Index Indeks
indwell stanovnik
inebriate opiti, pijanica
inebriation opojenost
inedbile što nije za jelo
inedited neizdan
ineffable neiskazan, neopisiv
ineffaceable neizgladiv
ineffective bezuspješan, neefektan, nemoćan
ineffectiveness nedjelotvornost, neefikasnost
ineffectual neuspješan, nevažeći, uzaludan
inefficacy nedjelotvornost, neefikasnost
inefficiency nedjelotvornost, nesposobnost, uzaludnost
inefficient nesposoban, neuspješan, nevješt
inegral equation integralne jednadžbe
inelastic neelastična
ineligible bezvrijedan, nepodesan
inept nepodesan, neprikladan, nesposoban
inequalities nejednakosti
inequalities of Gruss type nejednakosti Grussovog tipa
inequality nejednakost, nejednakosti
inequitable nepravedan
ineradicable neiskorjenjiv
inert inertan, inertnih, inertno, ne podržava gorenje, neaktivan, nepokretan, nezapaljiv, trom
inert dusts inertna prašiva
inert gas ineretni plin, plin koji ne podržava gorenje
inert particles inertne čestice
inertia inercija
inertial navigation system inercijski navigacijski sustav
inertial oscilation inercijalne oscilacije
inerting inertiranje, propuhivanje nezapaljivim plinom
inescappable neizbježiv
inescutcheon štitić, umetnuti štit
inesification of productivity intezifikacija proizvodnje
inessential nebitan
inestimable neocjenjiv, neprocjenjiv
inetrnet databases internet baze podataka
inevitable neizbježan, neminovan, nezaobilazno, obavezno
inevitably neizbježno
inexact netočan
inexcusable neoprostiv
inexhaustible neiscrpan, neumoran
inexorable neumoljiv
inexpedient neumješan
inexpensive jeftin
inexpensiveness bescijenje
inexperience neiskusan
inexperienced neiskusan
inexpert nevješt
inexpliable neoprostiv
inexplicable neobjašnjiv
inexplicit nejasan
inexpressible neopisiv
inexpugnable nepobjediv, nesavladiv
inextricable zamršen
infallible nepogrešiv
infamous nečastan, neslavan, slab, sraman, sramotan
infamy ljaga, sramota
infancy djetinjstvo, maloljetnost, rano djetinjstvo
infant dijete, djetešce, djetinji, dojenče, novorođenče
infant mortality smrtnost dojenčadi
infant nutrition dojenačka prehrana
infanticide čedomorstvo
infantile dječji, djetinjast, infantilan
infantilism infantilizam
infantry konjica, pješadija, pješak, pješaka, pješaštvo
infantryman pješadinac
infants dojenčad
infanty djetinjstvo
infarct infarkt
infarction infarkt
infarred trackers infracrveni lokatori
infatuate zaluditi, zavesti
infatuated poludio
infatuation slijepa zaljubljenost
infect inficirati, kužiti, zaraziti
infected inficiran
infecting zaraziti
infection infekcija, infekcije, zaraza
infection control kontrola infekcije
infection of total hip replacement infekcija umjetnih zglobova
infections infekcije
infections after transplantation infekcije nakon transplantacije
infectious infektivan, zarazan
infectious bursal disease zarazna bolest burze
infectious bursal disease virus virus zarazne bolesti burze
infectious diseases infekcijske bolesti, infektivne bolesti, zarazne bolesti
infectious mononucleosis infekciozna mononukleoza
infective infektivan
infective diseases infektivne bolesti
infectous hepatitis zarazna žutica
infeed conveyor klizni punjač
infelicitous nesretan
infelicity nesreća
infer izvoditi zaključak, zaključiti
inference inferencije, zaključak
inference engine baze znanja
inference strategy strategija za ključ iva nj a
inferior donji, inferioran, lošiji, podčinjen, podređen, slabiji
inferior lead inferiorni odvod
inferiority inferiornost
infernal đavolji, paklen, podzemni
inferred zaključen
infertile neplodan
infertility infertilan, neplodnost
infest dosađivati, napasti, nasrtati, poplaviti, uznemirivati, zadesiti
infested opustošen
infidel nevjernički, nevjernik
infidelity nevjernost, nevjerovanje
infield okućnica, oranica
infighting bezobzirna konkurencija, borba izbliza
infiltrate probijati, prodirati, prodrijeti, prokapavati, promočiti, ubaciti se
infiltration infiltracija, prokapavanje, ubacivanje
infiltrative infiltrativan, infiltrativnom, inflitrativan, inflitrativni
infiltrometer infiltrometar
infinite beskonačan, beskonačno, beskrajan, bezbrojan, bezmjeran, neograničen, ogroman
infinite codeword neograničena kodna riječ
infinite elements beskonačni elementi
infinite immovable space beskonačni nepokretni prostor
infinite impulse response beskonačni impulsni odziv
infinite population neograničeni broj dolaznih paketa (kao pretpostavk
infinitesimal infinitezimalan
infinitesimal method infinitezimalna metoda
infinitival clause infinitivne klauze
infinitival clauses infinitivne klauze
infinitive infinitiv, neodređeni način
infinity beskonačnost, beskrajnost, nedogled
