Index Indeks
leaf arak, čvor stabla, folija, krilo, list, listati
leaf blight palež lista
leaf initiated joint parameter parametar pridruživanja grane
leaf node čvor nultog stupnja, završni čvor
leaf setup request zahtjev za uspostavu grane
leaf vegetable lisnato povrće
leaflet letak, listić, mala brošura, obavijest, prospekt
leafy meat-pie burek 
league liga, ligi, morska milja, savez, zajednica, združiti se
league table ligaška tablica
leak curiti, gubitak, gubljenje, gubljenje (npr. memorije), istjecanje, otvor, prodor vode, propuštati, pukotina
leak tight čvrsto zatvoren, nepropustljiv
leakage curenje, lekaža
leakage index indeks procjeđivanja
leakage of fluorescein lekage fluoresceina
leaking nehermetičan, procurivanje, prokapljivanje
leaky brbljav
leaky bucket pohranom i propuštanjem, propusna kablica, spremnik s otjecanjem, upravljanje prometom
lean mršav, naginjanje, naginjati se, nagnuti se, naslanjanje, oslanjanje, osloniti, slab, suh, tanak
lean into the attack ući tijelom prema suparničkom napadu
lean toward biti sklon
leaning kosi, nagnut
leanness mršavost, slabost
leap cupkati, divokoza, odskočiti, preskakivati, skakanje, skakati, skakutati, skočiti, skok
leap year prestupna god, prijestupna godina
leapfrog test program ispitni program preskakanjem, preskočeni ispitni program
leaping nestašan, živahan
leaps skokovi
leapt preskakivati
learn naučiti, saznati, uče, učenje, učiti
learned naučen, naučile, naučili, naučio, učen
learner formirati, onaj koji uči, početnik, učenik
learner-centered approach učeniku usmjeren pristup
learners učenici, učenicima
learning nastavu, nauka, uče, učenje, uči, upoznavanje, znanje
learning automata učeći automat
learning disorders poremećaji učenja
learning organisation organizacija koja uči
learning organization učeća organizacija
learning strategies strategije poučavanja, strategije učenja
learns ući
lease dati u najam, dati u zakup, imati u zakupu, iznajmiti, najam, najmiti, unajmiti, uzeti u zakup, zakup, zakupni ugovor
Lease Contract Ugovor o najmu
leased iznajmljen, unajmljen
leased circuit unajmljeni kanal
leased facility unajmljeni uređaj
leased line iznajmljena linija, izravna linija, unajmljena linija
leased line modem modem za unajmljene vodove
leases leasing
leash kaiš, uzica
leasing lizing
leasing company leasing-društvo
least barem, najmanje, najmanji
least coast izbor najkraćeg puta, pretraživanje kojim se unaprijed ostvaruje najkrać
Least Developed Countries najslabije razvijene zemlje
least mean square najmanja srednja kvadratna vrijednost (pogreške)
least significant bit bit najmanje težine, najmanje značajni bit (u kodnoj rijeci ili binarno
least squares method metoda najmanjih kvadrata
least weasel lasica
least-developed country najslabije razvijena zemlja
least-squares estimator procjena temeljena na kriteriju najmanjih kvadrata
leastways u krajnjem slučaju
leather koža, kože, kožni, kožnu
leather ball kožna lopta
leather industry kožarska industrija
leatherwork koža
leave dopust, dopustiti, dopuštenje, dozvola, napustiti, odlazak, odsustvo, ostavili, ostaviti, ostaviti da odstoji, ostavljati, otići, otputovati, prestati
leave alone ostaviti na miru
leave for political activities dopust za političko djelovanje
leave on social grounds dopust na socijalnoj osnovi
leave the court napustiti igralište, napustiti teren
leaven kvasac
leavers članovi koji će odustati
leaves listovi, lišće
leaving ostavljanja
leaving by decrement b napuštanje zbog uzroka b
leaving service benefit naknada u slučaju odlaska iz službe
leaving vessel brod koji napusta luku, brod koji napušta luku
leavings ostaci, otpaci
Lebanese Republic Libanonska Republika
Lebanon Libanon
leberate osloboditi
lecherous razvratan
lecithin lecitin
