Index Indeks
ling vrijesak, vrišt
linger oklijevati, otezati, zadržavaju
lingering trajan
linguist jezikoslovac, lingvista
linguistic jezični, lingvistički, lingvistika
linguistic analysis lingvistička analiza
linguistic borrowing jezično posuđivanje
linguistic distances lingvističke udaljenosti
Linguistic geography Lingvistička geografija
linguistic group jezična skupina
linguistic interference jezična interferencija
linguistic knowledge znanje o jeziku
linguistic levels lingvističke razine
Linguistic Nationalism Lingvistički nacionalizam
linguistic notions lingvistički pojmovi
linguistic researches lingvistička istraživanja
linguistic snobbery lingvistički snobizam
linguistic terms lingvistički nazivi
linguistic theory lingvistička teorija
linguistic version jezična inačica
linguistically jezično
linguistics lingivstika, lingvistika
linguistics discourses lingvistički diskurz
linguistics discrimination jezična diskriminacija
liniment tečna mast
lining obloga, obloga tunela, podlaganje, podstava, postava
lining up centriranje osovine
link kanal, karika, link, povezati, povezivanje, povezivati, poveznica, spojiti, veza, vezu
link access procedure balanced balansni podatkovni protokol
link access procedure D postupak D pristupa vezi
link access procedure-balanced postupak s uravnoteženim pristupom vezi
link access protocol protokol pristupa vezi
link access protocol balanced protokol s uravnoteženim pristupom
link access protocol D-channel protokol kanala D pristupa vezi (ISDN)
link access protocol modem protokol pristupa vezi za modeme
link aggregation token riječ pripajanja kanala
link attribute atribut kanala
link belt člankasti remen
link budget gubitci veze
link circuit sklop za povezivanje, vezni sklop
link connection veza kanala
link constraint ograničenje kanala
link editor program za povezivanje, u red iva c povezivanja
link layer razina povezivanja, sloj veze
link loss budget ukupno prigušenje veze (između dviju točaka veze)
link management upravljanje vezom
link metric težinski faktor kanala
link protocol protokol veze
link service access point pristupna točka podatkovne razine
link speed brzina povezivanja, brzina veze, kapacitet veze
link state parameter parametar stanja kanala
link state protocol protokol stanja linka, protokol za ažuriranje usmjernika i učenje mrežne
link utilization intenzitet prometa, uporabivost veze
linkage povezanost, povezivački, povezivanje, vezivanje, vezni
linkage control table upravljačka tablica povezivanja, vezna upravljačka tablica
linkage editor program za povezivanje, u red iva c povezivanja
linkage register povezivački registar, povezivački spremnik, vezni spremnik
linkage requirements zahtjevi povezivanja
linkage subroutine potprogram povezivanja, povezivački potprogram
linkage table tablica povezivanja
linked povezan, povezuje, vezano
linker povezivač, uređivač povezivanja, uređivački program
linking povezivanje
linking algebra vežuća algebra
linking instruction sequence slijed povezivanja naredaba
links igralište, linkove, linkovima, veza, vezama, veze
link-status signal unit signalna jedinica stanja veze
linnet konopljarka, obična juričica
linoleum linoleum
linquistics lingvistika
linseed sjeme lana
linseed oil laneno ulje
lint gaza
lintel greda nad vrat, nadvratniku
lion lav
lion country zemlja lavova
lioness lavica
lip usna
lip synchronism sinkronizam usne, usklađenje glasa i videa u videokomunikaciji
lipases lipaze
lip-deep neiskren
lipid lipidni
lipid metabolism metabolizam lipida
Lipid monolayer Lipidni monomolekulski sloj
lipid peroxidation lipidna peroksidacija, lipidska peroksidacija, peroksidacija lipida
lipid second messengers lipidni drugi glasnici
lipids lipidi, masti
Lipizzaner Lipicaner
Lipizzaners Lipicanera
lipogenesis lipogeneza
lipolysis lipoliza
Lipophilicity Lipofilnost
lipopolysaccharide lipopolisaharid
lipopolysaharid lipopolisaharid
lipoprotein lipoprotein
lipoproteins lipoproteini
liposolubility ipotopljivost, liposolubilnost, lipotopljivost
liposome liposomi
liposomes liposomi
