Index Indeks
Mihanovic Mihanovića
mikronukleus test micronucleus assay
mikropolar fluid mikropolarni fluid
Mikulicz's disease Mikulczeva bolest
milage broj milja
Milan milano
milch mliječni
mild blag, blago, blagom, mek, neotporan, nježan, prijazan, slab, tih, topao, umjeren
mildew snijet
mildly blag
mildness blagost
mile 1609 metara, milja
mileage daljina u miljama, miljarina, putni trošak
milenarism milenarizam
milepost miljokaz
miles kilometri, kilometrima, milja, milje
milestone miljokaz, prekretnica
milfoil hajdučica, stolisnik
milieu ambijent, miljeu, okolina
milieux okolina
milion milijun
milionair milijunaš
militant borben, koji se bori, ratoboran
militarisation militarizacije
militarism militarizam
militarist militarist
militarization militarizacija, uvođenje vojnog uređenja
militarization of space militarizacija svemira
military vojna lica, vojni, vojnički, vojska
military - civilian relations civilno-vojni odnosi
military aircraft vojni zrakoplov
military assistant vojni pomoćnik
military authentication protocol vojni protokol ovjere
military base vojna baza
military communities vojni komuniteti
military cooperation vojna suradnja
military court vojni sud
Military Decorations Standing Committee Državno povjereništvo za vojna odlikovanja
military discipline vojna stega
military district vojni okrug
military equipment vojna oprema
military flag vojna zastava
military information officer vojno-obavještajni časnik
military intervention vojna intervencija
military manoeuvres vojni manevri
military observer vojni promatrač
military occupation vojna okupacija
Military Office Vojni kabinet
military operation vojna operacija
Military Ordinariate Vojni ordinarijat
military organization vojna organizacija
military personnel vojno osoblje
military police vojna policija
military purposes vojne svrhe
military regime vojni režim
military research vojno istraživanje
military review svečana vojna smotra
military sanctions vojne sankcije
Military Security Agency Vojna sigurnosna agencija
military training vojna obuka
military transport vehicle vojna tehnika
militate boriti
militia milicija
milk mliječni, mliječni sok, mlijeka, mlijeko, musti, prisluškivati
milk by-product mliječni nusproizvod
milk fat mliječna masnoća, mliječna mast
milk float kola za razvoženje mlijeka
milk maid mljekarica, muzilja
milk powder mlijeko u prahu
milk product mliječni proizvod
milk protein mliječna bjelančevina
milk quality kvaliteta mlijeka
milk sop mekušac, slabić
milkability muznost
milking machine muzilica
milkmaid mljekarica, pastirice, pastiricu
milkman mljekar, prodavač mlijeka
milky kumova slama, maglovit, mliječan, mutan, oblačan
mill drobiti, fabrika, mlatiti, mlin, mlinski, mljeti, proizvoditi, šakanje, tamnica, tući, tvornica, tvornički, valjati, vodenica
mill wheel vodenički točak
milled mljeveni
millenna tisućljeća
millennial tisućljetne
millennium tisućljeće, tisuću godina
miller mlinar, vodeničar
millet proso
milleu okolina, sredina
milliard milijarda, miljarda
milligram miligram
millimetre milimetar
millimetric waves milimetarski valovi, valovi milimetarskih valnih duljina
milliner kitničarka, modistkinja
millinery radnja ženskih šešira, ženski šeširi
milling glodanje, meljava, obrada glodalicom, valjanje, zupčanje ruba novca
milling machine glodalica
million milijun, milijuna, milijunski
million instruction per second milijun instrukcija u sekundi
millionaire milijunaš
millions milijuni, milijunima, milioni
millionth milijunti
millisecond milisekunda
mills mlinova, vodenice
Mills-Nixon efect Mills-Nixonov efekt
millstone mlinski kamen, žrvanj
milt mliječ ribe, slezena
mime mimika
mimeograph umnožavanje dokumenta
mimic falsificiran, glumac, imitirati, koji oponaša, krivotvoren, ličiti na, mimičar, oponašati, podražavati
miming mimika
miming the skill oponašanje tehnike izvođenja, oponašanje vještine
minatory preteći
mince afektirati, nadjev, prenemagati se, sjeckano meso, ublažiti
mince meat mljeveno meso, nadjev od mesa
mind brinuti se, duh, duša, imati na umu, mariti, misao, misli, mišljenje, način mišljenja, nakana, namjera, obazirati se, pamćenje, pamet, paziti, premišljati se, raspoloženje, razum, sjećanje, svijest, um, umu, volja, želja
