Index Indeks
infra di ispod časti
infraction kršenje, prelom
infrared infracrveni, infracrveno
infrared - absorbing filter filtar koji apsorbira toplinu, filtar za apsorpciju infracrvenih valnih duljina
infrared absorption apsorpcija IR zračenja, infracrvena apsorpcija
infrared camera infracrvena kamera, kamera za infracrveno područje
infrared conversion infracrvena konverzija
infra-red data port infra-crveni podatkovni ulaz
infrared detector detektor za infracrveno područje, infracrveni detektor
infrared detectors infrcrveni detektori
infrared excitation infracrvena ekscitacija
infrared filter filtar za infracrveno područje, infracrveni filtar
infrared light source infracrveni izvor svjetla, izvor svjetla za infracrveno područje
infrared radiation infracrveno zračenje
infrared silica absorption apsorpcija infracrvenih valnih duljina silicijem (
infrared source infracrveni izvor, izvor za infracrveno područje
infrared spectra infracrveni spektri
infrared spectroscopy infracrvena spektroskopija
infrared transmission infracrveni prijenos
infrastructura infrastruktura
infrastructure infrastruktura, infrastrukturan, infrastrukturni, infrastrukturnih, infrasturktura
Infrastructure and regional development Infrastruktura i regionalni razvoj
infrastructure network infrastrukturna mreža
infrequent razrijeđen, rijedak
infrequently nerijetko
infringe kršiti, povrijediti, prekršiti, prekršiti zakon
infringement kršenje, oskvrnuće, povreda, prekršaj
infringement of Community law povreda prava Zajednice
infringement of rules povreda pravila
infromation informacija
infrotainment infozabava
infs inf.
infuriate razbjesniti
infuse sipati, uliti
infusible netopljiv
infusion infuzija
infusions infuzijama
ingathering pobiranje, žetva
ingenious domišljat, dovitljiv, genijalan, okretan
ingenuity domišljatost, dosjetljivost, dovitljivost, genijalnost
ingenuous bezazlen, domišljat
ingestion gutanje, gutanjem, proguta, progutati
Ingineering geology Inženjerska geologija
ingineering geomorphology inženjerska geomorfologija
inglorious neslavan, sraman, sramotan
ingoing nastupanje
ingot ingot, kalup, poluga, šipka
Ingot Steel ingoti
Ingots ingoti
ingrained ukorijenjen
ingratiate dodvoravati se
ingratitude nezahvalnost
ingredient primjesa, sastavni dio, sastojak
ingredients namirnice, sastav, sastojci
ingress pristup, ulaz, ulazni okvir
ingrown urastao
inhabit doseliti se, nastaniti, nastanjivati, prebivati, stanovati
inhabitant stanovnik
inhabitants stanovnici, stanovnicima, stanovnika, stanovništvo, žitelji
inhabitated naseljen, naseljeno
inhabitation obitavanje
inhabited naseljavali, nastanjen, nastanjenim
inhabiting nastanjiv
inhalation udisanje, udisanjem, udisati, udiše
inhalation of histamine aerosols inhalacija aerosola histamina
inhale inhalirati, udahnuti, udisati
inhaled udahnuti
inhere pripadati
inherent imanentno, inherentan, nerazdvojiv, prirođen, prisutan, svojstven
inherent error svojstvena pogreška
inherent flexibility inherentna fleksibilnost
inherent hazard vlastita opasnost
inherent nature unutarnja narav
inherently inherentno, po sebi, prirođeno, svojstveno, u sebi
inherit naslijediti, nasljeđivati, ne davati, pojesti, ukočiti, zabraniti
inheritance baština, naslijeđe, nasljedstvo, nasljeđe, nasljeđivanje, ostavina, ostavština, tekovina
inheritance tax porez na naslijeđe, porez na nasljedstvo
inherited naslijeđen, naslijeđene
inhibit inhibirati, kočiti, spriječiti, zabraniti
inhibited inhibiran, sputan
inhibiting zabranjivanje
inhibiting signal signal zabrane
inhibition inhibicija, inhibiranje, kočenje, priječenje, smetnja, sprečavanje, sustezanje, zapreka
inhibition certificate potvrda izdana od krcatelja da je teret pravilno i
inhibition of adrenaline oxidation inhibicija oksidacije adrenalina
Inhibition of hepatocytes proliferation inhibicija proliferacije hepatocita
inhibition of hormone biosynthesis inhibitori biosinteze hormona
Inhibitions Inhibicije
inhibitive mud inhibirane isplake
inhibitor inhibitor, Inhibitori
inhibitor numbers inhibitorni brojevi
inhibitors inhibitori
inhibitors CDK inhibitori CDK
inhomogeneity nehomogenost
inhospitable negostoljubiv
inhuman grub, nečovječan, nečovjećnom, neljudski
inimical neprijateljski
inimitable neusporediv
iniquitous nepravedan
iniquity nepravda, zloba
initial inicijal, inicijalni, odobriti parafom, parafirati, početni, početnom, prvobitan
initial address message početna adresna poruka
initial cell rate početna učestalost ćelija
