Index Indeks
indebted dužan, zadužen, zahvalan
indebtedness dugovanje, zaduženost, zaduženosti
indecency pokvarenost
indecent nepristojan
indecision neodlučnost
indeclinable form indeklinabilan oblik
indecorous neumjesan
indeed doduše, doista, dosta, naravno, stvarno, u stvari, zaista, zbilja
Indeed! Uistinu!, Zaista!
indefatigable neosporan, neumoran
indefeasible neotuđiv
indefectible besprijekoran, neprolazan
indefensible neobranjiv, neodrživ
indefinable nedefiniran, neodrediv, neopisiv
Indefinite indefinitan, nedefiniran, neodređen
indelible neizbrisiv
indelicacy bezobzirnost, netaktičnost
indelicate grub, nedelikatan, neskroman, netaktičan
indemnification odšteta
Indemnification of damage Naknada štete
indemnify nadoknaditi štetu
indemnity naknada, odšteta, odštetu, osiguranje, ošteta
indemnity insurance osiguranje protiv štete
indent alineja, narudžbenica, otisak, razmak, urez, uvlačenje, uvlaka, uvučen redak, uvučeno, uvući, zasjeći, zubac, žig
Indentation uvlačenje pasusa
indented razveden, razvedene
indented coast dobro razvedena obala, razvedena obala
indenting uvlačenje
indenting worksheet data uvlačenje podataka u radnom listu
indentity identitet
indentity card osobna iskaznica, osobne iskaznice
indents uvlake
indenture indentura, pismeni ugovor
indeo Intelov postupak sažimanja video signala
independence neovisnost, nezavisnost, osamostaljenja, osamostaljenje, samostalnost
independent neovisan, neovisne, neovisnih, nezavisan, nezavisnost, nezavisnošću, samostalan
independent authority neovisno tijelo
independent college samostalna visoka škola
independent object block blok neovisnih objekata, blok neovisnih objekata (za kreiranje globalne log
independent organisation neovisna organizacija
independent public body neovisno javno tijelo
independent retailer samostalni trgovac na malo
independent sideband amplitude modulation modulacija amplitude s dva neovisna bočna pojasa
Independent State of Croatia Nezavisna Država Hrvatska
Independent State of Samoa Nezavisna Država Samoa
independently neovisno, nezavisno, samostalne, samostalno
indescribable neopisiv
indestructible nerazoriv, neuništiv
indestructibly nerazorivo
indeterminate neodređeno
index indeks, indeksirati, kažiprst, pokazatelj, popis, registar
index fund fond vezan uz indeks
index number indeks vode
index of architects indeks arhitekata
index of erosion resistance indeks otpornosti eroziji kapljevinom
index of retail prices indeks cijena na malo
index word indeksna riječ
indexed list indeksirana lista
indexing indeksiranje
index-linked vezano uz indeks
index-linked gilt trezorski zapis vezan uz indeks
index-linked security vrijednosnica vezana uz indeks
index-linked stocks dionice vezane uz indeks
India Indija
india rubber guma, kaučuk
indian Hindus, Indijac, Indijanac, indijjski, Indijka, indijske, indijski
Indian meditation indijska meditacija
Indian Ocean Indijski ocean
indian rhyno indijski nosorog
Indian surroundings indijsko okružje
indiarubber guma, kaučuk
indicate indicirati, nagovijestiti, nagovještavati, navesti, naznačite, naznačiti, označavati, označiti, pokazati, spomenuti, ukazati, uputiti, značiti
indicated izdavanja, naznačen
indicates nagovještava, označava
indicating ukazuje, upućivati na
indication indikacija, navod, oznaka, znak, znamen
indications indikacije
indicative indikativan
indicator indikator, pokazatelj, pokazivač, putokaz
indicator organisms indikatorski organizmi
indicator tissues indikatorska tkiva
indicator unit indikatorska jedinica
indicator variable indikatorska varijabla
indicators indikatori, pokazatelja, pokazatelji
indicators of business efficiency pokazatelji uspješnosti poslovanja
indicators of load on environment indikatori pritiska na okoliš
indicators of quality of life indikatori kvalitete života
indicators of sustainability indikatori održivosti
indicators of sustainabilty indikatori održivosti
indice ukazivanje, znak
indices indeksi, popis
indict optužiti, tužiti
indictment optužnica
indifference indiferentnost, nezainteresiranost, ravnodušnost
indigenous autohton, autohtonih, domaći, urođen, urođenik
indigenous (native) speeches in the Croatian Litto čakavski starosjedilački govori na prostoru sjever
indigenous population autohtono stanovništvo
indigenous strains autohtoni sojevi
indigent siromašan
indigestible neprobavljiv
indigestion slabo varenje
indignant ozlojeđen, srdit
indignation ozlojeđenost
indignity poniženje, uvreda
indigo indigo
indipendent slobodan
indirect indirekt, indirektan, neizravan, neizravni, neupravan, posredan, zaobilazan
indirect election posredni izbori
indirect fluorescens assay indirektna imunofluorescencija
indirect immunofluroscence test indirektni imunofluoroscentni test
indirect tax posredni porez