lectins lektini
lectionary lekcionar
lector docent
lecture držati čas, držati pred, predavanje, predavati
lecture room predavaonica
lecturer predavač
lecturers predavači
lectures predavanja
lectureship jato riba
led doveo, prednjačiti, vodio, vođen
LED display prikaz svjetlećom diodom
ledara ica-works, ice-factory, ice-house, ice-storage
ledge greben, izbocina, izbočina, polica, zaravan
ledger glavna knjiga, knjiga salda
lee zaklon, zavjetrina
lee cyclogenesis zavjetrinska ciklogeneza
leech krvopija, pijavica
leek poriluk
leenseed lan-sjeme, sjeme lana
leer izgled
lees društveni ološ, otpaci, talog
leet područje pravoriječnog suda, pravorijek
leetuce salata
Leeward Islands Leewardski otoci
leeway zanošenje
left lijevi, lijevo, lijevom, ljevica, napustila, ostavili, ostavio, preostati
left alone nesmetan
left arrow strelica ulijevo
left banana lijeva okrugla zagrada
left brace lijeva vitičasta zagrada
left bracket lijeva uglata zagrada
left delimiter lijevi razdjeljnik
left hand lijeva ruka
left handed lijevak, ljevoruk, neiskren, nespretan
left handed compliment neiskren kompliment
left justification poravnavanje (teksta) slijeva
left leg lijeva noga
left luggage garder
left shin pomak ulijevo
left subtree lijevo podstablo
left ventricular hypertrophy hipertrofija lijeve klijetke
left-hand zero vodeća nula
left-handed materials lijevo orijentirani materijali
left-handed propeller lijevokretni propeler
left-hander lijevak
leftism ljevičarstvo
leftist član ljevice
left-luggage office garderoba, mjesto za pohranjivanje prtljage
leg but, dio, dionica, noga
leg curl vježba pregibanja nogu
leg lift vježba podizanja nogu
leg loop omča oko noge
leg of a journey dionica puta
leg pull pokušaj prevare
legacy baština, legat, nasljedstvo, ostavina, ostavština, zaviještanje
legacy application naslijeđena aplikacija, naslijeđeni namjenski program, stari namjenski program za mikroračunala
legal legalan, legalni, pravni, pravnički, zakonit, zakonska, zakonski
legal act zakonski akt
legal action sudski postupak
legal acts pravni poslovi
legal adviser pravni savjetnik
Legal Affairs Service Služba pravnih poslova
legal aid pravna pomoć
Legal and General Administrative Services Služba za pravne i zajedničke poslove
Legal and Personnel Administration Uprava pravnih i kadrovskih poslova
legal and political relationship pravni i politički odnosi
legal aspects pravni aspekti
legal basis pravna osnova
legal capacity pravna i poslovna sposobnost
legal code zakonik
legal contact dopušteno dodirivanje lopte
legal cooperation pravna suradnja
Legal Culture Kultura prava
legal data processing obrada pravnih podataka
Legal Department Pravna služba
legal deposit zakonski polog
legal differences pravne razlike
legal doctrine pravna doktrina
legal domicile zakonito prebivalište
legal element pravni element
legal elements pravni elementi
legal entities pravne osobe, pravnih osoba
legal entity pravna osoba, pravna tvorevina
legal expenses troškovi postupka
legal experience iskustvo o pravu
legal framework pravni okvir, zakonodavna izgradnja
legal hearing saslušanje
legal history pravna povijest
legal liability zakonska odgovornost
legal measures pravne mjere
Legal Methodology Metodologija prava
legal migration legalna migracija, legalne migracije
legal or regulatory provision zakonska ili regulatorna odredba
legal or regulatory provisions zakonska ili regulatorna odredbe
legal person pravna osoba
legal personality pravna osobnost
legal persons pravne osobe
legal practice praksa prava
legal procedure pravni postupak
legal proceeding pravne akcije
legal proceedings sudski progon
legal profession pravna struka, pravnik
legal professions pravna struka
legal protection pravna zaštita
