Index Indeks
Lonja-Ilova basin Lonjsko-ilovska zavala
Lonjsko Polje Nature Park Park prirode Lonjsko polje
look činiti se, doimati se, gledaj, gledati, izgled, izgledaju, izgledati, izraz, nadati se, očekivati, pogled, pogledati gore, pogledom, promatrati, razmatrati
look about obazirati se
look after brinuti se, brinuti se (oko, gledati, tražiti, tražiti izjavu pod zakletvom
look at pogledati
look for očekivati, tražiti
look forward očekivati, s veseljem očekivati
look from single location pogled s jedne pozicije
look like nalik
look on gledati, smatrati
look out čuvati se, oprez
look out! oprez!
look up dignuti pogled
look! evo
look(at) gledati
lookahead buffer međuspremnik za gledanje unaprijed, posebni dio memorije koji se upotrebljava pri čita
looked up pogledali na
looking gledajući, traže, tražeći, tražiti
looking for pronalaženje, tražeći
looking-glass ogledalo
lookout vidikovac
looks izgled
looksmart program za pretraživanje na Internetu
lookup field polje vrijednosti
lookup function funkcija povezivanja vrijednosti
lookup table pregledna tablica, tablica
look-up table pregledna tablica, skup memorijskih lokacija u programu koji sluzi ka
loom obris, razboj
loon šunjalo
loop karika, omča, petlja, prsten
loop current struja petlje
loop damages oštećenja očica
loop hole puškarnica, uzan otvor
loop system sustav s petljom
loopback neuspjeli pokušaj ostvarivanja veze
looping primjena petlje, uporaba petlji
loose gubiti, labav, labavo, mek, neučvršćen, odapeti, odriješen, odriješiti, otpuštati, prostran, slabo pričvršćen, slobodan
loose one's voice bez sluha
loose tube cijev za slobodnu sekundarnu zaštitu optičkog vlak
loose tube cable kabel s cijevi za slobodnu sekundarnu zaštitu opti
loosely koji naginje proljevu, nesavjestan
loosen odriješiti, olabaviti, popustiti
looseness labavost
loot plijen, pljačka
lop grane
lop eared dugouh
lope skokovi
lop-sided kos
loqation quotient of industry lokacijski kvocijent industrije
loquacious govorljiv
lord član engleskog Gornjeg doma, gospodar, gospodin, gospodin Bog, lord, vladar
Lord Chancellor lord kancelar
lordly gospodski
lordship gospodstvo, posjedovni odnosi
lore nauka
lorn napušten, ostavljen, sam
lorry kamion, teretna kola, vagon
lorry driver vozač kamiona
lorust skakavac
lose gubiti, izgubiti, pretrpjeti poraz, proigrati
lose color izblijedjeti
lose no time ne gubiti vrijeme
lose the ball izgubiti loptu
lose the match izgubiti utakmicu
loser gubitnik
losing gubljenje
losings gubitak
loss gubitak, gubitka, prigušenje, propadanje, šteta
loss distribution distribucija šteta
loss due to reflection gubitci zbog refleksije (svjetlosnog signala)
loss given default gubitak u slučaju neplaćanja
loss leader nositelj rizika
loss of cell delineation gubitak sinkronizacije po ćeliji
loss of excitation gubitak uzbude
loss of frame gubitak sinkronizacije okvira
loss of pointer gubitak pokazivača
loss of service gubitak servisa
loss of signal gubitak signala
loss system sustav s gubitcima
losses gubici, gubitak, gubitaka, gubitka, štete, žrtve
losses carried forward clause klauzula o prijenosu gubitka
losses identification identifikacija gubitaka
losses of friction and ventilation gubici trenja i ventilacije
lossless transmission line prijenosna linija bez gubitaka
lossy gubljenje, koji uzrokuje nestajanje, rasipanje (npr. električne energije)
lossy compression sažimanje uz gubitak (kakvoće)
lost gubitak, izgubio, izgubiti, izgubljen
lost ball izgubljena lopta
lost calls cleared izgubljeni pozivi izbrisani, sustav s gubitcima
lost calls held izgubljeni pozivi zadržani
lost game izgubljena utakmica
lost river ponor
lost update obnavljanje izgubljenog sadržaja
Lošinj archipelago Lošinjsko otočje
Lošinj Island Lošinj
Lošinj Shipping Lošinjska plovidba