indirect taxation neizravan porez, neizravni porez
indirectly indirektno, neizravno
indiscernible neprimjetan, nevidljiv
indiscerptible nerazoriv
indiscreet indiskretan, neoprezan
indiscrete indiskretan
indiscretion indiskrecija
indispensable neophodan, obavezan, potreban, potrebna, prijeko potreban
indispose neophodan, oneraspoložiti
indisposed indisponiran, neraspoložen
indisputable neosporan, siguran
indissoluble nepoderiv, nerastvoriv, nerazoriv, netopiv
indissolvable nerazoriv
indistinct nejasan, nerazgovjetan
indite napisati, sastaviti
indium indij
indivertible neizbježan
individual individua, individualan, individualno, individuum, osoba, osoban, osobni, pojedinac, pojedinačan, pojedinačnim, pojedine, pojedini, zaseban, zasebni
individual aid grant pojedinačna potpora
individual analyses individualne analize
individual and team approach individualni i timski pristup
individual authonomy individualna autonomija
individual case pojedinačan slučaj
individual claim pojedinačna šteta
individual competition pojedinačno natjecanje
individual copy pojedinačni primjerak
individual entry pojedinačna prijava
individual help to hold individualna podrška
individual housing construction individualna stambena izgradnja
Individual Medical Expenses insurance individualno osiguranje troškova liječenja
individual merits individualna postignuća
individual optimal frequency band individualna korektivna optimala
individual play pojedinačna igra
individual practice pojedinačni trening
individual reception pojedinačni prijam (u satelitskoj difuziji)
individual record osobni rekord
individual rights individualna prava, osobna prava
individual sailing operation individualno upravljanje plovidbom
individual skill pojedinačna vještina
individual sport pojedinačni sport
individual study room individualna radna prostorija
individual style osobni stil
individual transfer value pojedinačna vrijednost prijenosa
individual work individualni rad
individualism individualizam
individualist culture individualistička kultura
individuality individualnost
Individualization Individualizacija
individually individualno, pojedinačno
individuals pojedinaca, pojedince, pojedinci, pojedincima
individual's career karijera pojedinca
individual's sample path put stanja osobe, put stanja pojedinca
indivisible beskrajno mali, nedjeljiv
INDOC-centres INDOK-centri
indocile jogunast, pust, samovoljan
indoctrinate indoktrinirati
indoctrination indoktrinacija
indocyanin green indicijanin zelenilo
indocyanine green clearance indocijanin zelenilo, indocyanin zelenilo
indol antitumorska aktivnost
indole-3-acetic acid indol-3-octena kiselina
indolence indolencija, lijenost, nehat, nemar
indolent indolentan
Indology indologija
indomethacin indometacin
indomitable nepopustljiv, nesalomljiv, nesavladiv
Indonesia Indonezija
indonesian indonezijski
indoor dvoranski, koji je u kući, unutarnji, zatvoren, zatvoreni, zatvorenim
indoor game igra u zatvorenom prostoru
indoor livestock farming stočarstvo u zatvorenim prostorima
indoor radio propagation širenje radijskih valova unutar zgrade
indoor soccer mali nogomet
indoor swimming pool plivački bazen, zatvoreni bazen
indoor system of production zatvoreni sustavi proizvodnje
indoor volleyball dvoranska odbojka
indoor wireless communication unutarnja bežična komunikacija
indoors u kući, unutra
indorsee indosatar
indorsement indosament
indorser indosant
indraft pritjecanje
indubitable neosporan, nesumnjiv
induce inducirati, izazivati, izazvati, navesti, pobuđivati, potaknuti, poticati, prouzrokovati
induced induciran, inducirana, izazvan, pobuđen
Induced labour Inducirani porod, Inducirani porođaj
induced level of biomarkers pobuđena razina biomarkera
induced probability range inducirani prostor vjerojatnosti
induced secretion inducirana sekrecija
induced seismicity inducirana seizmičnost
induced uplink inducirana veza prema mreži
inducement pobuda, povod, uzrok
induces uzrokuje
inductance induktivitet, induktivnost
inductances induktiviteti
induction indukcija, početak
induction furnaces indukcijske peči
induction heating indukcijsko grijanje
induction machine asinkroni motor, asinkroni stroj
induction motor asinhroni motor, asinkroni generator, asinkroni motor
induction motor drives elektromotorni pogoni
induction of latent structure induciranje latentne strukture
Induction period indukcijsko vrijeme
induction speed log brzinomjer, indukcijski
inductions indukcije
inductive indukcioni, induktivan, induktivna
inductive effect induktivni efekt
Inductive learning Induktivno učenje
inductive transducer induktivni pretvornik
induktance induktivitet
induktive learning induktivno učenje
indulge dozvola, odavati se, popuštati, upuštati se u
