Index Indeks
movie film, kino, kino-film
movie - on - demand film na zahtjev (interaktivna video aplikacija)
movie camera kinokamera
movie clip animacijski simbol
movies filmovi, kino
moving dirljiv, kretanje, kretao, lutajući, pokretan, pomicanje, pomični, premještanje, premještanjem, transfer, uzbudljiv, vertikala
moving average process proces promjenljivog prosjeka
moving averages pokretni prosjeci
moving backward kretanje unatrag
moving forward kretanje naprijed
moving in useljavanje, useljenje
moving least squares pomična metoda najmanjih kvadrata
moving least squares method pomična metoda najmanjih kvadrata
moving loads pokretno opterećenja, pokretno opterećenje
moving out iseljenje
moving part pokretni dio
moving sideways kretanje bočno
moving to the ball kretanje prema lopti
moving total least squares pomična potpuna metoda najmanjih kvadrata
moving under the ball kretanje ispod lopte, kretanje pod loptu
moving-coil microphone elektrodinamički mikrofon
moving-loads-genera substrukturira
mow hambar, kositi, kreveljenje, plast, pokositi, spremište, stog
mower kosac, stroj za košnju
mowing machine kosilica, stroj za košenje
mown košeno
Mozambique Mozambik
Mozart cake Mozart kocke
mozzarella mozzarela
mozzarella cheese sir mozzarella
Mozzarella cheese with tomatos, basil and Aceto Ba Mozzarella s rajčicom, bosiljkom i Balsamicom
MPI programming MPI programiranje
MPOA client MPOA korisnik
MPOA server MPOA poslužitelj
MPOA service area MPOA područje posluživanja
MPOA target MPOA odredište
Mr gospodin, naslov uz prezime muškarca
Mr. Gosp., gospodin
mr/sir gospodin
mreza nesabran
Mreznica Mrežnica
mrouter usmjerivač razašiljanja
Mrs gospođa, naslov uz prezime udate žene
Mrs. Gđa., gospođa
Mrs. Santa Claus Baka Mraz
mrs/madam gospođa
MSK type receiver prijamnik MSK moduliranog signala
MSK-64 scale MSK-64 ljestvica
mtDNA mitohondrijska DNK
m-tuples m-torke
mu law mi-zakon, nelinearna kvantizacija po mi-zakonu
Mucaine mucain
much mnogi, mnogo, mnoštvo, nešto važno, nešto veliko, puno, veći dio, znatno
mucilage biljni lijepak, ljepljiva mater, sluz, uredsko ljepilo
mucilage phenomenon cvjetanje mora
mucilaginous herbs ljepljive biljke
mucilaginous polysaccharides ljepljivi polisaharidi
muck blatiti, blato, đubre, đubriti, gadost, gnoj, gnojiti, nered, podlost, pogan, prljati
mucky odvratan
mucopolysaccharidosis mukopolisaharidoza
mucopolysacharidoses mukopolisaharidoze
mucosa sluznica
mucous sluzav, sluznica
mucous membrane sluznica, sluznice, sluzokoža
mud blatiti, blato, glib, glina, gnoj, isplaka, kal, mulj, prljavost, prljavština
muddle nered, pobrkati, smutiti, zbrka, zbrkati
muddy blatan, blatno, blatnjav, mutan, pomućen, prljav, promukao, zablatiti, zamrljan, zamućen
mudstone Muljnjak
muenster cheese muenster sir
muff muf, nespretan čovjek, neuspjeh, pokvariti, promašaj, promašiti, spetljati, šeprtlja
muffin vrsta čajnog peciva
muffle obaviti, ogrnuti, prigušiti, ugušiti, umotati, uviti, zamotati
muffler boks rukavica, prigušivač, prigušnica, šal
muflons mufloni
mufti građanski odjel
mug bubalo, krčag, kreveljiti, krigla, naivčina, novajlija, obmanjivati, pehar, šolja, varati, vrč
muggy mlak, vlažan, zagušljiv
mulberry dud, kupina, malina, murva, tamnocrven
mulct kazniti
muldem (muldex) muldem, multipleksor-demultipleksor
mule glupak, gonič mula, hibrid, mazga, mazgar, mješavina, mula, papuča, tupoglavac, tvrdoglavac
muliculturalism multikulturalizam
mullet cipal, cipalj
Mullus surmuletus-biological data Mullus surmuletus-biološki podaci
Mullus surmuletus-fishery data Mullus surmuletus-ribarstveni podaci
mult reframe multiokvir, nadokvir, uređeni niz od 16 uzastopnih okvira sustava PCM, višestruki okvir
multi multi
multi - application card kartica koja može podržati veći broj aplikacija, višeaplikacijska kartica
multi - satellite link višesatelitska veza
multi criteria decision making višekriterijsko odlučivanje
multi line element višelinijski element
multiaccess (multi-access) višepristupni
multiaccess type vrsta višestrukog pristupa
multiaccessing protocol protokol za višestruki pristup
multi-agent system višeagentski sustav
Multiagent systems Multiagentski sustavi
multi-agent systems više-agentski sustavi
multiannual višegodišnji
multi-annual indicative framework višegodišnji indikativni okvir
multiattribute višeatributski