Lippizaner breed lipicanska pasmina
lips usne
Lipschitz constant Lipschitz-ova konstanta
lipstick ruž, ruž za usne
liquation topljenje
liquefaction fluks
liquefied ukapljeni
liquefier aparat za pretvarnje plinova u tekućinu
liquefy otaliti, rastopiti se
liquer liker
liqueur liker
liqueurs liker
liquid kapljevito, strjujanja tekućina, tečan, tečnost, tekuć, tekuće, tekući, tekućina
liquid bulk trade tekući rasuti teret
liquid chromatography tekućinska kromatografija
liquid crystal tekući kristal, tekući kristali
liquid crystal display LCD zaslon, zaslon s tekućim kristalima
liquid crystals micele
liquid gas ukapljeni plin
liquid level measurement mjerenje razine kapljevine
liquid limit granica tečenja
liquid manure tekuć gnoj
Liquid membranes tekuće membrane
liquid petroleum gas ukapljeni naftni plin
liquidate dokrajčiti, likvidirati, obračunati, srediti, uništiti
liquidation likvidacija
liquidator likvidator
liquidity likvidnost, tekuće stanje
liquidity control kontrola likvidnosti
liquidity preference sklonost likvidnosti
liquidity premium theory teorija likvidnosne premije
liquid-liquid equilibria ravnoteža kapljevina-kapljevina
Liquid-liquid extraction Ekstrakcija tekuće-tekuće
liquids tekućine
liquified gas carrier brod za ukapljene plinove
liquified petroleum gas ukapljeni naftni plin
liquor alkohol, likvor, piće
liquorice sladić
Lisbon Lisabon
Lisbon and the Tagus Valley Lisabon i dolina Tejo
lisp tepanje
lissom gibak, savitljiv
list lista, listati, nabrajati, nabrojiti, nagnuće broda, nagnuti se, navesti, popis, popisa, popisu, pregled, spisak, tablica
list box popisni okvir
list by settlements POPIS PO NASELJIMA
list correction korekcija računa uslijed nagiba broda
list handling obrada lista, rukovanje listama, upravljanje listama
list of annexes popis dodataka
list of exceptions popis izuzetaka
list of names imenar
list of prices cjenik
list of protocols popis protokola
list price cijena po katalogu, kataloška cijena
list processing language jezik za obradbu liste
list program generator generator programa u obliku liste
list voting system glasovanje za listu
listed izlistano, popisni, propisana
listed below niženavedenih
listed hereafter naveden u nastavku
listed securities vrijednosnice kojima se trguje na burzi
listen čuj, čuti, očekivanje komunikacije u kanalu, poslušati, saslušati, slušati
listen attentively pažljivo slušati
listener slušalac
listener echo jeka slušatelja, signal jeke koji čuje slušatelj zbog višestruke re
listening slušajući, slušali, slušanja, slušati
listing ispis, ispisivanje, lista, listanje, popis, postupak tiskanja podataka (pisačem
listings popisi
listless neraspoložen, ravnodušan
listlessness sluha
lists lista, listama, liste
listserv sustav za slanje elektronske pošte po listama adre
lite terminating equipment jednostavni krajnji uređaj
literacy pismenost
literacy of sustainability pismenost za održivost
literal bukvalan, doslovan, dosljedan
literal area područje za slova, slovno područje
literal data slovni podatci
literally baš tako, bukvalno, doslovno
LITERARINESS LITERARNOST
literary književan, književni, književnih, literaran
literary and artistic property umjetničko vlasništvo
literary anthropology antropologija književnosti
literary circle književni krug
literary communication literarna komunikacija
literary connections književne veze
literary corpus književna građa
literary culture književna kultura
literary description literarni iskaz
literary genres književni žanrovi
literary hack uknjižiti
literary history književna povijest
literary language književni jezik (standardni)
literary modernism moderna
literary periodicals književni časopisi
literary profession književnički poziv
literary science znanost o književnosti
literary sources literarni izvor, literarni izvori
literary text književni tekst
literary theory književna teorija
literary works literarna djela
literate pismen
literature književnost, književnosti, literatura, literature
lithe gibak, podatan, vitak
lithesome podatan
lithic litijev, litika
