Index Indeks
marl lapor, lapora
marl's lapora
marmalade marmelada, pekmez
marmelade marmelada, pekmez
marmot hrčak, svizac
marplot mutikaša
marquee pomični tekst
marquess markiz
marquis markiz
marriage brak, čvrst savez, sklapanje braka, svadba, udaja, vjenčanje, ženidba
marriage- brak
marriage quality bračna kvaliteta
marriage rate stopa sklapanja braka
married bračni, brak, oženjen, udana, udata, vjenčan
married person vjenčana osoba
married state bračni status, bračno stanje
marrow bitnost, moždina, srž, suština
marry oženiti, oženiti se, sklopiti brak, spajati, udati, udati se, vjenčati se
marry off udati se
marsh bara, baruština, močvara, močvaran
marsh birds ptice močvarice
marsh harrier eja močvarica
marsh sandpiper dugonogi prudnik
marsh tit močvarna sjenica, siva sjenica
marsh warbler trstenjak cvrčić
marshal maršal, maršala, postrojiti, rasporediti, šef policije
Marshall Islands Marshallovo Otočje, Maršalovi Otoci
marshes močvara
marshland močvarno tlo, močvarnom tlu
marsupial tobolčar
mart pijaca, sajam, trgovački centar
marten kuna
martial ratni, ratnički, ratoboran, vojni
martial arts borilačke vještine
Martialis Marcijal
Martian Marsovac, paket s pogrešnom adresom
martim pomorski
Martin boundary Martinova granica
martinet strog oficir
martingal martingal
Martingales martingali
Martinique Martinik
martyr mučenik, mučiti, prvomučenik
marvel čaroban, čudesan, čuditi se, čudo, divan, diviti se
marvellous čudan, čudesan, divan, izvanredan, predivnog, prekrasan
marvelous čaroban, čarobni
marxian marksista, marksistički
Marxism marksizam
Marxism-Leninism marksizam-lenjinizam
Marxist and Soviet atheism marksistički i sovjetski ateizam
marxists marksisti
mascara maskara, šminka, tuš
mascot amajlija, maskota
masculine muški, muški rod, muškobanjast, muževan, snažan, srčan
mash smjesa, zgnječiti
mashed potatoes pire od krumpira
masher gnječilica, jeftin kicoš, umišljeni osvajač ženskih srca
Mashreq Mašrek
mashy kašastim
mask krinka, kriti, maska, maska za podvodni ribolov, maske, maskirati, maskirati se, pretvarati se, zakrabuljiti, zaštitna maska
mask content sadržaj maske
maskable interrupt maskirajući prekid, prekid koji sustav može onemogućiti odgovarajućom
masked maskirajući, maskiranom
masks maske
mason mason, zidar
masonry masonstvo, zidarstvo
masquerade bal pod maskama, krabuljni ples, lažno prikazivati, maska, maskarada, maskenbal, prerušiti se, pretvarati se, pritvor
mass gomila, količina, masa, mase, masovan, masovni, masovnog, misa, mnoštvo, nagomilati se, narod, Prijenos tvari, prikupiti, tvari
mass calling masovni pozivi, masovno pozivanje
mass communication masovno komuniciranje
mass communications masovne komunikacije
mass concrete masivni beton
mass data masovni podaci
mass education masovno obrazovanje
mass flow exergy eksergija masenog protoka
mass media masovni mediji, sredstva javnoga priopćavanja
mass memory subsystem podsustav memorije velikog kapaciteta
mass of hydrocarbons masa ugljikovodika
mass portion of solid particles maseni udio čvrstih čestica
mass privatization masovna privatizacija
mass production masovna proizvodnja
mass scene masovna scena u kojoj sudjeluje mnogo ljudi
Mass spectra Maseni spektri dianilida
mass spectrometry masena spektrometrijom, spektrometrija masa
mass spectromety spektrometrija masa
mass storage device uređaj za masovnu pohranu
mass tourism masovni turizam
mass transfer tvari
Massachusetts Institute of Technology Tehnološki institut države Massachussetts
massacre krvoproliće, masakr, poklati, pokolj, poubijati
massage masaža, masažu, masirati, trljanje
mass-consumption product proizvod masovne potrošnje
masses gomila naroda, mase, mnoštvo, mnoštvom
masseur maser
masseuse maserka
massif masiv, masiva, planinski masiv
massive glomazan, jak, krupan, masivan, obilnije
massively parallel processor masivni usporedni obradnik
masslam postupak izrade nedovršenih jezgara višeslojnih pl
massmedia masmediji
mass-media masovni mediji
mass-production masovna produkcija
mass-tourism masovni turizam
mast jarbol, katarka, koplje, stijeg, zamašćen
