Index Indeks
lien dug, pravo zadržavanja, zalog, založno pravo
lies leži, smješten, smještena
lieu umjesto
lieutenant poručnik
lieutenant colonel potporučnik
lieutenant general general pukovnik
lieutenant-colonel potporučnik
lieutenant-general general-pukovnik
life osoba, stvarnost, život, života, životni, životu
life and work život i djelo, život i rad
life annuity certain doživotna osobna zajamčena renta
life assurance životno osiguranje
life boat čamac za spas
life conditions životni uvjeti
life contingencies možebitnosti životnog osiguranja
life cover pokriće za smrt
life events životni događaji
life expectancy očekivano srednje trajanje života, životni vijek
life form životni oblik
life goals životni ciljevi
life history životna priča
life in exile život u progonstvu
life insurance životno osiguranje
life is subject to an extra risk osoba izložena povećanom riziku
life like vjeran
life office osiguratelj za životna osiguranja
life raft splav za spašavanje
life role životna uloga
life satisfaction životno zadovoljstvo
life sciences biološke znanosti, znanost života
life size prirodna veličina
life standard životni standard
life stinks život je sranje
life story životna povijest, životopis
Life style stil življenja, životni stil
life sucks život je sranje
life table tablica smrtnosti
life table function funkcija tablice smrtnosti
life-belt pojas za spasavanje, pojas za spašavanje
lifeboat brodica za spašavanje
life-boat čamac za spašavanje
Life-cycle Životni ciklus
life-cycle analysis strategija ekodizajna
life-guard spasavalac na kupalištu
lifeless beživotan
lifeline osiguranje, osiguravajuće uže
lifelong cijelog života, doživotan, doživotni
life-long dugogodišnji
Lifelong education of classroom cjeloživotno obrazovanje učitelja
lifelong learning cjeloživotno učenje
life-saving koji spašava život
life-saving appliances oprema za spašavanje života
life-span developmental theories razvojne teorije životnog vijeka
lifestyle stil života
lifetime čovječji život, vijek, vijek trajanja, vrijeme života (paketa u mreži), život, životni vijek
lift dići, dizalica, dizalo, dizanje, dizati, podići, podizanje, podizati, pomoć
lift up the ball dignuti loptu
lifter dizač, dizalica, lopov, podizač
lifting uzdizanje
lifting piece izvlakač
lifting program program rada s utezima
lifting speed brzina dizanja
ligament ligament
ligand properties ligandna svojstva
ligature veza
ligatures ligature
light far, izbijati, lagan, laganu, laki, lako, manja, sjati, spustiti se, svijetao, svijetla, svijetliti, svjetiljka, svjetlo, svjetlom, svjetlosni, svjetlosno, svjetlost, upaliti, vitak, zapaliti, zapaliti se, zapaliti vatru
light absorption apsorpcija svjetlosti
light air crafts ultralake letjelice
light amplification by stimulated emission of radi pojačanje svjetla poticanjem emisije zračenja
light blue svijetloplava
light bulb žarulja
light communication komunikacija svjetlom, svjetlosna komunikacija
light condition of a ship prazan brod
light cyan svijetlo modro
light emitter svjetlosni emiter, svjetlosni odašiljač
light emitting diode dioda koja zraci svjetlo, LED dioda, svjetleća dioda
light gray svijetlo sivo
light green svijetlo zeleno
light industry laka industrija
light machine gun laka strojnica
light meal laka hrana
light path svjetlosna staza
light pen svjetleće pero
light pipe svjetlo vod
light refraction lom svjetlosti
light scattering raspršenje svjetlosti
light shines on svjetlo osvjetljuje
light ship brod - prazan, prazan brod
light soaking energetski menadžment
light source izvor svjetla, svjetlosni izvor
light sources izvori svjetlosti
light threaded tubes- lake navojne cijevi
light up obasjati, ozariti
light vector bosons lagani vektorski bozoni
light yellow svijetložuta
lightbulb žarulja
lighted osvijetljeni, svjetleće, svjetleću, upaljen
lighten obasjati, olakšati, osvijetliti
lighter brodica za prekrcavanje, mauna, svjetiljka, teglenica, upaljač
lightering iskrcavanje tereta sa većeg na manji brod
lightest ship condition stanje praznog broda
light-fingered dugih prstiju, kradljiv
lightguide navođenje svjetlom
light-hearted bezbrižan
lighthouse svjetionik
light-induced transformation svjetlošću inducirane pretvorbe
lighting osvjetljenje, rasvjeta
lighting arrester hvatač groma
lighting conductor gromobran
lighting equipment rasvjetna oprema
