Index Indeks
hyena hijena
hygiene higijena
hygienic higijenske, higijenski
hygienic condition higijena
hygienisation higijenizacija
hygienizing higijenizacija
hygrometer higrometar, vlagomjer
hygrometry higrometrija
hygroscopic higroskopan
hymen djevičanska opna, himen
hymn crkvena pjesma, himna
hypabyssal rocks Hipabisalne stijene
hyper hiper
hyperbaric medicine hiperbarična medicina
hyperbola hiperbola
hyperbole hiperbola, pretjerivanje
hyperbolic hiperbolički
hyperbolic geometry hiperbolička geometrija
hyperborean sjeverni
hypercalciuria hiperkalciurija
hypercard programski paket za razvitak hipertekstualnih/hipe
hyperconjugation hiperkonjugacija, hipokonjugacija
hypercritical hiperkritičan, pretjerano strog
Hyperglycaemia Hiperglikemija
hypergraphs hipergrafovi
hyperlink hiperlink, hiperveza
hyperlinks hiperlinkovi
hyperlipoproteinemia hiperlipoproteinemija
hypermarket samoposluga, vrlo velika robna kuća
hypermedia hipermedija, hipermediji
hypernuclear decays hipernuklearni raspadi
Hypernuclear spectroscopy Hipernuklearna spektrometrija
hypernuclei hiperjezgre
hyperons hiperoni
hyperosmolar solutions hiperosmolalne otopine
hyperoxia hiperoksija
hyperphenylalaninemias hiperfenilalaninemije
hyperplasia hiperplazija
hyperresponsiveness hiperreaktivnost
hypersensitivity preosjetljivost
hypersonic hipersoničan
Hyperspaces Hiperprostori
hyperstimulated hiperstimuliran
hypertension hipertenzija
hypertension in pregnancy hipertenzija u trudnoći
hypertensive heart disease hipertenzivna bolest srca
hypertermia hipertermija
hypertext hipertekst, tekst čitljiv u više dimenzija
hypertext access hipertekstualni pristup, pristup dodatnim tekstualnim porukama aktiviranjem
hypertext markup language hipertekstualni označni jezik
hypertext system hipertekstualni sustav
hypertext transport protocol hipertekstualni prijenosni protokol
hypertrophic hipertrofijska
hypertrophic cardiomyopathy hipertrofijska kardiomiopatija
hypertrophy hipertrofija
hyphen crtica, povlaka, rastavnica
hyphenate spojiti crticom
hyphenated American Amerikanac mješovitog porijekla, Amerikanac stranog porijekla
hypnosis hipnoza
hypnotism hipnotizam
hypnotize hipnotizirati, očarati
hypo hipohondar, potkožna injekcija, šprica za injekcije
Hypo and hyper-osmotic regulators Hipo i hiper osmotski regulatori
hypocenter hipocentar
hypochondria hipohondrija
hypochondriac hipohondar, hipohondričan
hypocrisy licemjerstvo
hypocrite licemjer
hypodermic potkožna injekcija, potkožni
Hypoenergosis Hipoenergoza
hypoglycaemic effect hipoglikemijski učinak
hypoglycemia hipoglikemija
hyposensitivity podosjetljivost
hypotension hipotenzija
hypotenuse hipotenuza
hypothermia antioksidansi, hipotermija
hypotheses hipoteze
hypothesis hipoteza, pretpostavka
hypothetical hipotetski
hypothetical reference connection hipotetična referentna veza, najduža zamišljena međunarodna veza, zamišljena referentna veza
hypothetical reference digital link zamišljena referentna digitalna linijska veza
hypothetical reference digital path zamišljena referentna digitalna radijska veza
hypothyroidism hipotireoza
hypoxia hipoksija
hypoxia index indeks hipoksije
hypoxic-ishemic encephalopathy hipoksičko-ishemička encefalopatija, hipoksično-ishemična encefalopatija
hypsometry hipsometrija
hysterectomy histerektomija
hysteresis histereza
hysteretic energy histerezna energija
hysteria histerija
hysteric(al) histeričan
hysterical histeričan
hysterics napad histerije
hysteroscopy histeroskopija
I ja
I agree slažem se
I am jesam
I am a big fan of yours Ja sam tvoj veliki navijač
I am a presswoman ja sam novinarka
I am a school girl ja sam učenica
I am a school-girl ja sam učenica
I am coming dolazim
I am fine dobro sam
I am going to school idem u školu
I am sorry oprostite
I am sorry! Oprosti!
