Index Indeks
magpie brbljavica, svraka, svrha
magyar Mađar, Mađarica, mađarski
mahogani mahagonija
mahogany mahagoni
maid cura, djevojka, služavka
maiden čedan, čist, djevica, djevičanski, djevojački, djevojka, neupotrebljen, nevin, nov, prvi, svjež, uredan, usidjelica
maiden voyage prvo putovanje nakon izgradnje
maidenhood djevojaštvo
maidservant služavka
mail odaslati (poštu), oklop, pancir, poslati poštom, pošta, poštanska torba, poštanski, program za odašiljanje i prijam poruka, slati poštom, staviti oklop
mail box poštanski sandučić
mail bridge premosnik elektroničke pošte
mail document server poslužnik dokumentima putem pošte (u INTERNET-u)
mail exchange record (MX record) zapis kojim se prepoznaje poslužnik elektroničke p
mail exploder umnoživač elektroničke pošte (po listama)
mail gateway usmjernik elektroničke pošte
mail merge skupno pismo
Mail Merge Helper Pomoćnik za skupno pismo
mail path staza elektronske pošte
mail server poslužnik elektronske pošte, poštanski poslužnik
mail server software pohranu i distribuciju poruke elektroničke pošte, programska oprema za prijem
mail sorting device uređaj za razvrstavanje pošte
mail system sustav elektroničke pošte
mail transfer agent posrednik prijenosa poruka, prijenosnik poruka
mail user agent korisnički posrednik, korisnički prijenosnik poruka, program za čitanje i pisanje poruka elektroničke p
mail-bomb bombardiranje porukama
mailbot mailbot
mailbox dio memorije računala namijenjen pohrani poruka, poštanski pretinac, poštanski sandučić
mail-enabled osposobljen za poštu, program kojim se mogu izravno pisati poruke elektr
mail-enabled applications primjene koje omogućuje elektronička pošta, primjene s pomoću pošte
mail-filter filter poštanskih poruka
mailing skupno pismo
mailing label adresna naljepnica
Mailing Label Wizard Čarobnjak za adresiranje pisama
mailing list lista adresa (elektroničke pošte), popis korisničkih adresa, popis korisnika elektroničke pošte
mailing lists popisi skupnog pisma
mailing-list poštanska lista
Maillard's reaction Maillardova reakcija
maim izmrcvariti, nagrditi, osakatiti, sakatiti
main generalan, glavni, glavnog, glavnom, jači, magistrala, najvažniji, ono glavno, osnovna, osnovni, propust, pučina, veći
main acreage glavna poljoprivredna površina
main actors glavni lideri
main battle tank glavni borbeni tenk
main bearing glavni ležaj
main bilge pipe glavna sabirna usisna cijev
main blocker glavni bloker
main deck glavna paluba
main distribution board glavna razvodna ploča
main field glavno polje
main gearbox glavni reduktor
main mast glavni jarbol
main memory dump ispis (sadržaja) glavne memorije, ispis (stanje) glavne memorije
main memory map nacrt glavne memorije, raspored glavne memorije
main routine glavni potprogram
main square glavni trg
main steam valve glavni parni ventil
main steering gear glavni kormilarski uređaj
main street glavna ulica
main supply route glavni opskrbni pravac
main switchboard glavna rasklopna ploča
main trunk glavna sabirnica
main vertical zone glavna vertikalna zona
main/trunk road glavna cesta
mainframe centra jedinica, glavno računalo
mainframe (main frame) glavno računalo, računalo velikih mogućnosti
mainland kontinent, kopno, kopnom
mainly poglavito, pretežno, uglavnom, većim dijelom
mainmast glavni jarbol
mainsail glavno jedro
mainspring glavna opruga, glavna pobuda
mainstay glavno uporište
mainstream matica
maintain čuvati, držati, izdržavati, nastaviti, očuvati, održati, održavati, podržavati, provoditi, pružiti, sačuvati, uređivati, ustanoviti, voditi
maintain reserve voditi pričuvu
maintainable koji se može održati, podrživ
maintainable development održivi razvitak
maintained izdržavan, očuvala, očuvan, podržavan, sačuvala, sačuvan
maintainer održavatelj
maintaining održavanja, održavanje, zadržavanje
maintains tvrdila, tvrdio
maintenance branjenje, čuvanje, hranjenje, izdržavanje, očuvanje, održanju, održavanje, održavanje konstrukcija, održavanjem, oslonac, podrška, podržavanje, postojanje, rukovanje, servisiranje, uzdržavanje, za održavanje
maintenance costs troškovi održavanja
maintenance dose doza održavanja
maintenance file datoteka za održavanje
maintenance margin minimalni iznos na depozitnom računu
maintenance models modeli održavanja