lightless bez svijetla, bez svjetla, mračan
lightly lako, olako, površno
lightning grom, munja, strijela
lightning bolt znak munje
lightning rod gromobran
lightship brod svjetionik
lightsome graciozan, lak, ljubak
lightspeed brzine svjetlosti
lightwave communications optičke komunikacije, svjetlo vodne komunikacije
lightwave system svjetlo vodni sustav
lightweight lagani
lightweight concrete laki betoni
lightweight satellite terminal lagani satelitski terminal, terminal za primopredaju satelitskih radiosignala
lignin lignin
lignite lignit
ligten obasjati
Liguria Ligurija
Ligurian Sea Ligursko more
lihen lišaji
Lika region Lička regija
like da, hoćete, htjeti, isto tako, jednako, kao, ličan, nalik, poput, sličan, sviđati se, tako, vole, voljeti, žele, želite, željeti
like product sličan proizvod
like steps stubasto
like that ovakav
like to htjeti
like what is he ~ kakav je, kako izgleda
likeable dopadljiv
liked voljela
likelihood mogućnost, vjerojatnost
likely koji bi mogao, koji će, po svoj prilici, pogodan, vjerojatan, vjerojatno
like-minded istomišljenika
likeness sličnost
likes želi
likewise na isti način, slično, također
liking dopadanje, naklonost, sviđanje, sviđati
likuefaction likvefakcija
lilac jorgovan, ljubičast
lilford's woodpecker lilfordov djetlić
lily đurđica, ljiljan
lily of the valley đurđica
lily white nevin
lily-of-the-valley đurđevak
Lim Chanal Limski kanal
lima beans  grah lima
limb član, ekstremitet, osakatiti, raskomadati, raščlaniti, ud
limber gibljiv, savitljiv
limburger cheese sir limburger
lime kreč, lipa, ljepilo, vapno, vrsta limuna
lime scale kamenac
limelight centar pažnje
limelights svjetla kazališnih reflektora
limerick kratka pjesmica šaljiva sadržaja
limes limeta
limestone krečnjak, vapnenac
limestone area kras, krš
limestone dust filterska prašina, filterska prašina (silica fume)
limestones vapnenaca
lime-tree lipa
liminal liminalno
limit granica, limes, ograničavanje, ograničavati, ograničenje, ograničiti, ograničiti se, prepreka
Limit deformability granična deformacija
limit on packet size ograničenje veličine paketa
limit priority granična prednost, najviša razina prednosti
limit state granično stanje
limit state design granična nosivost
limit switch granična sklopka, krajnji prekidač
limit value najveća dopuštena vrijednost
limitation granica, nedostatak, ograničenja, ograničenje, ograničenjima, uvjet
limitation of legal proceedings zastara vođenja postupka
limitations ograničenja, ograničenjima
limited ograničen, ograničena, ograničenom
limited by quota ograničen kvotom
limited circulation ograničeno kolanje
limited company društvo s ograničenom odgovornosti, društvo s ograničenom odgovornošću
limited distance modem modem za prijenos preko ograničenih udaljenosti
limited liability company društvo s ograničenom odgovornošću
limited ownership rights ograničenja prava vlasništva
limited partnership komanditno društvo
limited premiums ograničeno plaćanje premije
limiting granični, ograničavanja, ograničavanje
limiting age granična dob, granična starost
limiting condition granični uvjet
limiting value granična vrijednost
limits granice
limits of MEG source resolution granice razlučivanja MEG izvora
Limnic limnički
limp hramanje, hramati, mlak, savitljiv, šepati
limpid bistar, čist, providan, prozirnih, prozračan
limping hrom
linchpin zakovica
lincomycin linkomicin
linden lipa
line crta, crte, fronta, išarati, išpartati, konop, konopac, linija, liniji, linijski, niz, poredati, put, red, redak, srodstvo, stih, traka, uže, vod
line activation aktiviranje linije, uključivanje linije
line addressing adresiranje redka, adresiranje retka, linijsko adresiranje
line art iscrtavanje
line block blokiranje smeča uzduž terena
line callout linijski oblačić
line chart grafikon s izlomljenim crtama, linijski grafikon
line code linijski kod
line color boja linije
line conditioning ugađanje linije
line digger bočni igrači stražnje linije, krilni primatelj servisa ili smeča
line feed pomak papira na novi redak, upravljački znak novog retka
line filter filtar izmjeničnih smetnji, linijski filtar
line folding prijelom retka
line hit linijska smetnja
line hits trenutačne smetnje pri prijenosu
line hunting traženje linije
line input izravni ulaz, izravni unos, izravno snimanje (podataka s jednog uređaja na dru
