Index Indeks
lizard gušter
llama lame, ljama
LNG ship brod za ukapljeni zemni plin
lo eno!, eto!, evo!, gle!, gledaj!
load breme, gomila, nakrcati, napuniti, natovariti, nosivost, opterećenja, opterećenje, opterećenjem, opteretiti, puniti, punjenje, teret, teretiti, teretna, tovar, tovariti, ubaciti, učitati, učitavaju, učitavanje, učitavati, udesiti, ukrcati, utovariti, utovarivati
Load Balancing Balansiranje opterećenja
load capacity kapacitet opterećenja (linije), Opteretivost
load instruction naredba učitavanja
load line teretna linija, teretna vodena linija
load meter mjerač opterećenja
load point početna točka (učitavanje)
load program program učitavanja
Load Sharing Raspodjela opterećenja
load slinging equipment hvataljka tereta
load-bearing capacity nosivost
load-displacement diagram of anchor dijagram sila-pomak glave sidra
loaded nakrcano, učitan, utovaren
loader utovarivač
loading baze podataka), dodatak, punjenje, punjenje (spremnika, učitavanje, ukrcaj, ukrcavanje, utovar
loading coil opteretni namet
loading condition stanje opterećenja
loading door vrata za krcanje
loading dose udarna doza
loading pattern optimization optimizacija shema zamjene goriva
loading port ukrcajna luka
loading procedure postupak punjenja, postupak učitavanja
loading rate ukrcajna rata na sat
loading station utovarna postaja
loading text učitavanje teksta
loadings opterećenja
loadline teretna vodena linija, vodena linija ukrcaja
loadport ukrcajna luka
loadstone magnetit
loaf besposličiti, glava, hljeb, kruh, lutati, štruca
loaf sugar glava šećera
loafer skitalica
loam ilovača, plodna zemlja
loan kredit, krediti, pozajmica, uzajmiti, zajam
loan capital tuđi kapital
loan on a policy kredit po polici
loan shark lihvar
loan stock vrijednosni papir
loanable funds theory teorija raspoloživih fondova
loans kredite
loan-sharking lihvarenje
loanstock zadužnica
loath mrziti, nesklon
loathe gaditi se, ne voljeti
loathing gađenje, gnušanje
loathsome odvratan
loaves hljebovi, štruce
lobby predsoblje, predvorje
lobbying lobiranje, zagovarajući
lobe priključni kabel
lobster hlap, jastog, morski rak, rarog
local domaće, domaći, domaćim, lokalan, lokalna primjena, lokalni, mjesne, mjesni, područni
local access lokalni pristup
local amateurs lokalni amateri
local and global stability lokalna i globalna stabilnost
local antifungal therapy lokalna antifungalna terapija
local area network lokalna mreža, lokalna računalska mreža
local area network (local-area network) lokalna mreža, malopodručna mreža, mreža zgrada
local area network emulation emulacija lokalne mreže
local area terminal protocol protokol terminala lokalne mreže
local area wireless network bežična lokalna mreža
local authority lokalna vlast, mil: mjesni izvor podataka
local authority finances financije lokalne vlasti
local automatic lokalna automatika
local background circulation lokalno temeljno onečišćenje
local background pollution lokalno temeljno onečišćenje
local battery sporedna bitnica
local calls mjesni razgovori
local carry lokalni prijenos
local community lokalna zajednica
local computer networking umrežavanje lokalnih računala
local development lokalni razvoj
local digital switch lokalna digitalna centrala
local domestic contents lokalni zavičajni sadržaji
local election lokalni izbori
local employment initiative lokalni poticaj za zapošljavanje
local exchange krajnja centrala, lokalna centrala, područna centrala
local exchange carrier lokalna telefonska kompanija, lokalni telekomunikacijski operator
local exchange committee mjesna komisija za razmjene
local finite element matrix lokalna matrica konačnih elemenata
local forecast lokalna prognoza
local government lokalna uprava
Local government autonomy Autonomija lokalne vlasti
local growth factors lokalni čimbenici rasta
local income tax prirez na porez na dohodak
local intestinal immunity lokalna crijevna imunost
local injection and detection (system) sustav za lokalno uvođenje i otkrivanje (svjetla)
local landraces lokalne populacije
local legislation lokalno zakonodavstvo
local loop lokalna petlja, put signala između terminala i centrale
local loop back lokalna povratna petlja
local loop current struja lokalne petlje
local masons domaći kamenoklesari
local matrix lokalna matrica
local media lokalni mediji
local multipoint distribution system lokalni distribucijski sustav (za prijenos od točk
local networks lokalne mreže
local number portability prenosivost lokalnog (telefonskog) broja (pri prom
local organization lokalni ustroj
local oscillator lokalni oscilator
local plasticity lokalna plastičnost
local rate komunalna naknada
local red cross mjesni crveni križ
local resources lokalni resursi
local resurces lokalni resursi
local self-government lokalna samouprava
local speech mjesni govor
local tax lokalni porez, općinski porez
local theme lokalna tematika
local time mjesno vrijeme
local train putnički vlak
