Index Indeks
inadequacy neadekvatnost, nedoraslost, nedovoljnost
inadequate neadekvatan, neadekvatnu, nedorastao, nedovoljan
inadequate supply oskudica
inadmissibility nedopustivost
inadmissible nedopustiv, nedopustivo
inadmissible evidence nedopušteni dokaz
inadvertence greška, nepažljivost, nesmotrenost, omaška
inadvertent ehotičan, nehotičan, nemaran, nenamjeran, nepažljiv
inadvertently iz nepažnje, nehajno, nehotice, nehotično, nemarno, nenamjerno, nepažljivo, nesmotreno, nesvjesno
inadvisable nepreporučljiv
inalienable neotuđiv, neotuđivih
inalterable nepromjenjiv
inamorata ljubavnica
inane besmislen, bez duha, dosadan, glupav, prazan, praznina
inanimate bez duše, beživotan, mrtav, neživ
inanition iscrpljenje, iznemoglost, praznina
inanity besmislenost, beživotnost, ništavnost, praznina
inappetency neafinitet
inapplicability neprimjenjivost
inapplicable neprikladan, neprimjenljiv, neprimjenjiv, neprocjenjiv
inapposite neprikladan, neprimjeren
inappositely neprimjereno
inappreciable neprimjetan, neprocjenjiv, neznatan
inapprehensible nedokučiv, nedostižan, neshvatljiv
inapproachable nedostižan, nedostiživ, nepristupačan
inappropriate nepodesan, neprikladan, neumjestan
inappropriate colour neadekvatan prikaz boje
inapt nepodesan, nepogodan, neprikladan, neprimjeren, nesposoban, nespretan, nevješt
inaptitude neprikladnost, nespretnost
inaptly neprimjeren
inarticulate bez članaka, nerazgovjetan, nijem
inarticulateness nerazgovjetnost izgovora
inasmuch budući da, pošto, ukoliko
inasmuch as budući da, jer, umjesto
inattention neobaziranje, nepažljivost, nepažnja
inattentive nepažljiv
inaudable nečujan
inaudible nečujan
inaugural inauguracijski, inauguracijskoj, inauguralan, inauguralnih, inauguralnoga, nastupni, osnivački, uvodni
inaugurate inaugurirati, posvetiti, svjež otvoriti, uvesti, započeti
inauguration inauguracija, svečano otvara, svečano uvođenje, uvođenje u dužnost, uvođenje u dužnost novoizabranog predsje
inauspicious nepovoljan, zloslutan
inband signaling signaliziranje u pojasu (u kojemu se prenosi poruk, unutarpojasno signaliziranje
inboard u unutrašnjosti broda
inborn domaći, prirođen, urođen
inbound ulazni
inbox ulazna pošta
Inbox Assistant Pomoćnik za ulaznu poštu
inbreathe nadahnuti, udahnuti
inbred prirodan, prirođen, urođen
inbred line inbred linija
inbred lines inbred linija, inbred linije
inbreds of maize inbred linije
inbreeding parenje blisko srodnih životinja, srođivanje
inbue nakvasiti, natopiti
inbuilt ugrađen
Inca Inka
incalculable neizračunljiv, neprocjenjiv
incandescence užarenost do bjelila
incandescent usijan, užaren, užaren do usij
incandescent lamp inkandescentna svjetiljka
incandescent light source svjetlosni izvor sa žarnom niti
incapability nesposoban
incapable nemoćan, nesposoban
incapacitate diskvalificirati
incapacity for work nesposobnost za rad
incarcerate utamničiti, zatvoriti
incarnate inkarnirati
incarnation inkarnacija
incarnation number broj (ime) veze s istim sudionicima (radi izbjegav
Incas Inke
incautious neoprezan
INCB INCB
incendiary palikuća, zapaljiv
incendiary weapon zapaljivo oružje
incendive zapaljiv
incendive spark iskra dovoljne temperature i energije da zapali
incense naljutiti, razbjesniti, tamjan
incentive inicijativa, motivacija, pobuda, poticaj, poticajni
inception početak, počinjanje
incertitude neizvjesnost
incessant neprekidan, stalan
incessantly čest, često
incest incest, rodoskvrnuće
incest prohibition zabrana incesta
incestuous incestan
inch 2,54 centimetra, col, inč, palac
inches rast, visina
inchibite inhibirati
inchoate nedovršen, tek počet, u začetku
incidence djelokrug rada, događaj, incidencija, kosina, nagnutost, opseg, pad, postotak učestalosti, slučaj
incidence of tumour of the breast učestalost tumora dojke
incidence structure incidencijska struktura, incidencijska stryktura
incident incident, slučaj, slučajan, ulazne, ulazni
incident light ray zraka upadne svjetlosti
incidental incidentan, slučajan, sporedan, uzgredan
incidental tumours incidentni tumori
incidentally incidentno, sporedno
incidents incidenti
incinerate spaliti
incineration spaljivanje
incipience početak
incipient početan, početni, uvodni
incise isjeći, izbrazdati, usjeći, zasjeći
incision zasjek
incisor inciziv
incitation podbadanje
incite dražiti, podbadati, poticati, uzbuditi
incitement podbadanje, poticanja, poticanje
incivility neuljudnost
incivillity neučtivost
inclement surov
inclination inklinacija, kut pod kojim putanja zemaljskog satelita presijec, nagib, sklonost
inclinations sklonosti
incline naginjati se, težiti
incline press potisak s kose klupe
inclined nagnut, sklon
inclined plane kosina
inclose sadržavati, uključivati
include objediniti, obuhvaćati, obuhvatiti, sadržati, sadržavati, sudjelovati, također se nalazi, ubrajaju, ubrajati, uključen, uključiti, uključivati, uračunati, uvrštenje