I am very well dobro sam
I can mogu
I can not ne mogu
I cannot ja ne znam
I can't ne mogu
I could not ne bih mogao
I couldn't ne bih mogao
I do hope Nadam se
I do not understand Ne razumijem
I do not want neću
I frame informacijski okvir, l-okvir
I go to school ja idem u školu
i go to the city tomorrow sutra idem u grad
I hate to ... mrsko mi je ...
I have imam
I have a tickle in my throat grebe me u grlu, škaklja me u grlu
I have not nemam
I have to moram
I haven't nemam
I like you sviđaš mi se
I love and care about you dearly volim te i jako mi je stalo do tebe
I love you volim Te
I love you! volim te, Volim te!
I miss my friend nedostaje mi prijatelj
I miss you nedostaješ mi
I rule Ana imam vlast nad Anom, vodim Anu
I rule her imam vlast nad njom, vladam njome, vodim je
I shall ja ću
I should not ne bih
I shouldn't ne bih
I translate prevedem
I understand Razumijem
I want hoću, želim
I want to change money želim promijeniti novac
I want to learn english Želim učiti engleski
I watch all your games Gledam sve tvoje igre
I will Hoću
I will not be put upon neću da me vuku za nos
I won't Neću
I would like želio bih
i.e. tj., to jest
I/O U/I
iam jamb
iambic jambski
iambus jamb
iatrogenic iatrogen
I-beam I-crta
ibex kozorog
ibidem na istom mjestu
Ibler's school Iblerova škola
IBM information network informacijska mreža IBMa
IBNR pričuva za nastale a neprijavljene štete
ice led, sladoled, smrznuti, zalediti se
ice cream sladoled
ice lolly sladoled na štapiću
ice skating klizanje na ledu
ice-age ledeno doba
iceaxe cepin
ice-axe planinarski štap sa sjekiricom
iceberg ledena santa, ledeni brijeg u moru
Iceberg lettuce ledena salata, salata-ledena
icebound zamrznut
icebound ship brod blokiran ledom
icebox hladionik, hladnjak
icebreaker ledolomac, ledolonac
ice-chest hladionik, hladnjak
icecream sladoled
ice-cream sladoled
ice-cream parlor slastičarnica
ice-cream parlour slastičarnica
iceferns ledeno cvijeće na prozoru
ice-hill brijeg po kojem se sanjka
ice-hilling sanjkanje
icehockey hokej na ledu
icehouse ledana
ice-house ledara
Iceland Island
Icelander Islanđanin
iceman čovjek iz leda
ICFTU ICFTU
Ichnofossil Ihnofosil
ichthyology nauka o ribama
Ichtyological communities ihtionaselja
ICIC ICIC
icicle ledena siga, ledenica
icily leden
iciness ledena hladnoća
icing glazura, leđenje brodske palube, šećerna glazura, zaleđenje
ICIS ICIS
icly leden
icon ikona, ikone, portret, simbol, sličica, sličica na zaslonu, slika, slikovni simbol
iconic ikonast
iconify ikonizirati
iconoclast ikonoklast, rušitelj ikona
iconographic ikonografska
iconographic analysis ikonografska analiza
iconography ikonografija
iconography in medicine ikonografija u medicini
iconology ikonologija
icons ikone
ICRC ICRC
ICT investment effectiveness učinkovitost ulaganja u ICT
icterine warbler žuti voljić
icterus ikterus
icy hladan, leden, mrzli
ići u lov go cruising
IDA IDA
Idared Idared
IDB IDB
idea ideja, misao, nazor, plan, pojam, predodžba, slutnja, zamisao
idea of goods ideja dobra
ideal ideal, idealan, idejan, koji postoji samo u zamisli, savršen, savršeniji, uzor, uzoran
ideal cipher idealna šifra, savršena šifra
ideal controller idealni regulator
ideal critical diameter idealni promjer, kritični promjer
ideal white noise idealni bijeli šum
idealism idealizam
idealist idealist
idealistic idealistički
ideality idealnost
idealization idealizacija
idealize idealizirati
ideally idealno
ideally secure cipher system potpuno sigurni s u stav šifrira nj a, potpuno zaštićeni sustav tajnog pisma
ideals ideali, izvidački zakoni
ideas ideja, ideje
idem taj isti
identical identičan, isti, istovjetan, jednak
identical product istovjetan proizvod
identical superdeformed bands identične superdeformirane vrpce
identifiable čiji je identitet moguće utvrditi, čiji je identitet utvrđen
identification identificiranje, identifikacija, identifikacija jednadžbi modela, identifikacijski, identifikacijskog, identifikaciju, identitet, isprava, označavanje, oznaka, prepoznavanje, utvrđivanje
identification card iskaznica
identification cards identifikacijske kartice
identification mark znak raspoznavanja
identification number broj za raspoznavanje, identifikacijski broj, matični broj, označni broj
