Index Indeks
manchego cheese sir manchester
Manchester code manchesterski kod
Manchester encoding manchestersko kodiranje
Manchurian mandžurijski
mancozeb mankozeb
mandatary mandator, punomoćnik
mandate mandat, mandatom, nalog, ovlaštenje
mandated pod mandatom
mandatory obavezan, obaveznog, obvezni, prinudan, punomoćni
Mandelstam Mandeljštam
mandible donja čeljust, mandibula, vilica
mandolin mandolina
mandril vreteno
mane griva
man-eater ljudožder
manegement menadžment
maneuver rukovati, upravljati
manful muški, muževan, odlučan, odvažan, srčan
manganese mangan
Manganese Field Manganska polja
manganometrics manganometrija
mange šuga
manger jasle, korito
mangle komadati, sakatiti, sjeći, valjati rublje
mango mango
mangoes mango
mangood muškost, zrelo doba
mangy otrcan, prljav, šugav
manhole otvor za pisma, provlaka, vratašca u pod
manhood hrabrost, muževnost, srčanost, zrelost
mania mahnitost, manija
maniac luđak, manijak
manic-depressive psychosis manično-depresivno psihoza
manicure manikerka, manikiranje, manikirati, njega ruku
manicurist maniker, manikerka, manikir, manikirka
manifest dokazivati, izdati proglas, jasan, manifestirati, objaviti, objelodaniti, očevidan, očigledan, očit, očitovati, očituje, pokazati se
manifestation manifestacija, pojavnost, pokazivanje, priredba, proglašenje
manifestation of stuttering manifestacije mucanja
manifestations priredbama
manifestations in the hotel manifestacije u hotelu
manifestly očito
manifesto manifest
manifold cjevovodi, kopija, mnogobrojan, mnogostruk, prijepis, raznolik
manipulate krivotvoriti, manipulirati, pomiješati karte, rukovati, udešavati, vješto rukovati
manipulation baratanje, manipulacija, rukovanje, smicalica
manipulation detection code kod za otkrivanje manipulacije (podatcima)
manipulation of molecules manipulacija molekulama
manipulative manipulativan
manirism manirizam
mankind čovječanstva, čovječanstvo, ljudski rod
manliness muževnost, odvažnost
manly hrabar, muškobanjast, srčan
man-machine interface sučelje čovjek-stroj
man-machine interfaces sučelje čovjeka i računala
man-made sintetički proizveden, sintetski, umjetan, uzrokovan ljudskim djelovanjem
man-made disaster katastrofa uzrokovana ljudskim djelovanjem
man-made fibre umjetna vlakna
man-made staple fibre proizvedeno sortirano vlakno
manna duševna hrana, mana, neba
mannequin lutka krojačka, maneken, manekenka, namještenica
manner manira, način, običaj, ponašanje, stav, vladanje
mannerism manirizam, osobenost stila
manneristic composition maniristička kompozicija
mannerly učtiv, uglađen
manners bonton, običaji, ponašanje, vladanje
Mannheim style dvorski orkestar
mannish muškobanjast, neženski
manoeuvrability upravljivost
manoeuvre intriga, manevar, manevri, manevrirati, rukovati, spletka, taktički manevar, upravljati, vojne vježbe
manoevre lukavo postupati, manevar, manevrirati
manor imanje, plemićko dobro, viteški posjed, vlastelinstvo, zamak
manor house dvorac, dvorcu, palača
manor houses palače
manpower ljudstvo
man-power radna snaga
manpower needs potreba za radnom snagom
manpower planning planiranje radne snage
man's čovjeka
manse kuća svećenika
mansion blok zgrada, dvorac, palača, velika kuća
manslaughter ubojstvo
mantelpiece okvir kamiona, polica od kamin
mantis bogomoljka
mantle ogrnuti, ogrtač, omotač, pjeniti se, plašt, plinska mrežica, pokriti, pokrov
mantling plašt
man-to-man čovjek na čovjeka
manual fizički, knjiga sa uputama, manualan, priručna knjiga, priručnik, priručniku, računi, ručni, udžbenik
manual dialing ručno biranje (broja)
manual link ručna veza
manual operation ručna obrada
manual paper feeding ručno umetanje papira
manual recovery ručni povrat u ispravno stanje baze podataka
manual worker fizički radnik
manually ručno
manually updating links ručna obnova veza
manuals priručnici
manufactory fabrika, tvornica
manufacture dobiti postupkom izrade, fabrikat, industrija, izmisliti, izrada, izraditi, izrađevine, izrađivati, manufakture, proizvod, proizvoditi, proizvodnja, proizvodnjom, tvornički proizvod
manufacture of ships brodogradnja
manufactured feedingstuffs tvornički proizvedena stočna hrana
