Index Indeks
minx bludnica, drska djevojka, koketa, namiguša
Miocene Miocen
miracle čudo, srednjovjekovna drama, začudni
miraculous čudan, čudesan, čudotvoran, izvanredan, natprirodan
miraculous power čudotvornost
mirage fatamorgana, iluzija, opsjena, optička varka
mire blato, glib, kal, močvara, okaljati, ukaljati, uprskati blatom, zaglibiti se
miris aroma, miris, možda, namirisati, parfem
mirk mračan
mirky mračan
Miroslav Krleža Lexicographic Institute Leksikografski zavod "Miroslav Krleža"
mirror obrazac, odbijati, odražavati, ogledalo, staklo, uglačana površina, zrcalne, zrcalo
mirror benefit zrcalna naknada
mirror image zrcalna slika
mirror margins zrcalne margine
mirror reflection zrcalna refleksija
mirror site računalo na kojem su kopije datoteka i programa ko, zrcalno računalo
mirroring upisivanje istih podataka u više spremnika, zrcaljenje
mirth radost, veselost, veselje
mirthful veseo
miry muljevit
mis lažan, nepravilan
mis spend uzalud trošiti
mis state lažno svjedoči
misabehave rđavo se ponašanje
misadventure nesreća, nesretan slučaj, nezgoda
misale misal
misalignment ekscentričnost, iskrivljenost, neporavnatost, odstupanje, otklon
misanthropist mizantrop
misapplication zlouporaba
misapplied krivo primijenjen
misapprehension nesporazum, zabluda
misappropriate nezakonito prisvojiti
misaprehension zabluda
misbehave loše se ponaša
misbehaviour rđavo ponašanje
misbelie pogrešno vjerovanje
misc opcije
miscalculate pogrešno račun
miscallaneous mješovit, raznolik
miscarriage greška, gubitak, neprispjeće, neuspjeh, pobačaj
miscarriage of justice pogrešna primjena prava
miscarry abortirati, izgubiti se, pobaciti, pretrpjeti neuspjeh, zaturiti se
miscellaneous mješovit, mnogostran, pomiješan, razni, razno, raznovrsan, raznovrstan
miscellaneous connection mješoviti spoj
miscellaneous industries ostale razne industrije
miscellaneous instruction razne instrukcije, razne naredbe
miscellany mješavina, zbirka rasprava
mischance nesreća, nezgoda
mischief kvar, nestaško, nestašluci, podvale, povreda, šale, šaljivdžija, šteta, vragolija
mischievous nemiran, neposlušan, nestašan, štetan, vragoljast, zao
mischif nemir, nesreća, zlo
misclassification measure mjera pogreške razredbenog postupka
miscoded pogrešno kodiran, pogrešno šifriran
misconception zabluda
misconduct loše postupati, loše se vladati, nedolično ponašanje, rđavo se ponašanje
misconduct penalty disciplinska kazna
misconstrue pogrešno razumjeti, pogrešno tumači
miscount pogrešan račun, pogrešno izračunati
miscreant heretički, heretik, nitkov, pokvaren
misdamenor prestup
misdeed nedjelo, omaška, prestup, zločin
misdemeanour prekršaj
misdialled trunk prefix pogrešno izabrani međumjesni predbroj
miser bijedan, gulikoža, kukavan, nedostojan, nesretan, škrt, škrtac, tvrdica
miserable bijedan, jadan, kukavan, loš, nedostojan, nesreća, nesretan, očajan, siromašan, ubog
miserl yškrto
miserliness škrtarenje
miserly bijedno, jadno, škrt, škrto
misery bijeda, jad, muka, nesreća, nevolja, nužda, oskudica, siromaštvo
misfeed krivo uložen, krivo umetnut
misfire neuspjeh, otkaz, zakazati, zatajiti, zatajivanje
misfit loše pristajati
misfits neprilagođeni
misfortune nesreća, neuspjeh
misgiving bojazan, predosjećanje, strepnja, sumnja
mishap nesretan slučaj, neuspjeh
misinform dati pogrešno, dezinformirati
misinserted pogrešno ubačen, pogrešno umetnut
misinterpret pogrešno tumač
misjudge podcjenjivati nekoga, pogrešno suditi, rđavo osuditi
mislay zametnuti, zaturiti
mislead dovesti u zabludu, dovoditi u zabludu, obmanuti, zavesti
misleading koji navodi na pogrešno mišljenje, koji zavodi, varav
mismatch neslaganje
mismatched line termination neprilagođeno linijsko zaključenje
mismatching neusklađenost
mismatching reserve pričuva za neusklađenost
miso miso
misplace staviti pogrešno
misprint pogrešno otisnuti, štamparska gr
