Index Indeks
matt bez sjaja, mat
matted mutan
matter događaj, gradivo, građa, lišen mašte, mariti, materija, materijal, nevolja, nije važno, pitanje, posao, predmet, prozaičan, stvar, suhoparan, tvar, uzrok, važiti, važnost, značiti
matter of concern pitanje od važnosti, pitanjima od važnosti
matter of fact suština
matters predmet
matters listed in Annex VII pitanja navedena u Dodatku VII
matting hasura, prostirač, rogožina
mattock motika, pijuk
mattres madrac
mattress dušek, madrac, nevolja, prostirka, strunjača
mattress construction konstrukcija madraca
Mattress flammability Zapaljivost madraca
mattresses madraci
maturate dozrijevati
maturation dozrijevanje, maturacija
Maturation of maize Zrioba kukuruza
mature dorastao, nastupiti, odrastao, punoljetan, razviti, sazreti, stići, usavršiti, zrele žene, zreo
mature and immature soybean zrelo i nezrelo zrno soje
mature scheme dospjela shema, razvijena shema
maturity dospijeće, istek, ročnost, rok dospijeća, završenost, zrelost, zrelosti
maturity date datum dospijeća, datum isteka
maudlin plačljiv, preosjetljiv, sentimentalan
maul bat, drveni malj, izbiti, izmlatiti, kritizirati, oštro napadati
maun čovjek
Maunday Thursday Veliki četvrtak
maunder mrmljati
maundlin plačljiv
Maundy dijeljenje novca siromasima, pranje nogu
Maundy Thursday Veliki četvrtak
Mauritania Mauritanija
Mauritius Mauricijus
Mauritius Ciborium Mauricijev ciborij
mausoleum grobnica, mauzolej
mauve ružičasto ljubičast, svijetloljubičast
mauze kukuruz
mavericks disident, nežigosano govedo
maw sirište
mawkish bljutav, neukusan, osjećajan, sentimentalan
maxilla gornja čeljust
maxim maksima, načelni princip, načelo, princip
maximal maksimalan, najveća, najveći
maximal concentration najveća koncentracija
maximal constant power maksimalna trajna snaga
MAXIMAL EXPIRATORY FLOW RATE MAKSIMALNI EKSPIRACIJSKI PROTOK
maximal extension maksimalno proširenje
maximal likelihood estimation parametar procjene najveće sličnosti
maximal time of friction maksimalno vrijeme frikcije
maximal time of phonation maksimalno vrijeme fonacije
maximisation maksimiziranje
maximization maksimizacija
maximize maksimiziranje
maximize button gumb za maksimiziranje
maximum maksimalan, maksimalnoj, maksimum, najveća količina, najvećeg, najveći, najviše
maximum a posteriori aposteriorno najveći
maximum a posteriori (MAP) receiver prijamnik s aposteriornim optimiranjem, prijamnik temeljen na maksimalnoj aposteriornoj vj
maximum a posteriori receiver prijamnik s aposteriornim optimiranjem
maximum aid intensity maksimalni iznos potpore
maximum burst size najveća (dopuštena) duljina praska
maximum cell delay variance najveća varijanca kašnjenja ćelija
maximum cell loss ratio najveći omjer izgubljenih ćelija
maximum cell rate najveća učestalost ćelija
maximum cell transfer delay najveće kašnjenje prijenosa ćelije
Maximum clock frequency Maksimalna taktna frekvencija
maximum daily precipitation maksimalne dnevne oborine
maximum distance separable razdvojiv najveće udaljenosti
maximum effect najveći učinak
maximum information rate najviša brzina prijenosa
maximum jam time maksimalno vrijeme nastavljanja odašiljanja (da se, maksimalno vrijeme ometanja
maximum likelihood estimate procjenjena maksimalna vjerojatnost
maximum likelihood receiver prijamnik ML, prijamnik temeljen na najvećoj podudarnosti
maximum line of sight distance najveći domet optičke veze
maximum loss maksimalna šteta
maximum message length najveća duljina poruke
maximum mutual information najveća uzajamna informacija
maximum outreach najveći dohvat
maximum packet length najveća duljina paketa
maximum packet size najveći dopušteni obujam paketa
maximum period of three years razdoblje od najviše tri godine, ukupno najviše tri godine
maximum price najviša cijena
maximum profit maksimalna dobit
maximum propagation delay najveće kašnjenje prostiranja
maximum reach najveći dohvat dizalice
maximum segment lifetime životni vijek najvećeg segmenta
maximum segment size najveća veličina segmenta
maximum transfer unit najveća prijenosna jedinica, najveći paket u prijenosu bez komadanja
maximum transmission unit najveća dopuštena duljina odašiljanja, najveća prijenosna jedinica informacije
maximum usable frequency najviša uporabljiva frekvencija (kod ionosferskih
maximum valence structure maksimalna valencijska struktura
maximum value maksimalna vrijednost