manufactured goods industrijski proizvedena roba
manufacturer fabrikant, graditelj, proizvođač, proizvođača, tvorničar
manufacturers proizvođači, proizvođačima
manufacturer's proizvođača
manufacturer's collections proizvođačke kolekcije
manufacturer's declaration izjava proizvođača
manufacturing proces proizvodnje, proizvodni, proizvodnja
manufacturing automation protocol protokol računalom podržane proizvodnje, protokol za automatizaciju proizvodnje
manufacturing cost trošak proizvodnje
manufacturing operation proizvodni postupak
manufacturing operations proizvodni postupak
manufacturing order redoslijed p razvod nj e
manufacturing process proizvodni postupak
manufacturing sheet radionički crtež
Manufacturing Systems proizvodni sustavi
manure đubre, đubriti, gnoj, gnojivo, gnojovka, nađubriti
manuscript original, rukopis, rukopisu
manuscripts rukopisa, rukopisi
man-week čovjek-tjedan, radni tjedan
many brojni, brojnim, mnogi, mnogih, mnogim, mnogobrojnim, mnoštvo, veliki broj
man-year radna godina
Maoism maoizam
maoon cvijet
map karta, kartu, mapa, plan, plan grada, planirati, preslikavanje, zemljopisna karta, zemljovid
map explanation tumači
maple javor
maple syrup javorova melasa
mapping funkcija, kartiranje, preslikavanje, pridruživanje, raspoređivanje
mapping virtual calls pridruživanje virtualnih poziva (u MHS-u)
mapping-oriented language jezik temeljen na preslikavanju
mappings preslikavanje
maps karte, mape
maquis francuska partizanska organizacija, pripadnik francuske partizanske organizacije
mar kvariti, nagrditi, pokvariti, uprljati, upropastiti
marathon maraton
maraud pljačkati
marauder pljačkaš, razbojnik
marble bezosjećajan, hladan, kuglica, mramor, mramoran, mramorni, špekula, umjetničko djelo
marcasite markazit
march hodati, ići, koračati, marš, marširati, mart, martovski, ožujak, stupati
march past mimohod
marcher učesnik marša
Marches Marke
marchioness markiza
marchpane marcipan
marconigram radiotelegram
Marcus theory Marcusova teorija
mare bedevija, kobila
Mareck's disease Marekova bolest
margarine margarin, vješt masnoća
marge kraj, margarin
margin dodatak za sigurnost, granica, ivica, kraj, margina, marža, obale, obod, odrubiti, rub
margin account depozitni račun kod trgovanja futuresima
margin notes bilješke u margini
margin of safety granica sigurnosti
margin plate bočnica dvodna
marginal rubni
marginal adaptation marginalna pukotina
marginal community marginalna zajednica
marginal condition granični uvjet, granično stanje, rubni uvjet, rubno stanje
marginal leakage rubno propuštanje
marginal note bilješka na rubu stranice, marginalna bilješka, rubna bilješka
marginalization marginalizacija
marginalized marginaliziranih
margins obodu
mari Lapor
Maria Marija
Mariana Islands Marijanski otoci
Mariculture akvakultura
marigold bileć, kaljužnica
marina marina, marini
marinade marinada, ukiseljeno meso
marinas marine
marine brodski, marinac, mornar, mornarica, mornarički, morski, pomorski
marine abrasion marinska abrazija
marine chemistry kemija mora
marine division pomorski odjel
marine ecosystem morski ekosustav
marine environment maritimna okolica, maritimna okolina, morski okoliš
marine erosion Marinska erozija
marine gas turbine brodska plinska turbina
marine installations pomorski objekti
Marine insurance pomorsko osiguranje, transportno osiguranje
marine invertebrates morski beskralješnjaci
marine life morski svijet
marine mammal morski sisavac
marine mammals morski sisavci
marine pollution zagađenje mora
marine power plant brodski energetski sustav
marine pump brodska pumpa
marine Punat marina Punat
marine riser system uređaj za podmorsko bušenje
marine sediment marinski sediment
marine soil morsko dno
marine steam boiler brodski generator pare
marine technology morska tehnologija
marine terrace Marinska terasa
marine vehicle plovilo
marine-engineer inženjer brodogradnje
mariner mornar, pomorac
marines marine, mornarica
marionette lutka, marineta
marital supružnički
marital and family law bračno i obiteljsko pravo
marital processes bračni procesi
marital status bračni status, bračno stanje
