Index Indeks
inshore blizu obale, prema obali, priobalan, priobalni, uz obalu
inshore fishing ribolov uz obalu
inshore grounds priobalno područje
inside iznutra, u, unutar, unutarnji, unutra, unutrašnjost
inside link veza medu sudionicima iste razine
inside of u
inside player unutarnji igrač
inside vapor deposition method postupak unutrašnjeg taloženja (cestica stakla pri
insider upućena osoba
insider trading zloupotreba povlaštenih informacija u prometu vrij
insidious podmukao
insight pronicljivost, uočavanje, upoznati, uvid
insightful pronicav
insignia znak raspoznavanja, znakovlje
insignificance beznačajnost, neznatnost
insignificant beznačajan, beznačajno, nesignifikantan, nesignifikantni
insincere lažan, neiskren
insinuate insinuirati, nagovijestiti, podmetnuti
insinuation aludiranje, aluzija, insinuacija, nagovještenje
insipid neukusan, nezanimljiv
insist insistirati, inzistirati, nastojati
insists ustrajan
insofar utoliko
insofar as ako, u onoj mjeri u kojoj
insolation insolacija
insole unutrašnji đon
insolence bezobraznost, drskost, oholost
insolent bezobrazan, drzak
insoluble nerastopiv, nerješiv, netopljiv
insolvency insolvencija, insolventnost, prezaduženost, stečaj
insolvent insolventan, insolventno, nesolventan, platežno nesposoban
insomnia besanica, nesanica
inspect ispitati, nadgledati, nadzirati, provjeravajte, provjeravati, razgledati, razgledavati
inspection inspekcija, ispitivanje, nadzor, pregled, uvid, uviđaj
Inspection and Administrative Affairs Uprava za inspekcijske i upravne poslove
inspection ship inspekcijski brod
inspector inspektor, nadzornik
inspectorate inspektorat
Inspectorate of Defence Inspektorat obrane
inspiration inspiracija, inspiracije, nadahnuća, nadahnuće, udisanje
inspire nadahnuti, potaknuti
inspired nadahnuo, nadahnut
inspirit ohrabriti
instability nestabilnost
instal provesti
install instaliranje, instalirate, instalirati, postaviti, provesti, ustoličiti
installation instalacija, instalacijski, montaža, podataka), postavljanje (opreme, postrojenja, postrojenje, uređaj, uređaja
installation allowance potpora pri osnivanju poljoprivrednoga gospodarstv
installation fittings instalacijski materijal
installation material instalacijski materijal
installation supplies instalacijski materijal
installations uređaji
installed instaliran, instalirane, instaliranog, ugrađen, ugrađeni
installed power instalirana snaga
installing instaliranja
installment obrok, otplata
installment premium obročna premija
installs instalira
instalment nastavak, obrok, rata
instance instanca, instancija, pojava, prilika, primjer, slučaj, stupanj
instance ID identifikator MIB elementa
instance(for) na primjer
instances instance, slučajeva
instant brz, čas, hitan, instant, kratko vrijeme, mah, sadašnji, tekući, trenutak
instant product instant-proizvod
instantaneous trenutan, trenutna
instantly odmah, smjesta
instead umjesto
instead of umjesto
instep svod stopala
instict instinkt
instigate huškati, navoditi, poticati
instigation huškanje, podbadanje
instigator huškač
instil(l) kapati (lijek), ulijevati
instill ubrizgati, usuti kap po k
instillation ulijevanje, usađivanje
Instinct instinkt, nagon, nagona
instinctive instinktivan
instinctive behaviour instinktivno ponašanje
instinctively instinktivno
Instincts instinkti, nagoni
Institute institut, instituta, osnovati, pokrenuti, uspostaviti, ustanova, ustanoviti, zavod, zavoda
Institute for Defence Studies Institut za obrambene studije
Institute for Physical Planning Zavod za prostorno uređenje
Institute for Protection of Cultural Monuments Zavod za zaštitu spomenika kulture
Institute for Safety at Work Zavod za zaštitu na radu
Institute for Seed Growing and Transplanting Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Institute for the Advancement of Education Zavod za unapređivanje školstva
Institute for Tourism Institut za turizam
Institute for Translation Zavod za prevođenje
Institute of Culture Zavod za kulturu
Institute of Electrical and Electronics Engineers Udruženje inženjera elektrotehnike
Institute of the Public Health Zavod za javno zdravstvo
institutes instituti
institution institucija, institucije, organizacija, ustanova, ustanovu, zavod
institution building izgradnja institucija
institution of agriculture poljoprivredna institucija
institution of culture and science kulturno-znanstvena institucija
institution of economy gospodarstvena institucija
institution of environment protection institucija za zaštitu okoliša
institution of higher education institucija visokoškolskog obrazovanja
institution of pristav institut pristava
institution of public utility ustanova javnih usluga
Institution of the Union institucije Unije
institutional institucionalan, institucionalne, institucionalni, institucionalnoj
institutional activity institucionalno djelovanje
Institutional changes institucionalne promjene
institutional cooperation institucionalna suradnja
institutional framework institucionalni okvir
institutional investor institucionalni investitor
institutional modernization takmičarska sposobnost
institutional reform institucionalna reforma
Institutional structure institucionalna struktura, institucionalno ustrojstvo
institutional treatment institucionalni tretman
institutional violence institucionalno nasilje
institutional violence. institucionalno nasilje
institutionale pre-school education institucionalni predškolski odgoj
institutionalization institucionalizacija
institutional-legal framework institucionalno-pravni okviri
institutions institucija, institucijama, institucije, ustanova, ustanovama, ustanove
Institutions in Croatia institucije
institutions of higher education ustanove visokog školstva, visoka učilišta
In-Stock na zalihi
instrinsic fatigue strength istosmjerna dinamička izdržljivost
instruct instruirati, podučavati, poučiti, učiti, uputiti
instructed poučen, upućen
instructing naložio
instruction instrukcija, naputak, naredba, nastava, obuka, poučavanje, smjernica, upućivanje, uputa
instruction code kod instrukcije
instruction duakigye instrukcijski dijalog
