Index Indeks
menial ropski, servilan, sluga
meningeal meningealni
meningitis meningitis
Meniscus Menisk
men's shop trgovina muških odjevnih predmeta
menstrual menstruacija
menstrual cycle menstruacijski ciklus
mensurable izmjerljiv
mental duhovni, duševni, mentalan, napamet, psihički, u mislima, umni
mental activity mentalna aktivnost
mental arithmetic mentalna aritmetika
mental competence ubrojivost
mental difficulty duševna smetnja
mental elaboration mentalna elaboracija
mental health mentalno zdravlje
mental health of helpers mentalno zdravlje pomagača
mental hygiene mentalna higijena
mental illness mentalna bolest
mental lexicon mentalni leksikon
mental models mentalni modeli
mental phenomena mentalni fenomeni
mental picture mentalna slika
mental qualities mentalne odlike
mental retardatio mentalna retardacija
mental retardation mentalna retardacija
mental soundness ubrojivost
mental space of sounds mentalni prostor glasnika
mental state mentalno starenje
mental stress psihički stres
mental tasks mentalni zadaci
mentality duhovno ustrojstvo, mentalitet, mentaliteta, mentalitetu, način mišljenja, stupanj intel
mentally deranged delinquents mentalno poremećeni delinkventi
mentally disabled mentalno hendikepirana osoba
mention aluzija, nagovještaj, napomena, napomenuti, navođenje, pohvala, reći, spomen, spomenemo, spomenuti, spominjanje, spominjati, usput napomenuti
mentioned naveden, navedenim, reći, spomenut, spomenute, spominje
mentioning govore o, spominjući
menu izbor, izbornik, izbornika, jelovnik, meni, menu, popis mogućih postupaka (u računalu)
menu (win) izbornik
menu bar izborna vrpca, izbornička traka
menu element naredba izbornika
menus izbornika, izbornike
mephentermine mefentermin
mephitis smrad
Mercalli scale Mercallijeva ljestvica
mercantile ćiftinski, tjesnogrudan, trgovački, trgovinski
mercantile marine trgovačka mornarica
mercantillistic problemsolving merkantilistička rješenja
mercaptan smrdljiva kemikalija koja se dodaje bezmirisnom bu
mercaptan sulphur smrdljiva kemikalija koja se dodaje bezmirisnom bu
mercenary ćiftinski, koristoljubiv, najamnički, plaćenički, plaćenik, plaćenik (vojnik)
mercerisation mercerizacija
merchandise roba, roba (teret), trgovati
merchandising trgovina robom
merchant trgovac, trgovačke, trgovački, trgovinski
merchant ensign civilna pomorska zastava, zastava trgovačke mornarice
merchant flag civilna pomorska zastava, zastava trgovačke mornarice
merchant fleet trgovačka flota
merchant navy trgovačka mornarica
merchant ship trgovački brod
merchants trgovaca, trgovci
merciful milosrdan, milostiv, suosjećajan
merciless bez milosti, nemilosrdan
Mercosur countries zemlje Mercosura
mercury planeta Merkur, živa, živin preparat
mercury porosimeter živin porozimeter
mercy milosrđe, milost, oproštaj, sažaljenje, uspjeh
mere čist, jedini, jezero, potpun, pravi, puki, puni, ribnjak, sam, sav, upravo takav
merely prosto, samo toliko
merge fuzionirati, kombinirati, nestati, sjediniti se, sliti se, spajanje, spajati, spajati se, spojiti, stapati, stopiti se, tonuti, udruživati, utopiti
merge field spojno polje
merge files kom birati datoteke, spajati datoteke, udruživati datoteke
merger fuzija, pripajanje, spajanje poduzeća, udruživanje
merger control kontrola spajanja poduzeća
Merger Treaty Ugovor o spajanju
mergers spajanja
mergers and acquisitions preuzimanje i spajanje
merges spoji
merging kombiniranje, sjedinjavanje, udruživanje
meridian cvjetanje, meridijan, najviša točka, podnevni, procvat, u naponu snage, u zenitu, vrhunski, zenit
merino merino ovca, merino vuna
Merinolandschaf breed merinolandschaf pasmina
meristematic cells meristemske stanice
merit odlika, postignuće, sposobnosti, steći, vrijednost, vrlina, zasluga, zaslužiti
meritorious pohvalan, zaslužan
merits glavna značajka
merlin mali sokol
mermaid sirena
mermaids singing pjesma sirena
merried oženjen
merrily veselo, živahno
merriment veselost, veselje, zabava
merry podnapit, radostan, razdragan, sretan, u pripitu stanju, veseo, živahan
Merry Christmas Sretan Božić
Merry Christmas! Čestit božić, Sretan Božić, sretan božić!