multicast isporuka podataka prema većem broju korisnika, odašiljanje iste poruke podgrupi terminala
multicast address resolution server poslužnik adresnog razlučivanja kod razašiljanja
multicast backbone temeljna mreža i servera koji čine eksperimentalnu
multicast backbone (M bone) prstenasta osnovna mreža za isporuku podataka prem
multicast cluster skupina računala za razašiljanje poruka
multicast group skupina računala koji sudjeluju u sjednici razašil
multicast routing usmjerivanje prema većem broju korisnika
multicasting istodobno slanje neke poruke, višesmjerno komuniciranje, višesmjerno odašiljanje
multicolor šaren
multicolored šaren
multicolour šaren
multicoloured šaren
multiconductor transmission line višežičnih vodova
multicore cable višežilni kabel
multicriteria analysis višekriterijalna analiza
multicriteria programming višekriterijalno programiranje
multicriterial višekriterijalan
multicriterial decision making višekriterijsko odlučivanje
multicriterional analysis višekriterijalna analiza
multicultural multikulturalni, multikulturnim
multi-cultural multikulturalnost, multikulturnog
multicultural education multikulturalno obrazovanje
multiculturalism multikulturalizam, multikulturalnost
multiculturality jezik društvene sredine
multiculture multikulturalnost, polifoničnost
multidatabases multibaza podataka
multidestination delivery isporuka većem broju odredišta
multidimensional višedimenzionalan, višedimenzionalno
multidimensional approach to empathy multidimenzionalni pristup empatiji
multidimensional coding višedimenzionalno kodiranje
multidimensional interpolation višedimenzionalna interpolacija
multidisciplinar affair multidisciplinarni pristup
multidisciplinary approach multidisciplinarni probir
multidisciplinary education multidisciplinarno obrazovanje
multidisciplinary researches multidisciplinarni pristup
multidiscrete detection multidiskretna detekcija
multidocument višestruki dokument
multidrop line višespojni vod
multidrug resistance višestruka otpornost na lijekove
multiethnic multietničke, multietnički
multi-ethnic multietnički, multietničkog
multifarious raznolik, raznovrstan
multifiber loose buffer cjevasta sekundarna zaštita višemodnog vlakna
multifibre agreement tekstilni sporazum
multiform mnogolik, s mnogo oblika
multi-frequency code višefrekvencijski kod
multifrequency monitor monitor koji se može sinkronizirati naviše signala, višefrekvencijski monitor
multi-frequency signaling višefrekvencijska signalizacija
multifunction peripheral unit višenamjenska vanjska jedinica
multifunction user device korisnički višefunkcijski uređaj
multifunction workstation višefunkcijska radna postaja
multifunctional multifunkcionalni
multigrid methods multigrid metode
multihomed host računalo priključeno na više mreža
multi-infarct dementia muli-infarktna demencija
multilateral mnogostran, multilateralan, multilateralnim, višestran
multilateral agreement višestrani sporazum
multilateral aid višestrana pomoć
multilateral convention višestrani ugovor
multilateral framework višestrani okvir
multilateral negotiations višestrani pregovori
multilateral relations multilateralni odnosi, višestrani odnosi
multilateral surveillance višestrani nadzor
Multilateralism Multilateralizam
multilaterally multilateralno
multilayer višerazinski, višeslojan
multilayer device višeslojni uređaj
multilayer printed board višeslojna tiskana ploča
multilength number broj promjenljive duljine
multilevel modulation višerazinska modulacija
multilevel storage system višerazinski memorijski sustav
multilinearity multilinearnost
multilingual multilingvalnost, višejezični, višejezičnost
multi-lingual višejezični
multilingual dictionary višejezični rječnik
Multilingual Systems Višejezičnost
multilingualism višejezičnost
multilinguism višejezičnost
multilinguistics multikulturalnost i multijezičnost
multimedia multimedia, multimedij, multimedija, multimedijalna, multimedijalnih, Multimediji, multimedijski, podatcimultimedia, tekst, više vrsta poruka integrirano u cjelinu (npr. govo, višemedija
multimedia accelerator multimedijski akcelerator, multimedijski ubrzivač
multimedia algorithms multimedijski algoritmi
multimedia authoring tool sredstvo za razvitak višemedijskih primjena
multimedia communications multimedijske komunikacije
multimedia communicatons multimedijske komunikacije
multimedia computer multimedijsko računalo