instructional dialogue instrukcijski dijalog
instructions instrukcije, priprema, uputama, upute
instructions in educational subjects instruktaža iz obrazovnih predmeta
instructive poučan
instructor instruktor, učitelj
instructs upućuje
instrument alat, aparat, instrument, instrumenta, sprava
instrument landing system sustav za instrumentalno slijetanje, sustav za slijetanje s pomoću instrumenata
instrument transformer mjerni transformator
instrumental instrumantalan, instrumentalni
Instrumental case instrumental
instrumental composition instrumentalna skladba
instrumental methods instrumentalne metode
instrumental music instrumentalna glazba
instrumental reason instrumentalni um
instrumental variables instrumentalne varijable
instrumentalism instrumentalizam
Instrumentalization Instrumentalizacija
instrumentation instrumentacija
instruments instrumenata, instrumenti
instruments for viscosity measuring instrumenti za mjerenje viskoznosti
instruments of cooperation instrumenti suradnje
instruments of demand research instrumenti istraživanja potražnje
instruments of economic policy instrumenti ekonomske politike
instument sprava, sredstvo
insubordinate buntovnički, nepokoran, neposlušan
insubstantial bez osnova, nebitan, nerealan
insufferable arogantan, nepodnošljiv, uobražen
insufficiency insuficijencija
insufficient insuficijentan, nedostatan, nedovoljan
insufficient explanation nedovoljno obrazloženje
insufficiently nedovoljno
insufflate upuhivati
insula medis project Insula medis projekt
insular otočanin, otočni, uskih shvaćanja
insular area otočni prostor
insulate izolirati, odijeliti, usamiti
insulated door vrata
insulating izolacioni, izolirano, koji izolira
insulation dielektrik, materijal za izolaciju
insulator izolator
insulators izolatori
insulin insulin, inzulin
Insulin antibodies Insulinska protutijela
insulin dependent diabetes dijabetes ovisan o inzulinu
insulin resistance inzulinska rezistencija
insulin secretion sekrecija insulina
Insulin therapy Insulinska terapija
insult napad, napasti, uvreda, uvrijediti
insulting vrijeđanje
insuperable nepremostiv, nesavladiv
insupportable nepodnošljiv
insurable osigurljiv
insurance osiguranja, osiguranje, osiguravajući
insurance agent agent osiguranja
insurance claim potraživanje od osiguranja
insurance clauses klauzule osiguranja
insurance company osiguravajuće društvo, Osiguravajući zavod
insurance contract ugovor o osiguranju
insurance indemnity naknada iz osiguranja
insurance law pravo osiguranja
insurance occupation zaposlenik u osiguranju
insurance policy polica osiguranja
insurance premium osigurnina, premija osiguranja
insurance services usluge osiguranja
insurance-related services usluge povezane s osiguranjem
insure osigurati
insured osiguranik
insured risk osigurani rizik
insured value vrijednost onoga što je osigurano
insurer osiguratelj
insurgent buntovnik, pobunjen, pobunjenik
insurmountable nepremostiv, nesavladiv
insurrection buna, pobuna, ustanak
insusceptibility or resistance to ageing otpornost na starenje
insusceptible neprijemčiv
intact čist, čiste, intaktan, nedirnut, netaknut
intact stability stabilitet neoštećenog broda
intake dovod, dovodni otvor, konzumacija, meliorirano zemljište, priliv, priljev, pritjecanje, snaga koju troši stroj, ulaženje, usisati, usisavanje, usisivati, uvođenje
INTAL INTAL
intangible neopipljiv
intangible assets nematerijalna imovina
intangibles nematerijalna imovina
inteconfessionalism interkonfensionalizam
Inteeferon gamma interferon gama
inteferon gamma interferon gama
integartion step integracijski korak
integer cijeli broj
integer factorization faktorizacija cijelih brojeva
integrability integrabilnost
integrable integrabilan
integracted ciruits integrirani sklopovi
integral cio, cjelovit, cjelovitoga, integral, integralan, integralna, integralni, potpun, sastavni
integral analyses integralna analiza
integral bridge integralni most
integral calculus integralni račun
integral element sastavnica
integral equation integralna jednadžba, integralne jednadžbe
integral equations integralne jednadžbe
integral information system integralni informacijski sustav
integral membrane proteins integralni membranski proteini
integral method integralna metoda, metoda rješavanja integralnih jednadžbi
integral operators with kernels integralni operatori s jezgrama
integral planning integralno planiranje
Integral system of waste treatment Integrirani sistem zbrinjavanja otpada
integral traffic integralni promet
integral yugoslavianism integralno jugoslavenstvo
integrally u potpunosti
integrals integrali
integrate integriraju, integrirati
integrate cutting integrirani rez
integrated integriran, integrirane, integriranih
integrated approach integrirani pristup
integrated bioassessment objedinjena biološka procjena
integrated circuit čip, integrirani krug, integrirani sklop, integrirani sklopovi
integrated circuit card family kartice s integriranim sklopovima
integrated circuits integrirani sklopovi
Integrated crop protection Integrirana zaštita
integrated cutting integralna rezidba
integrated development integrirani razvoj
integrated development programme integrirani razvojni program
integrated digital network integrirana digitalna mreža
Integrated fruit production Integralna proizvodnja voća
integrated local management interface integrirano lokalno nadzorno sučelje
integrated manufacturing integrirana proizvodnja
integrated messaging faksimil pošte i slično, govorne pošte, združena uporaba elektroničke pošte, združeno poručivanje
integrated multiplexing integrirano multipleksiranje
integrated multisrte controller integrirani višepodručni regulator
integrated navigation system integralni navigacijski sustav
integrated network integrirana mreža
integrated network management system s u stav upravlja nj a integriranom mrežom
Integrated Pest Management Integralna zaštita, Integralna zaštita bilja, integralno gospodarenje, Integrirana zaštita bilja
integrated plant protection integrirana zaštita bilja
integrated processes integracijski procesi
