Index Indeks
in-vitro fertilization in-vitro fertilizacija
invocation dozivanje, prizivanje
invoice dostavnica, faktura, fakturirati, račun
invoice declaration izjava na računu
invoiced premium fakturirana premija
invoices fakture
invoicing fakturiranje
invoke dozivati, pozivati se na, prizivati, zazivati
invoked pozivati
involucre omotač
involuntary nehotičan, nenamjeran
involuntary omission nenamjeran propust
involute kompliciran, spiralan
Involute Toothing evolventno ozubljenje
involution involucija
involutory homology involucijska homologija
involve angažirati, obaviti, obuhvaćaju, obuhvaćati, obuhvatiti, sadržavati, uključiti, uključivati, umiješati, uplesti
involved angažiran, bave se, bavi se, koji je u pitanju, koji se čime bavi, uključen, uključene, uključeni, uključivao, upleten, uvučen
involved in standardisation koji se bavi normizacijom
involvement sudjelovanje, učešće, upetljanost, upletenost, uplitanje
involving uključenje
invulnerability nepovredivost, neranjivost
invulnerable nepovrediv, neranjiv
inward nutrina, prema unutra, u nutrini, unutarnji, unutra, unutrašnji
inward processing aktivna dorada
inward vessel brod koji ulazi sa mora u luku
inwardly prema unutra, u sebi, u svojoj nutrini, unutarnji, unutra, unutrašnji
inwardness suština
inwards prema unutra
in-water survey pregled u vodi
inweave utkati
inwrought umetnut, utkan
inject dati injekciju, ubaciti, ubrizgati, uštrcati
injected ubačen
injecting ubrizgavanje
injecting drug user osoba koja ubrizgava droge koristeći igle i šprice
injection injekcija, poticaj, uštrcavanje
injection pressure tlak injektiranja
injection sclerotherapy injekcijska skleroterapija, injekciona skleroterapija
injection suspension injekcijska smjesa
injection travelling wave tube cijev s putujućim valom s injektiranim elektronima
injector štrcaljka
injudicious nepromišljen, nerazuman
injunction mjera, naredba, zabrana
injur oštetiti, ozlijediti, povrijediti
injure kvariti, ozlijediti, povrijediti, raniti, štetiti
injured ozlijeđen, ozljeđen, povrijeđen, ranjen
injured person oštećeni, oštećenik, unesrećeni
injured player povrijeđen igrač
injurer koji nanosi uvredu, koji škodi zdravlju, štetnik
injuries ozljede
injurious škodljiv, štetan, uvredljiv
injury nepravda, oštećenje, ozljeda, povreda, šteta, uvreda
injury-free bez ozljede
injustice nepravda, nepravdu
iodine jod, jodnu
iodine deficiency deficit joda
IOE OIE
IOM IOM
ion ion, iona
ion - beam etching jetkanje Jonskom zrakom
Ion - chromatographic analysis Ion - kromatografija
Ion association Ionska asociacija
Ion beam Ionski snop
ion binding ionsko vezanje
ion chromatography ionska kromatografija, Ionska kromatografija aniona
ion exchange ionska izmjena
Ion exchange resins ionsko izmjenjivačke smole
ion exchangers ionski izmjenjivači
ion laser laser sa snopom iona u plemenitom plinu
ion release otpuštanje iona
ion selective electrode ion selektivna elektroda
ion selective electrodes ionsko selektivne elektrode
ion-association asocijacija
Ion-Atom Međudjelovanje iona sa atomima
ion-exchange ionska izmjena, ionska zamjena
ion-exchange resins ionski izmjenjivači
ion-exchanger ionski-izmjenjivač
Ionian jonski
Ionian Islands Jonski otoci
Ionian Sea Jonsko more
ionic ionski
ionic and osmotic regulation ionska i osmotska regulacija
ionic channels ionski kanali
ionic hydrogenation ionsko hidrogeniranje
ionic reactions ionske reakcije
ionic species ionske vrste
ioniexchange ionska zamjena
ioniing radiation ioniirajuće zračenje
ionisation ionizacija
ionization ionizacija
ionization energies ionizacijske energije
ionization potentional ionizacijski potencijal
ionizing ionizirajuća
ionizing radiation ionizantno zračenje, ionizirajuće zračenje
Ion-Molecule Interaction molekulama
ionophore antibiotics ionoforni antibiotici
ionosphere ionosfera
ionospheric absorption apsorpcija (radijskih valova) u ionosferi
ionospheric link ionosferska veza, radijska veza s pomoću ionosfere
ionospheric phenomena ionosferske pojave
ionospheric propagation širenje valova u ionosferi
ionospheric scatter ionosfersko raspršenje
ionospheric wave ionosferski val
ion-pair associates ion-pair asocijati
ion-selective electrode ion selektivne elektrode
iota jota, malenkost
iou zadužnica
IP address adresa IP, adresa priključka računala (u Internetu), IP adresa
IP communications IP komunikacije
IP datagram datogram, paket IP, paket mrežne razine (u Internetu)
IP multicast IP višesmjerno razašiljanje, odašiljanje paketa većem broju korisnika putem IP
IP version 6 IP protokol inačica broj 6
ipso jure sama po sebi
IQBaseT prijenos brzinom 10Mbit/s u osnovnom pojasu putem, vrsta Ethernet mreže
IR electron activity IR elektronska aktivnost
IR spectra IR spektar, IR spektri, IR-spektar
IR spectroscopy IR spektar, IR spektroskopija
IR spectrum IR spektar
Iran Iran
iranian iranski, iranski jezik
Iranian origin iransko podrijetlo