merry fellows veseljaci
merry gang vesela braća
merry go round vrteška
merry-go-round vrtuljak
merrymaking zabava
meseems izgleda mi
mesenteric fat mezenterička masnoća
mesenteric lymph node mezenterijski limfni čvor
mesh isprepletenost, mreža, mreža (elemenata), oko, oko mreže, otvor, stupica, uhvatiti u mrežu, zamka
mesh currents konturne struje
mesh network isprepletena mreža, mreža "svatko sa svakim"
mesh-connected LANs isprepletene lokalne mreže
mesian plate mezijska ploča
meslin suražica
mesmerize hipnotizirati, očarati
mesochronous djelomično vremenski usklađen
meson mezon
mesophyll mezofil
Mesoscale Alpine Program mezoskalni alpski program
mesoscale meteorological model mezoskalni meteorološki model
mesothelioma mezoteliom
Mesozoic mezozoik
Mesozooplankton Mezozooplankton
mess čorbasta hrana, hraniti se, isprljati, izmiješati, neprijatnost, nered, objed, prljavština, trpezarija, zamrljati, zamrsiti, zaprljati, zbrka
message cedulja, informacija priređena u oblik pogodan za prijenos, izvještaj, misija, obavijest, obavještenje, pismo, poruka, poruku, poslanica, poslati obavijest, vijest, zadatak
message administration service element usluga administriranja poruke (u MHS-u)
message authentication code kod za ovjeru poruke
message center obavijesni centar, središte poruka
message delivery isporuka poruke
message delivery envelope ovitak isporuke poruke (u MHS-u)
message delivery service element usluga isporuke poruke (u MHS-u)
message digest rezultat pregleda poruke, rezultat provjere poruke
message digests otisak poruke, sažetak poruke
message discrimination lučenje poruka (u čvoru signalizacijske mreže)
message format format poruke
message forwarding prosljeđivanje poruke
message handling system sustav prijenosa poruka, sustav razmjene poruka (MHS), sustav rukovanja porukama
message identification identifikacija poruke
message identification service element usluga identifikacije poruke
message identifier identifikator poruke
message information database baza podataka za informacije o poruci
message length duljina poruke
message origin authentication provjera izvora poruke
message passing prolazeća porukamessage passing
message queue niz poruka, red poruka
message retrieval service element usluga preuzimanja poruke (u MHS-u)
message security labeling označavanje povjerljivosti poruke, označavanje razine tajnosti poruke
message sequence integrity integritet niza poruka, potpunost niza poruka
message signal unit signalna jedinica poruke (u signalizacijskom susta
message size duljina poruke, veličina poruke
message source izvor poruke
message splitting cijepanje poruke, kopiranje poruke, preslika poruke
message storage spremnik poru ka
message switching komutacija paketa proizvoljne duljine, komutacija poruka, prospajanje poruka
message telephone service službeni naziv za međugradske veze u SAD, usluga telefonskih poruka
message tracing praćenje (statusa) poruke
message transfer agent posrednik prijenosa poruka, prijenosnik poruka
message transfer envelope ovitak prijenosa poruke (u MHS-u)
message transfer part dio za prijenos poruke (u signalizacijskom sustavu, razine 1-3 sustava signalizacije 7
message transfer part policing nadziranje dijela (sustava SS7)za prijenos (signal
message transfer service element usluga prijenosa poruka (u MHS-u)
message transfer system sustav prijenosa poruka
message transmits! prijenosna poruka, prijenosnik poruka
message type polje vrste poruke
message-ID broj koji se pridružuje svakoj poruci elektroničke, identifikator poruke
messages poruke
messages delivered isporučene poruke
messages in queue poruke u redu (čekanja)
messaging application programming interface sučelje za programiranje aplikacija za obradu poru
messaging service obavijesna usluga, usluga prijenosa poruke
messanger glasnik
messenger dostavljač, glasnik, kurir, poslanik, vjesnik
messenger line uže prethodinica debljem brodskom konopu
messengers glasnici
messmate školski drug
messroom salon momčadi (niže rangirane posade broda)
messrs gospođa
messy umrljan
met sastali, sastati, sreo
Meta Data Meta podaci
meta signaling virtual channel nad-signalizacijski virtualni kanal
meta theory meta teorija
metabasalts metabazalti
meta-base meta-baza
metabolic activity metabolička aktivnost
Metabolic activity of muscle fibres Metabolička aktivnost mišićnih vlakana
metabolic pathways metabolizam
metabolic status metabolički status