integrated protection integrirana zaštita bilja
integrated routing integrirano usmjeravanje, usmjeravanje koje podržava različite protokole
integrated sailing operation integrirano upravljanje plovidbom
integrated satellite business network integrirana satelitska poslovna mreža
integrated service network mreža integriranih usluga
integrated services digital network digitalna mreža integriranih usluga
integrated services digital network basic rate acc osnovni korisnički pristup u ISDN mreži
integrated services digital network primary rate a primarni korisnički pristup u ISDN mreži
integrated services PABX kućna centrala s integriranim uslugama, PABXs integriranim uslugama
integrated services user part korisnički dio ISDN, korisnički podsustav za integrirane usluge
integrated switch - router integrirani prospojnik- usmjeritelj
integrated system of environmental protection integralni sustav zaštite okoliša
integrated systems integrirani sustavi
integrated trade integrirana trgovina
integrated voice data terminal terminal s integracijom govora i podataka, terminal s integriranim govornim i podatkovnim sig
Integrated weed control Integralno suzbijanje korova
integrating integracija, povezivanje
integrating data integracija podataka
integration integracija, integracijom, integriranje
integration in the process of education integrirani nastavni proces
integration into employment uključivanje u rad
Integration models modeli integracije
integration of digital services integracija digitalnih usluga
integration of foreigners integracija stranaca
Integration of immigrants integracija migranata
integration of mentally retarded children integracija mentalno retardirane djece
integration of migrants integracija migranata
integration of regulative functions integracija regulativnih funkcija
integration policy politika integracije
Integration Processes integracija, integracijski procesi
integrational prospects integracijske perspektive
integrations integracija, integracije
integrative education integrativni odgoj
Integrative gestalt therapy integrativna gestalt terapija
integrative methodological paradigm integrativna metodološka paradigma
integrative plasmids integrativni plazmidi
Integrative therapy Integrativna terapija
integrator integrator
integrity cjelokupnost, cjelovitost, cjelovitosti, integralnost, integritet, integriteta, ispravnost, nepovredivost, poštenje, potpunost
integrity constraints ograničenja integriteta, ograničenja koja osiguravaju integritet
integrity of data cjelovitost podataka, integritet podataka, nepovredivost podataka
integroup perception intergrupna percepcija
Intel Intel, proizvođač procesora Intel
inteligence inteligencija
inteligent agent inteligentni agenti
inteligent houses inteligentne kuće
inteligent network inteligentna mreža
Inteligenzia Inteligencija
intellect intelekt, pamet, razum, um
intellectual intelektualac, intelektualan, intelektualni, intelektualnim
intellectual capacity intelektualne sposobnosti
intellectual capital intelektualni kapital
intellectual development intelektualni razvitak
intellectual education intelektualni odgoj
intellectual property intelektualno vlasništvo
Intellectual Property Development Department Uprava za razvoj sustava intelektualnog vlasništva
intellectual property law pravo intelektualnog vlasništva
intellectual property right pravo intelektualnoga vlasništva
intellectual property rights prava intelektualnoga vlasništva
intellectualism intelektualizam
intellectuals intelektualac, intelektualci
intelligence inteligencija, pamet, razum, razumijevanje, shvaćanje, snalažljivost
Intelligence Agency Obavještajna agencija
intelligence officer obavještajac
intelligence service sigurnosna služba
intelligencer špijun
Intelligency Inteligencija
intelligent inteligentan, inteligentni, razuman, snalažljiv
intelligent agent inteligentni agent, pametni posrednik, softver koji djeluje u dogovoru s drugim
intelligent agents inteligentni agenti, intelligenti agenti
intelligent control inteligentno upravljanje
intelligent cooperative system inteligentni kooperativni sustav
intelligent data analysis inteligentne analize podataka
intelligent information systems inteligentni računarski sustav
intelligent link inteligentna veza, kanal s inteligencijom, pametna veza
intelligent network inteligentna mreža, pametna mreža
intelligent network application protocol aplikacijski protokol inteligentne mreže, protokol primjene pametne mreže
intelligent network conceptual model koncepcijski model inteligentne mreže
intelligent network element inteligentni mrežni element, pametni mrežni element
intelligent peripheral pametni vanjski uređaj
intelligent robot inteligentni robot
intelligent robots inteligentni roboti
intelligent signaling pametna signalizacija, signalizacijski paket koji pored signalizacijskih
intelligent switching inteligentno prospajanje, pametno prospajanje
Intelligent systems Inteligentni sustavi
intelligent terminal inteligentni terminal, pametni terminal
intelligent transfer inteligentni prijenos, pametni prijenos
Intelligent Transport System inteligentni transportni sustav, pametni transportni sustav
Intelligent Transport Systems Inteligentni transportni sustavi
intelligent tutoring systems inteligentni tutorski sustavi
intelligibility razumljivost
intelligible razumljiv, razumljivo
Intelsat satellite satelit Intelsat
intemperance neumjerenost
intemperate neumjeren
intend namijeniti, namjera, namjeravam, namjeravati, naumiti
intendant administrator
intended namijenjen, namijenjena, namjena, namjeravan, naznačen, naznačenog
intended to be used namijenjen za uporabu
intense izražaja, jak, moćan, silan, žestok
intensely jako
intensification pojačanje
intensification of curing intenzifikacija otvrdnjavanja
intensify jačati, pojačati
intensity intenzitet, intenzivnost, jačina, silina
intensity interferometry intenzitetna interferencija
intensity of attack intenzitet napada kukuruznog moljca
Intensity of failure Intenzivnost kvara
intensity of heat releasing intenzitet oslobađanja topline
intensity of trauma intenzitet traume