multimedia delivery isporuka višemedijskih poruka
multimedia delivery system računalni sustav za isporuku multimedija
Multimedia didactics multimedijska didaktika
multimedia effects multimedijski efekti
multimedia mail višemedijska pošta
multimedia network višemedijska mreža
multimedia operating system višemedijski operacijski sustav
multimedia PC osobno računalo opremljeno za obradbu višemedijski, višemedijski PC
multimedia presentation multimedijalna prezantacija
multimedia systems multimedijski sustavi
multimedia technology multimedijalne tehnologije, multimedijska tehnologija
multimedia workstation višemedijska radna postaja
multimedial multimedijalno
Multimedial communication Multimedijska komunikacija
multi-medial education multimedijsko obrazovanje
Multimedial research Multimedijalno istraživanje
multimodal kombinirani, multimodalni
multimodal cartography multimodalna kartografija
MULTIMODAL CODING MULTIMODALNO KODIRANJE
multimodal regional transport network multimodalna prometna mreža
multimodal transport kombinirani promet, multimodalni promet
multimodal transport and transhipment kombinirani promet i prekrcaj
multimodal transport of goods multimodalni prijevoz robe
multimodality Multimodalnost
multimode fiber višemodno optičko vlakno
multimode fiberoptic cable višemodni optički kabel
multinational višenacionalne, višenarodni
multinational enterprise multinacionalno poduzeće
multinational force višenacionalne snage
multinational forces & observers međunarodne trupe i promatrači, višenarodne trupe i promatrači
multinational state multinacionalna država
multinucleon emission multinukleonska apsorpcija
multiobjective programming višekriterijsko programiranje
multipart body tijelo (poruke) u više dijelova
multipart coupler sprežnik s više ulaza, višeulazni sprežnik
multipart junction sklop s više priključaka
multiparty telefonski poziv za više od dva sudionika, višekorisnički, višestranački
multiparty conferencing unit jedinica za povezivanje više videokonferencijskih, višekorisnička konferencijska jedinica
multiparty litigation suparničarstvo
multiparty sistem građanska opozicija
multiparty system višestranački sustav
multipath fading iščezavanje signala kod prijama signala putem više, višestazni feding, višestazni prijam
multi-path network višestazna (prospojna) mreža
multi-path propagation višestazno širenje (elektromagnetskog vala)
Multiphoton ionization spectroscopy Multifotonska ionizacijska spektroskopija
multiplary multiplarni
multiple brojni, djeljiv, mnogostruk, mnogostruke, spojen, višekratnik, višestruk, višestruke, višestrukim, višestruko
multiple access višestruki pristup
multiple access channel kanal s višestrukim pristupom, kanal višestrukog pristupa
multiple access channels with m users kanali višestrukog pristupa s m korisnika
multiple access communication komunikacija s višestrukim pristupom
multiple access protocol protokol višestrukog pristupa
multiple address message poruka koja se šalje na više adresa, višeadresna poruka
multiple attack napad s tri smečera
multiple borderlands višegraničja
multiple decrements višestruka smanjenja
multiple diffraction višestruka difrakcija, višestruki ogib
multiple edge diffraction višestruki ogib (na bridovima)
multiple edge diffraction loss gubitci ogiba na višestrukim preprekama
multiple error correcting code kod s ispravljanjem višestrukih pogrešaka
multiple launcer rocket system višecjevni raketni bacač
multiple logical link višestruki logički kanal
multiple myeloma multipli mijelom
multiple office holding obnašanje nekoliko dužnosti
multiple pregnancy višeplodna trudnoća
multiple scanning višestruko pretraživanje, višestruko skeniranje
multiple sclerosi multipla skleroza
multiple sclerosis multipla skleroza
multiple send višestruko slanje
multiple sklerosis multipla skleroza
multiple state model više stanja, viša stanja
multiple state model model više stanja
multiple subscriber number višestruki pretplatnički broj
multiple undo višestruko poništavanje
multiple user za višestruko korištenje
multiple user (multiple-user) višekorisnički, višestruko korištenje, za višestruko korištenje
multiple user channel kanal s višestrukim korištenjem, kanal za više korisnika
multiple user information network mreža za komunikaciju više korisnika
multiple user information theory višekorisnička teorija informacija
