Index Indeks
latch kvaka, reza
latch bail spojno krilo
late kasan, kasnih, krajem, nedavno, pokojni, skorašnji, skoro, zakasnio
late antiquity architecture kasnoantičko graditeljstvo
late Baroque kasno barokni
late endosomes kasni endosomi
late retirement kasnije umirovljenje
late spontaneous miscarriage kasni spontani pobačaj
Late Triassic - Paleocene gornji trijas - paleocen
lately nedavno, u posljednje vrijeme
latency inicijalno kašnjenje, razdoblje čekanja, vrijeme čekanja
latency time vrije pristupa
latent latentan, latentni, skriveni
latent claim latentna šteta
latent dimension of scientific roles latentna dimenzija znanstvenih uloga
Latent heat storage Latentni spremnici topline
Latent infection latentna infekcija
latent stimulus latentni poticaj
Latent thermal storage Latentni spremnik topline
later iza toga, kasnije, kasniji, poslije
later additions naknadno unošenje podataka
lateral bočni, poprečni, sa strane
lateral buckling stability bočna stabilnost
lateral marks kardinalne oznake
Lateral meniscus cyst Cista lateralnog meniska
lateral parity check lateralna provjera parnosti, provjera parnosti cijelom dužinom nekog magnetskog
lateral projection bočna projekcija
lateral teeth lateralni zubi
lateralization of perception lateralizacija percepcije
lateralization of the trochanter lateralizacaija trohantera
laterally sa strane
laterite Laterit
latest najnovija, najnovija moda, najnovije vijesti, najnoviji
lath letva, motka, štap
lathe blanjalica, strug, tokarska tezga
Lathe Machine tokarilica
lather istući, nasapunjati, pjena, pjeniti, sapunica
Latin Latinac, latinično, latinski, latinski jezik, romanski
Latin alphabet latinica
Latin America Latinska Amerika
Latin American organization latinoamerička organizacija
Latin cross latinski križ
Latin forms latinski oblici
Latin hypercube Latinska hiperkocka
Latin language latinski jezik
Latin manuscript latinički rukopis
Latin poems latinske pjesme
Latin poetry in inscriptions latinsko pjesništvo na kamenu
Latin script latinica
Latin texts latinski tekstovi
Latin transcription latinička transkripcija
Latine na latinskom
latinist latinist
latinity latinitet
latino latino
latissimus dorsi veliki leđni mišić
latitude geografska širina, opseg, paralela, širina, zemljopisna širina
Latium Lacij
latrine toalet, zahod
latter dopis, drugi, kasniji, njegov, njezin, onaj, potonji, sam, taj
latter (last one) potonji
lattice mreža, rešetka, rešetkast
lattice structure ljestvi časti ustroj, ljestvičasti ustroj, rešetkasti ustroj (digitalnog filtra)
Latvia Latvija, Letonija
latvian Letonac, Letonka, letonski
laud hvala, hvaliti, hvaliti (se), hvalospjev, pohvala, uzdizati
laudable pohvalan, visokovrijednim
laudation hvaljenje, uzdizanje
laugh ismijavati, nasmije, smijanje, smijati se, smijeh
laugh at ismijavati
laughable smiješan
laughing nasmijan
laughter smijanje, smijeh, veselost
launch izbaciti, izbaciti u orbitu, lađica, lansirati, otpočeti, pokrenete, pokrenuti, porinuće, porinuti brod, spustiti čamac u vodu, spustiti u vodu, ubaciti, uključiti
launch angle kut ubacivanja, kut ubacivanja (svjetlosti u svjetlovodno vlakno)
launch conditions uvjeti ubacivanja
launch facility lansirni uređaj
launch into latiti se
launch vehicle lansirno vozilo
launch(ing) lansirati
launched lansiran, pokrenuta
launcher spaljivač, valovodni prilagodnik
launching ispaljivanje, lansiranje, porinuće, postupak prenošenja energije iz koaksijalnog kabel
launching device naprava za porinuće
launching of a product plasiranje novoga proizvoda