mind mouse pametni miš, pokazivački uređaj s osjetilima koja djeluju u dod
mindful pažljiv, pozoran, promišljen
Mindlin-Reissner plates Mindlin-Reissnerove ploče
minds misli, svijesti, umova, umovi
mine izvor, kopati rudu, lagum, majdan, mina, minirati, moj, moja moje, podrivati, podzemni rov, potkop, potkopavati, rudnik, rudnika, rudokop, vaditi rudu
mine detection detekcija mina
mined iskopao
miner miner, polagač mina, rudar
mineral korisna ruda, mineral, mineralni, ruda
mineral admixture mineralni dodatak
Mineral and chemical composition Minerološke i kemijske analize
mineral components mineralni sastojci
mineral composition mineralni sastav, mineraloški sastav
mineral compound mineralni spoj
mineral content mineralni sastojci
mineral dressing oplemenjivanje mineralnih sirovina
mineral fertilisation mineralna gnojidba
mineral fertilizers mineralna gnojiva, mineralno gnojivo
mineral fibres mineralna vlakna
mineral material mineraloška građa
mineral nitrogen mineralni dušik
mineral oil mineralno ulje
mineral paragenesis mineralna parageneza
mineral product mineralni proizvod
mineral properties mineralna svojstva
mineral prospecting ispitivanje mineralnih ležišta
Mineral resources Mineralne sirovine, rudno bogatstvo
mineral salt mineralna sol
mineral water mineralna voda
Mineralizers Mineralizatori
mineralogical mineraloška
mineralogical-petrographical mineraloško-petrografske
mineralogy mineralogija, nauka o rudama
minerals minerali
minerogenetic conditions minerogenetski uvjeti
minethrower minobacač
mine-track magnetic tape deveterotračna magnetna vrpca
mingie družiti se, miješati se
mingle miješati se, pomiješati se
mingled pomiješan
mingy udružen
mini mali, mini
mini cabbage rolls sarmica
mini disc mali disk, minidisk(Sonyjev)
mini earth station network mreža malih zemaljskih postaja
miniature minijatura, minijaturan, minijaturne, minijaturnim, sitan
miniature circuit breaker automatski osigurač, minijaturni prekidač
miniature window umanjeni prozor
minicomputer miniračunalo, računalo srednjih mogućnosti
minigel electrophoresis minigel elektroforeza
minimal minimalan, najmanja
minimal brain trauma minimalna ozljeda mozga
minimal coefficient minimalni koeficijent
minimal concentration najmanja koncentracija
minimal cuts minimalni presjeci
minimal delay interleaver prepletalo s najmanjim kašnjenjem
minimal inhibitory concentrations minimalne inhibicijske koncentracije
minimal paths minimalni putovi
minimal polynomial minimalni polinom, nerastavljivi polinom najmanjeg stupnja
minimal residual disease minimalna ostatna bolest
minimal sufficient statistics minimalno dovoljni podaci
minimal wage minimalna plaća
minimalism minimalizam
minimally invasive disc restoration mikroinvazivna restauracija diska
minimax minimaks
minimising a loss smanjenje štete
minimization minimiziranje
minimize minimiziranje, smanji
minimize button gumb za minimiziranje
minimized najmanje
minimum minimalan, minimalnoj, minimalnom, minimum, najmanja količina, najmanje, najmanji
minimum access programming vremenski optimalno programiranje
minimum access routine potprogram s najkraćim vremenom pristupa
minimum amount minimalna količina
minimum c2 method minimum c2 metoda
minimum cell rate najmanja brzina ćelija, najmanja brzina ćelija (ATM), najmanja učestalost ćelija
minimum detectable signal najmanji detektabilni signal, signal 3dB iznad razine šuma
minimum distance najmanja udaljenostminimum distance
minimum Hamming distance minimalna Hammingova udaljenost
minimum input weight minimalna težina ulaza, najmanja ulazna težina
minimum key length duljina najkraće šifre, najkraća šifra
minimum latency najkraće vrijeme pristupa, najmanja latencija
minimum latency routine potprogram s najkraćim pristupnim vremenom
minimum mean point minimalni prosječni troškovi
minimum mean square error najmanja srednja kvadratna pogreška
minimum packet length najmanja duljina paketa
minimum packet size najmanji dopušteni obim paketa
minimum pay najniža plaća
minimum price najniža cijena
minimum redundancy code kod s najmanjom redundancijom, kod s najmanjom zalihosti
minimum shift keying digitalna frekvencijska modulacija uz indeks modul, modulacija s najmanjim pomakom
minimum stock minimalna zaliha
