Index Indeks
immune imun, nepovrediv, otporan, slobodan, zaštićen
immune cells imunološke stanice
immune complex imuni kompleks
immune complexes imunokompleksi, Imunološki kompleksi, imunski kompleksi
immune protection imunozaštita
immune reaction imunosna reakcija
immune response imuni odgovor, imuni odziv, imunološki odgovor, imunosni odgovor
immune status imunološki status
immune system imuni sustav, imunološki sustav, obrambeni sustav
immune system of the eye imunološki sustav oka
immunitiy imunitet
immunity imunitet, imunost, oslobođenje, oslobođenje (od poreza itd.), otpornost, povlastica
immunity interferences otpornost na smetnje
immunization imunizacija
immunize imunizirati
immunoassay imunološko određivanje
immunocompetence imunokompetencija, imunološki status
immunocompromised imunokompromitirani
immunocompromised patients imunokompromitirani bolesnici
immunocytochemistry fosforilacija, imunocitokemija
immunodifusion test imunodifuzijski test
immunoenzyme test imunoenzimski test
immunoenzymic method imunokemijske metode
immunoevasion izbjegavanje imunološkog odgovora
immunofluorescence imunofluorescencija
immunoglobulin IgE imunoglobulin IgE
immunoglobulins imunoglobulini
immunohematological parameters imunohematološki pokazatelji
immunohistochemical markers imunohistokemijski biljezi
immunohistochemistry imunohistokemija, limfno-vaskularna invazija
immunohistology imunohistologija
immunohystochemistry imunohistokemija
immunologic findings immunološki nalazi
immunologic reactivity imunološka reaktivnost
immunological imunološki
immunological memory imunološka memorija
immunological parameters imunološki parametri
immunological reactions imunološke reakcije
immunological status imunološki status
immunological test imunološka ispitivanja, imunološko ispitivanje
immunological tests imunološka ispitivanja, imunološko ispitivanje
immunology imunologija
immunomodulation imunomodulacija
immunomodulator imunomodulator
immunoperoxidase method imunoperoksidazna metoda
immunophenotype imunofenotip
immunoprophylaxis imunoprofilaksa
immunoprophylaxis of domestic animals imunoprofilaksa domaćih životinja
immunoregulation imunoregulacija
immunoscintigraphy immunoscintigrafija, imunoscintigrafija
immunostimulation imunostimulacija
immunostimulatory imunostimulacija
immunosuppression imunosupresija
immunosuppressive associated diseases pridružene imunosupresivne bolesti
immunosuppressive therapy imunosupresivna terapija
immunosupressive therapy imunosupresivnaterapija
immunotherapy imunoterapija
immunprophylaxis imunoprofilaksa
immunprophylaxis of Aujeszky's disease imunoprofilaksa Aujeszkijeve bolesti
immure utamničiti, zatvoren u tamnici, zazidati
immutability nepromjenjiv, nepromjenjivost, postojanost, stalnost
immutable bezuvjetan, neizmjenljiv, neizmjenljivost, nepromjenljiv, nepromjenjivost
IMO IMO
imp derište, đavolak, đavolčić, IMP, vragolan
impact dodir, odskok, sabiti, sraz, sudar, sudara, učinak, udar, udarac, ukliještiti, utjecaj, utjecaja
impact avalanche transit time diode IMPATT dioda, lavinska dioda
impact energy udarna energija, udarna radnja loma
impact grains impaktne čestice
impact of advertising utjecaj oglašavanja
impact of information technology utjecaj informatike
impact of literary poetics utjecaj književnih poetika
impact on drug prescribing utjecaj na propisivanje
impact study studija o utjecaju
impacts impakti, utjecaje
impade priječiti, spriječiti
impadiment zapreka
impadimenta prtljaga, vojna oprema
impair narušavati, oslabiti, oštetiti, umanjiti, umanjivati
impair conditions narušavati uvjete
impaired oslabljen, oštećenje, smanjen
impaired life osoba pogoršanog zdravstvenog stanja
impairment oštećenje
impairments diska), izobličenja signala, oštećenja (vrpce
impale nabiti na kolac, ograditi koljem
impalpability neopipljivost
impalpable nedokučiv, neopipljiv, profinjen
impanel upisati na listu porote
imparity diferencija
impart dati, dodijeliti, otkriti, podijeliti, priopćavanje, saopćiti
impartial nepristran
impartiality nepristranost, objektivnost
impartially objektivno
impasion raspaliti, uzbuditi strasti
impassable nemoguć, neprohodan, neprolazan
impasse mrtva točka, slijepa ulica
