Index Indeks
anathematize anatemizirati
anatomic anatomski, anatomsko
Anatomic phantom Anatomski fantom
anatomical anatomski
anatomical properties anatomska svojstva
anatomical structure anatomska građa
anatomy anatomija, kostur, seciranje
ANATOMY OF VISUAL PATHWAY ANATOMIJA VIDNOG PUTA
anatron anatron, vrsta ispravljača
ancestor predak, prednik
ancestor node čvor roditelj, nadređeni čvor
ancestors preci, predak, predaka
ancestral antikan, drevan, naslijeđen, rodovski, star
ancestry porijeklo, preci, rod
anchor anker, injekcijska smjesa, kotva, lenger, pričvrstiti, sidra, sidrište, sidriti, sidro, simbol nade, spas, učvrstiti, usidiriti, usidriti, utočište, zatezač, zatezati
anchorage kotvljenje, sidrište, učvršćivanj, učvršćivanje, ukotvljenje, uporište, usidravanje
anchorage vessel brod za sidrenje
anchored usidren
anchorin ukotvljenje, usidrenje
anchoring kotvljenje, sidrenje, ukotvljenje, usidrenje
anchoring system sidreni sustav
anchorless bez kotve
anchovies inčuni, srdelama, srdele
anchovy brgljun, inčun, inćun, srdela, srdjela
ancient antički, antikan, davni, drevan, drevne, drevnih, drevnog, nekadašnji, prastar, prastari, prastaro, star, stari, stari narodi, stari pisci, starije, stariji, starim, starinski, stjegonoša, vrlo star, zastavnik
Ancient and Renaissance's utopias antičke i renesansne utopije
ancient coins antičke kovanice
Ancient Greece Antička Grčka
ancient Greek literature stara grčka književnost
Ancient history Antička povijest, povijest staroga vijeka
ancient rhetoric antička retorika
Ancient Rome antički Rim
Ancient Senia Antička Senia
ANCIENT TIMES ANTIKA, prastara vremena
ancillary dodatni, podređen, pomoćni, pomoćni (glag), potčinjen, prateće, prateći, sluga, službeni, sporedan
and a, i, naredba za spajanje, pa, te
and Municipal Services stambeno i komunalno gospodarstvo
AND operator I-operator, l-operator
and Polymer Waste Recycling recikliranje polimernog otpada
and susceptibility biomarkeri osjetljivosti
and/or i/ili
Andalusia Andaluzija
Andauntonia Andauntonia, Andauntoniu
Andautonia Andautonia
Andean Group Andska skupina
Andean Group countries zemlje Andske skupine
andesite andezit
and-gate i električni krug, i električno kolo
and-operation i-operacija
Andorra Andora
andragogy andragogija
androgen androgenih
androgen receptors androgeni receptori
androgynous androgin
androgyny androginija
androstenedione androstendion
androstenes androstani
anecdotal anegdotičan, anegdotski
anecdote anegdota, pričica
anecdotes anegdota
anechoic bez eha, bez odjeka, ugušen
anechoic room gluha komora
anemia anemija, slabokrvnost
anemometer anemometar, vjetromer, vjetromjer
anemone anemona, šumarica
anent povodom, u vezi sa
aneriod aneroid (barometar)
aneroid barometar, suh, vrsta barometra
aneroid barometer aneroidni barometar
anesthetic anestetik
aneuploidy aneuplodije
Aneurism Aneurizma
aneurysm aneurizma
anew iznova, ponovno, ponovo
anex dodatak
angel anđeo, anđeoske, eho nepoznatog porijekla, Ejndžel (ime), kut
angelic anđeoski
angelica anezelika, aneželika
angels anđeli
anger bijes, dražiti, gnjev, ljutiti, ljutnja
angina angina, angle, gušobolja
angina neonatorum angina novorođenčadi
angina pectoris angina pectoris, angina pektoris
angiogenesis angiogeneza
angiography angiografija
angle kut, kutomjer, loviti u mutnom, pecati, stanovište, udica, ugao
angle bar ugaono gvožđe
angle diversity višesmjernost
angle modulation kutna modulacija
angle of aperture kut otvora, kut prihvaćanja
angle of heel kut nagiba broda, poprečni kut nagiba broda
angle of incidence upadni kut
angle of refraction kut prelamanja, kut refrakcije
angler morski đavo, ribič, ribolov, ribolovac
anglering udičarenje
anglers ribolovce, ribolovci
Anglican anglikanac
Anglican church anglikanska crkva
Anglicanism anglikanizam
Anglicism anglicizam
anglicisms anglicizmi
anglicisms in Croatian anglicizmi u hrvatskom jeziku
Anglicisms in Italian anglicizmi u talijanskom
anglicisms in Russian anglicizmi u ruskom
anglicize poengleziti
angling ribanje, udičarenje
anglism anglicizam, anglizam
Anglo-Saxon system anglosaksonski sistem
Angola Angola
angrily bijesno, gnjevno
angry jedak, ljut, ljutit, ljutiti se, razdražen, srdit
Anguilla Angvila
anguish bol, mučenje, mučiti, muka
angular koščat, kutni, mršav, nespretan, nezgrapan, oštar, ugaon, ugaoni, uglast, uglat
angular speed brzinom vrtnje
angularity kutnost, ugaonost, uglatost, ukočenost
anharmonic neharmonijski
anhydride anhidrid
anhydrite anhidrit
anhydrous bezvodnih
anicteric anikteričan
anihilating anihilirajući
Anilides Anilidi
Anilidoquinolones Anilidokinoloni
aniline hydroxylase anilin hidroksilaza
anima ženska duša
animacy živost
animadversion prigovor
animal animalan, faune, životinja, životinjski, životinjskih
animal and plant food animalna i biljna hrana
Animal behaviour ponašanje životinja
animal bones životinjske kosti
animal breeding uzgajanje rasplodnih životinja
