Index Indeks
in-the-money u novcu
intigue spletka, spletkariti
intimacy blizina, druženje, intimnost, intimnosti, povjerenje, prisnost
intimate blizak, intiman, nagovijestiti, povjerljiv, prisan
intimate colorism intimistički kolorizam
intimately blisko, intimno, povjerljivo, prisno
intimation nagovještaj, objava
intimidate strašiti, zaplašiti, zastrašiti, zastrašivati
intimidation teroriziranje, uplašenost, zastrašenost, zastrašivanje
intimno prisno
into na, u, unutar, za
intolerabl nepodnošljiv
intolerable nepodnošljiv, nesnosan
intolerance netolerancija, netolerancije, netrpeljivost
intolerant nesnošljiv, netolerantan, netrpeljiv
Intonation Intonacija, naglašavanje
intoxicate opiti, zanijeti
intoxicated pod utjecajem alkohola
intoxicating opojan
intoxication trovanje
intra intra
intraabdominal pressure intraabdomialni tlak, intraabdominalni tlak
intraarterial angiography intraarterijska angiografija
intracellular acidification intracelularna acidifikacija.
intracellular mechanisms unutarstanični mehanizmi
intracellular microelectrodes intracelularne elektrode
Intracellular pathogens Unutarstanični patogeni
intracerebroventricular intracerebroventrikularno
intra-Community payment plaćanje unutar Zajednice
intra-Community relations odnosi u Zajednici
intra-Community trade trgovina unutar Zajednice
intra-Community transport provoz unutar Zajednice
intra-company collective agreement kolektivni ugovor na razini poduzeća
intra-corporate transferee osoba premještena unutar društva
intracranial aneurysms Intrakranijalne aneurizme
intracranial hemorrhage intrakranijalna hemoragija, intrakranijalno krvarenje
intracranial infections infekcije središnjeg živčanog sustava
intracranial pressure intrakranijski tlak
intracranial pressure (ICP) intrakranijski tlak
intracranial supernumerary tooth intrakranijalni prekobrojni zub
intractable neukrotiv, tvrdoglav
intracultivar variation unutarsortna varijabilnost
intracutaneous intrakutana, ukožna
intradermal intrakutana, ukožna
intradomain routing protocol protokol unutarpodručnog usmjeravanja, protokol usmjeravanja unutar područja
Intradunlin sandstones Intradunlinski pješčenjaci
intraepithelial lesions intraepitelne promjene
intraframe coding kodiranje slike, unutarokvirno kodiranje
intragastric route of infection intragastrična infekcija
Intrahepatic lymphocytes Intrahepaticni limfociti, intrahepatični limfociti
intraindividual mood changes intraindividualne promjene u raspoloženju
intramolecular intramolekularan
intramolecular charge transfer intramolekularni prijenos naboja
intramolecular cycloaddition intramolekulska cikloadicija
intramolecular dehalogenations intramolekulska dehalogenacija
intramolecular electrostatic potential intramolekularni elektrostatski potencijal
intramolecular hydrogen bond intramolekularna vodikova veza
intramolecular hydrogen transfer intramolekularni prijenos vodika
intramolecular interactions intramolekularne interakcije
intramolecular Wurtz-reaction intramolekulska Wurtz-ova reakcija
intramuscular intramuskularna, intramuskularna primjena
intramuscular fat intramuskularna mast
Intranet Intranet, privatna mreža temeljena na tehnologiji Internet
intransitive neprelazan, neprjelazni
intraocular inflammation intraokularna upala
intraoperative intraoperacijska
intraoperative telemetry intraoperativna telemetrija
intraorganizational communications interne komunikacije, komunikacije unutar tvrtke
intraplatform trough intraplatformno korito
intrathecal intratekalan, intratekalna primjena, intratekalni
intra-urban commuting migracija u naselju
intrauterine interauterini
intrauterine growth retardation intrauterini zastoj rasta, zastoj rasta
intrauterine infection intrauterina infekcija
intravenous intravenska, intravenska primjena
INTRAVENOUS INJECTION INTRAVENSKA INJEKCIJA
intravenous tocolysis intravenska tokoliza
intraventricular hemorrhage intraventrikularno krvarenje
intrepid neustrašiv
intricacy kompliciranost, komplikacija, zakučastost, zamršenost, zapletenost
intricate zamršen, zapleten
