Index Indeks
ignoble neplemenit, nizak, podao, prost
ignominious nečastan, nizak, sraman, sramotan
ignominy bruka, niskost, sramota
ignoramus ignorant, neznalica
ignorance nepoznavanje, neukost, neupućenost, neznanje
ignorant ignorant, koji ne zna, neuk, neupućen
ignore ignorirati, ne obazirati, ne obazirati se, odbaciti, zanemariti
ignored ignorirano
iguana zeleni legvan
II i II
II World War II svjetski rat
IIEP IIEP
IIR filters IIR filtri
Ikaros genes Ikaros geni
ikon ikona
Île-de-France Île-de-France
Iliad Ilijada
Ilirs Iliri
ill bolestan, hrđav, jedva, loš, loše, nevolja, pakostan, slabo, teško, zao, zlo
I'll hoću, ja ću
ill advised nesmotren
ill bred grub, neodgojen, neučtiv
ill considered nepromišljen
ill disposed pakostan, zao
ill fated koban, nesretan
ill favoured ružan
ill fortune zla kob, zlu kob
ill mannered neodgojen
ill nature zlovolja
ill natured zlovoljan
ill omened zlokoban
ill starred promašen, zlosretan
ill tempered razdražljiv
ill timed neblagovremen, neblagovremeno, neumjesan
ill treat loše postupati
ill will kivnost, neprijateljstvo, zlonamjernost, zlovolja
ill-advised nerazborit, nesmotren, zaveden
Illative koji iz čega slijedi, zaključan
Ill-bred neobrazovan, neodgojen, nepristojan
Ill-conditioned u lošem stanju, zloćudan
ill-considered nepromišljen
Ill-disposed neraspoložen
illegal bespravan, ilegalan, ilegalno, nedopušten, nezakonit, protuzakonit, protuzakonitih
illegal abortion nezakoniti pobačaj
illegal activity nezakonita aktivnost, protuzakonita aktivnost
illegal character nedopušteni znak
illegal construction bespravna gradnja
illegal economy ilegalno gospodarstvo
illegal immigration ilegalna imigracija
illegal migration nezakonita migracija
illegal product nezakoniti proizvod
illegal restraint protuzakonito lišenje slobode
illegal strike zabrana štrajka
illegal transaction nezakonita transakcija
illegal transactions nezakonite transakcije
illegal transactions on products nezakonite transakcije s robom
illegality protupravnost, protuzakonitost
illegally bespravno, ilegalno
illegibility nečitljivost
illegible nečitak, nečitljiv
illegitimacy nevaljanost, nezakonitost, protuzakonitost, vanbračnost
illegitimate nelegitiman, nelegitimni, nevaljan, nezakonit, protupravan, vanbračan, vanbračni
illegitimate child kopile
illegitimate recombination ilegitimna rekombiacija
ill-fated nesretan
ill-favored ružan
ill-feeling neprijaznost, zamjerka
ill-gotten nepošteno stečen
ill-health benefit naknada zbog bolesti
ill-humored zlovoljan
Illiad Ilijada
illiberal neliberalan, neotesan, neprosvijećen, ograničen, škrt, uskogrudan, zaostao
illiberality neotesanost
illicit nedopušten, nedopuštena, nedozvoljen, nezakonit, protuzakonit, zabranjen
illicit arms trafficking nedopuštena trgovina oružjem
illicit drugs nedopuštene droge
illicit manufacture of drugs nedopuštena proizvodnja droga
illicit trade nedopuštena trgovina
illicit trafficking in drugs nedopuštena trgovina drogom
illicit work nedopušten posao
illimitable beskrajan, bezgraničan, neograničen
Illiricum Ilirik
illiteracy nepismenost
illiterate neobrazovan, nepismen, nepismen čovjek, neuk
ill-judged nepromišljen
ill-mannered neodgojen
ill-natured pakostan, zloban
illness bolest
illnesses bolesti
illogical nelogičan
illogicality nelogičnost, nelogičnosti
ill-omened nesretan, zlokoban
ill-starred nesretan, zlosretan
ill-tempered mrzovoljan, razdražljiv
ill-timed neumjesan, u zao čas
ill-treat zlostavljati
illuminant izvor svjetlost, koji svijetli, rasvjetljava, rasvjetno sredstvo