lot čestica, gomila, kocka, komad, mnogo, mnoštvo, mogi, partija, podijeliti, puno, sreća, veselja, zgoditak, ždrijeb, ždrijebom
loth nesklon
lotion losion
lots ždrijebom
lots of mnoštvo, puno
lottery lutrija
lotus lokvanj, lotos, lotus, ornament u obliku lotosova cvijeta, vrsta djeteline
Lotus Notes Lotus Notes, poslovni program za organiziranje podataka
loud bučan, bučno, glasan, glasno, naglas, napadan
loud and clear jasno i glasno
loudly bučno, glasno
loudness buka, galama, glasnoća, glasnost, jačina zvuka
loudness rating ocjena glasnoće, ocjena jakosti zvuka
loudspeaker zvučnik
loud-speaker zvučnik
loudspeaking telephone set telefonski aparat sa zvučnikom
lounc objedovati
lounch objed
loundry rublje
lounge ljenčariti, lješkariti, predvorje, salon, soba za odmor
lour mrštiti se
louse uš, vaš
lousy gadan, jadan, krcat, loš, odvratan, prljav, prost, pun
lout klipan, neotesanac, nezgrapan čovjek
loutish neotesan
lovable dopadljiv, ljubak
love ljubav, ljubavi, ljubavna, ljubavni, ljubiti, sklonost, vole, voljeti
love affair ljubavna avantura, ljubavna veza
love beads ljubavne kuglice
love hurts ljubav je bol
love potion ljubavni napitak
love story ljubavna priča
love(in) zaljubljen
loved voljen
loveliness ljupkost
lovely čaroban, divan, dražestan, koji ushićuje, krasan, lijep, ljubak, očaravajući, prekrasna, privlačan
love-making ljubakanje
lover dragan, dragana, dragi, ljubav, ljubavnik, ljubljenog, momak, obožavalac, obožavatelj
lover of zaljubljenik
lovers ljubitelje, ljubitelji, zaljubljenici
love's ljubljene
loving pun ljubavi, vjeran, voljeti, zavoljeli
lovingly s ljubavlju
lovrata gilthead
Lovro von Matacic Lovro pl. Matačić
low dubok, duboko, jadno, jeftino, mukati, niska, niskim, nisko, nizak, oskudan, podao, prosto, slab, slabo, sniziti, tih, tiho
low (voice) dubokim glasom
low and high frequency variability nisko i visokofrekventna varijabilnost
low back pain lumbalni bolni sindrom, Sindrom križobolje
low battery alarm znak ispražnjene baterije
low capacity system sustav maloga kapaciteta (manje od 10Mbit/s)
low circuit infill nedovoljna iskorištenost kanala
low coupon stocks dionice s kuponom niske vrijednosti
low defense niski stav
low delay-code excited linear predictor kodno pobuđeni linearni predviđač s malim kašnjenj
low dig nisko donje podlaktično odbijanje
low DOS memory konvencionalna memorija
low doses niske doze
low earth orbit satellites niskoorbitni Zemljini sateliti, sateliti smješteni u niskoj putanji oko Zemlje
low energy houses and settlements niskoenergetske kuće i naselja
low frequency radijski valovi kilometarskih valnih duljina
low income niski prihod
low layer compatibility kompatibilnost nižeg sloja, uskladivost nižeg sloja
low level transmission prijenos s malom snagom
low mobility mala pokretljivost, mala pokretljivost (glede područja pokrivanja i br
low pass filter filtar niskopropusnik
low pay niska plaća
low position variations varijante igranja iz niske pozicije
low power - radio paging system radijski sustav male snage pozivnog sustava
low power cordless microphone bežični mikrofon male snage
low power personal paging system sustav male snage za osobne jednosmjerne poruke
low power radiolocation equipment oprema male snage za otkrivanje pomaka
low pressure niskotlačni
low quality compression sažimanje niske kakvoće (kojim nestaje određena ko
low rent niska stanarina
low sea suction chest niski usis morske vode
low speed engine sporokretni motor
low table nizak stol
low temperature niska temperatura
low temperature corrosion niskotemperaturna korozija
low temperature heating niskotemperaturno grijanje
low temperatures niske temperature
low tide oseka
low value donja vrijednost
low vision children slabovidna djeca
low voice duboki glas