iranisms iranizmi
Iraq Irak
iraqi irački, Irak, stanovnik Iraka
irascible plahovit, razdražljiv
irate bijesan, razdražen
Ireland Irska
Irian Jaya Zapadni Irian
iridescent koji se prelijeva, u bojama duge
iridium globalna satelitska mreža pokretnih komunikacija, iridij, Iriridij
iridoids iridoidi
iris dužica (oka), perunika
Irish Irac, irski
Irish Sea Irsko more
irk dosađivati, ljutiti
irksome dosadan, zamoran
iron glačalo, glačati, pegla, peglati, željezan, željeznog, željezo
iron and steel industry industrija željeza i čelika
iron and steel product željezni i čelični proizvod
iron and steel-working machinery stroj za obradu čelika i željeza
iron bound neslomiv
iron garnets granati željeza
iron ore željezna rudača
iron product željezni proizvod
iron-bound neslomiv
ironed glačati
ironic ironičan
ironic disscourse ironijski diskurs
ironic(al) ironičan, podrugljiv
ironical self-conscience ironijska samosvijest
ironing glačanje
ironmongery željezarija, željezna roba
ironware željezarija
ironworks ljevaonice željeza, topionica, topionice, željezara
irony gvozden, ironija, podsmijeh, željezan
irradiance sijanje, sjaj, zračenje
irradiated fuel ozračeno gorivo
irradiated product hrana konzervirana zračenjem
irradiation iradijacija, obasjavanje, ozarenost, ozračenje, zračenje
irradiation photoelasticity radijacijska fotoelasticimetrija
irradic bez uzorka, nepredvidiv, nepredvidljiv
irrational iracionalan, nelogičan, nerazuman
irrationality iracionalizam
irreclaimable nepopravljiv, nepovratan
irreconcilable nepomirljiv
irrecoverable nenadoknadiv, nenaplativa, nepovratan
irredeemable beznadan
Irredentism Iredentizam
irreducible ireducibilan, neumoljiv
irreducible graph neskrativi graf, neumanjivi graf
Irreducible semigroups Ireducibilne polugrupe
irreducible tensor operators ireducibilni tenzorski operatori
irreducible unitary ireducibilne unitarne
irrefutable neoboriv, nepobitan
irregular nepravilan, nepravilno, nepravilnog, neredovan
irrelevance bespredmetnost
irrelevant bespredmetan, beznačajno, irelevantan, nevažan, sporednost
irrelevantly bespredmetno
irreligion bezbožnost
irremediable nepopravljivo
irremissible neodložan, neoprostiv, obavezan
irremovable neukloniv
irreparable nenadoknadiv, nenaknadivo, nepopravljiv
irreparable damage nenadoknadiva šteta
irreplaceable nenadoknadiv, nezamjenljiv, nezamjenjiv
irrepressible neukrotiv
irreproachable besprijekoran
irresistible neodoljiv
irresolute neodlučan
irrespective bez obzira, bez veze, nezavisan, nezavisno
irrespective of bez obzira na, nezavisno od
irresponsibility neodgovornost
irresponsible neodgovoran
irretrievable nenadoknadiv, nepovratan
irreverence nepoštivanje, nepoštovanje
irreversible neopoziv, neponištiv, nepovratni
irreversible antagonist nepovratni antagonist
irrevocability neopozivost
irrevocable neopoziv, neopoziva, neopozive, neporecivo
irrevocable credit neopozivi akreditiv
irrevocably definitivno
irrigate ispirati, navodnjavati, orositi
irrigation natapanje, navodnjavanje
irrigation mechanization mehanizacija natapanja
irrigation methods načini natapanja
irrigation systems natapni sustavi
irrigography irigografija
irritability razdražljivost
irritable razdražljiv
irritants iritansi
irritate ići na živce, izazvati, razljutiti
irritation draženje, iritacija, iritiranje, ljutnja, razdraženost, razdraživanje
irritations iritacije
IR-spectra IC-spektar
IR-spectrometry IR-spektrometrija
is je, jest, jeste
is acting djeluje
is doing bavi se
is it je li
is not nije
is taken from potječe od
ISA bus ISA sabirnica
isabelline wheatear stepska bjelka
isarhytmic control isaritmicko upravljanje, postupak upravljanja kojim se broj paketa drži isp
isatin N-Mannich bases isatin N-Mannihove baze
ischaemia ishemija
ischaemic-reperfusion injury ishemijsko-reperfuzijska ozljeda
ischemic stroke Ishemički udar
ISDN access profile (for DECT) ISDN pristupni profil (za DECT)
ISDN multiplexer ISDN multipleksor
ISDN network ISDN mreža
ISDN user protocol ISDN korisnički protokol
ISDN user-network interface structure struktura sučelja korisnik-mreža u ISDN
ISDN-user part korisnički dio ISDN (u sustavu signalizacije broj
ISDX switch prospojnik ISDX
ishemic heart disease ishemička bolest srca
ishotermal transformation izotermičko poboljšanje
Islamic Islam
Islamic Community board odbor Islamske zajednice
islamic garden islamski vrt
Islamic Republic of Iran Islamska Republika Iran
Islamic Republic of Mauritania Islamska Republika Mauritanija
Islamic Republic of Pakistan Islamska Republika Pakistan
Islamic State islamska država
islamisation islamizacija
island otok, otoka
island region otočno područje
islander otočanin
islands otoci, otocima, otočje, otočkom
isle otok, živjeti na otoku
Isle of Man Otok Man
Isles otočića
islet otočić, otočiću
islets otočića, otočići
Islets of Langerhans Langerhansovi otočići
isn't nije
isn't it? zar ne?