launder prati (rublje), prati i glačati rublje
launder money prati novac
launderette praonica
laundering pranje
laundress pralja, sluga
laundrette praonica
laundry perionica, pranje rublja, praonica, praonica rublja, rublje pripremljeno za pranje, rublje za pranje
laundry basket košara za prljavo rublje, košara za rublje koje treba oprati
laureate laureat
laurel lovor, lovorike, lovor-list
laurels lovorike
lav nužnik
lava lava
lavabo pranje ruku, samostansko korito za pranje, umivaonik
lavatory nužnik, toalet, umivaonik, zahod
lave prati se, umivati se
lavender lavanda
lavish izdašan, obasipati, obilat, rasipan, rasipati, velikodušan
law pravno, pravo, zakon, zakona, zakonodavstvo, zakonom
law and order zakon i red
law and state državno-pravno nasljeđe
law enforcement provedba prava, provedba zakona, provedbom zakona, provođenje prava
law in nabaviti
Law in European Integrations Pravo evropskih integracija
law of banking bankarsko pravo
law of diminishing returns zakon padajućih prinosa
law of forces zakon sila
law of identity zakon istovjetnosti
law of inheritance nasljedno pravo
law of large numbers zakon velikih brojeva
law of mortality zakon smrtnosti
law of nations pravo država
law of obligations obvezno pravo
law of outer space svemirsko pravo
law of pledge založno pravo
law of real property stvarno pravo
law of sines sinusov poučak
law of succession nasljedno pravo
law of the European Community pravo Europske Zajednice, pravo Evropske zajednice
law of the sea pravo mora
law of war ratno pravo
law office odvjetnički ured
Law on Civil Procedure Zakon o parničnom postupku
Law on Concessions Zakon o koncesijama
law on negotiable instruments pravo vrijednosnih papira
Law on obligatory Relations Zakon o obveznim odnosima
Law on Public Procurement Zakon o javnim nabavama
Law on the Lease Zakon o zakupu poslovnog prostora
law proceedings parnični postupak
law regulations zakonska regulativa
law relating to information zakon o informativnoj djelatnosti
law relating to prisons pravo o izvršavanju kaznenih sankcija
law-court sud, sudnica
lawful pravedan, zakonit, zakoniti
lawless bezakonit, protuzakonit
lawlessness bezakonje
lawn batist, livada, proplanak, tanko platno, tratina, travnjak
lawn tennis tenis na travi
lawn-mower stroj za košnju tratine
lawrencium lawrencij
laws zakona, zakoni, zakonima
laws and regulations zakoni i ostali propisi, zakoni i propisi, zakonodavstvo
laws and regulations on nuclear safety zakonodavstvo u području nuklearne sigurnosti
laws of the game pravila igre
lawsonite lawsonit
lawsuit parnica, proces, sudski proces, suđenje
law-suit parnica
lawyer advokat, notar, odvjetnik, pravnik
lawyer by education diplomirani pravnik
lawyers pravnici
lax aljkav, labav, labavo, mlitav, mlohav, nemaran, opušten, slab, slobodno
lax monetary policy ekspanzivna monetarna politika
laxative laksativ
laxity mlitavost, proljev, slabost
laxly koji ima proljev, kolebljiv raspušten, labavo, malaksao, mek, mlitav, mlohav, nehajan, nemaran, nenapet, neodređen, netočan, opušten, ovješen, popustljiv, slab
laxness mlitavost, nemarnost
lay nositi jaje, polagati, poleći, položaj, položiti, postaviti, postavljati, raspored, smjestiti, smještaj, staviti
lay (eggs) položiti jaja
lay at one's feet ponudu
lay bare ogoliti, razgoliti
lay blame upon pripisati krivicu
lay down deponirati, montirati, navesti, odrediti, polagati, poleći, položiti, postaviti, predvidjeti, spremiti, utvrditi, utvrđivati
lay hold of dohvatiti
lay in pohraniti, zasaditi