intrigant spletkar
intrigue intriga, intrigirajuće, intrigirati, plesti, rabota, smutnja, spletka, spletkariti, zainteresirati
intriguer intrigant
intriguing intrigantan
intrinsic bez primjesa, bitan, čist, intrinsičan, intrinzičan, pravi, svojstven, unutarnji
intrinsic activity djelotvornost lijeka, unutrašnja aktivnost, unutrašnja djelotvornost
Intrinsic concentration Intrinsična koncentracija
intrinsic identifier izvorni označivač, pravi identifikator, pravi označivač
intrinsic key unutarnji ključ (par privatnog i javnog kljuca ugr
intrinsic reactivity prirođena reaktivnost
intrinsic roughness intrinzična grubost
intrinsic semiconductor cisti poluvodič, intrinsični poluvodič, poluvodič bez primjesa
intrinsically bitan, bitno, istinski, iznutra, pravi, stvaran, stvarno, unutarnji, urođen
intrinsically safe istinski sigurno, koje ne iskri
intro uvod
introduce iznijeti, načeti, napraviti uvod, predstaviti, prezentirati, unijeti, upoznati, uvesti, uvoditi, uvođenja, uvođenje, uvrstiti, uvrštavati
introduce a tax on udariti porez na
introduce oneself predstaviti se
introduced predstavljen, upoznala, uveden, uvedeno
introduced varieties introducirane sorte
introduces uvodi
introducing uvodi, uvođenje
Introduction Introdukcija, predgovor, predstavljanje, pripreme, upoznavanje, uvod, Uvođenje, uvođenju
introduction and the reviem in Europe Uvod i pregled u Evropi
introduction to employment uvođenje u posao
Introduction to Financial Markets Uvod u financijska tržišta
introductory početni, uvodni
introductory notes uvodne napomene
introductory study uvodna studija
introns introni
introspect ispitati vlastite misli i osjećaje, ispitivati vlastite misli i osjećaje
introspection introspekcija, samoispitivanje, samokritika
introspective introspektivan, koji je sklon samopromatranju, koji se temelji na samopromatranju
introspectivity introspektivnost
introvent introventan
introversion introverzija
introvert introvert, okrenuti unutra
intrude nametati se, provaliti, ugurati, uljez, upasti, uznemiriti
intruder nametljivac, uljez
intrusion naguravanje (svojeg mišljenja), nametanje, naturanje, nedopušteno ulaženje, smetanje, ulaženje, upad, upadanje, upletanje
intrusion of stratospheric air parcel intruzija stratosferskog ozona
intrusive nametljiv, ometajući
intrusive rocks Intruzivne stijene
intrusively nametljiv
intrust povjeriti
intubation intubacija
intuition intuicija
intuitions intuicije
intuitive intuitivan
intumescence oteklina, oticanje
inulin inulin
inundate navodnjavati, preplaviti
inure naviknuti, očeličiti, priučiti, privikavati
inurement privikavanje
invade nadirati, nahrupiti, napasti, navaliti, upasti, zauzeti
invaded provale, provalila
invader osvajač, uljez, upadač
invalid invalid, neispravan, neispravno, nesposoban za rad, nevaljan, nevaljano, nevažeće, nevažeći, onesposobljen
invalid ballot paper nevažeći glasački listić
invalid cell ćelija s pogreškama (u zaglavlju), nevaljana ćelija, nevaljana ćelija ATM (koja se odbacuje)
invalid chair invalidska kolica
invalid data neispravni podaci
invalid reception nevaljani prijam, prijam s pogreškama
invalidity invalidnost
invalidity of an election nevaljanost izbora
invalidity resulting therefrom invalidnost koja nastane
invaluable basnoslovan, dragocjen, neprocjenjiv
invariable nepromjenljiv, nepromjenjiv
invariably nepromjenjivo, stalno
invariant invarijanta
Invasion Invazija, invazivnost, najezda, provalom, upad
invasive fungal infections invazivne gljivične infekcije
invective grdnja, pogrda, vrijeđanje
inveigh grditi, napadati, psovati
invent izmisliti, izumiti, otkriti, pronaći, smisliti, smišljati
inventarisation inventarizacija
invented izmisliti
invention fikcija, invencija, izmišljotina, izum, otkriće, pronalazak
inventive dosjetljiv, pronalazački
inventor izumitelj, pronalazač
inventory inventar, inventarizacija, inventarni, lista vrsta, popis, zalihe
inventory control nadzor inventara, nadzor roba
inventory process inventura, popisivanje roba
inverse inverzan, inverzni, obrat, obratan, obrnut, obrnuti, suprotnost