ISO ISO
ISO development environment program koji omogućava prijenos ISO podataka putem
isobars izobare
isobutane mixture izobutan smjesa
isochronous istofrekvencijski, istoperiodski, izokroni
isochronous distortion izobličenje istovremenosti, poremećaj vremenske usklađenosti
isochronous services istovremene usluge, usluge koje zahtjeva ju nepromjenljivo i malo kašn
isochronous traffic izokroni promet, vremenski usklađen promet
isochronous transmission istovremeno odašiljanje, izokroni prijenos, vremenski usklađen prijenos
isocost funkcija stalnog troška
isoenzyme identification dialkil substituirani inhibitori
isoesterases izoesteraze
isoforms izooblici
isoglucose izoglukoza
isogonal izogonalan
isoindoles izoindoli
isokinetically izokinetički
isolate izdvojiti, odvojiti, osamiti
isolated osamljen, osamljeni
isolated - words speech govor izoliranih riječi
isolated adaptive routing izolirano prilagodljivo usmjeravanje
isolated digit recognition prepoznavanje izdvojene znamenke, prepoznavanje izolirane znamenke
Isolated finds pojedinačni nalazi
Isolated heart izvantjelesno očuvanje
isolated pawn usamljeni pešak
isolated vascular rings endotel
isolated word recognition prepoznavanje izdvojene rijeci, prepoznavanje izolirane rijeci
isolation izdvajanje, izolacija, izolaciju
isolation (act of) osamljivanje
isolationism izolacionizam
isolator mikrovalni izolator, mikrovalni jednoprolazni element, unilinija
isomerisation izomerizacija
Isomerization izomerizacija
isometric activity izometrična aktivnost
isometric projection izometrička projekcija
isometrically izometrički
isoperoxidases izoperoksidaze
isopropenylcyclopropene isopropenilciklopropen
isoquant funkcija stalne količine proizvodnje
isosceles jednakokračan
isoseismal line Izoseista
isostasy Izostazija
isothermal izoterman, izotermno
Isothermal sintering izotermno sinteriranje
isotherms izoterme
isotropic izotropan
isotropic antenna antena koja zraci jednako u svim smjerovima, izotropna antena
isotropic geometry izotropna geometrija
isotropic random fields izotropna slučajna polja
isotropic space izotropni prostor
isouric acid isomokraćna kiselina
Israel Izrael
Israeli Izraelski
issuance izdavanje, izdavanju
issue broj, broj časopisa, donijeti, emisija, ishod, ispostaviti, izaći, izdajemo, izdanje, izdanje knjige, izdati, izdavanje, izdavati, izlaženje, nastati, objaviti, odaslati (alarm), pitanje, proizlaziti, publicirati, publikacija, sporno pitanje, svezak, uspjeh, utječe
issue a letter of credit otvoriti akreditiv
issue date dan isplate, datum zdavanja, emisije
issue of a certificate izdavanje potvrde
issue of mutual interest pitanje od zajedničkoga interesa
issue of politics političko pitanje
issue of securities izdavanje vrijednosnih papira
issue price cijena izdavanja
issued izdaje, izdaju, izdan, izdao
issued retrospectively naknadno izdan
issues izdanja, pitanja, pitanjima, problematici, problematika, tema, teme
issuing izdavanje, iznosi
issuing bank akreditivna banka
issuing country zemlja gdje je potvrda izdana, zemlja izdavanja
issuing customs authorities carinske vlasti nadležne za izdavanje potvrde
Index Indeks