identification of chaos identifikacija kaosa
identification of DNA and RNA identifikacija DNA i RNA
Identification of machining process Identifikacija procesa obrade
identification of parameters identifikacija parametara
identifications identitetu
identifier identifikator, označivač
identifies identifikacija
identifikation identifikacija
identifitation identifikacija
identify identičnost, identificiran, identificirati, identitet, izjednačiti, odrediti, prepoznati, prepoznavanje, raspoznavati, ustanoviti, ustanoviti identitet, utvrditi
identifying identifikacijske, identifikacijski
identities identiteti, osobnosti
identity identitet, identiteta, istovjetnost, osobina, osobnost, samosvojnost
identity card osobna iskaznica
identity disk pločica s imenom i podacima vojnika
identity document identifikacijska isprava
identity documents osobne isprave
identity of a CITY identitet GRADA, identitet GRADA
identity of a village identitet sela
identity of the facade and interiour identitet fasade i interijera
identity of the habitat identitet staništa
identity-based scheme sustav temeljen na utvrđivanju identitetu korisnik
identyty of the destination identitet destinacije
ideograph ideogram
ideolgy ideologija
ideologeme ideologem
ideologemes ideologem
ideological ideološke, ideološki
ideological level of a narrative poem ideološka razina epskog djela
ideological monopoly idejni monopol
ideological use of folk instruments ideološka uporaba narodnih instrumenata
ideology ideologija
ideology and poetics of the epic ideologija i poetika epa
ideology of national trend ideologija nacionalnog smjera
idiocy glupost, idiotizam
idiom dijalekt, fraza, govor, idiom, način izražavanja, narječje, osobitost govora
idiom speaker idiomski govornik
idiomatic idiomatski, svojstven nekom narječju
idiomatic phrases idiomatske fraze
idiopathic idiopatski, nepoznat uzrok bolesti
Idiopathic scoliosis Idiopatska skolioza
idiorrhythmic idioritmički
idiosycrasy idiosinkrazija, naročita osjetljivost
idiosyncrasy ekscentričnost, idiosinkrazija, jedinstven neobičan karakter, naročita osjetljivost
idiot bedak, budala, glupan, idiot, majmun, slaboumnik
idiotic glup, idiotski
idiotism idiotizam, slaboumnost
idle besposlen, lijen, ljenčariti, neiskorišten, nezaposlen, prazan, prazan hod, pripravan, tratiti vrijeme, u mirovanju, u praznom hodu
idle away ljenčariti
idle cell prazna ćelija, prazna ćelija (za adaptiranje toka ćelija prijenos
idle character znak mirnog stanja, znak mirovanja
idle hours časovi dokolice, sati dokolice
idle mode stanje mirovanja (pokretne postaje)
idle motion prazni hod
idleness beskorisnost, besposlica, dokolica, lijenost
idler besposličar
idol idol, kumir
idolater idolopoklonik
idolatress idolopoklonka
idolatrous idolopoklonički
idolatry idolopoklonstvo, obožavanje
idolism idolopoklonstvo
idolize idolizirati, obožavati
idols idoli
idoology ideologija
idopathic nejasno
idyl idila
idyll idila
idyllic idiličan, idilična, idiličnost
idyllically idilično
IEA IEA
IEEE 802 standard IEEE 802, sustav standarda za lokalne mreže razvijen od IEEE
IEEE computer society društvo računalaca IEEE, društvo računalaca pri Institutu inženjera elektro
IEEE i ISA standards IEEE i ISA norme
IEEE standards standardi organizacije IEEE
if ako, da, da li, kad, u slučaju da, ukoliko, uvjet
if a rule in the list provides pravilo iz popisa propisuje
if a rule provides ako pravilo predviđa
if any ako postoje
if either party considers ako jedna od stranaka smatra
if necessary ako to bude potrebno, po potrebi
if not ako ne, inače
if possible ako je moguće, po mogućnosti
if required ako bude zatražen, ako bude zatraženo
if so requested ako bude zatraženo, ako bude zatraženo
If we are overtaken by night Ako nas noć zatekne
if you please ako bi htjeli
IFAD IFAD
IFC IFC
iffy sumnjiv
IFLA IFLA
IGF family genes familija gena IGF
IGF-family genes obitelj gena IGF
igloo iglu
igneous ognjen, vatren
igneous rocks Eruptivne stijene, magmatske stijene
ignis fatuus divlji oganj
ignitable upaljiv
ignite paliti, sijati se, upaliti se, zapaliti, zažariti
igniter upaljač
ignition paljenje, zapaljenje, zažarivanje
ignition key ključ za paljenje
Index Indeks