maximum-likelihood decoding dekodiranje s najvećom podudarnosti, dekodiranje s najvećom vjerojatnošću
maximum-likelihood detection detekcija s najvećom podudarnosti, detekcija s najvećom vjerojatnošću
Maxwell Boltzmann statistic Maxwell-Boltzmannova statistika
may cvijet života, glogov cvijet, maj, maj mjesec, majski, moći, mogle, možda, možete, prvomajski, smjeti, svibanj
may be može biti
maybe možda
mayfly vodencvijet
mayonnaise majoneza
mayor gradonačelnik, načelnik, načelnika, predsjednik gradske općine, predsjednik općine
mayoress načelnikovica
maze labirint, smesti, zbrka, zbuniti
maze-router maze povezivač
mazy labirintni, zbrkan
MC simulation MC postupak
MCS scale MCS ljestvica
me ja, ja (osobno), me, mene, meni, mi
mead medica (rakija), medovina
meadov livada
meadow livada
meadow pipit livadska trepteljka
meadow saffron mrazovac
meadows livade
meadow-saffron mrazovac
meager mršav, nedovoljan, oskudan, rijedak, slab
meagre mršav, ograničen, oskudan, prazan, siromašan, slab, tanan
meal brašno, hrana, jelo, jesti, kajmak, kaša, objed, obrok, sitna krupica, uzimati hranu, večera
meali mouthed licemjeran
meals jela, prehrana
mealtime vrijeme ručka
mealy blijed, brašnjav, posut brašnom, rastresit, sipkav
Mealy state machine Mealyev konačni automat
mean beznačajan, bijedno, htjeti, loš, misliti, način, namijeniti, namjeravati, nepošten, nizak, osrednjost, označiti, označivati, pakostan, podao, podmukao, podrazumijevati, prosječan, prosječni, prosjek, prost, siromašan, smatrati, sredina, srednja vrijednost, srednji, sredstvo, škrt, umjerenost, zao, zla, zloban, značenje, značenju, značiti
mean deviation prosječno odstupanje, srednja vrijednost odstupanja
mean flow SREDNJI PROTOK
mean opinion score rezultat srednje subjektivne ocjene
Mean rate Srednji tečaj
mean seizure time srednje vrijeme zauzeća
mean square srednje kvadratno
mean square error srednja kvadratna pogreška
mean time between failures prosječno vrijeme između pogrešaka, srednje vrijeme između kvarova
mean time to failure srednje vrijeme do kvara
mean time to repair srednje vrijeme do popravka
mean value analysis analiza srednje vrijednosti
meander krivudanje, krivudati, meandar
meandering vijugave
meaning cilj, izrazit, namjera, smisao, smislu, značajan, značenje, značenje frazema, znači
meaning of idioms značenje frazema
meaning of sounds značenje glasnika
MEANING OF THE PLACE ZNAČENJE MJESTA
Meaning of work Značenje rada
meaningful suvislo, značajan, značajni
meaningful measurement značajno mjerenje
meaningless beznačajan
meanings značenja
means način, načine, načini, sredine, sredstva, sredstvima, sredstvo, značenju, znači
means available raspoloživa sredstva
means of agricultural production sredstvo za poljoprivrednu proizvodnju
means of communication komunikacijska sredstva
means of enforcing rights sredstva za provedbu prava
means of public conveyance sredstvo javnoga prijevoza
means of transport prijevozna sredstva
means test imovinski census
means tested benefits naknade vezane za imovinski census
meanspirited pakostan, zloban
meant misliti, namijenjene, značilo
meantime međutim, u međuvremenu
meanwhile dotle, međutim, u međuvremenu
measles boginje, bolest, ospice, zobnica
measurable izmjeriv, odgovarajući
measurable quantity mjerljiva veličina
measurable variable mjerljiva veličina, veličina koja se može izmjeriti
measure biti veličine, divizor, djelitelj, imati dimenzije, izmjeriti, količinska oznaka, mjera, mjerilo, mjeriti, ocijeniti, odmjeriti, procijeniti, ritam, takt, veličina
measure having equivalent effect mjera s jednakim učinkom
measure of exposure mjera izloženosti
measure requested zatražena mjera
measure under a policy mjera u okviru neke politike, mjera u okviru politike
measured mjereno, mjeriti
measured service tarifirana usluga
measured value acquisition skupljanje ispitivanih vrijednosti, skupljanje izmjerenih vrijednosti
measurement dimenzije, mjerenja, mjerenje, veličina
measurement accuracy točnost mjerenja
measurement devices Mjerni uređaji
measurement methods metode mjerenja
measurement of efficacy mjerenje učinkovitosti
measurement of performance mjerenje radnih svojstava
measurement uncertainty mjerna nesigurnost
measurements mjerenja
measures mjera, mjerama, mjere
Measures and Precious Metals Office Zavod za mjere i dragocjene kovine
measures provided for in paragraph 1 mjere predviđene stavkom 1.