local variable lokalna promjenljiva, područna promjenljiva
local wine domaće vino
locale mjesto
localisation lokalizacija
localise lokalizirati, ograničiti
locality lokalitet, mjesto, položaj
localization of chromosome breaks lokalizacija kromosomskih lomova
localization of mobile robots lokalizacija mobilnih robota
localization of the virtual source lokalizacija virtuelnog izvora
localization theory teorija lokalizacije
localize ograničiti
Localized deformation bands lokalne trake deformacije
locally lokalno
locally elected representative lokalno izabrani predstavnik
locate locirati, naći položaj, odrediti mjesto, odrediti položaj, označiti mjesto, pronaći, smjestiti
located lociranih, nalaze se, smješten, smještena
locating lugs spojna navrtka, spojna ušica
location lokacija, lokacije, mjesto, položaj, prostor
location address adresa mjesta, adresa položaja, adresa položaja (u memoriji)
location area područje u kojem se kreće pokretna postaja bez izv, položajne područje
location area identification identifikacija područja položaja (pokretne postaje
location information informacija o položaju (pokretne postaje)
location of industry smještaj industrije
location of production razmještaj (poljoprivredne) proizvodnje, razmještaj proizvodnje
location oh hydropower plants lociranje hidrolelektrana
location selection izbor lokacija
location selection for VB izbor lokacije postavljanja NV
location updating lokacijsko ažuriranje (u pokretnom komunikacijskom
location updating procedure postupak lokacijskog ažuriranja, postupak obnavljanja podataka o položaju (pokretne
locations lokacije, lokaliteta, lokaliteti, mjesta
locator kontrolni zatik, onaj koji zauzme svoj posjed, pravovaljani nasljednik, punopravni nasljednik
loch jezero
loci lokusi
loci of equal illumination mjesta jednake osvijetljenosti
lock brana, brava, ključanica, kovrča, pramen, uvojak, zabraviti, zaključati
lock into zatvoriti
lock out zaštita
lock up zaključati
lock violation nasilni pokušaj otključavanja (npr. datoteke)
locked zaključan, zaključao, zaključavao
locked mode fazno usklađeni način (uključivanja sinkronih prit
locker ormari, sanduk
locker room svlačionica
lock-in amplifier sinkronizirano pojačalo
lock-in range područje sinkronizacije
locking zaključavanje (baze podataka)
locking biner karabiner s maticom, matičar
lockout isključenje s rada
locks zaključa
locks up zaglavi
locksmith bravar, bravarska
locksmith's work bravarski rad
lock-up blokiranje, zaključavanje, zatvaranje
locomotion lokomocija, pokretanje
locomotion status motorički status
locomotive parna lokomotiva, pokretan
locomotor system lokomotorni sindrom, lokomotorni sustav
locus graf, krivulja, mjesto
locust skakavac
lode naslaga, žica (rude)
lodestar polarna zvijezda, zvijezda vodilja
lodestone magnet, magnetski oksid
lodge koliba, kućica, loža, obitavati, podnijeti, stanovati, vila
lodge an appeal uložiti žalbu
lodgement deponiranje
lodger stanar
lodging konačište, prebivalište, soba, stanovanje
loess Les, Limonit, prapor
loft dostojanstven, ohol, podstrešje, ponosit, tavan
loftiness dostojanstvo
lofty uzvišen, veoma visok
log balvan, bilježiti, brvnara, brzinomjer, cjepanica, deblo, evidentirati, klada, nakupiti, panj, urudžbirati, zabilježiti, zapis, zapisati
log (wood) cjepanica
log analysis obradba računalnih dnevnika
log book brodski dnevnik
log cabin brvnara, kućica od balvana
log command naredba bilježenja, naredba zapisivanja
log data zapisani podatci
log file dnevnička datoteka, dnevnik rada
log grab grabilica za trupce
log grapple hvataljka za trupce
log in ulazna zaporka
log on prijava
logarithm logaritma
logarithmic area ratio omjer logaritamske površine
logarithmic derivative logaritamska derivacija
Logarithmic Roll Pass Design logaritamska kalibracija
logarithmic search logaritamska pretraga, logaritamsko pretraživanje
logarithms logaritmi
log-book dnevnik
log-convex log-konveksan
logger brod za lov udicama
loggia loža
logging evidentiranje, postupak sakupljanja podataka, pridobivanje drva, sakupljanje, zapisivanje
logging of message upis poruke u dnevničku datoteku
logic logičnost, logika, logiku
logic chart dijagram logičkog sklopa
logic circuit logička veza (za mreže), logički sklop
logic control logičko upravljanje
logic design logičko dizajniranje, logičko oblikovanje
logic minimization logička minimizacija
Logic of Belief Change logika promjene vjerovanja
logic state logičko stanje, stanje neistinitosti ili istinitostilogical assign
logic synchronizer logički sinkronizator
logic unit logička jedini
logical logičan, logički
logical antinomies logičke antinomije
logical assignment statement naredba logičkog pridruživanja
logical channel kom.), logički kanal (u paket
logical channel group number broj skupa logičkih kanala
logical channel number broj logičkog kanala
logical channel queue red čekanja na logički kanal
logical data independence logička neovisnost podataka