master direktor, gazda, glavni, glavni ključ, gospodar, gospodariti, magistar, magistarski, majstor, majstora, majstorluk, matični, nadzornik, osvojiti, ovladavati, poglavar, rukovoditi, savladati, učitelj, upravljati, veliki slikar, vješt potez, vodeći, zagospodariti, zapovjednik broda
Master and Margharita Majstor i Margarita
master channel glavni kanal
master clear flip-flop glavni bistabilni multivibrator za brisanje, glavni okidni sklop za brisanje
master clock glavni generator takta, glavni takt
master control station glavna nadzorna postaja
master curve temeljna krivulja
master database glavna baza podataka
master disc glavni disk
master documents nadzorni dokumenti
master group glavna skupina, skupina od 10 susjednih supergrupa FDM sustava
master mariner zapovjednik broda
master of ceremonies voditelj
master password glavna lozinka
master plans generalni urbanistički planovi
master scheduler glavni program za raspoređivanje, glavni program za raspoređivanje (npr. zadataka), glavni raspoređivač
master slave method metoda (sinkronizira nj a mreže) nadređeni-podrede
master- slave system sustav nadređeni-podredeni
master slide nadzorni slajd
master starting valve glavni uputni ventil
master style nadzorni stil
master thesis magistarski radovi
master touch izvanredan rad
mastered pokoren, savladan
masterful majstorski, samovoljan
masterfully energično, majstorski, samovoljno
mastering system sustav za razvoj glavnog diska, sustav za razvoj matrice
master-key glavni ključ
masterly majstorski
mastermind planirati, upravljati
masterpiece remek djelom, remekdjelo, remek-djelo
masterpieces ostvarenja
masters magistarski, majstora
master's gospodarev
master's degree magisterij
mastery vještina
masthead light bijelo jarbolno navigacijsko svijetlo
masthead pendant ratni plamenac
mastic gum žirova guma
masticate žvakati
masticating žvakanje
masticatory load mastikacijski pritisci
mastiff pas
masts jarboli, jarbolima
masturbate onanirati
masturbation masturbacija
mat brisač, hasura, mat (boja), otirač, podmetač, prostirač, prostirka, rogožina, strunjača
match biti jednak, borba, kutija šibica, odgovara, odgovarati, par, podesiti, podudarnost, prilagoditi, pristajati, sastaviti, slagati, slagati se, spariti, šibica, šibice, uskladiti, utakmica, vjenčanje, vjenčati, vršnjak, združiti, žigica
match criteria ispunjavati kriterij
match lost izgubljena utakmica
match lost by forfeit utakmica izgubljena bez borbe
match the assets to the liabilities uskladiti imovinu i obveze
match won dobivena utakmica
matchbox kutija šibica
matchbox top poklopac kutije od šibica
matched filter prilagođeni filtar
matched load prilagođeno opterećenje
matches komparacije, podudarnosti, šibice
matching prilagođenje, slaganje, usklađenost, usklađivanje
matching envelope odgovarajuća omotnica
matching field polje za uspoređivanje, prilagodbene polje, usklađivačko polje
matching grants dotacije s učešćem
matching on graph sparivanje na grafu
matching up prilagođavanje
matchless bez takmaca, nenadmašiv, neusporediv
match-up kvalitativno suprotstavljanje igrača obrane i napa
mate drug, drugarica, oženiti, parnjak, pomoćnica, pomoćnik, samac, samica, spajati se (u par), spariti, suprug, združiti
Matematical model Matematički model, Matematičko modeliranje
matematical model of deactivation matematički model deaktivacije
material građa, građu, materija, materijal, materijala, materijalan, materijalni, materijalu, platno (materijal), stvaran, tkanina, tvar, važan
material accounting robno knjigovodstvo
Material and Finance Administration Uprava materijalno-financijskih poslova
material aspect materijalni pojam
material assets materijalna imovina
material breach materijalna povreda
material breach of the Agreement materijalna povreda Sporazuma
material cost materijalni troškovi
material culture materijalna kultura, materijalne kulture
material culturu of Croats materijalna kultura Hrvata
material dispersion disperzija u materijalima za izradu optičkog vlakn, materijalna disperzija, materijalno raspršenje
material file robna datoteka
material flow materijalni tokovi