initial dividend yield početna stopa dobiti od dividende
initial expenses početni troškovi
initial exposure početna izloženost
initial graphics exchange specification temeljne odrednice za razmjenu grafike
initial leg početna dionica
initial margin početni depozit
initial period početni rok
initial public offering primarna emisija dionica
initial rates of decrement početna stopa smanjenja
initialization inicijalizacija
initialization string niz znakova za upućivanje u rad (modema)
initialize inicirati, početi
initializer inicijalizator
initially početno, u početku
initials inicijali, paraf, početna slova
initiate otpočeti, početak, pokrenuti, potaknuti, upoznati, započeti
initiate legal proceedings tužiti
initiated inicirali, iniciran, pokrenula, pokrenut, potaknut, potaknute
initiation inicijacija, inicijalizacija, iniciranje, počinjanje, pokretanje, postavljanje početnih uvjeta, pristupnina, upoznavanje, upućivanje, uvođenje, započinjanje
initiation of lipoprotein oxidation inicijacija oksidacije lipoproteina
initiative inicijativa, inicijativu, prvotni
initiatives inicijativa, inicijative
initiator inicijator
initiatory uvodan, uvodni
ink izvući mastilom, mastilo, tinta
ink jet tintni
ink jet printer tintni pisač
ink pot mastionica
inkling nagovještavanje
inkpot tintarnica
inkstand mastionica
inlaid umetnut
inland domaći, kontinentalni, kopneni, kopnenih, udaljen od mora, unutarnji, unutrašnji, unutrašnjost, unutrašnjosti
inland calls tuzemni razgovori
inland navigation vessel brod unutarnje plovidbe
inland port riječna luka
inland transport kopneni promet, unutrašnji prijevoz
inland waters unutrašnje vode
inland waterway riječni plovni put, unutarnji plovni put, unutarnji riječni plovni put, unutrašnji plovni put
inland waterway fleet riječna flota
inland waterway port luka unutarnje plovidbe
inland waterway shipping riječno brodarstvo
inland waterway transport prijevoz unutrašnjim vodama
inland waterways transport services prijevoz unutarnjim plovnim putovima
Inlay Intarzija, uložiti, umetnuti
inlaying ulaganje
inlet ulaz (u komutacijski element), ulazećem, ulazni otvor, umetak, uvala, uvodni otvor, zaton
inlet valve ulazni ventil
inlets uvalama
inline u istoj razini
in-line u neposrednoj vezi, ulazna linija, unutarnja linija, unutarnji vod
inline addressing umetnuto adresiranje, vrsta nestandardnog adresiranja
inline image ugrađena slika
inmate čeljad, ukućan, ukućanin, zatvorenik
inmost dublji, najdalji, najdublji, najintimniji
inn gostionica, kavana, krčma, svratište
innate prirodni, prirođen, urođeni
innate immunity nespesifična imunost
innavigable neplovan
inner unutarnja, unutarnji, unutarnjim, unutrašnjem, unutrašnji
inner code unutarnji kod
inner diameter unutarnji promjer
inner ear unutrašnje uho
inner product skalarni produkt, unutarnji umnožak
inner product generator generatori temeljeni na unutarnjem umnošku polinom
inner via boles aperiodic, aperiodican, prespojne staze u slojevima tiskane ploče
innermost najunutrašnji
innings osvojena zemlja
innkeeper gostioničar
innocence nedužnost, nevinost
innocent bezazlen, bezazleni, nedužan, nevin, nevinim
innovate dati nešto novo, inovirati, uvesti novinu
innovation inovacija, inovacije, inovativnost, inoviranje, izum, pronalazak
innovation of services inovacija usluga
innovation subsystem inovacijski subsistem
innovations inovacija, inovacije, inovativnost, inoviranja
innovations in models inovacije u modelima
innovations in teaching inovacije u nastavi
innovations market inovacijsko tržište
innovative inovacijski, inovativan, koji donosi promjene, novatorski, novotarski
innovative behavior inovacijsko ponašanje
Innovative Culture inovativna kultura
innovative learning inovativno učenje
innovative school inovacijska škola, inovativna škola
innovativness inovativnost
inns gostionica
innuendo aluzija
innumerable bezbrojan, neizbrojiv
inobservance nepažnja, nepoštovanje, neuvođenje računa
inoculate cijepiti, dati injekciju, dati vakcinu, kalemiti
Inoculation cijepljenje, usađivanje
inoffensive bezazlen, bezopasan, dobroćudan, neškodljiv
inoperative bez učinka
inopportune neblagovremen, nepogodan, neprimjeren, neumjesan, nezgodan
inordinate neumjeren, pretjeran, razuzdan
inorganic anorganski, neorganski
inorganic acid anorganska kiselina
inorganic chemical product anorganski kemijski proizvod
inorganic coatings anorganske prevlake
Inorganic substances anorganski sastojci, anorganski sastojci.