lay in store arhivirati, spremati
lay low uništiti
lay magistrate sudac porotnik
lay off dati otkaz, otkazati, otpustiti
lay off ship brod u raspremi
lay oneself out for potruditi se za
lay out planiranje, raspored, stanje poslova
lay the basis temeljiti
lay the blame on svaliti krivicu
lay up nagomilati, nakupiti, naslagati, skupiti, vezivanje broda na mrtvi vez zbog loših vozarina
lay up of the ship rasprema broda
lay(down) odložiti, staviti
lay-days stojnice
laydays, average kompenzacijske stojnice, uravnotežene stojnice
layer namaz, naslaga, nivo, polagač, razina, red, sloj, sloja
layer (paint) namaz
layer 4 četvrti sloj (ISO-OSI modela)
layer cable kabel s koncentrično raspoređenim vodicima u jedno, slojni kabel
layer entity proces razine
layer function funkcija razine
layer management function funkcija upravljačkog slojalayer service
layer user data korisnikovi podatci razine
layered uslojenih
layered and jointed rock mass uslojena i raspucala stijenska masa
layered architecture slojevita arhitektura (modela komuniciranja)
layered interface slojevito sučelje
layered rock mass uslojena stijenska masa
layering slojevitost, uslojavanje (modela komuniciranja)
layers slojeve, slojevi
layette oprema za bebe
laying leženje, nišanjenje, nošenje, polaganje, postavljanje, stavljanje, ucrtavanje
laying down polaganje
laying poultry kokoš nesilica
layman laik
laymen laik, svjetovnjak
laymen in criminal procedure laici u kaznenom postupku
layout format, izgled, konstrukcija krova, oprema knjige, plan, plan pozicija, postava, prijelom, raspored, razmještaj, shema, tlocrt
layout chart dijagram rasporeda, dijagram razmještaja, tablica rasporeda, tablica razmještaja
lays postavlja
lazaretto lazaret
laze ljenčariti, počivanje
laziness lijenost
lazulite lazulit
lazy besposlen, lijen, lijeni, nemaran
lazy dog lijenčina
lazy evaluation pasivno vrednovanje, sporo vrednovanje
lazy standard ML inertna varijanta programskog jezika, inertni SML
lb dostojanstvo
Lband L (frekvencijski) pojas, radiofrekvencijsko područje od 390 MHz do 1550 MHz
LC display LC pokazivač
LC number broj logičkog kanala, LC broj
lcd screen lcd zaslon
LC-display LC-displej
LCSMA protocol protokol CSMAs lokalnim obavijestima, protokol LCSMA
LCSMA-CD protocol protokol CSMA-CD s lokalnim obavijestima, protokol LCSMA-CD
L-DOPA decarboxylation dekarboksilacija L-DOPA-e
lea livada, poljana, travnjak
leach ispirati vodom, lužina, lužiti, otapati vodom, pepeo, pepeo za pravljenje luga
leachate eluat, filterat
leaching ispiranje
lead dovesti, dovesti do, dovodi, dovoditi, izazvati, izvod, kabel, navesti, olovo, prednjačiti, predvoditi, predvođenje, pretjecanje, priključak, vode, vodeći, voditi, vodstvo
lead foot prednja noga
lead on dalje voditi
lead pitch razmak između izvoda
lead vocals vodeći glas
leaded red brass crveni lijev
leader animator, dirigent, glavar, lider, predvodnik, prvak, rukovodilac, upravljač, uvodni članak, voditelj, vođa, vođu
leader character vodeći znak
leader of the opposition vođa oporbe
leaders velikaši
leadership predvodništvo, rukovođenje, vodstvo, vodstvom, vođenje
leadership priority prednost vođenja
leadership style stilovi vođenja
lead-free petrol bezolovni benzin
leading glavni, prored, razmak između redova, vodeća, vodeći, vodećih
leading # adjustment namještanje proreda, namještanje proreda između redaka
leading zero vodeća nula
leading-edge application istaknuta primjena, vodeća primjena
leadless ceramic chip carrier keramički nosilac čipa bez izvoda
Index Indeks