included obuhvaćen, sadržan, sadržano, uključen, uključena, uključeni, uključujući, uvrstiti
includes obejdinjuje, obuhvaća, obuhvaćaju, sadržava, sadrži, sudjeluju, uključuje
including uključivši, uključujući, uračunavši, uz ostalo i
inclusion uključivanje
inclusion in the budget uključivanje u proračun
inclusive uključen, uključiv, uračunan, zaključno
inclusive tour putovanje u aranžmanu
incognito inkognito
incoherent nedosljedan, nejasan, nepovezan, nerazgovjetan
incombustible nesagoriv, vatrostalan
income dohodak, dohodownost, prihod, prihoda, zarada
income distribution dohodovna distribucija
income distribution inequality nejednakost distribucije dohotka
income elasticity dohodovna elastičnost
income in addition to normal pay prihod uz redovitu plaću
income security vrijednosnice s prihodom
income splitting cijepanje dohotka, dijeljenje dohotka
income stabilization stabilizacija dohotka
income stream tok prihoda
income tax porez na dobit, porez na dohodak
incomes policy politika dohodaka
incoming dolazeći, dolazeći (npr. poziv, telex), ulazni
incoming call dolazni poziv, poziv iz mreže
incoming call packet paket dolaznog poziva
incoming vessel brod koji dolazi
incomings dolasci
incommensurability nesumjerljivost
incommensurate nespojiv, nesrazmjeran
incommode dosađivati, smetati
incompact nezbijen
incomparable neusporediv
incompatibilities nekompatibilnosti
incompatibility nekompatibilnost, nepodudarnost, nespojivost
incompatible koji nije u skladu, nekompatibilan, nepodudaran, nepodudarni, nespojiv, neuskladiv
incompatible drugs nepodudarni lijekovi
incompatible with nespojiv s
incompetence nekompetentnost, nenadležnost, nesposobnost
incompetent neovlašten, nesposoban
incomplete nepotpun
incomplete copy nepotpuna kopija, nepotpuna preslika, nepotpuni primjerak
incompleteness nedovršenost
incomprehensible bezgraničan
incomputable bezbrojan
inconceivable neprihvatljiv, nezamisliv
inconclusive neuvjerljiv
incondensible gas plin koji se ne može ukapati
incondensibles plinovi koji se ne mogu ukapati
incongruity nepodudaranje
incongruous neprimjeren
incongruously neprimjereno
inconsequent nedosljedan, nelogičan
inconsiderable beznačajan, neznatan
inconsiderate bezobziran, nepromišljen
inconsistent apsurdan, inkonzistentan, nedosljedan, nespojiv, nestalan, neusklađenost, proturječan
inconsistently nedosljedno, nekonsekventno, nepostojano, nestalno, protuslovno
inconsolable neutješan
inconspicuous neprimjetan
inconstant nepostojan, nepromjenjiv, nestalan
incontestable neosporan
incontinence inkontinencija, nekontroliranost, zatvor probavnog trakta
incontinent inkontinentan, neumjeren, plahovit
incontinently inkontinentno
inconvenience neudobnost, neugodnost
inconvertible nepretvoriv, nepretvorljiv
incore fuel gorivo u jezgri reaktora
incorporate inkorporiran, inkorporirati, objedinjen, povezati, pripojiti, sadržavati, sjediniti, ugraditi, uključiti
incorporated osnovan, ugraditi, ugrađen, uklopljen, uključen
incorporation inkorporacija, osnivanje trgovačkoga društva, osnutak, osnutka, trgovačko društvo
incorporeal bestjelesan
incorrect kriv, krivi, neispravan, nepravilan, nepravilna, netočan, pogrešan
incorrectly neispravno
incorrigible nepopravljiv
incorrupt nepokvaren
Incoterms Incoterms, međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih naziva
increase jačati, pojačala, pojačati, porast, porasta, porasti, povećan, povećane, povećanje, povećati, povećati (se), povećavati, povećavati se, povisivati, prirast, rasti, umnožiti
increase in production povećanje proizvodnje
increase in tariff quotas povećanje carinskih kvota
increase in trade povećanje trgovine
increase of prices porast cijena
increased povećala, povećan, povećanoj, povećanje, povećanjem, povećava, povišen
increased oil poboljšani iscrpak nafte
increased value clause klauzula o osiguranju na dodatnu svotu
increases povećavaju
increasing povećava, povećavanje, povećavanjem, rastući, sve veći, sve više, veći
increasing annuity rastuća renta
increasingly rastuće, rastuću, sve više
incredible nevjerojatan, nevjerovatnu
incredibly nevjerojatno
incredulity nevjerovanje
increment dodatak, inkrement, korak povećanja, porast, povećanje, prirast
incremental dodavajući
incremental-iterative algorithm inkrementalno iterativni algoritmi
incriminate inkriminirati, okriviti, optužiti
incrimination inkriminacija
incrusions uvaljana šljaka
incrustation kora, ukrašavanje
incubate izleći piliće
incubation inkubacija
incubator inkubator
incubus inkubus, mora, teret
inculcate uliti u glavu, utuviti
inculpate okriviti
incumbency položaj
incumbent koji leži
incunabula inkunabula
incunabulum inkunabule
incur izložiti se opasnosti, nastati
incurability neizlječivost
incurable neizlječiv
incurious neradoznao
incurred nastali, nastalog
incurred claims nastale štete
incursion nalet, napad, provala, upad
Index Indeks