illuminate iluminirati, osvijetliti, prosvjetliti, rasvijetliti, razjasniti, ukrasiti bojama i ornamentima
illuminated advertising svjetleća reklama
illuminated keypad osvijetljena tipkovnica
illuminated manuscripts iluminirani rukopisi
illuminating poučan
illumination iluminacija, osvjetljenje, prosvjećivanje, rasvjeta, razjašnjenje
illuminations iluminiranje
illuminative koji rasvjetljuje
illuminator koji rasvjetljuje, rasvjetljivač
ill-use zlostavljati
illusion iluzija, obmana, varka
illusionistic iluzionistički, iluzionističkim
illusive iluzoran, varav, varljiv
illusory iluzoran, varav
illusory correlations iluzorne korelacije
illustrate ilustrirati, objasniti, opisati, ukrasiti slikama
illustrated ilustriran, ilustrirane, oslikan, oslikane
illustrated magazines ilustrirani časopisi
illustration ilustracija, objašnjenje
Illustrations ilustracije
illustrations of the months ilustracije mjeseca
illustrative koji objašnjava
illustrator ilustrator, onaj koji objašnjava
illustrious čuven, glasovit, odličan, slavan, uzvišen
ill-will kivnost, zlonamjernost
Illyrian ilirske, ilirski
Illyrian floral element ilirski florni element
Illyrian idea ilirske ideje
Illyrian Movement ilirizam
Illyrians Ilira, Iliri
Illyricoid floral element ilirikoidni florni element
Illyricum Iliricum, Ilirik
ILO ILO
iluminated manuscripts iluminirani rukopisi
im jesam
I'm ja sam, jesam
I'm a student ja sam studentica
I'm afraid bojim se, nažalost
I'm glad drago mi je
I'm going home idem doma
I'm here as a tourist Ja sam tu kao turist
i'm here as a tourist. ja sam tu kao turist
I'm joking šalim se
I'm smart ja sam pametan
I'm sorry Oprostite
I'm very sorry Jako mi je žao
I'm very stupid Ja sam glup, Ja sam vrlo glup
I'm working radim
image imidž, kip, mirna slika, naslikati, odraz, odraza, predodžba, slika, uzorkovana fotografija, zamisao, zorno prikazati
image analysis analiza slike
image analyzer analizator slike
image browsing pregledavanje slikovnih informacija
image canceling mixer jednobocni mješac
image carrier nosilac slikeimage coding
image communications komunikacija slikama, slikovne komunikacije
image compression sažimanje slika
Image development model Model izgradnje imidža
Image dimensions Dimenzije imidža
image dithering podrhtavanje slike
image enhancement poboljšanje slike, pojašnjenje slike, pooštrenje slike
image factor čimbenik imidža
image factors čmbenici imidža
image file datoteka slikovnih podataka
image format format slike, format slike (npr .BMP .TIFF .GIF)
image frequency zrcalna frekvencija
image generator generator slike
image grabber digitalizator slika, grabilo slika, hvatač slika
image of Croatian media image hrvatskih medija
image processing obrada slike, obradba slika, računalna obrada slika, slike
image processor obradnik slika, slikovni procesor
image recognition raspoznavanje slika
image schemata slikovne sheme
image segmentation segementacija slike
image stabilization smirivanje slike, stabilizacija slike
Image transfer Transfer imidža
image-processing technique tehnika obradbe slika
imagery kipovi, predodžba, slike, slikovit govor, slikovit prikaz, živo prikazivanje
images slika, slike
imaginable zamisliv
imaginary imaginaran, Imaginarno, izmišljen, prividan, uobražen, zamišljen, zamišljeno putovanje
imagination fantazija, imaginacija, mašta, sposobnost zamišljanja, stvaralačka mašta
imaginative bujne mašte, fantazije, maštovit, pun ideja
imaginativeness maštovitost
imagine izumiti, predočiti sebi, stvoriti predodžbu, zamisliti, zamišljati, zamišljati što
imagined zamišljen