inverse agonist obrnuti agonist
inverse characters inverzna slova
Inverse kinematic problem Inverzni kinematički problem
inverse limit limes sustava
inverse multiplexer inverzni multipleksor
inverse multiplexing inverzno multipleksiranje (ATM ćelija)
inverse problem inverzni problem
inverse problems inverzni problemi
Inverse system Inverzni sustav, Inverzni sustavi
inverse system realization inverzni sistem
Inverse-dynamics Inverzna dinamika
inversely obratno, obrnuto
inversion invertiranje, inverzija, obrat, preokretanje
inversion layer inverzioni sloj
inversions inverzije
invert invertirati, invertni, izokrenuti, natraške, obrnuti, prevrnuti
invertebrate beskičmenjak, beskralježnjaci
invertebrate diversity raznolikost faune
invertebrates beskralježnjaci
inverted angle defense system sistem obrane dizač natrag
inverted structure okrenuti ustroj
inverter inverter, izmjenjivač, pretvarač
invertible secret key obrtljivi tajni ključ
Invertor cell Invertorska ćelija
invest investirati, odjenuti, uložiti, uložiti novac
invest in ulagati
invested uložen, uloženog
investigate ispitati, ispitivati, istražiti, istraživati, proučavati, proučiti, razmatrati
investigated ispitivati, istražen
investigating period razdoblje promatranja
investigation ispitivanje, istraga, istraži, istražiti, istraživanja, istraživanje, istražni postupak, istražnih, očevid, proučavanje
investigation of nature istraživanje prirode
investigation works istražni radovi
investigations istraživanja, istraživanjem, istražni
investigative istražni
investigative facilities istražna sredstva
investigator ispitivač, ispitivačica, istraživač, istraživačica
investing investiranje
investing expences investicijski troškovi
investition investicija
investition horizon obzor investiranja
investitions investicije
investiture podjela časti, služba
investment investicija, investicije, investicijska, investicijsko, investiranje, opsjedanje, plasman, ulaganja, ulaganje, ulog
investment abroad ulaganje u inozemstvu
investment aid investicijska pomoć
investment analysis analiza ulaganja
investment analyst analitičar investicija
investment bank investicijska banka
investment banker investicijski bankar
investment by certain Member States ulaganja pojedinih država članica
investment capital investicijski kapital
investment centers investicijski centri odgovornosti
investment company investicijsko društvo
investment cost trošak ulaganja
investment disputes investicijski sporovi
investment expences investicijski troškovi
investment fund investicijski fond
investment funds investicijski fondovi
investment income dohodak od ulaganja, investicijski prihod, prihod od ulaganja
investment loan investicijski zajam
investment manager upravitelj ulaganja
investment manager's performance izvršenje upravitelja ulaganja
investment model investicijski model
investment policy politika ulaganja
investment portion of the premium štedna premija
investment project investicijski projekt
investment promotion poticanje ulaganja
investment promotion and protection poticanje i zaštita ulaganja
investment protection zaštita ulaganja
investment ratio pokazatelj ulaganja
investment return povrat na investiciju, povrat od ulaganja
investment transaction investicijski posao
investment trust investicijsko društvo
investments Investicije, Investiciona ulaganja, ulaganja
investor investitor, štediša, ulagač
investors investitor, investitori, investitorima
inveterate okorio, ukorijenjen, zagrižen
invidious pakostan, uvredljiv, zavidan, zloban
invigilation nadgledanje
invigorate krijepiti, obodriti, ojačati, okrijepiti
invigorating osnažujući
invigorative osnažujući
invincible nepobjediv, nesavladiv
invinicible nepobjediv
inviolable nenarušiv, nepovrediv, nepovredive
invisibility nevidljivost
invisible nevidljiv
invisible trade balance bilanca usluga
invitation poziv, pozivanje, pozivom, pozivu, raspis
invitation to tender poziv na javni natječaj
invite pozivamo, pozivati, pozovu, pozvati, sazvati
invite tenders for raspisati natječaj
invited pozvan
Index Indeks