minimum weight routing usmjeravanje najmanjom težinom, usmjeravanje po kriteriju najmanje cijene
mining kopanje, miniranje, rudarenje, rudarski, rudarstvo, rudni
Mining and Pressure Vessels Inspection Service rudarstva i posuda pod tlakom
mining engineer inženjer rudarstva
mining extraction pridobivanje mineralnih sirovina
mining industry rudarska industrija
Mining museum in situ Rudarski muzej in situ
mining of ore kopanje rudače
mining operation rudarska djelatnost
mining product rudarski proizvod
mining production rudarska proizvodnja
minion miljenik
Minisry of forestry and mining ministarstvo šuma i ruda
minister ministar, nuncije, pomagati, poslanik, služiti, svećenik
ministerial crkveni
ministerial meeting ministarski sastanak
ministerial responsibility ministarska odgovornost
Ministers ministri
ministries ministarstava, ministarstva
ministry kabinet, ministarstva, ministarstvo, služenje, svećenička služba, svećenstvo, vlada
Ministry of Agriculture and Forestry Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Ministry of Culture Ministarstvo kulture
Ministry of Culture and Education Ministarstvo kulture i prosvjete
Ministry of Defence Ministarstvo obrane
Ministry of Development and Reconstruction Ministarstvo razvitka i obnove
Ministry of Economic Development Ministarstvo gospodarskog razvitka
Ministry of Education Ministarstvo prosvjete
Ministry of Education and Culture Ministarstvo prosvjete i kulture
Ministry of Education and Sports Ministarstvo prosvjete i športa
Ministry of Emigrations Ministarstvo iseljeništva
Ministry of Energy and Industry Ministarstvo energetike i industrije
Ministry of Environmental Protection and Zoning Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Ministry of European Integration Ministarstvo za europske integracije
Ministry of Finance Ministarstvo financija
Ministry of Foreign Affairs Ministarstvo vanjskih poslova
Ministry of Health Ministarstvo zdravstva
Ministry of Immigration Ministarstvo povratka i useljeništva
Ministry of Information Ministarstvo informiranja
Ministry of Justice Ministarstvo pravosuđa
Ministry of Justice and Public Administration Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministry of Labour and Social Welfare Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministry of Maritime Affairs Ministarstvo pomorstva
Ministry of Privatization Ministarstvo privatizacije
Ministry of Privatization and Property Management Ministarstvo privatizacije i upravljanja imovinom
Ministry of Public Administration Ministarstvo uprave
Ministry of Reconstruction Ministarstvo obnove
Ministry of Science Ministarstvo znanosti
Ministry of Science and Technology Ministarstvo znanosti i tehnologije
Ministry of the Economy Ministarstvo gospodarstva
Ministry of the Interior Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Tourism Ministarstvo turizma
Ministry of Tourism and Trade Ministarstvo turizma i trgovine
Ministry of Trade Ministarstvo trgovine
Ministry of Trades, Small, and Medium-Sized Enterp Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Ministry of Transport and Communications Ministarstvo prometa i veza
Ministry of Water Management Ministarstvo vodoprivrede
ministry-of-defence ministarstvo obrane
mink kanadska kuna
Minkowski content sadržaj Minkowskog
Minkowski space Minkowskijev prostor
minnow keder
minor drugostepeni, franjevac, malodoban, maloljetnik, manje, manjeg, manji, manjina, minor, minoran, mlađi, mol
minor axis mala osa
Minor Writers mali pisci
minorities manjina, manjine
minority maloljetnost, manjina, manjinski
minority carrier manjinski nosilac (naboja), minoritetni nosilac
minority language manjinski jezik
minority rights manjinska prava
minster katedrala, manastir crkva, saborna crkva
mint izmisliti, izumiti, izvor, kovati novac, kovnica, metvica, porijeklo
mintage kovanje
minted iskovane
minuend minuend, umanjenik
minuet menuet
minus bez, lišen, manje, minus, negativan, oduzimanje, umanjen za, umanjena
minute beznačajan, iscrpan, izračun vrijeme, malen, minut, minuta, minuti, minutne, minutnim, neznatan, podroban, pribilješka, primjedba, sićušan, silan, sitan, točan, tren, zabilješka, zabilježiti, zapisnik
minute-hand velika kazaljka na satu
minutes minuta, zapisnik
Index Indeks