measures to prevent crime mjere za sprečavanje kriminala
measures under this Article mjere iz ovoga članka
measuring mjerenja, mjerenje
measuring data mjerni podatci
measuring equipment mjerni sustavi, mjerni uređaj
measuring instrument mjerni instrument
measuring methods metode mjerenja
measuring rod palica za mjerenje visine mreže
meat hrana, jelo, mesna, mesni, mesnog, meso, sadržaj
meat dishes jela od mesa, mesna jela
meat from game meso divljači
meat lasagne lazanje s mesom
meat packing konzerviranje mesa
meat processing industry mesoprerađivačka industrija
meat product mesni proizvod
meat production proizvodnja mesa, tovnost
meat quality kakvoća mesa
meatiness mesnatost polovica
meats meso
mecahanical and microstructural features mehanička i strukturna svojstva
mecanochemical treatment mehanokemijska obrada
mechanic mehaničar, mehanika, strojar, zanatlija
mechanical makinalan, Mehanička, mehanički, nesvrstan, strojarski, strojni
Mechanical Action mehaničko djelovanje
Mechanical and Process Engineering Department Strojarsko-tehnološki biro
mechanical and thermal properties mehanička i termička svojstva
mechanical behaviour mehaničko ponašanje
Mechanical characteristics Mehanička svojstva
mechanical energy mehanička energija
mechanical engineering strojarski, strojarstvo
Mechanical Engineering and Naval Architecture strojarstva i brodogradnje
mechanical equipment mehanička oprema
mechanical formation damage mehaničko smanjenje propusnosti
Mechanical hand dynamometry Mehanička dinamometrija šaka
mechanical hysteresis mehanička histereza
mechanical incrustation mehanička inkrustacija
Mechanical Methods Mehaničke metode
mechanical modification mehanička modifikacija
mechanical parameters mehanički parametri
mechanical properties mehanička svojstva, mehanička svojstva kristala
mechanical properties of aluminium mehanička svojstva aluminija
mechanical properties of film mehanička svojstva filma, mehanička svojstva filmova, mehanička svojstva punila
mechanical properties of leather mehanička svojstva kože
mechanical properties of materials mehanička svojstva materijala
mechanical properties of panels mehanička svojstva ploča
mechanical seal brtva na rotirajućem dijelu
mechanical sensing mehaničko očitavanje, očitavanje podataka mehaničkim uređajem
mechanical speed log brzinomjer
mechanical strenght mehanička čvrstoća
mechanical strength mehanička čvrstoća
Mechanical Systems mehanički sustavi
mechanical ventilation mehanička ventilacija
mechanical wood processing mehanička obrada drva
mechanical woodworking mehanička prerada drva
mechanically mehanički
Mechanically orthotropic materials Mehanički ortotropni materijal
mechanicallz anisotropic materials mehanički anizotropni materijali
mechanics mehanika
Mechanics of orthotropic materials Mehanički ortotropni materijali
mechanisation mehanizacija
mechanism mehanizam, uređaj
mechanism of action mehanizam djelovanja
mechanism of electrochemical gold deposition mehanizam elektrokemijskog taloženja zlata
mechanism of strengthening mehanizam očvrsnuća
mechanismes mehanizmi
mechanisms mehanizam, mehanizmi, mehanizmima
mechanisms of action mehanizmi djelovanja
mechanisms of electrical conduction mehanizmi vođenja
Mechanisms of electrode reactions Mehanizmi elektrodnih reakcija
mechanisms of grain rolling mehanizmi kotrljanja zrna
mechanisms of inhibition mehanizmi inhibicije
mechanisms of processes mehanizmi procesa
mechanisms of resistance mehanizmi rezistencije
mechanistic approach mehanistički pristup
mechanization mehanizacija
mechanization of agriculture mehanizacija poljoprivrede
mechanize mehanizirati
mechanized mehanizirani
mechanized of silvicultural works mehanizirani uzgojni radovi
mechanized silvicultural work mehanizirani uzgojni rad
Mechanochemistry Mehanokemija
mechatronics mehatronika
Mecklenburg-West Pomerania Mecklenburg-Vorpommen
meclozine meklozin
medal medalja, medalju, odličje, odlikovanje, orden
medal awarding odjela medalja
medallion medaljon
medallions medaljonima
medals medalje, medaljice
medcap nastran čovjek
Index Indeks