line judge linijski sudac
line of redeployment crta pregrupiranja
line of separation crta razdvajanja
line of sight optička vidljivost, smjer pogleda (radarske antene)
line of sight link veza u području optičke vidljivosti
line of -sight path loss gušenje na trasi u dometu vidljivosti
line of sight propagation širenje u dometu vidljivosti
line out of service signal signal isključenja linije, signal kvara na liniji
line printer izlazna jedinica za tiskanje teksta redak po redak, linijski pisac
line segment dužina, odjeljak pravca
line side (lineside) pretplatnički stupanj telefonske centrale
line signaling linijska signalizacija, signaliziranje na liniji
line skipping preskakanje redaka
line space razmak između redaka
line spacing broj praznih redaka između dva retka, prored
line spectrum linijski spektar
line spectrum frequencies frekvencije linijskog spektra
line spike ravni smeč, smeč uzduž terena
line state stanje linije
line station linijska postaja
line station interface sučelje linijske postaje
line switch linijski prekidač
line termination linijsko opterećenje, zaključenje linije
line up poredati se, svrstati se
line up of the team postava momčadi
lineage porijeklo
lineament crta lica, formirati, oblik
linear linearan, linearni, linearnih, pravocrtan
linear address space linearni adresni prostor
linear algebra linearna algebra
linear amplitude difference linearna amplitudna razlika
linear and nonlinear systems linearni i nelinearni sistemi
linear block code linearni blok-kod
linear congruential generator linearni kongruentni generator, linearni sukladni generator
linear constraint linearno ograničenje
linear control system sustav linearnog upravljanja, sustav linearnog vođenja
linear correlation linearna korelacija
linear dipole linearni dipol
Linear Discrete Economic Model linearni diskretni ekonomski modeli
linear displacement linearni pomak
linear distortion linearno izobličenje
linear dynamic stability linearna dinami;ka stabilnost
linear elasticity linearna elastičnost
linear forms linearne forme
linear instruction sequence linearni slijed naredaba
linear notation linearno označavanje
linear polarization linearna polarizacija, pravocrtna polarizacija
linear predictive coding linearno prediktivno kodiranje, linearno predvidljivo kodiranje
linear programing linearno programiranje
linear programming linearna regresija, linearno programiranje
linear programming method linearno programiranje
linear regression linearna regresija, linearno programiranje
linear scanning linearno pretraživanje, linearno skeniranje
linear search slijedne pretrage, slijedno traženje
linear space linearni prostor
linear state linearno stanje
linear structure linijske građevine
linear system linearni sistem, linearni sustav
Linear systems Linearni sustavi
linear thermal expansion coefficient koeficijent linearnoga toplinskog širenja
linear time-invariant system linearni vremenski nepromjenljivi sustav
linear time-variant channel linearni vremenski promjenljivi kanal
linear transform linearna transformacija, rezultat linearne transformacije
linear trend linearni trend
Linear Vibrations linearne vibracije
linear-feedback shift register pomačni spremnik s linearnim povratnim vezama
Linearised hydrodynamical model Linearizirani hidrodinamički model
linearity linearnost, ravnomjernost, razmjernost
linear-pressure linijski tlak
linear-truncated congruential generator linearno ograničeni sukladni generator
lineation Lineacija
line-balance converter linijsko-ravnotežni pretvornik, sklop za uravnoteživanje koaksijalne linije
Line-Break System Line-Break uređaji
lined obučen, obučeni
linefeed pomak papira na novi redak
linen lanen, laneno platno, platnen, platnena roba, platno, posteljina, rublje
line-only activation uključivanje jedino linije (digitalnog linijskog t
liner blazinica, brod, brod linijske plovidbe, brod na stalnoj liniji, lađa, linijski brod, prekooceanski linijski brod, putnički brod
liner conference linijska konferencija
liner shipping company linijski brodar
lines linije, pravci, reci, redaka, vodovi
lines drawing brodske linije (nacrt)
lines of cover linije pokrića
linesman linijski sudac
line-state symbol znak stanja linije
line-terminating unit jedinica zaključenja linije
line-up postava, sastav momčadi
Index Indeks