Index Indeks
mum ćuti!, ćutljiv, glumiti mimikom, mama, mamica, pst!
mumble gunđati, mrmljanje, mrmljati, mumljati, progunđati
mumbo jumbo lari-fari
mummer pantomima, smiješan obred
mummy balzamirati, bitumenozna boja, mama, mamica, mumija
mumps loše raspoložen, mums, zauške, zaušnici, zaušnjaci, zlovolja
munch mljackati, žvakati
mundane svjetski, zemaljski
mung bean grah-zlatni, zlatni grah
mungbean sprouts klice zlatnog graha
mungbeans grah mung
Munich Minhen, Münchenu
municipal gradski, komunalan, općinski, samoupravan
municipal ideologies komunalne ideologije
municipal infrastructure gradski, komunalnim, općinski
municipal report općinski izvještaj
municipal services komunalije, komunalne usluge
municipal waste gradski otpad
municipality gradsko poglavarstvo, općina
munificence darežljivost, izdašnost
munificent darežljiv, velikodušan
munition municija, streljivo, vojne zalih
Mura Depression Murska depresija
mural freska, zidni
muramyl dipeptide muramil dipeptid
murder izvršiti ubojstvo, ubiti, ubojica, ubojstvo, umorstvo
murdered ubijen, umoren
murderer asasin, ubojica
murderers ubojicama, ubojice
murderous krvav, krvnički, krvožedan, smrtonosan, ubilački
murine cytomegalovirus mišji citomegalovirus
murk mračan, mrak
murky mračan, sumoran, taman
murmur buniti se, gunđati, prigušeni glasovi, romorenje, šapat, šum, šuštati, zujanje, žamoriti, žuborenje, žuboriti
muscarinic receptors muskarinski receptori
muscle mišica, mišić, mišićno, snaga, tjelesna snaga
muscle density and cross section area gustoća i poprečni presjek mišića
Muscovite Bo geobarometry muskovitna bo geobarometrija
Muscular dystrophies mišićne distrofije
muscular dystrophy mišićna distrofija
musculature muskulatura
muse boginja umjetnosti, inspiraciju, muza, razmišljati, sanjariti, zamišljenost
museality muzealnost
muselogy muzeologija
museography muzeografija
museological function muzeološke funkcije
museological study muzeološko izučavanje
museological theory muzeološka teorija
museology muzeologija, muzeologije
museum muzej, muzeja, muzejska, muzeju, muzeoloških
museum collection muzejska zbirka
museum exhibition muzejska izložba
museum object muzejski predmet
Museum of Contemporary Art Muzej suvremene umjetnosti
Museum of Croatian Arcehological Monuments Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Museum of Modern Art Muzej suvremene umjetnosti
museums muzeji, muzejima
museums in Zagreb muzeji u Zagrebu
museum-tourism-business complex muzejsko-turističko-poslovni kompleks
mush program za čitanje i pisanje poruka elektroničke p
mushroom brati pečurke, brzi rast, brzo nicati, gljiva, pečurka, razvoj, šampinjon
mushroom-growing gljivarstvo
mushrooms gljivama, gljive
music arija, glazba, glazbena, glazbene, glazbeni, glazbenom, glazbom, muzika, muziku, note, orkestar
music accompanied with spinetta glazba uz pratnju spineta
music collection glazbena zbirka
music collection database baza podataka glazbene zbirke
music collections glazbene zbirke
music culture glazbena kultura
music for love glazba za ljubav
music handbooks glazbeni priručnici
music historiography glazbena historiografija
music incipit glazbeni incipit
music incipits glazbeni incipit, glazbeni incipiti
music manuscripts glazbeni rukopisi
music of various nations glazba pojedinih naroda
music prints glazbene tiskovine
music programming language programski jezik za računalno skladanje
music sources muzikalije
music synthesis elektronička glazba, elektroničko sklapanje, računalno skladanje
music wire klavirska žica, opružna žica
music works glazbena djela
musical glazben, glazbena večer, glazbeni, igrokaz s muzikom, melodičan, mjuzikl, muzički, skladan