intensive intenzivan, intenzivne, intenzivnoj, snažan, žestok
intensive breeding intenzivni uzgoj
intensive care unit jedinica intenzivne skrbi
intensive farming intenzivna zemljoradnja
intensive livestock farming intenzivno stočarstvo
intensive pig breeding intenyivna svinjogojska proiyvodnja
intensive production intenzivna proizvodnja, intenzivni uzgoj
intensively intenzivno
intent namjera, plan, svrha
intention cilj, intencija, nakanu, namjera, namjerom, pažnja, svrha
intentional hotimičan, namjeran
intentional foul namjeran prekršaj, namjerni prekršaj
intentionality hotimičnost, intencionalnost
intentionally hotimično
intentions opredijeljenost
inter među, sahraniti
inter - operator accounting system međuoperatorski sustav za obračunavanje, sustav za obračunavanje pozivne pristojbe operator
inter - satellite link međusatelitska veza
interact međučin
interaction integralni, interakcija, međudjelovanje, međusobni odnosi, međusobni utjecaj, uzajamno djelovanje
interaction chromatography interakcijska kromatografija
Interaction of Bio-Molecules međudjelovanja bio-molekula
interaction of ionic species interakcija ionskih vrsta
interaction of the musical elements interakcija izraznih sredstava
interaction on power supply and load djelovanje usmjerivača na mrežu i trošilo
interaction soil-construction interakcija tlo-konstrukcija
interaction water-soil-construction interakcija fluid-tlo-konstrukcija
interaction with teacher interakcija s nastavnikom
interactional training interakcijske vježbe
interactions interakcije
Interactions at interfaces interakcije na granici faza
Interactions at the Interface interakcije na međupovršini
interactiv graphic editor interaktivni grafički editor
interactive interaktivan, interaktivnih, interaktivnog, međudjelatan, sudjelatan
interactive communication interaktivna komunikacija
interactive computation model interaktivni računski model, model interaktivnog računanja
interactive consumer video services interaktivne potrošačke video usluge, rezidencijske usluge temeljene na televizijskoj op
interactive conversation interaktivni razgovor
interactive learning environment interaktivne okoline učenja
interactive multimedia interaktivni multimediji
interactive network interaktivna mreža
Interactive Policy-Making Initiative Interaktivna inicijativa za oblikovanje politike
interactive program interaktivni program
Interactive services interaktivne usluge
interactive systems interaktivni sistemi
interactive video interaktivni video
interactive videotex interaktivni videoteks
interactive videotext interaktivni videoteks
interactive voice response interaktivni govorni odziv
interactive voice response system sustav s interaktivnim govornim odzivam
interactivity interaktivnost, međudjelovanje, sudjelatnost
interagency interim national research and educatio računalna mreža visokih mogućnosti
Interamerican Bank for Development Interamerička banka za razvoj
interative mesh generator generator iterativne mreže
interblend izmiješati
inter-block interleaving međublokovsko preplitanje
interbreed ukrštati
interbreeding križanje
intercalation interkalacija, interkalatori
intercapt presresti, zaustaviti
intercarrier međunosilac, zajednički nosilac slike i zvuka (TV)
inter-carrier interface sučelje između mreža različitih operatora
intercede intervenirati, posredovati, zauzeti se
intercelullar membrane systems intercelularni membranski sustavi
intercept odsječak, prekinuti, prepriječiti, preskakanje nedozvoljenog poziva, presresti, preusmjeravanje poziva na pričuvni broj, sjecište
interception hvatanje
interception of data hvatanje podataka (nedozvoljeno), prisluškivanje podataka
interception of the ball(pass) presijecanje putanje lopte(dodavanja)
interceptor lovac, lovac presretač, onaj koji nešto sprečava, onaj koji sprečava, presretač
intercession posredovanje, zauzimanje za
interchange izmijenjati se, premještanje, razmjena
interchangeably naizmjenično
intercity međugradski
intercity network intercity mreža
intercity railway traffic intercity željeznički promet
inter-company agreement sporazum među društvima
inter-company cooperation suradnja među društvima
intercomparison interkomparacija
interconnect međusobno povezati, spojiti
interconnect iuity međuspojivost, povezivost
interconnected biti međusobno povezan, međusobno povezani, spojen
interconnecting presijecanje
interconnection međupovezivanje, međusobno povezivanje, uzajamno povezivanje
interconnects metalizacijski vodovi
intercontinental missile međukontinentski projektil
intercontinental transport međukontinentski prijevoz
intercorelation interkorelacija
intercorrelation interkorelacija
intercourse izmjene, održavanje veze, općenje, trgovanje, uzajamno
intercross križanje
intercrosses križanja
intercrossing križanje
intercultural interkulturalna, interkulturalno
interculturalism interkulturalizam
interculturality interkulturalitet
intercurrent interkurentno oboljenje
interdependence uzajamna ovisnost
interdependency interdependencija, međuzavisnost, međuzavisnosti
interdependent međuovisan, međusobno zavisan, međuzavisni
interdict zabrana, zabraniti
interdiction zabrana
interdisciplinar approach interdisciplinarni pristup
Interdisciplinarity interdisciplinarnost
interdisciplinary interdisciplinarna, interdisciplinarni, interdisciplinarnost
interdisciplinary analysis interdisciplinarne analize
interdisciplinary approach interdisciplinarni pristup, interdisciplinarnost
Interdiscourse interdiskurz
interdiscoursivity interdiskurzivnost
interdomain routing usmjeravanje medu područjima (mreže)
inter-domain routing protocol protokol usmjeravanja između mrežnih područja (u I
interest interes, interesa, interesantan, interesiranje, interesnih, interesu, kamata, kamate, kamatna, korist, pažnja, probitak, ukamaćuje, zainteresirati, zanimanje, zanimljivost
interest dispute interesni spor
interest earned aktivna kamata, kamatni dobitak
interest expressed by Croatia iskazano zanimanje Hrvatske
interest group interesna grupa
interest in bringing an action pravni interes
interest in learning interes za učenje