maintenance obligation obveza uzdržavanja
maintenance of law and order očuvanje zakona i reda
maintenance of quality system održavanje sustava kvalitete
maintenance oriented group blocking message poruka o blokiranju skupine krugova radi održavanj
maintenance oriented group unblocking message poruka o deblokiranju skupine krugova radi održava
maintenance service usluga održavanja
maintenance service provider davatelj usluga održavanja, održavatelj (sustava, usluga)
maintenance subsystem podsustav za održavanje
maintenance supplier održavatelj (sustava, usluga)
maize kukuruz, kukuruza, žuta boja
maize oil kukuruzno ulje
maize starch kukuruzni škrob
majestic dostojanstven, veličanstven, veličanstvenu, vrhunsko
majesty veličanstvenost, veličanstvo
major bojnik, glavne, glavni, glavnim, kapitalan, kapitalnih, major, osnovni, stariji, važan, važniji, veći, velik, viši po činu, značajan
major and trace element content makroelementi i mikroelementi
major and trace elements makroelementi
major difficulty velika poteškoća
major efforts značajni napori
major foul težak prekršaj
major general general bojnik
major issue važno pitanje
major oil companies vodeće svjetske naftne tvrtke
major proportion najveći dio
major queue glavni red (čekanja)
major road glavna cesta
major route glavni pravac
major works djela
majoram mažuran
majordomo majordome, program za upravljanje popisom pretplatnika
major-domo domar
major-general general-bojnik
majority čin majora, glavnina, punoljetnost, većina, većinom, većinski, većinskog
majority carrier majoritetni nosilac, većinski nosilac (naboja)
majority shareholder većinski član
majority voting većinsko glasovanje
majority voting system većinski izborni sustav
Makarska littoral Makarsko primorje
make čine, čini, činiti, djelo, graditi, izmišljotina, izrada, izraditi, izrađivanje, izvršiti, nadolaziti, napravila, natjerati, oblik, osobina, pohitjeti, postati, postojati, praviti, pretpostavljati, priroda, proizvesti, proizvod, raditi, sastav, sklop, šminka, učine, učiniti, uraditi, zarađivati
make a circle zaokružiti
make a mess of zabrljati
make a mistake pogriješiti
make clear razjašnjenje
make directory izraditi imenik (naredba)
make drunk opiti
make fat udebljati
make free osloboditi
make hay kositi i sušiti sijeno
make his gorge rise zgaditi se
make impossible onemogućiti
make into pretvoriti u
make love imati ljubavni odnošaj, milovati
make meaningful osmišljati
make off pobjeći
make out napisati
make relevant osmišljati
make sense imati smisla
make sure provjerite
make suspected osumnjičiti
make the draw ždrijebati
make the minutes sastaviti zapisnik vremena
make the most of iskoristiti
make the records sastaviti zapisnik
make tired dodijati
make up građa, slagati
maker stvaralac, tvorac
makes čini
makeshift koji zamjenjuje, privremen, za nuždu
make-up sredstvo za poljepšavanje, šminkanje, šminkati, za njegu tijela i kože
make-up artist šminker
make-up man šminker
makeweight dodatak
making čine, čineći, izrada, obavljanje, stvaranja, stvaranje, učini, uložiti
making direct sales obavljanje izravne prodaje
making more topical aktualiziranje
making-up sastavljanje
mal nepravedan, nepravilan
maladjusted neprilagođen, nesložan
maladroit nespretan
malady bolest
malaise pobolijevanje
malaria malarija, malarije
Malawi Malavi
Malaysia Malezija
malcontent nezadovoljan
Maldives Maldivi
male muška osoba, muškarac, muški, muško, mužjak, samac
male infertility neplodnost u muškarca
malediction kletva, prokletstvo
malefactor zločinac, zlotvor
malefic zao
maleficent pakostan, škodljiv, štetan, zao, zloban, zločinački
malevolence zloba
malevolent pakostan, zao, zloban, zlonamjeran, zlurad
malformation malformacija
malformations malformacije
malfunction greška u hardveru, kvar, nepravilnost u radu, pogrešno funkcioniranje
Mali Mali
malice mržnja, pakost, zloba, zlobnost, zlonamjernost
malicious pakostan, zao, zloban, zlonamjeran
malicious call identification identifikacija zlonamjernog poziva
malicious damage namjerna šteta, zla namjera
maliciously zlonamjernost
malign klevetati, štetan, zloban, zloćudan
malignant maligni, neprijateljski, poguban, zloban, zloćudan, zloćudni, zlurad
malignant alteration maligna alteracija
