Community law provedba prava Zajednice
national implementing measure državna provedbena mjera
national in music nacionalno u glazbi
national income nacionalni dohodak
national independence nacionalna nezavisnost
national instrument nacionalni instrument
national laboratory nacionalni laboratorij
national language nacionalni jezik
national law nacionalno pravo
national legislation nacionalno zakonodavstvo
national liberation movement pokret za nacionalno oslobođenje
national library nacionalna knjižnica, narodna čitaonica
national majority nacionalna manjina
national minorities nacionalne manjine
national minority nacionalna manjina
national mobile station identification nacionalna identifikacija pokretne postaje
national network congestion zagušenje (prometa) u nacionalnoj mreži
national network congestion signal signal (prometnog) zagušenja u nacionalnoj mreži
national number nacionalni broj
National Oil Economy Nacionalna naftna privreda
national order nacionalni orden, nacionalni red, velered
national park nacionalni park, nacionalni parkovi
National park "Kornati" Nacionalni park "Kornati"
National park Brijuni Nacionalni park Brijuni
National Park Kornati Nacionalni park Kornati
National Park Mljet Nacionalni park Mljet
National park Paklenica Nacionalni park Paklenica
national parks nacionalni park, nacionalni parkovi
National Parks in Croatia nacionalni parkovi u Hrvatskoj
national parliament državni parlament
national planning nacionalno planiranje
National Political Questions nacionalno-politička pitanja
national production domaća proizvodnja
national programe nacionalni program
national project nacionalni projekt
national question nacionalna svijest, nacionalno pitanje
national regulation nacionalni propis
national relationships nacionalno pitanje
national renesaince narodni preporod
national report nacionalno izvješće
National Research and Education Network nacionalna mreža za istraživanje i obrazovanje, projekt izgradnje razvojne i obrazovne mreže u SAD
national resources nacionalni resursi
national resposibility znanstveni identitet
national restauration in Croatia hrvatski nacionalni preporod
National Revival narodni preporod
national rights nacionalna prava
national school nacionalna škola
National Science Foundation nacionalna zaklada za znanost (američka), zaklada za poticanje razvoja znanosti u SAD
national scientific development nacionalni znanstveni razvoj
national security nacionalna sigurnost
National Security Agency Ured za nacionalnu sigurnost (američki)
national self determination nacionalno samoodređenje
national self-reliance nacionalno samopouzdanje
national service vojna služba
National Socialism nacionalsocijalizam
national sovereignty državni suverenitet, narodni suverenitet
national space nacionalni prostor
national standard državni etalon
national standards nacionalne norme
national state nacionalna država
national statistical system nacionalni statistički sustav
national statistics državna statistika
national stereotypes nacionalni stereotipi
national structure nacionalni sastav
national struggle nacionalna borba
national tariff nacionalna pristojba
national tax državni porez
national team reprezentacija
National Television Standards Committee nacionalni odbor za televizijske norme (američki)
national temperature standard nacionalni etalon temperature
national tourism organization nacionalna turistička organizacija
national transport domaći prijevoz
national treasures nacionalno blago
national unification nacionalno ujedinjenje
national wealth nacionalno bogastvo
National-international feelings nacionalno-internacionalno osjećanje
nationalisation nacionalizacija
nationalism nacionalizam, rodoljublje
nationalist nacionalist, rodoljub
nationalistic nacionalističke, nacionalistički, nacionalističkog
nationalists nacionalista
Nationalities narodnosti
nationality državljanstva, državljanstvo, nacija, nacionalna pripadnost, nacionalnost, narodnost
nationality of legal persons državljanstvo pravnih osoba
nationalization nacionalizacija, nacionaliziranje
nationalize nacionalizirati
nationally nacionalno
nationals of Member States državljani država članica
nationals of the other party državljani druge stranke
nationals of the said states državljani spomenutih država
national-socialism nacional-socijalizam
nationhood nacionalnost
nations države, naroda, narodi
nation's nacionalan, nacionalne