interest income dohodak od kamata
interest is charged on ukamaćuje
interest labour disput interesni radni spor
interest labour dispute interesni radni spor
interest rate kamatna stopa
interest rate instrument kamatni instrument
interest rate risk kamatni rizik
interest rates kamatne stope
interest upon interest kamata na kamatu
interested zainteresiran, zainteresirane, zainteresiranih, zainteresirano, zanimalo
interested in koji se zanima, zainteresiran
interest-free beskamatan
interest-free loan beskamatni zajam
interesting interesantan, interesantne, komplicirano, zanimljiv, zanimljivih, zanimljivo, zanimljivom
interest-rate subsidy subvencija kamatne stope
interests interesa, interesi, zanimanje, zanimanju
interests accrue kamate teku
interethnic međuetnički
interexchange carrier operator međugradskih veza, tvrtka koja nudi međunarodne veze
inter-exchange carrier operator međumjesnih veza
interface granica, povezivanje, sučelje, vezni sklop
interface data unit jedinica informacije sučelja
interface device uređaj sučelja, vezna osnova sučelja, vezni uređaj
interface message processor usmjernik ARPANETa
interface standards norme za međusklopove, standardi za sučelja
interfaces Sučelja
interfere dolaziti u sukob, interferirati, posredovati, sukobljavati, umiješati se, uplitati se, uplitati se u nešto
interfere with the ball ometati dodavanje
interference interferencija, interferiranje, međudjelovanje, međusobni utjecaj, miješanja, miješanju, ometanje, smetnja, upletanje, uzajamni utjecaj
interference channel kanal s interferencijom, kanal sa smetnjom
interference detection detekcija interferencije, otkrivanje interferencije
interference filter filtar za prigušenje smetnje
interference of the fourth order interferencija četvrtog reda
interferences interferencije, intermodulacija, prožimanje
interferential processes međuprožimanje
interferometer interferometar
interferometry interferometrija
interferon alfa interferon alfa
interferon alpha interferon alfa
interferon-alpha interferon-alfa
interferons interferoni
interframe coding kodiranje slikovnog signala, međuokvirno kodiranje, međuslikovno kodiranje
interframe gap razmak između dva okvira
interfrence interferencije
interfuse izmiješati se
intergovernmental organization međuvladina organizacija
intergrowth klijanje
interier interijer
interim međuvremeni, međuvrijeme, prethodan, privremen, privremeni
interim agreement privremeni sporazum
interim cup prijelazni pehar
interim local management interface privremeno sučelje za lokalno upravljanje
interindividual interindividualna
inter-industrial relations međuindustrijski odnosi
interinstitutional agreement međuinstitucionalni sporazum
Interinstitutional Office Međuinstitucionalni ured
interinstitutional relations međuinstitucionalni odnosi
interior interijera, interijerno, unutarnjeg, unutarnjost, unutrašnji, unutrašnjost
interior design uređenja prostora
interior gateway protocol protokol za razmjenu podataka usmjernika unutar su, unutarnji protokol usmjernika
interjacent spojni, središnji
interject ubaciti
interjection interjekcija, ubacivanje, uzvik
interjections interjekcijama
interlace ispreplesti, isprepletati se, preplesti
interlacing prepletanje (linija TV poluslika)
interlacing of image fields prepletanje slikovnih polja
interleave umetati prazne listove, umetnuti
interleaving izmjenično nizanje, prepletanje, umetanje
interleaving mechanism mehanizam umetanja
interleukin interleukin
interleukins citokini
interlingua međujezik
interlingual comparation međujezične usporedbe
interlingual differences međujezične razlike
interlining međupodstava
interlobar arterial blood flow interlobarni protok krvi
interlock elektro sigurnosna sklopka, ispreplesti, povezati se, spojiti, spojiti se, sprečiti istovremeni rad dvaju sistema, zakačiti
interlock code zaštitni blokirajući kod
interlocking blokiranje, ometanje, sprečavanje, zaustavljanje
interlocking of motor start blokiranje upućivanja
interlocutor sugovornik
interlope umiješati se
interloper nametljivac, neovlašteni trgovci
interlude interludij, međuigra, pauza
intermedia intermedijalnost
intermedia translation intermedijalno prevođenje
inter-medial style intermedijalni stil
intermediality intermedijalnost
intermediary posredni, posrednik
intermediate intermedijar, posredni, prijelazni, srednji
intermediate consumption potrošnja poluproizvoda
intermediate drill srednje složena obuka, srednje složena vježba
intermediate frequency međufrekvencija
intermediate goods poluproizvod
intermediate node međučvor, posredni čvor
intermediate rocks Neutralne stijene
intermediate system povezni sustav, usmjernik kod OSI mreža
intermediate system-intermediate system protokol razmjene podataka usmjeravanja medu usmje
intermediate technology međutehnologija
intermediate-energy srednje energije
intermediation posredovanje
interment sahrana
intermetallic intermetalični, intermetalni
Intermetallic compounds Intermetalni spojevi
interminable beskonačan, beskrajan, dosadno dug
intermingle izmiješati se
intermission prekid, stanka, zastoj
intermit prestati
Intermitency intermitenca rada
intermittence izostajanje
intermittent isprekidan, s prekidima
intermittent therapy intermitentna terapija, isprekidano liječenje
intermittent error nepredvidiva pogreška
intermittent therapy intermitentna terapija, isprekidano liječenje
intermix izmiješati se
intermodal kombiniran
Intermodal Interface intermodalno sučelje
intermodal traffic intermodalni promet
intermodal transport intermodalni transport
Intermodulation intermodulacija
Intermodulation distorsion intermodualcijsko izobličenje
Intermodulation distorsions intermodulacijsko izobličenje
intermodulation distortion intermodulacijsko izobličenje
intermodulation interference intermodulacijske smetnje, međumodulacijske smetnje
intermodulation noise intermodulacijski šum, međumodulacijski šum
intermodulation products intermodulacijski produkti
intermolecular communication intermolekulska komunikacija
intermolecular cyclization intermolekulska ciklizacija