metabolism metabolizam, pretvorba
metabolism of lipids metabolizam lipida
metacarbonates and metatuffs metakarbonati i metatufovi
metacarpus zapešće
metaclass metarazred, nadrazred, razred
metacognition metakognicija
metacomputers metaračunala
metadata metapodaci, meta-podaci, nadpodatci, podaci za opis podataka
metadata prefix prefiks meta-podataka
metadata scheme shema meta-podataka
metadatabase baza metapodataka, metabaza podataka
metafiction metafikcija
metainstruction meta instrukcije, nadnaputak
metal kolosijek, kovina, kovinski, kovinskih, metal, metala, metalan, metalni, metalnih, metalski, šljunak, tucanik
metal by-product metalni nusproizvod
metal coating metalna prevlaka
metal complex dyes metalkompleksna bojila
metal complexes metal kompleksi, metalkompleksi, metalni kompleksi
metal composite metalni kompoziti
metal composites metalni kompoziti
metal compounds metalni spojevi
metal coordination koordinacija metala
metal detoxification detoksikacija metala
metal extraction ekstrakcija metala
metal findings metalni nalazi
metal foams metalne pjene
metal furniture metalni namještaj
metal hydrides metalni hidridi
Metal Hydroxides Metalni hidroksidi
metal ions ioni metala, kovinski ioni, metalni ioni
metal item metalni artikl
metal microconstituents metalni mikrokonstituenti
Metal oxides Kovinski oksidi, metalni oksidi
metal packaging material metalni ambalažni materijal
metal plate metalna ploča, pločica od kovine
metal pollution zagađenje metalima
metal product metalni proizvod
metal production metalna proizvodnja
metal spraying brizganje metala
metal structure metalna konstrukcija
metal vessels posude
metal waste metalni otpad
metal working obrada kovina
metalanguage jezik kojim se opisuje programski jezik, metajezik
metalexicography metaleksikografija
metalinguistic abilities metajezične sposobnosti, metajezične spsobnosti
metal-insulator transition prijelaz metal-izolator
metaliterarity metaliterarnost
metallic metalni, metalurški
metallic complexes kovinski kompleksi
metallic glasses metalna stakla
metallic ore metalna rudača
metallic oxide metalni oksid
metallic surfaces metalne površine
metalliferous koji ima metal, rudonosan
metallised yarn metalizirana pređa
Metallized pellets Metalizirane pelete
Metallocenes Metaloceni
Metalloenzymes Metaloencimi i kataliza, metaloenzimi
Metallogenetic cycles Metalogeni ciklusi
Metallogenic epochs Metalogene epohe
metallographic analysis metalografska analiza
metalloid nemetal
metallothioneins metalotioneini
metallurgical metalurškog
metallurgical industry metalurška industrija
metallurgy kovinarstvo, metalurgija, metalurgija badenska, topljenje metal
metal-proteins metal-proteini
metals kovina, metal, metali
metals in food metali u hrani
metals in tree metali u drvu
metal-semiconductor field-effect transistor unipolarni tranzistor
metalwork metalna stolarija, muški ručni rad, obrađivanje kovine
metamodels metamodeli
Metamorphic Palaeozoic complex Metamorfni paleozojski kompleks
metamorphic rocks metamorfiti, Metamorfne stijene
Metamorphism metamorfizam
Metamorphism of green-schist facies Metamorfizam facijesa zelenih škriljavaca
metamorphose izmijeniti, mijenjati, preobraziti, pretvoriti, pretvoriti u nešto drugo, promijeniti
METAMORPHOSES Metamorfoze
metamorphosis metamorfoza, metamorfozom
meta-narrative discourse metanarativni diskurz
metanarrative elements metanarativni elementi
metanarrative utopia metanarativna utopija
metaphilosophy metafilozofija
metaphor metafora, uspoređenje
metaphor extension metaforičko proširivanje
metaphorical lexis metaforički leksik
metaphor-idea metafora-pojam
metaphor-image metafora-slika
metaphorization metaforizacija
metaphysical apstraktan, metafizički
metaphysical conception of memory metafizička koncepcija pamćenja
metaphysics metafizika
metaphysis metafiza
metaprogram metaprogram, program za uređivanje ili stvaranje drugih program
metapsammites metapsamiti
metasignaling metasignalizacija
metasignaling VCs virtualni kanali za metasignalizaciju
metastabilnost metastability
metastable metastabilan, metastabilni
metastable solidification metastabilno skrućivanje
metastable states metastabilna stanja
metastases metastaze
metastasis metastaza, Metastaze, metastaziranje
metastasis formation metastaziranje
Metatarsal and metacarpal bones metatarzalne i metakarpalne kosti
metatext metatekst
Index Indeks