material incorporated ugrađeni materijal, uključeni materijal
material injury materijalna šteta
material liability of seaman materijalna odgovornost pomoraca
material life conditions materijalni uvjeti života
material management materijalno poslovanje (nabavka, nadzor, spremanje opreme)
material nonliearity materijalna nelinearnost
material nonlinearity materijalna nelinearnost
material of animal origin tvar životinjskoga podrijetla
material originating in Croatia materijal podrijetlom iz Hrvatske
material point materijalna točka
material strength čvrstoća materijala
material unloading quay obala za iskrcaj materijala
materialism materijalizam
materialistic materijalist
materialize ostvariti
materially materijalno
materials građe, materijal, materijala, materijali, materijalima, požar, sredstva
materials engineering inženjerstvo materijala
materials technology tehnologija materijala
materijal implication materijalna implikacija
maternal majčinski, materinski, po majci
maternal antibodies majčinska protutijela
maternal febrility febrilitet majke
maternal recognition of the pregnancy majčinski odgovor na gravidnost
maternity materinstvo, rodilište
Maternity and Youth materinstva i mladeži
maternity benefit rodiljska naknada
maternity hospital rodilište
maternity leave rodiljski dopust
mate's receipt časnička potvrda primitka tereta na brod
math coprocessor matematički koprocesor, matematički pomoćni procesor, sklop specijaliziran za matematičke operacije
math games matematičke igre
mathematic matematički, matematičko
mathematical matematički, matematičko, matematičkog, matematski
mathematical analysis matematička analiza
mathematical and physical geodesy matematičko-fizikalna geodezija
mathematical and statistical modeling matematičko-statističko modeliranje
mathematical anxiety strah od matematike
mathematical cartography matematička kartografija
mathematical concepts development razvoj matematičkih pojmova
mathematical entities matematički entiteti
mathematical foundations of geodesy matematičke osnove geodezije
mathematical interpret matematička obrada
mathematical logic matematička logika
mathematical methods matematske metode
mathematical model matematički model, matematički mofdel, matematičko modeliranje
Mathematical model of impregnation Matematički model impregnacije
mathematical modeling matematičko modeliranje
Mathematical modelling Matematički model, matematičko modeliranje
mathematical modelling of speech matematičko modeliranje govora
mathematical models matematički model, matematički modeli
Mathematical notions and terms Matematički pojmovi i nazivi
mathematical problems matematički modeli
mathematical problems solving rješavanje matematičkih zadataka
mathematical programming matematičko programiranje
mathematical relation matematička relacija
mathematical self-concept matematičko samopoimanje
Mathematical techniques matematičke tehnike, matematske tehnike
mathematician matematičar
mathematicians matematičari
mathematics matematika
Mathematics education Matematičko obrazovanje
mathematics learning učenje matematike
maths matematika
matinal jutarnji
matinee dnevna priredba, dnevni koncert, matineja
matlehed paritetni
MATNET (TACNET) MATNET (TACNET), paketna satelitska mreža
matrices matrice
matriculation matura
matrimonial bračni
matrimonial law bračno pravo
matrimony brak, svadba, vjenčanje, ženidba
matrix Matica, matrica, matrici, matrični
matrix (pi. matrices) matrica
matrix algorithms matrični algoritmi
matrix calculus matrični račun
matrix compiler matrični prevodilac, matrični program prevodilac
Matrix Croatica Matica hrvatska, Matice hrvatske
matrix element element matrice
matrix encoder matrični koder, matrični kodni uređaj
matrix equation matrična jednadžba
matrix isolation matrična izolacija
MATRIX METALOPROTEINASE MATRIKS METALOPROTEINAZA
Matrix organization matrična organizacija
matrix solution matrične rješenje, matrično rješenje, rješenje matrične jednadžbe, rješenje u obliku matrice
matrix switch matrični komutator, matrični prospojnik
matrix theory teorija matrica
Index Indeks