impassible bešćutan, neosjetljiv
impassion raspaliti, uzbuditi strasti
impassioned obuzet strašću, raspaljen, strastven
impassive miran, neosjetljiv, nepomućen, ravnodušan
impassiveness neosjetljivost
impasto nabacivanje boja
impasto paint slikanje debelim namazom boje
impatience nesnošljivost, nestrpljivost
impatient nesnošljiv, nestrplivo, nestrpljiv, željan
impatt devices IMPATT uređaj, uređaj s lavinskom diodom
IMPATT diode oscillator oscilator s IMPATT diodom
impeach okriviti, optužiti, pobijati, posumnjati, posumnjati u, pozvati na odgovornost
impeachable koji se može optužiti, što se da pobiti
impeachment javna optužba, pobijanje, sumnjanje, sumnjanje u što
impeccability bezgrješnost, nepogrešivost
impeccable besprijekoran, bez grijeha, bezgrješan, nepogrešiv
impecuniosity besparica
impecunious bez novaca, bez novca, bez sredstava, bez sretstava, potrebit
impedance impedanca, impedancija, impendancija
impedance matching prilagođenje impedancije
impedance measurements impendancija
impedance transformation transformacija impedancije
impede ometati, priječiti, sprečavati, spriječiti
impediment zapreka
impedimenta prtljaga, vojna oprema
impel nagnati, nagoniti, potaknuti, poticati, prisiliti, tjerati
impellent koji tjera, pokretna sila
impend lebdjeti, lebdjeti na, nadnositi se, predstojati, prijetiti, visjeti
impendance impendancija
impendence blizina opasnosti
impendent koji predstoji, koji prijeti
impenetrability neprobojnost, neprohodnost
impenetrable nedokučiv, neosjetljiv, neprobojan, neprohodan
impenitence nepokajanost, okorjelost
impenitent nepokajnički, okorio
imperativ imperativan
imperative imperativ, imperativan, koji nalaže, neodložan, nužan, strog, važan, zapovijed, zapovjedni, zapovjedni način
imperativeness imperativnost
imperceptible malen, neprimjetan
imperfect imperfekt, nedovršen, nepotpun, nesavršen
imperfection imperfekcija, mana, nedostaci, nedostatak, nesavršenost
imperfectivization imperfektivizacija
imperial carski, format papira, imperijalan, imperijalni, vladarski
imperial eagle orao krstaš
Imperial Eye Imperijalističko viđenje
imperialism imperijalizam
imperialist imperijalist
imperialistic imperijalistički
imperialistic ideology imperijalistička ideologija
imperil ugroziti, ugrožavati, zagroziti
imperiling ugrožavanje
imperious bahat, drzak, imperijski, prijeko potreban, zapovijedan, zapovjednički
imperiously bahato
imperishable neprolazan, nerazoriv, neuništiv, vječan, vječit
impermeable neprobojan, nepromočiv
impersonal bezličan
impersonality bezličnost, impersonalnost
impersonate igrati ulogu, oličiti, utjeloviti
impersonation glumljenje uloge, utjelovljenje
impersonation attack imitirajući udar (u kriptografiji), oponašajući udar
impertinence drskost, impertinencija, neodgojenost
impertinent bez veze s predmetom, drzak, impertinentan, neodgojen, uvredljiv
imperturbability mirnoća, nepokolebljivost
imperturbable bezosjećajan, hladnokrvan, miran, nepokolebljiv
impervious nepristupačan, neprobojan, neprohodan
impetuosity naglost, plahovitost, žestina
impetuous nagao, nepromišljen, plah, žestok
impetus impuls, pokretna sila, poriv, sila gibanja, zamah
impiety bezbožnost, grijeh, nepoštivanje
impinge sudariti se, udariti
impinge on kršiti
impingement kršenje, sudaranje, udar
impious bez poštovanja, bezbožan, bezočan, opak
impish nestašan, vragolast, vragoljast
implacability nepomirljivost
implacable nepomirljiv, nesmiljen, neumoljiv
implant implant, implantat, usaditi, utisnuti
implantation of coronary stent implantacija endo-koronarne proteze
implanted ugrađen, ugrađuju
implants implantati
implausible nevjerojatan
implement alat, implementirati, izvesti, izvršiti, naprava, oruđe, ostvariti, postići, pribor, primijene, primijeniti, primjenjivati, provesti, provoditi, uređaj
implementation implementacija, izvedba, izvršavanje, izvršenje, ostvarenje, ostvarivanja, ostvarivanje, primjena, primjenu, provedba, realizacija, realizaciju, umetanje, uvođenje
implementation models modeli izvedbe
implementation of an agreement primjena sporazuma, provedba sporazuma
implementation of arrangements provedba dogovora
implementation of Article 21 provedba članka 21.