imaging oslikavanje, slikovna dijagnostika
imaging methods imaging metode
IMAP store IMAP spremište
imazaquine imazaquin
imbalance nejednakost
imbecile bedak, glup, glupak, imbecil, luda, slabouman, slaboumnik
imbecility slaboumnost
imbed ugraditi
imbibe upiti, usvojiti
imbroglio zapletenost
imbrue okvasiti, zamrljati
imbue natopiti, obojiti, prožeti
IMF MMF
imidazol indol
imidazoles imidazoli
imidazolidinecarboxyureides imidazolidinkarboksiureidi
imidazolidinones imidazolidinoni
imidazolium oximes imidazolski oksimi
imine-enamine equilibrium imin-enaminska ravnoteža
imitable koji se može oponašati
imitate imitirati, kopirati, oponašati, podržavati, ugledati se, ugledati se u nekoga
imitated imitiran
imitation imitacija, imitiranje, oponašanje
imitative koji oponaša, kopiran, oponašanje
imitator imitator
immaculate besprijekoran, čist, neokaljan
immanent imanentan, prisutan, sadržan u čemu, stalan
immaterial bestjelesan, beznačajan, beznačajno, nebitan, nematerijalno, netjelesno, nevažno
immateriality bestjelesnost
immature nezreo
immaturity nezrelost
immeasurable neizmjeran, neizmjeriv, nemjerljiv
immediacy neposrednost
immediate bez odgode, direktan, izravan, najbliži, neodgođen, neposredan, odmah, sadašnji, skori, žuran, žurne
immediate access direktan pristup
immediate access storage memorija s neposrednim pristupom
immediate action neposredno djelovanje
immediate address izravna adresa
immediate annuity neodgođena renta
immediate annuity certain neposredna postnumerando renta
immediate cash injection jednokratna gotovinska uplata
immediate dividend yield sadašnja stopa dobiti od dividendi
immediately bez odlaganja, neposredno, odmah, smjesta, smjesta za tim, trenutno
immediately thereafter neposredno nakon
immediately thereof odmah
immemorial nezapamćen, pradavan, prastari
immence beskrajan
immense beskrajan, famozan, neizmjeran, ogroman, veliki
immensely golemo, sjajan
immensity neizmjernost
immerge uroniti, utonuti, zagnjuriti
immerse potopiti, udubiti se, umočiti, uroniti, utonuti, zaroniti
immerse oneself in udubiti se, utonuti u
immersed okružen, okruženi, uronjen, utonuo, zadubljen
immersed in utonuo u (dugove), zadubljen u (knjigu)
immersion imerzija, ulazak (u virtualni svijet), umakanje, uranjanje, zadubljivanje
immersion heater grijalo koje se uroni u tekućinu
immersive headset kaciga za virtualnu stvarnost
immigrant doseljenik, imigrant, useljenica, useljenik
immigrate imigrirati, naseliti, useliti se
immigration doseljavanje, doseljenici, imigracija, useljavanje, useljenje
immigration politics imigracijska politika
imminence neizbježnost, ono što predstoji, prijeti
imminent blizak, koji prijeti, opasan, predstojeći, prijeteći
immisions imisije
immitigable neublaživ, neumoljiv
immmunocompetent cells imunociti
immobile nepokretan
immobility nepokretnost
immobilization imobilizacija
Immobilization of cells Imobilizacija stanica
immobilization of yeast alcohol dehydrogenase imobilizacija alkohol dehidrogenaze kvasca
immobilize povlačiti novac iz opticaja, učiniti nepokretnim, učvrstiti
immobilized cells imobilizirane stanice
immoderate neumjeren, pretjeran
immoderateness neumjerenost
immoderation pretjerivanje
immodest nepristojan, neskroman
immodesty nepristojnost, neskromnost
immolate žrtvovati
immolation žrtva, žrtvovanje
immolator onaj koji prinosi žrtvu
immoral nećudoredan, nemoralan
immorality nećudorednost
immortal besmrtan, besmrtnik
immortality besmrtnost
immortalize učiniti besmrtnim
immortelle smilje
immovable nepokolebljiv, nepokretan
Index Indeks