inosculate spajati se
inositol inositol
Inositol lipid metabolism Inozitol lipidni metabolizam
inovated knowledge inovirana znanja
inovation inovacija, inovativnost, izum
inovations inovacije
inprison uhapsiti
inpulse nagon, poticaj
input dovođenje, transmisija, ulaz, ulazni, ulaznih, unos, upis
input buffer ulazni međuspremnik
input data ulazni podaci, ulazni podatak
input device ulazna naprava, ulazni sklop
input mask upisna maska
input message upisna poruka
input output subsystem podsustav ulazno - izlaznih jedinica
input paging protocols protokoli za unošenje informacija u terminal, ulazni protokoli pozivnog sustava
input redundancy ulazna redundancija, zalihost ulaza
input set ulazni skup
input-output analysis input-output analiza
input-output connections ulazno-izlazne veze
inquest istraga, očevid, pretres, straga
inquest register očevidnik
inquietude nemir
inquire informirati se, ispitati, ispitivati, istraživati, pitati, raspitivati se, tražiti
inquiries istražuje
inquiry analiza, ispitivanje, istraga, istraživanje, očevid, raspitivanje, upit, uvid, zahtjev
inquiry agent privatni detektiv
inquiry office informacijski ured, ured za informacije
inquiryoffice obavještajni biro
inquiry-office obavještajni ured, ured za davanje informacija, ured za informacije
inquisition inkvizicija, istraga
inquisitive koji rado ispituje, radoznao, znatiželjan, znatiželjnik, znatiželjnika
inquisitor inkvizitor, istraživač
inquisitorial inkvizitorski
inquisitorial procedure inkvizicioni postupak
inroad prepad, provala, upad
inrush navala, odronjavanje, pritisak
insalubrious nezdrav (klima)
insane lud, umobolan
insanitary nehigijenski, nezdrav
insanity ludilo
insatiable nezasitan, pohlepan
inscect insert
inscribe napisati, upisati, zapisati
inscription natpis, upis, zapis
inscrutable nedokučiv, nedostižan, tajanstven
in-season natjecateljski period, sezona natjecanja
insect insekt, kukac
Insect fauna Entomofauna
insect hormones hormoni kukaca
insecticide insekticid
insecticides insekticidi
insects insekata, insekti, kukaca, kukce, kukci
insecure nepouzdan, nesiguran
insecurity nesigurnost
insekticides formulations insekticidi formulacije
inseminate sijati
Insemination osjemenjivanje, sijanje
insensate besmislen, bezosjećajan
insensibility besvijest, neosjetljivost, nesvjestica, ravnodušnost
insensible neosjetljiv
insensitive bešćutan, bezosjećajan, neosjetljiv, nesvjestan
inseparable nedjeljiv, nerazdvojan
inseparably nedjeljivo, neodvojivo, nerastavljivo, nerazdvojivo
insert staviti, turiti, ubaciti, uložiti, umetak, umetni, umetnite, umetnuti, unesi, unijeti, upisati, upiši, uvrstiti
insert mode upis teksta
inserted ubačen, umetnut, umetnuti
inserted cell umetnuta ćelija
inserted chart umetnuti grafikon
inserted table uvrštena tablica (relacija) (u rel. bazama pod.)
inserting umetanje
insertion gain uneseni dobitak, uneseno pojačanje
insertion loss gubitak zbog umetanja, gubitak zbog umetanja (optičke komponente u prijen, uneseni gubitak
insertion point točka unosa
Index Indeks