low w/s-ratio niski v/c-omjer
low water-to-solid ratio niski vodovezivni omjer
lowbrow grub
low-budget jeftin
low-cost jeftin
low-density parity check code kod niske gustoće s provjerom parnosti, paritetni kod niske gustoće
low-dimensional conductors nisko-dimenzionalni vodiči
low-energy heavy-ion collisions niskoenergijski sudari teških iona
lower donjem, donji, inferioran, manje, niži, nižim, nižoj, odložiti, opadati, smanjivati, sniziti, spustiti, spuštati
Lower and Middle Lutetian Donji i srednji lutet
lower case mala slova, malih slova
lower case letter malo slovo
lower class niža klasa
Lower Cretaceous evaporites donjo trijaski i donjokredni evaporiti, donjokredni evaporiti
lower deck donja paluba
lower hold donje skladište
lower layer protocols protokoli nižih slojeva
lower left index donji lijevi index
lower leg potkoljenica
Lower Normandy Donja Normandija
Lower Oligocene donji oligocen
lower part ispod, niži dio
lower price niža cijena
lower rate niža stopa
lower right index donji desni index
Lower Saxony Donja Saska
lower sideband donji bočni pojas
lower strake donji voj
lower tester način testiranja podređene razine
lower town donji grad
Lower Triassic donjotrijaski
lowercase kurent, mala slova, malim
lowering mračan, mrk, namrgođen, namršten, smanjiti, snižavanje, sniženje, spustiti, sumoran, taman, zlovoljan
Lowering of groundwater level sniženje razine podzemnih voda
lowering the flag spuštanje zastave
lowest najniža, najslabiji
lowest usable frequency najniža uporabljiva frekvencija (ionosferski valov
low-frequency niskofrekvencijska
low-grade metamorphic rocks nisko metamorfne stijene
lowland nizina, nizinski, nizozemlje, ravnica
low-level language jezik niže razine
Low-level radioactive solution Nisko-radioaktivne otopine
Low-level radioactive waste Nisko-radioaktivni otpad
lowliness niskost
lowly nisko, ponizno, skromno
lowness niskoća, oskudica
low-noise amplifier niskošumno pojačalo
Low-pass filter LP filter, niskopropusni filtar
lowpass Utter niskopropusni filtar
low-power radio communications radijske komunikacije male snage
low-priced jeftin
low-rate data transmission prijenos podataka malom brzinom
low-spirited utučen
Low-thermoplasticized gutta-percha Nisko-temperaturna gutaperka
low-viscosity glue ljepilo niske viskoznosti
low-voltage niski napon
low-water najniža oseka
loxodrome loksodroma
loyal lojalan, odan, privržen, vijeran, vjeran
loyality vjernost
loyalty lojalnost, odanost
lozenge tableta
lozengy hljebovi, na hljebove
Lp approximation Lp aproksimacija
LPG carrier brod za ukapljeni petrolej plin, plinski tanker
lpg mix butan propan mješavina, mješavina butana i propana
lpg mixture butan propan mješavina
lpg ships tankeri za prijevoz lpg
lpp dužina preko perpendikulara
LSP vocabulary vokabular jezika struke
ltalian Republic Talijanska Republika
ltd limited, ograničiti
Ltd. d.o.o.
lubber klipan, nespretnjaković
lube lubrikant
lube stock bazno ulje
lubricant lubrikant, maziva, mazivo, za podmazivanje
lubricants mazivo, podmazivači
lubricate podmazati, podmazivati, podmititi
lubricate open gear podmazivati mašineriju izloženu vremenskim uvjetim
lubricating oil ulje za podmazivanje
lubricating oil filter filter ulja za podmazivanje
lubricating oil piping cjevovod ulja za podmazivanje
lubricating oil purifier centrifugalni bistrilac ulja
lubricating oil separator centrifugalni pročistač ulja
lubrication podmazivanje
lubrication pressure system tlačni sustav podmazivanja
lubrikant lubricant
lucerne lucerna
lucid bistar, jasan, lako shvatljiv, lucidan, priseban, proziran, sjajan, svijetao
lucidity bistrina, lucidnost
lucite pleksi-staklo
luck smola, sreća, sreće, uspjeh
luckily srećom, sretno, uspješno
lucky sreće, sretan, sretno, uspješno
Index Indeks