Index Indeks
amerce kazniti
America Amerika
America online service stalna usluga AMERIKA
American američka, američki, Amerikanac, Amerikanka, amerikanski
American anthropology američka antropologija
american bison američki bizon
american black bear američki crni medvjed
American congress Američki kongres
American culture američka kultura
American English američki engleski
American National Standards Institute američki nacionalni institut za normizaciju, Američki nacionalni institut za standarde
American organization američka organizacija
American pie američka pita
American Samoa Američka Samoa
American society and culture američko društvo i kultura
American Telephone and Telegraph company Američki telefon i telegraf
American wire gauge američki presjek žice
American-Canadian trade area američko-kanadska trgovinska zona
americium americij, americijum
amethist ametist
amethyst ametist
ametron električni brojač
amiability ljubaznost, prijateljstvo, prijatnost, privlačnost
amiable ljubazan, privlačan, ugodan, ugodnu
amianthus azbest
amicability druževnost, prijateljstvo
amicable prihavćen, prihvaćen, prijateljski, srdačan
amid između, među, sred, usred
amid(st) među, sred, usred
amides amidi
amidine amidini
amidines amidini
amidships na sredini broda, u sredini broda
amine amini
amine fluoride solution aminofluoridna otopina
amine ligands aminski ligandi
amino acid aminokiselina, aminokiseline, aminokiselinska
amino acid attributes aminokiselinska svojstva
amino acid transport transport amino kiselina, transport aminokiselina
amino acids aminokiseline
amino sugars amino šećeri
aminoacid derivatives derivati aminokiselina
aminoacid profile profil aminokiselina
aminoacidopathies aminoacidopatije
aminoacyl aminacil
aminoglycosides aminoglikozidi
aminopeptidase aminopeptidaze
aminopeptidases distribution aminopeptidaze raspodjela
aminopeptidases release aminopeptidaze otpuštanje
Aminophenols Aminofenoli
aminophosphonates aminofosfonati
aminopyridines aminopiridini
aminotransferases aminotransferaze
amiss krivo, loše, neumjesno, neuspio, nezgodno, pogrešno, promašeno, što nije u red, u nevrijeme
amitrole amitrol
amity prijateljstvo
amlodipine amlodipin
ammeter ampermetar
ammonia amonijak, salmijak
ammoniac amonijačni
Ammoniacal Leaching Amonijačno izluživanje
Ammonite fauna amoniti
ammonites amoniti
ammonium amonij, amonijak, amonijum
ammonium bromide amonij-bromid
ammonium carrier brod za amonijak
ammunition municija, streljivo
amnesia amnezija
amnesty amnestija, amnestirati, pomilovanje, pomilovati
Amnesty Commission Komisija za pomilovanja
Amnesty International Amnesty International
amniotic membrane amnijska membrana
amok bjesomučno
among između, među, pored
among(st) između, među
amongst među
amonium jarosite amonijev jarozit
amoral amoralan
amorous ljubavan, ljubavni, zaljubljen, zaljubljiv
amorphization amorfizacija
amorphous amorfan, amorfni, bezobličan, neiskristaliziran, nekristaliziran
Amorphous aluminosilicates Amorfni alumosilikati
amorphous materials amorfni materijal, amorfni materijali
amorphous metals amorfni metali
amorphous minerals amorfni minerali
amorphous silicon amorfni silicij
amorphous silicon alloys legure amorfnog silicija
amorphous structure amorfna struktura
amortisseur amortizer, prigušivač, umirivač
amortization amortizacija, otplata duga
amortize amortizirati, otplatiti dug
amount dostići, iznos, iznositi, količina, kvantitet, suma, svota, vrijednost, vrijednosti, značenje
amount expressed in euro iznos iskazan u eurima, iznos u eurima
amount of shift broj pomičnih mjesta, broj pomoćnih mjesta
amounts iznosi
amounts in the national currencies iznos u nacionalnoj valuti
ampacity dozvoljena strujna opteretivost
ampelography ampelografija
amperage amperača, struja u amper, struja u amperima
ampere Amper
ampere-turn amper-zavojak
ampermeter ampermetar
amperometric amperometrički
amperometric measurement amperometrijsko mjerenje
amperometry amperometrija
ampersand znak za str (i), znak za struju, znak za struju (I)
amphenol amfenol
amphetamine amfetamin
amphibian amfibija, avion amfibija, vodozemac, vodozemni
amphibious amfibijski, vodozemni
amphibious vehicle Amfibijsko vozilo
amphibius amfibijski
amphibole amfibol, amfiboli
amphiboles Amfiboli
amphibolite Amfibolit