misque džamija
misquote pogrešno citirati
misread pogrešno pročitati, pogrešno razum
misrecognition measure mjera pogrešnog prepoznavanja
misrepresent lažno prikazivati
misrouting probability vjerojatnost pogrešnog usmjeravanja
misrule bezakonje, loše upravljanje, nered
miss dosađivati se, gospođica, ispustiti, izbjeći, ne postići cilj, ne zateći, nedostajati, odsutnost, oskudica, oskudijevati, predvidjeti, prešutjeti, promašaj, promašiti, propustite, propustiti, upustiti, zakasniti
miss a chance propustiti priliku
miss spell pisati s greškom
miss the chance propustiti priliku
miss you nedostaješ mi
Miss. gospođica
miss/madam gospođica
Missal hrvatskoglagoljski kodeksi, Misal, misali
misshapen deformiran, izobličen, nakazan
missile projektil, raketa, za bacanje, zrno
missing izgubljen, koji nedostaje, nedostaje, nestao, odsutan
missing RM cell count broj izostalih nadzornih ćelija
missing-in-action nestao u akciji, nestao u borbi
mission borbeni let, izaslanstvo, misija, misiji, misijom, poruka, poslanstvo, poslanja, poslanje, poziv, predstavništvo, zadaća, zadaće, zadatak
mission subsistence allowance hranarina tijekom misije
missionaries misionari, misionarima
missionary misionar, misionarski
missions misije, predstavništva, predstavništvima
missive pismo, poslanica, službeno pismo
misspell pogrešno napis
misspelled word pogrešno napisana riječ
misspend rasipati, traćiti
mist inje, izmaglica, magla, zamagliti se, zamutiti oči, zaviti u maglu
mistake greška, pobrkati, pogreška, pogriješiti, prevariti se, propust, zabluda, zabuna, zabuniti (se), zabuniti se
mistaken neumjestan, pogrešan
Mistakes greške
mister gospodin
mistle thrush drozd imelaš
mistletoe bijela imela, imela
Mistletoes Imele
mistress domaćica, gazdarica, gospodar, gospodarica, gospođa, ljubavnica, majstorica, učiteljica
mistrust nemati povjere, nepovjerenje, sumnja
mistrustful nepovjerljiv, podozriv
misty maglovit, mutan, nejasan, zamagljen
misunderstand krivo tumačiti, pogrešno razumjeti
misurare trenta secondi trideset sekundi
misuse loš postupak, pogrešna primjena, zloraba, zlostavljanje, zlouporabiti, zloupotrijebiti
misuse of right zloupotreba prava
mite crv, dijete, doprinos, novčić, obol, pola groša, sitan stvor
mithology mitologija
Mithric image of bull-killing mitrički motiv ubijanja bika
mitigate olakšati, omekšati, smanjenja, stišati, ublažiti, umanjiti
mitigating circumstances olakotna okolnost
mitigation oslabljenje, taženje, ublažavanje, ublaživanje
mitigatory koji taži, koji ublažuje
mitochondrion mitohondrij
mitodepressive activity mitodepresivna aktivnost, mitodepresivno djelovanje
mitodepressive effect mitodepresivno djelovanje
mitodepressive effects mitodepresivno djelovanje
mitogen activated protein-kinases mitogenom aktivirane protein kinaze
mitotic aberrations mitotske aberacije
mitotic activity mitotska aktivnost
mitotic index mitotski indeks
mitral regurgitation mitralna insuficijencija
mitt bokserske rukav, pesnica, rukavi bez prstiju
mitten rukavica bez prstiju, rukavica samo s palcem
mix družiti se, izmiješati, izmiješati se, miješati, mješati, općiti, pobrkati, pomiješati, pomiješati se, zamijeniti, zamutiti
mix design projektiranje sastava
mix in umiješati
mix up gužva, nered, pomiješati, tuča, zbrka
mixed izmiješan, izmješan, miješan, miješani, mješovit, opijen, ošamućen, pomiješan
mixed acetylene electric lamp kombinirana rasvjeta
mixed agreement mješoviti sporazum
mixed asphaltic base oil nafta miješane smolne osnove
mixed base oil nafta miješane osnove
Mixed Commission for the Reconstruction Mješovita komisija za obnavljanje
mixed competition mješovito natjecanje
mixed cultures mješovite kulture
mixed data rate brzina pomiješanih podataka
mixed economy mješovita ekonomija
mixed fabric mješovita tkanina
mixed families mješovite porodice
mixed farm mješovito poljoprivredno gospodarstvo