musical archives glazbeni arhiv
musical archives of the Split cathedral glazbeni arhiv splitske katedrale
musical culture glazbena kultura
musical instrument glazbalo, glazbeni instrument
musical instrument digital interface digitalno sučelje za glazbene instrumente
musical societies in Osijek glazbene udruge u Osijeku
musical-theoretical questions glazbeno-teorijska problematika
musical-theoretical works glazbeno-teorijski traktati
Music-comparative analysis Glazbenokomparativna analiza
Music-historical sources Glazbenopovijesni izvori
musician glazbenik, muzičar
musicians glazbenici
musicological challenges muzikološki izazovi
musk mošus
musk melon dinja
musket mušketa, puška
musketry obuka u pucanj, paljba iz muške, puščana paljba
muskrat bizamski štakor, mošusni štakor, mošusni/ bizamski štakor
muslim musliman, muslimanski
Muslim judge sudac
Muslim Women muslimanke
muslims muslimani
muss nered, praviti nered, praviti zbrku, zbrka
mussel dagnja, školjka
mussels dagnje, školjaka, školjke
Mussorgsky Musorgski
mussulman musliman
must izražavati potrebu, mora, morati, plijesan, pljesniv
mustache brk, brkovi
mustard gorušica, senf, slačica
muster pregled, prozivka, skupljati se, smotra, zbor
muster roll spisak osoblja
musty nazadnjački, pljesniv, ustajao, zaostao
mutability promjenjivost
mutable nepostojan, promjenjiv
mutagenic study mutagena studija
mutagenicity mutagenost
mutant mutant, mutantni
mutants mutante
mutation mutacija, mutacije, mutiranje, promjena
Mutation detection Detekcija mutanata
mutations mutacije
mute ćutljiv, mutav, nijem, nosač baklje, prigušen zvuk, statista
mute swan crvenokljuni labud
mutilate izvitoperiti, osakatiti, pokvariti, sakatiti, unakaziti
mutilation osakaćenost, osakaćenosti, osakaćenje, sakaćenje, unakazivanje
mutineer buntovnik, pobuniti se, pobunjenik
mutinity pobuna
mutinous buntovni
mutiny buna, pobuna, pobuniti se, ustanak
mutt budala
mutter govoriti nerazgovjetno, gunđati, mrmljati, progunđati, promrmljati
mutton bravetina, janjetina, ovca, ovčetina
mutual medjusobnoj, međusoban, međusobni, međusobnih, međusobnog, obostran, opći, uzajaman, zajednički
mutual access obostrani pristup, zajednički pristup
mutual assistance međusobna pomoć, uzajamna pomoć
mutual assistance among farmers program uzajamne pomoći zemljoradnika
mutual assistance scheme program uzajamne pomoći
mutual benefit uzajamna korist
mutual care uzajamna zaštita
mutual concessions obostrane koncesije, uzajamne koncesije
mutual consultations međusobne konzultacije
mutual exchange of information uzajamna razmjena informacija
mutual influences odnos
mutual insurance uzajamno osiguranje
mutual interest međusobni interes, obostrani interes, zajednički interes
mutual recognition uzajamno priznavanje
mutual recognition of qualifications uzajamno priznavanje kvalifikacija
mutual recognition principle načelo međusobnog priznavanja
mutual relationship pest-antagonist odnos štetnik-antagonist
mutual repulsion međusobna odbojnost
mutual understanding uzajamno razumijevanje
mutualism mutualizam
mutually obostrano, uzajamno, zajednički
mutually beneficial obostrano koristan
mutually coordinated measures uzajamno usklađene mjere
mutually satisfactory solution obostrano zadovoljavajuće rješenje
mutually synchronized network mreža u kojoj svaki generator takta sudjeluje u up, uzajamno sinkronizirana mreža
mutuum robna posudba, zajam
muzzle brnjica, gubica, njuška, otvor, staviti brnjicu, usta, ušutkati, začepiti kome usta, zjalo, ždrijelo
my moj, svoja
my friend moj prijatelj
my hearty congratulations! srdačno čestitam!