maritime morski, pomorski, pomorskom, primorski
maritime affairs pomorstvo
maritime area morsko područje
maritime cabotage mala i velika obalna plovidba
maritime cabotage services kabotaža u pomorskom prijevozu
Maritime College Visoka pomorska škola
maritime conference pomorska konferencija
maritime delimitations razgraničenje na moru
maritime law plovidbeno pravo, pomorsko pravo
maritime museum pomorski muzej
Maritime policy Pomorska politika
Maritime property Pomorsko dobro
maritime safety sigurnost pomorskoga prometa
maritime safety information obavijesti o sigurnosti na moru
maritime services pomorski prijevoz
maritime services of the ports pomorske usluge u lukama
maritime shipping morsko brodarstvo
maritime surveillance pomorski nadzor
Maritime system Pomorski sustav
maritime transport pomorski prijevoz, pomorski promet, pomorstvo
maritime welfare pomorsko dobro
marjoram mažuran
mark bodovati, cilj, jedinica, meta, mrlja, obilježiti, obilježje, ocijeniti, ocjena, otisak, označiti, oznaka, pečatiti, signalni element jedinice, trag, ukazati, zapaziti, zarez, znak, žig, žig na uhu
mark as read obilježi kao pročitano
mark off obilježiti, razgraničiti
mark out obilježiti
mark scanning čitanje oznaka, preslikavanje oznaka, skeniranje znakova
mark sensing postupak čitanja znakova napisanih grafitnom olovk
mark up obilježavati, porast
mark up tag oznaka, znak
marked evidentirana, ima oznaku, obilježenim, označen, označili, značajan
markedly izrazito
marker biljeg, marker, oznaka
markers biljezi, markeri
market cijena, kupovati, kurs, market, pijaca, prodavati, promet, tražnja, trg, trgovati, trgovina, trgovište, tržišni, tržište, tržni, tržnica
market access pristup tržištu
market approval prihvaćenost na tržištu
market capitalisation stopa povrata od ulaganja
market capitalization stopa povrata od ulaganja, tržišna kapitalizacija
market demand potražnja na tržištu
market economy tržišna ekonomija, tržišno gospodarstvo
market enlargement proširivanje tržišta
market failure tržišni neuspjeh
market for options and futures terminsko tržište
market gardening tržno povrćarstvo
market intervention tržišna intervencija
market maker market maker, podrživač tržišta
market mechanisms tržišni mehanizmi
market organization organizacija tržišta
market planning tržišno planiranje
market price tržišna cijena
market prices tržišne cijene
market protection zaštita tržišta
market research istraživanje tržišta
market risk tržišni rizik
market share svjetsko tržište, tržni udio
market shore analysis analiza tržišnog udjela
market stabilization stabilizacija tržišta
market supervision tržišni nadzor
market support tržišna potpora
market surveillance nadzor nad tržištem
market transparency tržišna transparentnost
market value tržišna vrijednost
market value of the assets tržišna vrijednost imovine
marketable dobra prođa, utrživ
marketing marketing, marketinška, marketnig, prodavanje
marketing concept marketing koncept
marketing conception marketinška koncepcija
marketing functions marketing funkcije
marketing in maritime economy marketing u pomorskom gospodarstvu
marketing in tourism marketing turizma
marketing information marketing informacije
marketing information system markentinški informacijski sustav, marketing informacijski sistem
marketing management marketing menedžment
marketing of innovations inovacijski marketing
marketing of services marketing usluga
marketing planning in insurance planiranje marketinga osiguranja
marketing restriction tržišno ograničenje
marketing standard marketinški standard
marketing strategy marketing
marketing trends marketing trendovi
marketing year poljoprivredna godina
marketplace tržnica
market-place tržnica
marketroid elan odjela za marketing
markets tržišta, tržištima, tržištu, tržnice
market-sharing agreement sporazum o diobi tržišta
marking obilježavanje, označavanje, označiti, oznaka
marking revisions obilježavanje pri reviziji
Markov chain Markovljev lanac, Markovljevi lanci
Markov model Markovljev model
Markov process Markovljev proces
Markov processes Markovljevi procesi
marks marke
Index Indeks