infirm nemoćan, neodlučan, slab
infirmary ambulanta, bolesnička soba, bolnica, bolnički odjel
infirmary (ship's) ambulanta (brodska)
infirmity nemoć, slabost
infix učvrstiti, usaditi, utjerati
inflact saviti
inflamatory upalni
inflame rasplamsati, upaliti, zapaliti
inflamed throat upala grla
inflammability upaljivost, zapaljivost
inflammable upaljiv, zapaljiv
inflammable product zapaljivi proizvod
inflammables lako zapaljive tvari
Inflammation upala, zapaljenje
Inflammatory koji podjaruje, razdražljiv, upalni, upaljiv
inflammatory bowel disease upalna bolest crijeva
Inflammatory markers upalni biljezi
inflammatory molecules upalne molekule
inflatable koji se dade napuhnuti
inflatable beach mattress gumeni jastuk
inflatable liferaft pneumatska splav za spašavanje
inflate napuhati, napuhnuti, podići, uvećaj, uvećati
inflation infalcija, inflacija, napumpavanje
inflationary inflacijski, inflacioni
inflationary force inflacijska sila
inflect savinuti, sklanjati, sprezati
inflexibility nepopustljivost, nesavitljivost, tvrdoća
inflexible nepopustljiv, nesavitljiv
inflexion infleksija, savijanje, sklapanje
inflict nametnuti, nanijeti, zadati
inflorescence cvast, cvjetanje, cvjetovi
inflorescences cvast, cvjetanje, cvjetovi
inflow dotocima, dotok, pritjecanje, ulijevanje, uticanje
influence djelovati na, upliv, uticati, utjecaj, utjecajem, utjecat, utjecati
influence factors faktori od utjecaja
influence of technology utjecaj tehnologije
influences utjecaji
influent koji pritječe, koji utječe, pritjecanje, ulazna struja
influential utjecajan, utjecajni
influenza gripa, gripe, influenca
influenza vaccination cijepljenje protiv gripe
influenza viruses influenca virus
influx ulijevanje
info informacije, obavijestiti
infomercial duže TV reklame
inform informirati, informirati se, izvijestiti, obavijestiti, obavješćivati, obavještavamo, obavještavati, objaviti, priopćiti
informal neformalan, neformalnih, neslužbeni, neukočen, neusiljen, protiv propisa
informal education informalno obrazovanje
informal protocol neslužbeni protokol (INTERNET)
informal social control neformalni društveni nadzor
informant dopisnik, dostavljač, informator
informatic informatički
informatic content informatički sadržaj
informatic interactions informacijske interakcije
informatic revolution informatička revolucija
informatic semantic informatička semantika
informatic system informatički sustav
informatical informatički
Informatical System Informatički sustav
Informatical Technology Informatička tehnologija
informatics informatički, informatičko, informatika, obavjesništvo
informatics in tourism informatika u turizmu
informatiom informacije
information informacija, informacije, informacijski, informacijskih, informativne, informativni, informativnim, informiranje, navod, obavijest, obavijesti, obavještenje, podaci, podatak, podatke, priopćenje, vijest, vijesti
information analysis analiza informacija
Information and Domestic Cooperation Department Uprava za informacije i suradnju s okruženjem
information and informatics systems informacijski i informatički sustavi
information and training operations informatičke i obrazovne aktivnosti
information as a commodity informacija kao roba
information authentication ovjera informacija, potvrda informacija
Information Bureau Informbiro, Infrombiro
information centre informacijski ured, informativni centar
information channel informacijski kanal, kanal koji prenosi informacijske poruke, obavijesni kanal
information circulation informacijski tokovi
information concerning the roads informacije o stanju na cestama
Information Contents sadržaj informacije
information correspodence informacijska korespodencija
information effect informacijski efekt
information elements informacijski elementi
information engineering informacijski inženjering, informacijsko inženjerstvo
information exchange razmjena informacija, razmjena obavijesti
information extraction crpljenje informacija, ekstrakcija informacija
information field informacijsko polje
information flow informacijski tijek, informacijski tok
information frame informacijski okvir
information highway informacijska prometnica, pristupna mreža izvorima informacija
information in computerised form informacije u elektroničkom obliku
Information independence Informacijska nezavisnost
information industry informacijska industrija
information integrity cjelovitost informacija, integritet informacija, nepovredivost informacija
Information Interactions informacijske interakcije
information kiosk informacijski kiosk, obavijesni kiosk
information law pravo informiranja