My hearty congratulationst Srdačno čestitam
My name is Ime mi je, zovem se
My name is... Ime mi je...
my own private moj
my pretties moje ljepotice
Myanmar Mianmar, Mjanma
myasthenic syndrome miastenični sindrom
Mycoplasma mikoplazme
mycoplasmose mikoplazmoza
mycoplasmoses mikoplazmoze
mycotoxicoses mikotoksikoze
mycotoxicosis mikotoksikoze
mycotoxin biodegradation biodegradacija mikotoksina
mycotoxin biosynthesis biosinteza mikotoksina
mycotoxins mikotoksini
myelin mijelin
myelin basic protein mijelinski bazični protein (MBP)
myelination mijelinizacija
myelography mijelografija
myeloproliferative disease Mijeloproliferativne bolesti
mynth metvica
myocardial hypertrophy hipertrofija miokarda
myocardial infarction infarkt miokarda
myocardial protection zaštita miokarda
myofibril miofibrili
Myotonic dystrophy miotonična distrofija
myriad mnoštvo
myriametric waves mirijametarski valovi
myrmidon najamnik, plaćenik
myrosinase mirozinaza
myrtle mirta
myself ja, ja (osobno), ja osobno, ja sam, mene, meni, se, sebe
mysterious tajanstven
mystery tajna, zagonetka
mystic mističan, zagonetan
mystical tajnovitu
mystification zbunjivanje
mystify u zabludi, varati, zaluđivati
myth mit, mitska osoba, priče o bogovima, ritual
myth criticism mitska kritika
mythical mitska, mitski
mythological mitske, mitski
mythological-pastoral play mitološko-pastoralna igra
mythology mitologija
mythology and Christianity mitologija i kršćanstvo
myths mitske, mitski
mytoar capacitor kondenzator s poliesterskim dielektrikom
mytology and Christianity mitologija i kršćanstvo
n n
n bit memory n-bitovna memorija
n gram language model gramatički jezični model N
n th n-ti
n2 dušik, nitrogen
NACC NACC
nacelle gondola, kabina, korpa, trup
nacre sedef
NAD b.o., bez osobitosti, nalaz uredan, u granicama normale
nadir nadir, točka na nebeskom plaštu obrnutno od zenita, točka suprotna zenitu
naetalan naftalan
NAFO NAFO
NAFTA NAFTA
nag grditi, mali konj, oznaka, poni, prigovarati, raga, zastavica
naiad najada, plivačica, riječna nimfa
nail čavao, kandža, nokat, pribiti, pričvrstiti, privući, uhapsiti, uhvatiti, zabijati čavle, zabiti, zadržati, zakucati, zateći
naimsake imenjak
naive bezazlen, naivan, naive, neiskusan, nevješt, prirodan
naivete bezazlenost, naivnost, neumješnost
naiveté naivnost, priprostost
naked gol, gole, goli, javan, nag, nedotjeran, neizoliran, neodjeven, očevidan, ogoljen, otvoren, prost, razgolićen
naked city goli grad
naloxone nalokson
name glas, ime, imenom, imenovati, nabrojiti, nadjenuti ime, naslov, naziv, nazivom, naznačiti, nazvati, odraditi, prezime, reputacija, spomenuti, zvati
name call poziv po imenu
name day imendan
name field polje imena, polje u koje se bilježe imena
name of company tvrtka
name resolution razlučivanje imena (u Internetu)
name server poslužnik imena, poslužnik Interneta za povezivanje adresa područja
named imenovan, imenovane, imenovani, imenovanim, nazvan, pod nazivom, zvan
named entity recognition prepoznavanje imena
named range imenovani raspon
named worksheet cells imenovane ćelije u radnom listu
nameless anoniman, bezimen, neiskaziv, neizreciv, nepoznat
namely i to, naime, to jest
names horonimija, imena, nazivima
names of bars nazivi barova
namesake imenjak
Index Indeks