amphibolites amfibolit, amfiboliti
amphiteater Arena, Areni
amphitheater amfiteatar
amphoteric amfoterni
ample bogat, dovoljan, obilan, opširan, prostran, širok
ample stability dovoljni stabilitet
ample strenght dovoljna čvrstoća
amplidyne amplidin
amplification amplifikacija, faktor pojačanja, pojačanje, pojačavanje, povećanje, pretjerivanje, proširavanje, proširenje
amplified pojačan
amplifier pojačalo, pojačavač, radio pojačalo
amplifier gain pojačanje pojačala
amplifier noise šum pojačala
amplifies pojačava, povećava
amplify pojačati, pojačavati, povećati, povećati se, povećavati, pretjerivati, proširiti, širiti se
amplistat amplistat, eletromagnetno pojačalo, emg pojačalo
amplitiy uveličati
amplitron amplitron
amplitude amplituda, bogatstvo, opseg, opsežnost, punoća, širina
amplitude distortion on phone lines izobličenje amplitude na telefonskim linijama
amplitude modulated carrier amplitudno modularni nosilac
amplitude modulation amplitudna modulacija
Amplitude of particle oscillation Amplituda osciliranja zrna
amplitude of roll amplituda ljuljanja (broda)
amplitude resolution amplitudna rezolucija
amplitude shift-keying digitalna amplitudna modulacija
ampoule ampula
ampulla ampula
amputate amputirati, odsjeći
amputation amputacija
amputee amputacija
amputees amputacija
amuck bijesom napadati, biti van sebe, bjesomučan, bjesomučno, divlji, izbezumiti se, mahnit
amulet amajlija
amuse uveseljavati, zabavljati, zanimati
amusement razonoda, zabava
amusement park luna park, prostor za razonodu, zabavište
amusing smiješan, zabavan, zanimljiv
amusment zabava
amvellous divan
amylase amilaza, amilaze
amylases amilaze
amylene amilen
amyloid amiloidoza, škrobast
amyloid beta-protein beta-2 amiloidoza
amyloid cardiomyopathy amiloidna kardiomiopatija
amyloidos amiloidoza
amyloidosis amiloidoza
amyloplasts amiloplasti
an jedan, jedno, neki
ana crtice, uspomene, zbirka anegdota o nekom čovjeku, zbirka izreka
anabolics anbolici
anabolism anabolizam
anachronism zastarjelost
anaclitic depression anaklitička depresija
anadiplosis anadiploza
anaemia anaemic, anemija, malokrvnost, slabokrvnost
anaemic anemičan, malokrvan
anaerobic bezvazdušan, bezzračan
anaerobic alactate capacity anaerobni alaktatni kapacitet
anaerobic bacteria anaerobne bakterije
anaerobic fermentation anaerobna fermentacija
anaerobic soil anaerobno tlo
anaerobic treatment of wastes anaerobna obrada otpada
anaerobical breakdown anerobna razgradnja
anaesthetic anestezija
anaesthetist anestetičar
anaglyph dvostruka slika istog objekta s kutom gledanja, stereoskopska slika
anagogic posredni
anagram anagram
anal analni
anal sex analni seks, analni spolni odnos
analeptic analeptik
analgesic analgetik
analgoantipyretics analgoantipiretici
analisis analiza
analitic painting analitičko slikarstvo
analitical distribution functions analitičke funkcije raspodjele
analitical mind analitički duh
analityc analitička
analitycal geometry analitička geometrija
analitytical solution analitičko rješenje
analno anal
analog analogan, kontinuiran, signal kojem opseg stalno varira
Analog and digital techniques Analogna i digitalna tehnika
analog channel analogni kanal, kontinuirani kanal
analog communications analogne komunikacije, analogni sustav razmjene obavijesti, komunikacije analognim signalima
analog computer analogni račun, analogni računar, analogno računalo, kontinuirano računalo
analog data analogni podaci, analogni podatci, kontinuirani podatci
analog filter analogni filtri
analog filters analogni filtri
Analog hardware Analogni hardver
analog loopback mode rad s analognom povratnom petljom
analog radio relay link analogna radiorelejna veza
analog radio-relay system analogni radiorelejni sustav
Analog signal processing Analogna obrada signala, analogna obradba signala
analog signaling analogno signaliziranje
analog signalling analogno signaliziranje
analog switching analogno prospajanje
analog telephone analogni telefon
analog telephone network analogna telefonska mreža
analog to digital conversion analogno-digitalna pretvorba
analog to digital converter analogno-digitalni pretvarač
analog transmission analogni prijenos
analog/digital radio-relay system analogno/digitalni radio-relejni sustav
analogic analogan, sličan
analogical analogan, sličan