logical data processing obradba logičkih podataka
logical disc format logički format disketa
logical elementary expression osnovni logički dio
logical group node čvorište logičke grupe
logical link logička veza, logički kanal
logical link control bitovni protokol lokalnih mreža, nadzor logičke veze
logical link control layer sloj nadzora logičke veze
logical models logički model
logical node logički čvor
logical node ID identifikator logičkog čvora
logical operators logički operatori
logical sequential storage organization logički slijedni ustroj memorije
Logical System logički sistem
logical term logički elan (dio logičkog izraza)
logical thought logičko razmišljanje
logical topology logička topologija
logical unit logička jedinica (SNA)
logicism logicizam
logics of knowledge logike znanja
login login, odzivni znak za upis imena (korisnika), prijava, prijavite se, ulaz
logistic logisička, logisički
logistic chains logistički lanci
logistic system logistički sustav
logistic systems logistički sustavi
logistical approach logistički pristup
logistical expenses logistički troškovi
logistical infrastructure logistička infrastruktura
logistical integrated manufacturing systems logistički integrirani sustavi proizvodnje
logistical support team logistička ekipa, logistička potpora
logistics komora, logistika
logo logotip, znak
logoff isključenje, odjava
logon povezivanje, prijava
logopeadics logopedija
logopedics logopedija
logout izlaz, logout, odjava, odjavite se, postupak završavanja terminalne sesije
loin bedro, butina, butine, krsta, slabine
Loire Region Regija Loire
loiter dangubiti, lutati, tumarati
lokalization of sound source lokalizacija izvora zvuka
Loki lupeški bog iz skandinavske mitologije
loll ispružiti (se), zavaliti
lollipop vrsta slatkiša
lollipops vrsta slatkiša
Lombardy Lombardija, Longobardi, poslu
Lome Convention Konvencija iz Loméa
lomem najniža adresa memorije
London Londonu
London penetration depth Londonova dubina prodiranja
lone neženjen, osamljen, sam, samac, usamljen
loneliness osama, osamljenost
lonely osamljen, pust, sam, samotan, usamljen
lonesome osamljen, usamljen
long čeznuti, daleko, davno, dug, dugačak, dugačke, dugi red, dugim, dugog, dugoročan, dugoročnih, dugotrajno, mnogo prije, odavno, težiti, žudjeti, žudjeti za kim
long ago davno
long distance duga relacija
long eared owl mala ušara
long frame error pogreška predugog okvira
long gilt future futures ugovor na osnovu gilt vrijednosnica
long haul communication daljinska komunikacija
long life dug život, dugotrajnost
long pass dodavanje dugom loptom
long position duga pozicija
long range dalekometni
long range effects efekti dugog dosega
long range fire notification obavijest o dalekometnoj paljbi
long range navigation radiokomunikacijski sustav za duge pruge
long sighted dalekovidan
long since davno, odavno
long term dugoročni, dugoročnih
long term average speech spectrum dugotrajni srednji spektar govora
long term deformations dugotrajne deformacije
long term neonatal outcome dugoročni neonatalni ishod
long term position dugoročna pozicija
long term variations dugoročne promjene
long time(a) dugo vremena
long ton 1.016047 metričke tone
long trousers hlače dugih nogavica
long(at) gledati
longboat glavni čamac
long-delay network mreža s velikim kašnjenjem
long-distance call međugradski poziv
long-eared owl mala ušara, šumska ušara, utina
longer dalje, dulje, dulji, duže, duži
longer-tailed classes vrste s dugim repom
longevity dug život, dugovječnost
long-hand network mreža velikog dosega
longing čežnja, žeđa, žudnja
longingly čeznutljivo
longitude geografska duž, geografska dužina
longitudinal longitudinalan, uzdužni
longitudinal balance uzdužna ravnoteža
longitudinal mode longitudinalni mod, uzdužni mod
longitudinal redundancy check uzdužna provjera zalihosti, uzdužni zaštitni kod
longitudinal thermal gradient longitudinalni termalni gradijent
longitudinal wave longitudinalni val
Longitudinal wave velocity Brzina prostiranja longitudinalnih valova
longlasting dugotrajan
long-legged buzzard riđi mišar, stepski mišar
long-life dugotrajan
long-life milk trajno mlijeko
long-lived dugovječan
long-range dalekometan, dalekometni, dugogodišnji
long-range correlations dogodosežne korelacije
long-range potentials dalekodosežni potencijali
long-range transport daljinski prijenos
long-sighted dalekovidan
long-standing dugogodišnji, dugotrajan
long-tailed distribution distribucija s dugačkim repom
long-tailed duck ledenjarka
long-tailed skua dugorepi pomornik
long-tailed tit dugorepa sjenica
long-term dugoročan
long-term average spectrum dugotrajni prosječni spektar
long-term changes dugoročne promjene
long-term credit dugoročni kredit
long-term financing dugoročno financiranje
long-term forecast dugoročno predviđanje
long-term loans dugoročni krediti
long-term unemployment dugotrajna nezaposlenost
Index Indeks