multiple viewing mode istodobno pregledavanje više vrsta podataka na jed, višestruko pregledavanje
multiple windows istodobni prikaz više prozora na jednom zaslonu, višestruki prozori
multiple-access capability mogućnost višestrukog pristupa, sposobnost višestrukog pristupa
multiple-cell CDMA system sustav CDMA s više stanica, višestanični sustav CDMA
multiple-conductor cable višežilni kabel
multiple-iterated knapsacks višestruko ponovljena naprtnjača (u kriptografiji)
multiplex složen
multiplex mode mnogostruki način, multipleksni način, višestruki način
multiplexed interleaver multipleksirano prepletalo
multiplexer multipleksor, uređaj koji više ulaznih signala kombinira u uređe
multiplexer channel control unit upravljačka jedinica multipleksiranog kanala
multiplexer generator generator s multipleksiranjem
multiplexing multipleks, multipleksiranje, upletanje (više signala), višestruko isprepletanje (signala), višestruko prenošenje
multiplexor multipleksor
multiplicand množenik
multiplication množenje, multiplikacija, porast, razmnožavanje, umnožavanje
multiplication of the plot multiplikacija radnje
multiplication programme multipliciranje
multiplicity mnoštvo
multiplier broj kojim se množi, faktor, množitelj
multiplier register registar multiplikatora, spremnik množitelja
multiply množiti se, pomnožiti, razmnožavati se, uvećati
multiplying množenje
multipoint višespojan
multipoint access pristup točka-više točaka, višespojni pristup
multipoint control unit višespojna upravljačka jedinica
multi-point line višespojni vod
multipoint to multipoint connection veza višespojnih kanala
multipoint to point connection veza višespojnog s jednospojnim kanalom
multipole mixing ratios multipolni omjeri miješanja
multiprocessing multiprocesiranje, multiprocesorski rad, višeprocesorski rad, višestruka obradba, višestruko procesiranje
multiprocessing architecture višeobradbeni ustroj, višeprocesorska arhitektura
multiprocessor multiprocesor
multiprocessor router višeobradnički usmjernik
multiprocessor system višeobradnički sustav, višeprocesorski sustav
multiprogram processing višeprogramska obrada
multiprotocol label switching standard za uporabu Internet protokola, višeprotokolno komutiranje temeljem oznaka
multiprotocol over ATM način prijenosa više protokola putem ATM mreže
multipurpose višenamjensko
multipurpose internet mail extensions mime, standard za proširenje funkcija elektronske pošte, standard za višenamjensku (multimedijsku) poštu
multirange instrument instrument s više mjernih područja
multi-religious multireligijskog
Multiresolution analysis multirezoluciona analiza
multiscale problems višeskalne zadaće
multiscan monitor monitor koji se može sinkronizirati naviše signala, višefrekvencijski monitor
multiservice management system višeuslužni upravljački sustav
multiservice network višeuslužna mreža
multisignature scheme plan s višestrukim potpisom
multi-station access unit jedinica za višestruki pristup, pristupna jedinica za više postaja
multi-storey dwelling stambena višekatnica
multisync monitor monitor koji se može sinkronizirati naviše signala, višefrekvencijski monitor
multisystemic autoimmune diseases multisistemske autoimune bolesti
multitasking obavljanje vise zadataka, s više zadataka, višezadaćnost
multitasking environment okruženje za obavljanje više zadataka
multititude mnoštvo
multitoxin method Multitoksinska metoda
multitude gomila, mnoštvo, množina, svjetina, veliki broj
multitudinous mnogobrojan
multiuser (multi user) višekorisnički
multiuser BBS višekorisnički BBS
multiuser coding višekorisničko kodiranje
multiuser detection višekorisnička detekcija, višekorisničko otkrivanje
multi-user dungeon interaktivna igra na Internetu
multiuser information theory višekorisnička teorija informacija
multi-user software višekorisnička programska oprema, višekorisnički softver
multivalued viševaljano
multi-valued višeznačan
multivariable dynamical systems multivarijabilni dinamički sistemi
Multivariable systems Multivarijabilni sustavi
multivariate analysis multivarijatna analiza
multivariate methods multivarijatne metode
multivariate statistics multivarijatna statistika
multivendor interface protocol protokol sučelja za opremu različitih proizvođača
multivendor networking environment okruženje za umrežavanje opreme različitih proizvo
multivendor systems sustavi opreme različitih proizvođača
Index Indeks