mixed farming mješoviti uzgoj
mixed grill miješano meso na žaru
mixed integer programming mješovito cjelobrojno programiranje
mixed marriage mješoviti brak
mixed marriages mješoviti brakovi
Mixed metal oxide Miješani metalni oksid
mixed notation miješano označivanje, označivanje s različitim oznakama
mixed price miješana cijena
mixed product miješani proizvod, mješoviti proizvod
mixed salad salata (miješana)
mixed salad with cheese miješana salata sa sirom
mixed signal processing mješovita obrada signala
mixed starter culture mješovita starter kultura
mixed tenure mješoviti zakup posjeda
mixed yarn miješana pređa
mixed-media bridge most za različite medije, premosnik kombinacije mreža
mixed-ownership company trgovačko društvo s mješovitim vlasništvom
mixer miješalo, mikser, sklop za miješanje
mixes miješa, miješati
mixing miješanje, mješavina
mixing apparatus naprava za miješanje
mixture mikstura, mješavina, smjesa
mixture ratio mjera vlažnosti atmosfere
mixtures smjese
mizzle rosulja, sitna kiša
mlađ pastrve trout fry
Mljet National Park Nacionalni park Mljet
mnemonic mnemonički
mo časak, trenutak
moan gunđati, jadikovati, jaukanje, jaukati, jecati, naricati, oplakivati, plač, stenjanje, stenjati
moat obrambenog jarka, opkoliti jarkom
mob gomila ljudi, lopovska družina, nagrnuti, rulja, skup, svjetina, zaglušivati
mobile gibak, lak, manevarski, mobilan, mobilna, pokretan, pokretljiv, pokretne, pokretnih, prevrtljiv, promjenjiv
mobile Al mobilni aluminij
mobile allocation mobilno dodjeljivanje (radio frekvencijskog kanala
mobile application part aplikacijski dio pokretnog sustava, jedinica za mobile telefone
mobile assisted handover prekapčanje podržano pokretnom postajom (temeljeno
mobile charge pokrenuti naboj
Mobile communications mobilne komunikacije, pokretne komunikacije
mobile constructions mobilne konstrukcije
mobile crosstalk control nadzor preslušavanja (u mikrotelefonskoj kombinaci
mobile equipment pokretna oprema (pokretna postaja bez modula za ut
mobile exchange komutacija pokretna mreže, mobilna komutacija, pokretna komutacija
mobile host routing protocol protokol usmjeravanja za pokretna računala
mobile international ISDN number međunarodni ISDN broj pokretne postaje
mobile Internet control protocol protokol upravljanja u mobilnom Internetu
mobile multimedia communications mobilne multimedijske komunikacije
mobile network code kod pokretne mreže
mobile node mobilni čvor mreže, pokretni čvor, računalo koje mijenja mjesto priključka na mreži
mobile operator operator koji posjeduje pokretnu mrežu
mobile phone bežični telefon, mobilni telefon, prijenosni telefon
Mobile radio systems mobilni radio sustavi
mobile robot mobilni robot
mobile robots mobilni roboti
mobile satellite service pokretna satelitska služba
mobile service radio komunikacijska usluga (između pokretne i zem
mobile software agent pokretni programski agent
mobile station pokretna postaja
mobile switching centre komutacijski čvor pokretne mreže
mobile telephone network mobilna mreža, pokretna telefonska mreža
mobile telephony mobilna telefonija, pokretna telefonija
mobile termination mobilni prijamnik, prijamnik pokretnoga digitalnog radija
mobile-service switching centre prospojni centar pokretnih usluga
mobilise mobilizirati, pokretanja
mobilistic view mobilistički osvrt
mobility mobilnost, okretnost, pokretljivost
mobility agent posrednik pokretljivosti
mobility management upravljanje pokretijivošću
mobility of electrons pokretljivost elektrona
mobility of holes pokretljivost šupljina
mobility of workers pokretljivost radnika
mobility programme program pokretljivosti
mobility programmes for scientists programi pokretljivosti za znanstvenike
mobility support router usmjerivač s podrškom pokretljivosti
mobilization mobilizacija
mobilize mobilizirati
mobilty mobilnost
Index Indeks