animal cells animalna stanica, animalne stanice, animalnih stanica
animal disease bolest životinja
animal fats životinjska mast
animal feedingstuffs stočna hrana
animal feeds životinjska hrana
animal fibres životinjska vlakna
animal genome animalni genom
Animal Health veterina, zdravlje životinja
animal husbandry stočarstvo
animal leucosis životinjska leukoza
animal life životinjski svijet
animal model animalni model
animal nutrition prehrana životinja
animal oil životinjsko ulje
animal plague životinjska kuga
animal product proizvod životinjskoga podrijetla
animal production uzgajanje životinja
animal protein životinjska bjelančevina
animal reservoirs životinjski rezervoari
animal resources životinjski fond
animal show izložba životinja
animal skin životinjska koža
animal tuberculosis životinjska tuberkuloza
animal waste animalni otpad
animal welfare skrb za životinje
animality animalnost
animals životinja, životinje
animals as victims životinje kao žrtve
animal-wax životinjski vosak
animate animirati, nadahnut, nadahnuti, obodriti, oduševiti, ohrabriti, oživiti, pokrenuti, vedar, živ, živahan
animated animirani, animirani film, crtani film, oživljeni, živahan
animated images animirana slika
animating charts animacija grafikona
animation animacija, oživljavanje, oživljavanje slika, svježina, veselost, živahnost
animations animacija
animism animizam
animosity mržnja, neprijateljstvo, zloba
animus muška duša, preduvjerenje, zlonamjernost
anion anion
anion exchange of nitrate anionska izmjena nitrata
anionactive tensides anionaktivni tenzid
Anion-exchange ion chromatography Anionska kromatografija, anionska kromatrografija
anion-exchangers anioniski izmjenjivači
anionic surfactant anionski tenzid
anions anioni
anise anis
aniseikon fotoelektrični detektor pukot., fotoelektrični detektor pukotina
anisentropic neizotropan
anisochronous signal neistodobni signal
anisothermia anizotermija
anisotropic anizotropan, neizotropan
anisotropic material anizotropni materijal
anisotropic materials anizotropni materijali
anisotropy anizotropija, anizotropija stijena
anker stara engl. mjera za tekućine
ankerite ankerit
ankle članak, članak na nozi, gležanj
Ankylosing spondylitis ankilozantni spondilitis
annalist ljetopisac, pisac anala
annals anali, ljetopis, ljetopisi
anneal emajlirati, kaliti, žariti
annealin žarenje, žarni
annealing žarenje, žarni
annex aneks, aneksirati, aneksu, dodatak, Dodatak ugovoru, dodati, dogradnja, dopuna, pridodati, pridružiti, priključiti, prilog, priložiti, pripojiti
annexation aneksija, pripajanje
annexe aneks, dodatak
annexed priloženi, priložiti, pripojen
annexed documents prilozi
annexed to dodan, priložen
annexes aneksi, aneksima
annexion aneksija
annihilate dokinuti, istrijebiti, poništiti, ukinuti, uništiti
annihilation anihilacija, ekstinkcija, istrebljenje, poništenje, uništenja, uništenje
annihilator gasitelj
annilingus anilingus
anniverary godišnjica
anniversaries obljetnice
anniversary godišnjica, obljetnica, obljetnicom, obljetnicu
annotate praviti bilješk, praviti bilješke, pribilježiti, primijetiti, prokomentarisa, prokomentarisati, prokomentirati, protumačiti
annotation anotacija, komentar, napomena, obilježavanje, primjećivanje, primjedba, tumačenje, zabilješka, zapažanje
annotation mark oznaka zabilješke u dokumentu
annotation pane okno zabilješke
annotations napomene
announce izvijestiti, nagovijestiti, najaviti, obavijestiti, objaviti, obznaniti, oglasiti, priopćiti
announce a call najaviti razgovor
announce a score objaviti rezultat
announce vacancies raspisati natječaj
announced objavljen, objavljuju, proglašenjem
announcement nagovještaj, najava, najavljivanje, objava, objavljivanje, oglas, priopćenje, saopćenje
announcement of candidacy objava kandidature
announcer najavljivač, objavljivač, spiker
annoy dodijavati, dosađivati, ići na živce, ljutiti, neprijatnost, neprilika, ozlovoljiti, uznemirivati
annoyance dosađivanje, muka, neprilika, smetnje
annoying dosadan, neprijatan, neugodan
annual godišnjak, godišnje, godišnji, jednog biljka, jednogodišnji, ljetopis, ljetopisa
annual adjustment godišnje usklađivanje
annual general meeting godišnja skupština
annual report godišnji izvještaj
annual survey godišnji pregled (kontrolni)
annual tariff quota godišnja carinska kvota
annual variation godišnji hod
annually godišnje, jednom u godini
annuitant osiguranik rentnog osiguranja, rentni osiguranik
annuity anuitet, godišnja renta, rata, renta
annuity certain financijska renta, postnumerando renta, vremenska renta
annuity due prenumerando renta
annuity expenses troškovi isplate rente, troškovi rente
annuity policy rentna polica
annuity with a guaranteed period renta s garantiranim periodom
annul anulirati, dokinuti, poništiti, ukinuti
annular kružni, prstenast
annulment poništaj, poništenje
annulus kružni, prsten
annunciate objaviti, obznaniti
annunciation najava, objavljivanje
Index Indeks