intermolecular forces međumolekularne sile
intern internirati, staviti pod na
internal domaći, interne, interni, internoj, unutarnji, unutarnjoj, unutrašnje, unutrašnjem, unutrašnji, unutrašnjih
internal accounting interno računovodstvo
internal and external predictors prediktori poduzetničkog ponašanja
internal attribution internalna atribucija
internal audit interna revizija
internal audit unit interna jedinica za reviziju
internal combustion engines motor s unutarnjim izgaranjem
internal communications lokalne komunikacije, unutarnje komunikacije
internal Community frontier unutrašnje granice Zajednice
internal Community market unutarnje tržište Zajednice
internal confrontation line unutrašnja crta sukoba
internal cost accounting interni obračun
internal cost and effects accounting interni obračun troškova u učinaka
internal disturbance unutarnji poremećaj
internal error unutarnja greška
internal indirect taxation domaći neizravni porez
internal legislation domaće zakonodavstvo
internal market unutarnje tržište
internal migration unutarnje migracije, unutrašnja migracija
internal modem modemska kartica, unutarnji modem
internal rate of return interna stopa povrata
internal reachable address lokalno dostupna adresa
internal rearrangement interno pregradjivanje
internal rule interno pravilo
internal storage unutrašnja memorija
internal tax domaći porez
internal taxes domaći porezi
internal traffic lokalni promet, promet unutar jedne mreže, unutarnji promet
internalism internalizam
international internacionalni, internacionalno, međunarodan, međunarodni
international affairs međunarodni poslovi
international agreement međunarodni sporazum, međunarodni ugovor
international agreement or convention međunarodni ugovor
international aid međunarodna pomoć
international amateurbasketball federation međunarodni amaterski košarkaški savez
international arbitration međunarodna arbitraža
international bilateral instrument međunarodni dvostrani instrument
International Business Machines IBM, poznati proizvođač računala i računalne opreme
international cartel međunarodni kartel
international charter međunarodna povelja
international circuit internacionalni vod, međunarodni vod
international civil servant međunarodni službenik
international civil service međunarodna javna služba
international code designator dodjeljivač međunarodnog koda
international committee of the Red cross međunarodni komitet Crvenog križa
international communications association Udruženje za međunarodne komunikacije
international community međunarodna zajednica
international competition međunarodna konkurencija
international conference međunarodna konferencija
international conflict međunarodni sukob
international convention međunarodna konvencija, međunarodni ugovor
international conventions međunarodne konvencije
international cooperation međunarodna suradnja
international court međunarodni sud, Međunarodni sud pravde
International Court of Justice Međunarodni sud
international credit međunarodni kredit
International crime tribunal Međunarodni kazneni sud
International criminal court stalni Međunarodni kazneni sud
International criminal judicature Međunarodno kazneno sudovanje
international criminal law međunarodno kazneno pravo
international currency međunarodna valuta
International Data Corporation Međunarodno udruženje za podatke
international dispute međunarodni spor
international division of labour međunarodna podjela rada
international economic law međunarodno ekonomsko pravo
international economy međunarodna ekonomija
international exchange međunarodna centrala, međunarodna razmjena
international federation međunarodni savez
international federation for information processin međunarodni savez obradbe informacija
international finance međunarodne financije
international fora međunarodni forumi
international frequency registration board Međunarodna uprava za upis frekvencija (upis u Gla
international human rights law međunarodno humanitarno pravo
international instrument međunarodni instrument
international investment međunarodno ulaganje
international issue međunarodno pitanje
International Labour Međunarodna organizacija rada
International Labour Conference Međunarodna konferencija rada
International Labour Office Međunarodni ured rada
International Labour Organization Međunarodna organizacija rada
international language međunarodni jezika
international law međunarodno pravo
international law - national law međunarodno pravo - nacionalno pravo
international law principle načelo međunarodnoga prava
international legal aid međunarodna pravna pomoć
international level međunarodna razina
international link connectivity spojivost međunarodnih veza
international liquidity međunarodna likvidnost
international loan međunarodni zajam
international logistical system međunarodni logistički sustav
international logistics međunarodna logistika
international management međunarodni menagement
international maritime organisation Međunarodna pomorska organizacija
international maritime transport međunarodni pomorski promet
international market međunarodno tržište
international match međunarodna utakmica
international meeting međunarodni sastanak
international membercard međunarodna članska iskaznica
international mobile equipment identity međunarodna oznaka pokretnog uređaja (u bežičnim p
international mobile subscriber identity međunarodno označavanje pokretnih pretplatnika (u
international mobile telecommunication međunarodne pokretne telekomunikacije 2000, standard za globalne pokretne komunikacije
International Moneta Međunarodni monetarni fond
International Monetary Fund Međunarodni monetarni fond
international monetary system međunarodni monetarni sustav
international negotiations međunarodni pregovori
international network prefix izlazni broj za pristup međunarodnoj mreži, međunarodni mrežni prefiks
international network working group Međunarodna radna skupina za umrežavanje
international organisation međunarodna organizacija
international organization međunarodna organizacija