malignant disease maligna bolest
malignant diseases maligne bolesti, Maligni tumori, maligno oboljenje
Malignant Glioma Malignani gliomi
malignant hyperthermia maligna hipertermija
malignant tumors maligni tumori
malinger simulirati
mallard divlja patka, gluhara
malleable kovan, pokoran, popustljiv, rastegljiv, rastezljiv
mallet batić, čekić od drveta, drveni malj, malj
Malmian carbonates malmski karbonati
malnourished pothranjeni
malnutrition loša ishrana, neishranjenost, pothranjenost, pothranjenošću
maloclusion malokluzija
malpractice zloupotreba
malt slad, sladni, stavljati slad
Malta Malta
Maltese cross malteški križ
malting kakvoća pivarskog
malting industry industrija slada i piva
maltitol maltitol
MALT-lymphoma MALT limfom
maltodextrin maltodekstrin
maltodextrine maltodekstrin
maltreat loše postupati
maltreatment zlostavljanje
malvasia malvazija
malversation malverzacija, utaja, zloupotreba
mam majka
mama majka, mama
mamma mama
mammal sisar, sisavac, sisavci
mammalian sisavci
mammalian fauna fauna sisavaca
mammalian sera esterases esteraze iz seruma sisavaca
mammals sisavci
mammoth mamut, ogroman
mammoth building zgradurina
man čovjek, čovjeka, gospodin, kružić, mornari, muškarac, muž, osoba, pješak, radnik, ratni brod, sluga, snabdjeti ljudstvom, utvrditi, vojnici
man over board čovjek u moru
man power ljudska radna snaga
man(men) čovjek
manacle lisice, nataći lisice, ometati, praviti smetnje, prepreke, ručni okovi, smetnje
manage administrirati, baratati, nadgledati, obavlja, obuzdavati, omogućiti, provesti, provesti u djelo, rukovati, rukovoditi, snaći se, udesiti, upravljanje, upravljati, uspjeti, voditi
manageability povodljivost, prikladnost za rukovanje, prilagodljivost, upravljanje
manageable pokoran, praktičan
managed vođen
managed object upravljani objekt
managed system upravljani sustav
management direkcija, gospodarenje, managerstvo, menadžment, menedžment, poslovno vodstvo, poslovodstvo, rukovanje, rukovodstvo, rukovođenje, uprava, upravljanje, vodstvo, vođenje, vođenje poslovanja društva
management accounting upravljačko računovodstvo
management agent upravljački posrednik
management audit procjena uspješnosti menadžmenta
management bases osnove gospodarenja
management buy-out menedžerska kupnja
management by delegation delegirano upravljanje
management domain područje upravljanja
management expenses troškovi managementa
management functions upravljačke funkcije
management in the hotel industry management u hotelijerstvu
management incentive bonuses povlastice za management
management incentive scheme shema povlastica za menadžment
management information base baza informacija za upravljanje, baza podataka upravljanja
Management information system Automatizirani informacijski sistemi, informacijski sustav upravljanja, upravljački informacijski sustav
management information tree hijerarhija upravljanja, stablo upravljanja, upravljačko informacijsko stablo
management interface 1 sučelje upravljanja krajnjim uređajima ATM
management interface 2 sučelje upravljanja privatnim mrežama ATM
management interface 3 sučelje upravljanja privatnim kanalima ATM
management interface 4 sučelje upravljanja javnim mrežama ATM
management interface 5 sučelje upravljanja javnim kanalima ATM
management of construction projects upravljanje građevinskim projektom
management of marine living resources gospodarenje živim bogatstvima mora
management of resources gospodarenje prirodnim izvorima
Management of Space Uređenje prostora
management plane upravljačka ravnina
management planning planiranje upravljanja
management system sustav upravljanja konstrukcijama, upravljački sustav
management techniques načini upravljanja
management training izobrazba menadžera
manager direktor, dirigent, gazda, gospodar, menadžer, poslovođa, pročelnik, program koji upravlja sustavom, ravnatelj, rukovalac, rukovodilac, rukovoditelj, šef, upravitelj, upravnik, voditelj, voditeljica
managerial menadžerska, rukovoditeljski, upraviteljski, upravni, voditeljski
managerial contract menadžerski ugovor
managerial governance menadžerijalističko upravljanje
managers direktori, menadžeri
managing upravljanje
managing director generalni direktor
managing facts upravljanje činjenicama
Index Indeks