nation-state država-nacija
native čist, domaći, domorodac, izvoran, izvorni, koji se odnosi na rođenje, mjesni, prirodan, prirođen, rodni, rođen, samorodan, starosjedilački, urođen, urođenički, urođenik
native address izvorna adresa, lokalna adresa, temeljna adresa
native and foreign sorts autohtone i alohtone vrste
native and non-native listeners strani i materinski govor
native breeds autohtone pasmine domaćih životinja
native code compiler lokalni kompilator, lokalni prevodilac
native land domovina, zavičaj
native language izvorni jezik, lokalni jezik, materinski jezik, narodni jezik, programski jezik karakterističan za računala jedno
native(of) izvorno
nativistic hypothesis nativistička hipoteza
NATO NATO
NATO countries zemlje NATO-a
nato thereupon tada
natter zanovijetati
natty brz, čist, dotjeran, okretan, pokretan, spretan, uredan
natural bijela dirka, fizički, istinski, kreten, maloumnik, naravan, neizvještačen, neposredno, neusiljen, nezakonit, običan, priroda, prirodan, prirode, prirodni, prirodno, prirodno nadare, realan, stvaran, umjetni, vanbračan
natural active components prirodno aktivne tvari
natural and agroekological systems kemijske vremenske ili tempirne bombe
Natural and artificial radioactivity prirodna i umjetna radioaktivnost
natural and cultural attractions prirodne i kulturne atrakcije
Natural and Mathematical Department prirodoslovno - matematičko područje
natural anticoagulants prirodni inhibitori zgrušavanja
natural antioxidants prirodni antioksidansi
natural balance prirodna ravnoteža
natural cheeses sirevi prirodni
natural child izvanbračno dijete
natural death prirodna smrt
natural disaster prirodna katastrofa, prirodna nepogoda
natural disasters elementarne nepogode, prirodne katastrofe
natural factors of stress prirodni čimbenici stresa
natural features prirodna obilježja
natural fibre prirodna vlakna, prirodno vlakno
natural flavors  prirodni okusi
natural food colouring dodavanje prirodne boje hrani
natural forest prirodna šuma
natural gas prirodni plin, zemni plin
natural gas consumption potrošnja prirodnog plina
natural gas engine motor koji rabi prirodni plin
natural grassland prirodni travnjak
natural hazard prirodna opasnost
Natural heritage Prirodna baština
natural history prirodopis
Natural humic and fulvic acids Prirodne huminske i fulvinske kiselilne, prirodne huminske i fulvinske kiseline
natural increase prirodni prirast
natural join prirodno spajanje (relacijska algebra)
natural language naravni jezik, prirodni jezik
natural language formula formula prirodnog jezika
natural language generation generiranje prirodnoga jezika
natural language processing obrada prirodnoga jezika
natural law prirodno pravo
natural order hypothesis hipoteza prirodnog redoslijeda
natural organic matter organske tvari
natural person fizička osoba
natural persons fizičke osobe, fizičkih osoba
natural philosophy prirodna filozofija
natural premium prirodna premija
natural preservatives prirodni konzervansi
natural radioactivity prirodna radioaktivnost
Natural radionuclides Prirodni radionuklidi
natural resources prirodna bogatstva, prirodna dobra, prirodni resursi
natural rubber prirodna guma, prirodni kaučuk
natural science prirodna znanost, prirodne znanosti
Natural Sciences prirodne znanosti
natural selection prirodno odabiranje
natural watercourse prirodni vodotok
natural waters prirodne vode
natural word order prirodni redoslijed rijeci
Natural zeolite Prirodni zeolit
natural-environmental prirodno-ekološki
naturalisation naturalizacija
naturalised naturalizirani, udomaćen
naturalism naturalizam
naturalist biolog, naturalist, naturalista, prirodnjak, prirodoslovac, prirodoslovci
naturalists prirodoslovci
naturalization naturalizacija
naturalize naturalizirati, odomaćiti se, prilagoditi se, primiti državljanstvo
naturalized naturaliziran
naturally naravno, prirodno
naturally-active earth prirodno aktivna zemlja
naturalness prirodnost
nature ćud, karakter, narav, naravi, opseg, osobina, priroda, prirode, prirodni, prirodno svojstvo, raspoloženje, suština
nature conservation zaštita prirode
nature mort mrtva priroda
nature morte mrtve prirode
nature of intellect narav uma
nature of light narav svjetlosti
nature of man narav čovjeka
nature park park prirode
nature protection zaštita prirode
nature reserve prirodni rezervat
naturism naturizam, naturizma, nudizam
Index Indeks