International Organization for Standardization Međunarodna organizacija za standarde, Međunarodna organizacija za standardizaciju
International organizations of Jewish women internacionalna organizacija žena
international payment međunarodno plaćanje
international procedural law međunarodno procesno pravo
international radio consultative, committee Međunarodni savjetodavni odbor za radijske komunik
international railway organisations međunarodne željezničke organizacije
international relations međunacionalni odnosi, međunarodni odnosi, međunarodnih odnosa
international responsibility međunarodna odgovornost
international road transport međunarodni cestovni prijevoz
international sanctions međunarodne sankcije
International satellite service Međunarodna satelitska služba
international school međunarodna škola
international scientific cooperation znanstvena suradnja
international security međunarodna sigurnost
international standard međunarodna norma, međunarodni standard
international standards organisation Međunarodna organizacija za standarde
international statistics međunarodna statistika
international style internacionalni stil
international tariff međunarodna pristojba
international tax law međunarodno porezno pravo
international telecommunications union Međunarodna telekomunikacijska udruga
International Telecommunications Union, telecommun Međunarodna telekomunikacijska udruga, sektor telekomunikacijske standardizacije
international tension međunarodna napetost
international terms internacionalizmi
international tourist cooperation međunarodna turistička suradnja
international tournament međunarodni turnir
international trade međunarodna trgovina, međunarodni promet
international transport međunarodni prijevoz
international transport statistics statistika o međunarodnom prometu
international treaties međunarodni ugovori
international units system međunarodni sustav jedinica
International Vine and Wine Office Međunarodna organizacija za lozu i vino
international volleyball federation Međunarodni odbojkaški savez
international voluntary worker međunarodni volonter
international waters međunarodne vode
international waterway međunarodni plovni put
international workshop internacionalna radionica
internationalisation internacionalizacija
internationally inozemstvu, međunarodno
internationally recognized border međunarodno priznata granica
internecine međusobni, smrtonosan
Internet Internet, Internet mreža, interneta, internetni, internetu, mreža dviju ili više mreža, najveća svjetska računalna mreža
Internet access provider davatelj pristupa Internetu
Internet account Internet korisnički račun
Internet address adresa Interneta
Internet advisory board savjetnički odbor za Internet
Internet architecture board odbor za arhitekturu Interneta, odbor za ustroj protokola Interneta
Internet assigned numbers authority Upravni odbor za dodjelu brojeva (parametara proto
internet browser internet preglednik
Internet control message protocol protokol u Internetu za nadzor poruka
Internet data search pretraživanje podataka na Internetu
Internet direct access izravni pristup Internetu
Internet engineering steering group upravno tijelo razvoja Interneta
Internet engineering task force inženjerska radna skupina Interneta, radno tijelo za razvoj Interneta
Internet experiment note sustav publikacija Interneta (više se ne koristi)
Internet group management protocol protokol za upravljanje skupinom zahtjeva u Intern
Internet header length duljina zaglavlja protokola Internet
Internet information server informacijski poslužnik Interneta, programska podrška tvrtke Microsoft
Internet management upravljanje Internetom
Internet mobile host protocol Internet protokol pokretnog računala
Internet monthly report mjesečno izvješće razvojne grupe Interneta
Internet multicast address skupna adresa Interneta
Internet number broj Internet
Internet official protocol standards službeni standardi protokola Internet
internet packet exchange međumrežna razmjena paketa, Novellov međumrežni protokol
Internet protocol IP, međumrežni protokol, mrežni protokol Interneta, protokol Interneta, protokol mrežne razine Interneta
Internet protocol next generation protokol Interneta slijedeće generacije, prvi naziv Internet protokola inačice 6
Internet protocol security protokol zaštite u mreži Internet, sigurnosni Internet protokol
Internet protocol version 4 Internet protokol inačica 4
Internet protocol version 6 Internet protokol inačica 6
Internet reference model referentni model Interneta
Internet registry registri Interneta, tijelo (DDN NIC) koje dodjeljuje Internet adrese i
Internet relay chat usluga Interneta (omogućava terminalsku vezu više
Internet research steering group upravno tijelo dugoročnog razvoja Interneta
Internet research task force tijelo koje dugoročno razvija Internet
Internet resource guide vodič kroz usluge Interneta
Internet service provider davatelj usluga Interneta, dobavljač internet usluga, ponuđač usluge pristupa Internetu
Internet society neprofitna organizacija koja se bavi razvojem Inte
Internet standards standardi Interneta
Internet suite of protocols skupina protokola Interneta
Internet telephony service provider davatelj IP telefonskih usluga
Internet-drafts prijedlog dokumenata Interneta
internetwork address sub-group podgrupa međumrežnih adresa
internetwork packet exchange protokol IPX, protokol mrežne razine (rabi ga Novell Netware)
internetwork protocol međumrežni protokol
internetworking umrežavanje mreža
internetworking unit jedinica za umrežavanje mreža, međumrežna jedinica
internship staž
interoperability inteoperabilnost, interoperabilnost, međusobno funkcioniranje, sposobnost zajedničkog rada, sudjelatnost (mrežnih uređaja s istim protokolima), uzajamno djelovanje
interoperability now projekt uvođenja međudjelovanja VoIP opreme
interoperability standards standardi međusobnog djelovanja, standardi zajedničkog rada
interoperability testing ispitivanje sposobnosti uzajamnog djelovanja (dvaj
interoperable interoperativan
inter-parliamentary cooperation međuparlamentarna suradnja