indulgence indulgencija, odlaganje plaćanja, povlađivanje, ugađanje, zadovoljenje
indulgent blag, mek, popustljiv, širokogrudan, što se predaje
induration stvrdnjavanje
indusrial waste water industrijske otpadne vode
industial and chemical hazards industrijski i kemijski rizici
industrial industrijski
industrial accident nesreća na radu
industrial action industrijska akcija
industrial actions industrijska akcija
industrial architecture industrijska arhitektura
industrial areas industrijska područja
industrial assemblages industrijski spojen
industrial building industrijska zgrada, industrijsko građenje
industrial capital industrijski kapital
industrial chemistry kemijska tehnologija
Industrial communication network Industrijske komunikacijske mreže
Industrial Competitiveness industrijska konkurentnost
industrial computer industrijsko računalo
industrial concentration koncentracija industrije
industrial construction industrijsko građenje
industrial controller industrijski kontroleri
industrial conversion industrijska konverzija
industrial cooperation industrijska suradnja
industrial counterfeiting industrijsko krivotvorenje
industrial credit industrijski kredit
industrial crops industrijsko bilje
industrial data processing obrada industrijskih podataka
industrial designs industrijsko obličje
industrial development industrijski razvoj
industrial disease industrijske bolesti
industrial ecology industrijska ekologija
industrial economy industrijska ekonomija
industrial electric machinery industrijski električni stroj
industrial enterprise industrijsko poduzeće
industrial equipment industrijska oprema
industrial espionage industrijska špijunaža
Industrial Ethernet Industrijski Ethernet
industrial experiments industrijke probe
industrial fat industrijska mast
industrial financing financiranje industrije
industrial fishing industrijsko ribarstvo
industrial floors industrijski podovi
industrial free zone slobodna industrijska zona
industrial hall industrijska hala
industrial hazard rizik u industriji
industrial hygiene industrijska higijena
industrial infrastructure industrijska infrastruktura
industrial investment industrijska investicija
industrial logistic industrijska logistika
industrial manufacturing industrijski proces proizvodnje
industrial mariculture industrijska marikultura
industrial market industrijsko tržište
Industrial minerals Industrijske mineralne sirovine
industrial networks industrijske mreže
industrial organizaction industrijska organizacija
industrial organization industrijska organizacija
industrial planning industrijsko planiranje
industrial plant industrijska biljka, industrijska postrojenja, Industrijsko postrojenje
industrial plot industrijska čestica
industrial policy industrijska politika
industrial pollution industrijsko zagađenje
industrial price industrijska cijena
industrial process industrijski proces
industrial product industrijski proizvod
industrial production industrijska proizvodnja
Industrial production system Industrijski proizvodni sustav
industrial products industrijski proizvodi
industrial project industrijski projekt
industrial property industrijsko vlasništvo
industrial railway industrijski kolosjeci
industrial region industrijsko područje
industrial regions industrijske regije
industrial reorganization preustroj industrije
industrial research industrijsko istraživanje
industrial restructuring industrijsko restrukturiranje
industrial revolution industrijska revolucija
industrial robot industrijski robot
industrial robots industrijski roboti
industrial secret industrijska tajna
industrial statistics industrijska statistika
industrial steam boilers industriski generatori pare
industrial structures industrijsko ustrojstvo
industrial system industrijski sustavi
industrial waste industrijski otpad
industrial waste materials industrijski otpadni materijal
Industrial wastes industrijski otpaci
industrial wastewater industrijske otpadne vode
industrial water industrijska voda
industrial, scientific and medical applications of primjene radijskih valova u industriji
industrialisation industrijalizacija
industrialist industrijalac
industrialization industijalizacija, industrijalizacija
industrialized country industrijalizirana zemlja
industries industrija, industrijama
industrijalisation industrijalizacija
industrious marljiv, radin, radišan
industrious person marljiva osoba
industriously marljivo
industry gospodarska grana, industrija, marljivost
Industry and Technology Department Sektor za industriju
industry production proizvodno gospodarstvo
industry standard architecture neovisna specifikacija sabirnice za proširenje u P
industry-agreed industrijski prihvaćen
industry-research relations odnos industrije i istraživanja
Index Indeks