lithic artefacts kremene rukotvorine
lithifaction Litifikacija
lithium litij
lithium cation litij kation
lithofacies litofacijesi
lithograpf(y) litografija
lithographic litografski
lithographic metal plate litografski lim
lithography litografija
lithology litologija
lithosphere Litosfera
lithostratigraphic units litostratigrafske jedinice
lithostratigraphy litostratigrafija
lithotripsy litotripsija
Lithuania Litva
lithuanian Litvanac, Litvanka, litvanski, litvanski jezik
litigant parničar, stranka
litigate parničiti se
litigation parnica, parničenje
litigation consort suparničar
litigious nesložan, sporno, svadljiv
litography litografija
litre litra, litri
litter đubre, izleći se, nasmetiti, nered, nosila, ošteniti, otpaci, prostrti, rađati, rasturiti, razbacati, smeće
litter size veličina legla
litterae iunctae litterae iunctae
littery aljkav, neuredan
little kratko, malen, mali, malo, nekoliko, neveliko, sitna, sitnica
little auk mali alk
little bay uvala
little bays uvala
little bittern čapljica
little box kutijica
little boxes kutijice
little boy dječak, mala
little brat derište
little bustard dropljica, mala droplja
little crake mali barski pjetlić
little creative socialisation groups male kreativne socijalizacijske grupe
little dovekie mali alk
little egret mala bela čaplja
little egrett bijela čapljica
little grebe mali gnjurac
little gull mali galeb
little hair dlačica
little owl ćuk, kukumavka, sivi čuk, sivi ćuk
little radish rotkvica
Little Red Riding Hood Crvenkapica
little ringed plover mali zujavac, žalar sljepić
little stint blatarić patuljak, mali žalar
little tern mala čigra
little-endian format podataka, format podataka gdje je posljednji dio najznačajni
littleness majušnost, malenost, patuljast
little-third circle malotercni krug
littoral obala, obalno područje, primorje, primorski, priobalje
littoral biocoenoses litoralne biocenoze
littoral bioerosion litoralna bioerozija
littoral sedimentation litoralna sedimentacija
littoralisation litoralizacija
liturgical liturgijski, misni, obredni
liturgical codeces liturgijski kodeksi
liturgical texts liturgijski tekstovi
liturgy liturgija
live aktivan, boraviti, nabijen, odsjesti, stanovati, trajati, uživo, živ, živahan, žive, živi, živjeti, živjeti u
live animal živa životinja
live animals žive životinje
live lead fazni vodič
live poultry živa perad
live stock domaća stoka, živi inventar
live stock insurance osiguranje životinja
live television coverage izravan televizijski prijenos
live vaccine živa vakcina, živo cjepivo
live wire vod pod naponom
live(in) stanovati
lived živjeli, živjelo
livelihood izdržavanje, život
liveliness uzbudljivost, veselost, živahnost
lively veseo, živ, živahan
lively (person) pun života (duha)
liven up nadahnuti
liver jetra, jetreni, jetrica
liver cancer karcinom jetre
Liver cirrhosis ciroza jetre
liver damage oštećenje jetre
liver enzymes jetreni enzimi
liver failure zatajenje jetre
liver fibrosis ciroza jetre
liver immunity imunost jetre
liver macrophages jetreni makrofazi
liver memory T cells jetrene memorijski T limfociti
liver regeneration regeneracija jetre
Liver specific growth factor Za jetru specifični čimbenik rasta
liver steatosis steatoza jetre
livery livreja, opskrba hranom
lives živi, život, života, životi, životima
lives are underwritten osobe su prošle ocjenu rizika
livestock marva, stočarska, stočarski, stočarstvo, stoka
livestock breeding stočarska proizvodnja
livestock farming stočarstvo
livestock unit osnovno stado
livid blijed, blijedožut, modar, olovne boje
lividness sivilo
living izdržavanje, nastamba, prebivanje, stan, stanovanje, stanovati, suvremeni, živ, žive, živi, živim, živjelo, živjeti, življenje, živoga, život, živućeg, živući
living conditions uvjeti života
living force živa sila
living language živi jezik
living memory sjećanje u životu, živo sjećanje
living plant živa biljka
living room soba za dnevni boravak
living spaces stambeni prostor
living thing stvor
living vernacular languges živi narodni jezik
Index Indeks