interparliamentary relations međuparlamentarni odnosi
Interparliamentary Union Međuparlamentarna unija
interpellate interpelirati
interpellation interpelacija
Interpenetrating Polymer Networks Interpenetrirane polimerne mreže
interpersonal communication interpersonalna komunikacija
interpersonal conflict interpersonalni konflikti
interpersonal message međukorisnička poruka
interpersonal messaging razmjenjivanje poruka medu osobama
interpersonal messaging service element element usluge razmjenjivanja poruka medu osobama
interphase properties svojstva međusloja
interplanetary međuplanetarni
interplay međusobno djelovanje, uzajamno utjecanje
Interpol Interpol
interpolate interpolirati, procijeniti vrijednost (unutar područja poznatih v
interpolation interpolacija
interpolation methods interpolacijske metode
interpolation sequences interpolacijske sekvencije
interpose ubaciti, umetnuti, upasti u riječ
interposition umetanje
interpret interpretirati, objasniti, prevoditi, protumačiti, tumačiti
interpretation interpretacija, interpretaciju, izlaganje, objašnjenje, prevoditelja, prikazivanje, tumačenje, tumačenju
interpretation of ancient texts interpretacija antičkih izvora
interpretation of orthography interpretacija grafije
interpretation of rules tumačenje pravila
interpretation of the law tumačenje prava
interpretations interpretacija, interpretacije, izlaganja, prikazivanja
interpretations of quantum mechanics interpretacije kvantne mehanike
interpretative instrument instrument za tumačenje
interpretative sociology interpretativna sociologija
interpreted interpretiran, interpretirani, tumačen, tumaćiti
interpreter interpretator, interpreter, prevodilac (program), prevoditelj, prikazivač, tumač
interpreters interpretatori, prevoditelji, prikazivači, tumači
interpreting interpretirajući, prevođenje, usmeno prevođenje
interprocess communication komunikacija između procesa, međuprocesna komunikacija
inter-professional agreement međustrukovni sporazum
interracial sex međurasni seks
interregional međuregionalan
interregional cooperation međuregionalna suradnja
interregnum bezvlađe
interrelated u međusobnom odnosu
interrelation međusobna veza, međusobni odnos, međusobni odnosi
interrelationship međusobni odnos
interrogate ispitivati, pitati, postavljati pitanja, preslušavati, saslušati
interrogates ispituje
interrogation ispitivanje
interrogative u obliku pitanja, upitni, upitnik
interrupt obustaviti, prekid, prekid u programu, prekinuti, presjeći, upasti u riječ
interrupt vector prekidni vektor, vektor prekida
interrupted match prekinuta utakmica
interrupting prekidanje
interruption obustava, prekid
interruption of play prekid igre
interruption of the game prekid igre, zaustavljanje igre
intersect presijecati, presjeći putanju, presresti, razlika zenitnih udaljenosti kod računa pozicije b
intersecting koji se sijeku, presijecanje
intersection presjek, sjecište, sjecištu
intersection design oblikovanje raskrižja
intersectoral cooperation intersektorska suradnja
intersex interseks
interslice unutrašnji dio
inter-species crosses inter-specijske rekombinacije
intersperse rasuti, razbacati
interspersion pattern raspršene sekvence (nizovi)
interstate medudržavni, međudržavni
interstellar međuzvjezdani, međuzvjezdanog
interstellar communications međuzvjezdane komunikacije
Interstellar medium međuzvjezdani medij, međuzvjezdanog medija
interstice interval, međuprostor, međuvrijeme, pukotina, raspuklina, razmak
interstock međupodloga
interswar međuratni
intersymbol interference interferencija simbola, međuznakovna smetnja, neželjeno djelovanje medu simbolima
inter-system interface međusustavno sučelje
intertexruality intertekstualnost
intertextality intertekst
intertextual relationship intertekstualni odnos
intertextuality interetekstualnost, intertekstualitet, intertekstualnost
intertextuallity intertekstualnost
intertextuylity intertekstualnost
intertexual moving intertekstualna selidba
interturn short circuits in winding kratki spoj u namotu
intertwine ispreplesti
intertwined isprepletena
interurban međugradski
inter-urban migration međugradska migracija
interval interval, Intervali, međuprostor, odmor, pauza, razdoblje, razmak, stanka, zastanak
interval Jacobi method intervalna Jacobijeva metoda
interval methods intervalne metode
interval symmetric matrix intervalna simetrična matrica
interval timer davalac vremena
intervals intervalima
intervaluation period razdoblje između dva vrednovanja
intervence umiješati se
intervene dogoditi se, intervenirati, posredujemo, umiješati se
intervener intervenijent, umješač
intervenient intervenijent
intervenor intervenijent
intervention intervencija, miješanje
intervention agency agencija za tržišne intervencije
intervention buying intervencijska kupovina
intervention policy intervencijska politika
intervention price interventna cijena
intervention programs intervencijski programi
intervention stock intervencijska zaliha
interventional gastroenterology intervencijska gastroenterologija
interventional nuclear medicine intervencijska nuklearna medicina
interventional ultrasonography intervencijska ultrasonografija
interventional ultrasound intervencijski ultrazvuk
interventionism intervencionizam
interventions intervencijama, intervencije
interventions of welfare institutions intervencije institucija socijalne skrbi
intervertebral fusion fuzija
interview intervju, razgovor
interviewer koji intervjuira, onaj koji postavlja pitanja
interviews razgovore
intervju razgovor
interweave utkati
Interweaving isprepliću, ispreplitati
inter-workability mogućnost zajedničkog rada (mrežnih uređaja s razl
interworking međusobni rad, suradnja, uzajamni rad, uzajamno djelovanje
interworking function funkcija međusobnog rada, međumrežna funkcija
interworking unit jedinica za međusobni rad, jedinica za uzajamni rad
intestinal crijeva
intestinal atresia-radiology intestinalna atrezija-radiologija
intestinal immunity crijevna imunost
intestinal parasites crijevni nametnici
intestine crijeva, crijevo, drob, unutrašnji, utroba
Index Indeks