legal protection for consumers pravna zaštita potrošača
legal protection of children in war prava djece u ratu
legal protection of persons pravna zaštita osobe
legal protection of pets pravna zaštita kućnih životinja
legal provision zakonska odredba
legal reform pravna reforma
legal regulation zakonska odredba, zakonska rješenja
legal science pravna znanost
legal status pravni položaj
legal status of retail markets pravni položaj tržnica na malo
legal studies in USA pravni studij u SAD
legal system pravni sustav
Legal System of Values Vrijednosni sustav prava
legal terminology pravno nazivlje
legal validity pravomoćnost
legal working time propisano radno vrijeme
legality ozakonjenje, zakonitost
legalization legalizacija, ovjera, ozakonjenje
legalize legalizirati, ovjeriti, ozakoniti
legalized ozakonjen
legally pravnički, zakonito
legally employed zakonito zaposlen
legally resident koji zakonito boravi
legatee legatar, nasljednik
legation izaslanstvo, poslanstvo
legend bajka, legenda, legendi, predaja, priča, zapis
legendary texts legendarni tekstovi
legends legende, legendi
legging dokoljenica
leggings gamaše, gležnjaci
legible čitak, čitljiv, jasan
legion legija, mnoštvo, vojska
legionary fortresses legionarski logori
legislate donositi zakone
legislation donošenje zakona, legislacija, propisi, zakon, zakoni, zakonodavstvo
legislation and practices zakonodavstvo i praksa
legislation and prevention of injuries legislativa i prevencija ozljeda
Legislation Office Ured za zakonodavstvo
legislative legislativa, zakonodavan, zakonodavstvo, zakonske, zakonski
legislative action zakonodavno djelovanje
legislative authority tijelo zakonodavne vlasti
legislative initiative zakonodavni poticaj
legislative period trajanje mandata
legislative power zakonodavna vlast
legislative procedure zakonodavni postupak
legislative reforms zakonodavne reforme
legislative-executive relations odnos zakonodavne i izvršne vlasti
legislator zakonodavac
legislature zakonodavstvo
legitimacy legitimnost, zakonitost
legitimacy of the state legitimnost države
legitimate legitimne, legitimno, prav, pravovaljan, zakonit
legitimation discourse legitimacijski diskurs
legitimity legitimnost
leguminous vegetable mahunasto povrće
Leishmania lišmenije
leisure dokolica, hobi, nerad, odmor, slobodan, slobodno vrijeme
leisure park zabavni park
leisured slobodan
leisurely dokon
lemma lema, pomoćna tvrdnja za dokazivanje drugih tvrdnji
lemmatise lematizirati
lemmatization lematizacija
lemon limun
lemon balm matičnjak
lemon sole limanda
lemonade limunada
lemons limun
lend dati u zajam, davati, posuditi, posuditi kome, pozajmiti, pozajmiti kome, pružiti
lend an ear saslušati
lender imaoc vrijednosnice, vjerovnik, zajmodavac
lending akontacija, davanje zajmova, posudba, posudbe
lenght duljina, dužina, trajanje
lenght overall (LOA) duljina preko svega
lenghten izdužiti, produžiti
lenghtened dugo
length duljina, duljine, dužina, norma, trajanje
length indicator indikator duljine, pokazivač duljine (poruke)
length modifier izmjenitelj duljine, modifikator duljine
length of journey duljina putovanja
length of lease duljina zakupa
length of studies duljina studija
Length-Weight dužina-masa
length-weight relationship dužinsko-težinski odnos
lengthy dugačak, podugačak
Lengyel Culture lasinjska kultura, lenđelska kultura
lenience popustljivost
leniency favorizirati
lenient blag, popustljiv, trpeljiv
leninism lenjinizam
lenitive umanjivanje
lens leće, optičko staklo
lens connector konektor načinjen od leća
lenses leće
lent korizma, uskršnji post
lentil leća
lentils  lentils
leo lav
leonine lavlji, lavovski
Leont'ev functions spaces prostori Leon'teva
leopard leopard
leopard's leopardov, leopardove
leper gubavac
Index Indeks