information management informatika
information management system obavijesni upravljački sustav, sustav upravljanja informacijama
information manager informacijski nadzorni sustav, program ili uređaj za upravljanje informacijama
information medium informacijski medij
information needs informacijske potrebe
information network informacijska mreža, obavijesna mreža
information networking architecture informacijska mrežna arhitektura, obavijesni mrežni ustroj
Information Office Ured za priopćavanje
information officer informator
information packet informacijski paket
information planning planiranje informacija
information policy informacijska politika
information processing obrada informacija, obradba informacija, obradba obavijesti
information profession informacijska struka
information quality kvaliteta informacija
information rate brzina informacijskog toka
Information relevance Informacijska relevantnost
information representation prikaz znanja
information request informacijski zahtjev, zahtjev za podatcima
information required potrebna obavijest, tražena informacija, tražena obavijest, zatražena informacija
information resource izvor informacija
information retrieval dohvat informacija, izvlačenje informacije, pretraživanje informacija, pronalaženje informacije
information science informacijska znanost, informacijske znanosti, obavijesna znanost
information sciences informacijske znanosti
information service dokumentacijski sustav, informacijska usluga
information service provider davatelj informacijskih usluga
information sharing istodobna višekorisnička uporaba obavijesti, suuporaba informacija, suuporaba obavijesti
information society informacija, informacijsko društvo, informatičko društvo
information storage pohrana informacija
information storage and retrieval pohrana i pronalaženje informacija
information structure informacijska struktura
information subsystem informacijski podsistem, Informacijski podsustav
information superhighway informacijska veleprometnica
information supplied podaci navedeni
information supplied in podaci navedeni u
information system informacijski sistem, Informacijski sistemi, informacijski sustav, informacijski sustavi, Informacijsku sustav, informaciski sustav, informativni sustav, obavijesni sustav
Information System Department Sektor za informatiku
information system development izgradnja informacijskih sustava
Information system of soil Informacijski sustav tala
information system security sigurnost informacijskih sustava, sigurnost informacijskog sustava
information systems informacijski sistem, Informacijski sistemi, informacijski sustav, Informacijski sustavi, informatike, informatizacija
information techniques informacijske tehnologije
information technologi Informatizacija
information technologies informacijska tehnologija, informacijske tehnologije
information technology informacijska tehnologija, informacijske tehnologije, informaciona tehnologija, informatička tehnologija, Informatičke tehnologije, zajednica
information technology applications namjenski programi informacijske tehnologije
information technology industry industrija informacijske tehnologije
information technology profession informatička struka
information technology user korisnik informacijske tehnologije
information theory teorija informacija
information transfer prijenos informacija
information transfer mode način prijenosa informacija, način prijenosa obavijesti
information user korisnik informacija
information utility informacijska infrastruktura
informational informativan
informational condition informacijski uvjet
informational development informacijski razvoj
informational envents informacijski događaj
informational level obavijesna razina
informational privacy tajnost informacija, tajnost obavijesti
informational system informacijski sustav
information-based education informacijsko obrazovanje
information-processing architecture arhitektura sustava za obradbu informacija, ustroj sustava za obradbu informacija
informations informacije
informations about Croatia informiranost o Hrvatskoj
informatiozation informatizacija
Informatiuon system Informacijski sustav
informative informativan
informativeness informativnost
informatization informatizacija
informatization introduction informatizacija
informatization of administration informatizacija uprave
informed informiran, obaviješten, obaviješteni, obavješten, upoznajemo, upoznalo, upoznat
informed consent informirani pristanak
informell enformel
informer dostavljač, doušnik
informing informiranje, javljanje, obavještavanje
Index Indeks