implementation of knowledge implementacija znanja
implementation of legislation provedba zakonodavstva
implementation of national legislation primjena nacionalnoga zakonodavstva
implementation of reform provedba reforme
implementation of regulations provedba propisa
implementation of requirements primjena uvjeta
implementation of restructuring uvođenje restrukturiranja
implementation of the budget provedba proračuna
implementation of these standards primjena tih standarda
implementation under test oprema koja se testira
implementational implementacijski
implementations implementacija
implemented ostvaren, ostvarenih, primijenjen, primjenjujemo, realiziran
implementer izvršitelj
implementing primjena, provedba
implementing economic policy primjena gospodarske politike
implementing Regulation provedbena uredba
implicate implicirati, obuhvatiti, sadržavati, umiješati, uplesti, utjecati, uviti, zamrsiti
implicated impliciran
implication dublji smisao, implikacija, zaplet
implication of deep sententional meaning implikator dubinskoga rečeničnoga značenja
implication problem implikacijski problem
implications domašaj, implikacije
implicit bezuvjetan, implicitan, koji proizlazi sam po sebi, koji se podrazumijeva, slijep, uvijen
implicit arguments implicitni argumenti
implicit meaning implicitno značenje
implicit transaction bezuvjetna transakcija, bezuvjetni posao, uključeni posao
implicite pedagogy implicitna pedagogija
implicitly implicitno
implied implicitno, podrazumijevan, podrazumijevane, podrazumijevanog, pretpostavljeno
implode integrirati, integrirati se, skvrčiti, skvrčiti se, uvući se u se, zbiti, zbiti se, zgusnuti, zgusnuti se
implore moliti, preklinjati, zaklinjati
imploring zaklinjući
imply dati naslutiti, kazivati, nagovijestiti, naznačiti, odnositi se, podmetati, podrazumijevati, podrazumjevati, povlačiti za sobom, razumijevati, sadržati, ukazati, uključivati, umiješati, uvijati, značiti
impolicy nerazboritost
impolite neljubazan, neotesan, neučtiv, neuljudan
impolitic nepolitičan, nerazborit
imponderable koji nema težine, koji se ne može procijeniti, odvagnuti
imponderables stvari koje se ne mogu točno procijeniti
import biti od važnosti za koga, importirati, kazivati, smisao, ticati se koga, uvesti, uvoz, uvoza, uvozan, uvoziti, uvoziti robu, uvozna roba, uvozni, važiti, važnost, značenje, značiti
import by way of trade uvoz trgovačke naravi
import credit uvozni kredit
import declaration uvozna deklaracija
import documents uvozne isprave
import duties carina, carine
import duty uvozna carina
import filter filtar za uvoz
import levy uvozna pristojba
import licence uvozna dozvola
import monopoly uvozni monopol
import policy uvozna politika
import price uvozna cijena
import refund povrat novca pri uvozu
import regime uvozni režim
import restriction uvozno ograničenje
import substitution supstitucija uvoza
import tax porez na uvoz
importance uobraženost, utjecaj, važnost, značaj, značajnost, značenja, značenje
important bitan, bitni, uobražen, važan, važno, važnosti, značajan
important detail bitni detalj
importantly značajno
importation importacija, uvoz, uvozni artikal
importation by instalments uvoz u djelomičnim pošiljkama
importation of products izvoz proizvoda
importation of the first instalment uvoz prve pošiljke
imported uvezen, uvezenog, uvoz, uvoze
imported goods uvezena roba
importer uvoznik
importers uvoznici
importing uvoz
importing country zemlja uvoznica
importing party stranka uvoznica
imports uvoz, uvozu
imports by way of trade uvoz trgovačke naravi
imports of products uvoz proizvoda
imports of products originating uvoz proizvoda podrijetlom
imports of products originating in uvoz proizvoda podrijetlom iz
importunate dosadan, istrajan, nametljiv, uporan
importune dosađivati, salijetati, usrdno moliti
importunity salijetanje
impose definirati, nametnuti, nametnuti se, natovariti, obmanuti, uvesti
impose a tax on nametnuti porez na, udariti porez na
impose upon imponirati kome, zavaravati koga, zlorabiti nečiju dobrotu
imposed izricati, nametnut, nametnutu
imposed price nametnuta cijena
imposer nametljivac, varalica
imposing impozantan, koji imponira, markantan, znatan
imposition davanje, kaznena zadaća, namet, nametanje, polaganje, porez, teret, varanje
impossibility nemogućnost
impossible nemoguče, nemoguć, nemoguće, nemogućim, neostvarljivo, smiješan
impost davanje, porez
impostor samozvanac, varalica
imposture prevara, prijevara
imposturing veranje
impotence impotencija, impotentnost, nemoć, nesposobnost
impotent impotentan, nemoćan, slab
impound zaključati, zaplijeniti, zatvoriti, zatvoriti stoku u tor
impoverish iscrpsti, osiromašiti
Index Indeks