analogous analogan, jednak, odgovarajući, podudaran, sličan, slično
analogous solutions analogna rješenja
analog-to-digital conversion analogno-digitalna pretvorba
analog-to-digital converter analogno-digitalni pretvarač
analogue analogan, analogno
analogue computer analogan
analogue mobile radio network mreža analogne pokretne radijske službe
analogue sensor analogni osjetnik
analogue synthesizer analogni sintisajzer
analogues analozi
analogy analogija, podudarnost, slaganje, sličnost, usporedba
analogy and simplicity of nature analogija i jednostavnost prirode
analogy and simplicuty of nature analogija i jednostavnost prirode
analogy between space and time analogija između prostora i vremena
Analogy in international law Analogija u međunarodnom pravu
analogy of analogija
analyse analiziramo, analizirati, ispitivati, rastavljati, raščlaniti
analysed analiziran
analyser analizator, raščlanjivač
analyses analiza, analize
Analyses and Statistical Infrastructure analize i statističkih infrastruktura
analysing ispitivanje, razmatranje
analysis analitička obrada, analiza, analiza slike, anliza, izračun, obrada, obradu, proračun, rastavljanje, raščlamba, raščlanjenj
analysis by synthesis coding kodiranje analizom i sintezom, kodiranje raščlambom pomoću sastavljanja
analysis for decision-making analiza kao podloga za odlučivanje
analysis of business functions analiza poslovnih funkcija
analysis of causes analiza uzroka
analysis of changes analiza promjena
analysis of cryptographic protocols analiza kriptografskih protokola
analysis of dynamical systems analiza dinamičkih sistema
analysis of experimental data analiza eksperimatalinih rezultata
analysis of financial atatements analiza financijskih izvještaja
analysis of graphy analiza grafije
analysis of harmony harmonijska analiza
analysis of lining system analiza podgrađivanja
analysis of lipids analiza lipida
analysis of measurements anliza opažanja
analysis of proteins analiza proteina
analysis of reactions analiza reakcija
analysis of stress and strain analiza stanja naprezanja i deformacija
analysis of surnames analiza prezimena
analysis of the activity of management analiza djelatnosti poslovodjenja
analysis of the liquidity analiza likvidnosti
analysis of the standards analiza standarda
analysis of tourism analiza turizma
Analysis of variance analiza varijance
analysis of waste gases analiza izlaznih plinova
analysis of zinc analiza cinka
Analysis ToolPak Alati za analizu
analysis-by-synthesis coding kodiranje analizom i sintezom, kodiranje raščlambom pomoću sastavljanja
analyst analitičar, analizator
analytic analitičan, analitički, rastavljački
analytic calculation analitički proračun
analytic geometry analitička geometrija
Analytic hijerarchical process Analitički hijerarhijski proces
analytic plasmas analitičke plazme
Analytic spectroscopy Analitička spektroskopija
analytic(al) rastavljački
analytical cartography analitička kartografija
analytical chemistry analitička kemija
analytical determination analitičko određivanje
analytical function analitička funkcija
analytical groups analitičke grupe
analytical hierarchical process analitički višerazinski proces
analytical method analitička metoda, analitičke metode
analytical methods analitičke metode
Analytical model Analitički model
Analytical modul Analitički modul
analytical module analitički modul
analytical procedure analitički postupak
analytical procedures analitički postupci
analytical skills analitičke vještine
analytical solution analitičko rješenje
analytical-synthetical method analitičko-sintetička metoda
analytics analitika, analiza
analyze analiza, analizirati, proučavati
analyzed analizira, analiziraju, analiziran, analizirani, analiziranih, analizirati, obrađeni
analyzer analizator, raščlanjivač
analyzin ispitivanje, razmatranje
analyzing analize, rezimiranje
anamneses anamneza
anamnesis anamneza
Ananas ananas
anaphasis anafaza
anaphilactic anafilaksa
anaphilactics anafilaksa
anaphora anafora
anaphylaxis anafilaksa
anarchi anarhija, nered
anarchic anarhičan, bez reda
anarchism anarhizam
anarchist anarhist, anarhistički
anarchistic anarhički
anarchy anarhija, bespravlje, bezakonje, bezvlađe, bezvlašće, nered
anastigmat anastigma leća, anastigmatska leća
anastomoses anastomoze
Index Indeks