Index Indeks
aloof dalek, daleko, hladan, izdaleka, izdvojen, po strani, podalje, ravnodušan, u daljini, udaljen
alopecia areata alopecija areata
alott gore, visoko
aloud glasno, javno, naglas
alowable dopušten, dozvoljen
alpaca alpaka
Alpe-Adria Alpe-Jadran
alpha alfa
alpha and beta risks alfa i beta rizici
alpha- disubstituted glycines alfa- disupstituirani glicini
alpha particles alpha čestice
alpha tocopherol alfa tokoferol
alpha-amylase alfa amilaza
alphabet abeceda, alfabet
alphabetic alfabetski, azbučni
alphabetic(al) alfabetski, azbučni
alphabetical abecedni, abecedno, alfabetski
alphabetical dictionaries abecedni rječnik
alphabetically abecedni, po abecedi
alphabetize abecedirati
alphabetorum synopsis alphabetorum synopsys
alpha-chain alfa-lanac
alpha-chloralose alfa-kloraloza
Alpha-helicity Alfa-heličnost
alpha-hydroxy-butirate dehydrogenase alfa-hirdoksi-butirat dehidrogenaza
alpha-linoleic acid alfa linolenska kiselina
alpha-methyl valine peptides alfa-metil valin peptidi
alphanumeric alfanumerički, alfanumerički (brojke i slova), slovmo-brojčani, slovno-brojčani
alphanumeric character alfanumerički znak, slovnobrojčani znak
alphanumeric display terminal slovnobrojčani terminal, terminal sa slovnobrojčanim prikazom
alphaparticle alfa-čestic, alfa-čestica
alpha-particle alfa čestica
Alpha-phenylferrocenemethanol Alfa-fenilferocenmetanol
alpha-reductase alfa-reduktaza
alphasensitive osjet na alfa zrake, osjetljiv na alfa zrake, osjetljivost na alfa zračenje
alpha-shift alfa položaj, donji pol tipke, donji položaj tipke
alphatron alfatron, jonizacioni manometar, mjerač alfa zračenja, mjerač alfa zraka
alpha-universal beta-univerzalno
alpine alpski, planinski
alpine accentor alpski popić, planinski popić
alpine chough žutokljuna galica
Alpine metapelites alpinski metapeliti
Alpine region alpska regija
alpine swift bijela čiopa, velika čiopa
alpinist alpinist, planinar
Alps Alpa, Alpe, gorja
already već
alredy već
alright dobro, sve je u redu, u redu
Alsace Elzas
alsimag alsimag
also i, isto, isto tako, još, još i, takođe, također
altar oltar, oltaru, žrtvenik
altarpiece oltarna pala
alter izmijeniti, mijenjati, oltar, preinačavati, preinačiti, promijeniti, promijeniti se, promjeniti kurs, žrtvenik
alter mode vršenje izmjena
alteration alteracija, alteracije, ispravak, izmjena, preinačenje, preklapanje, promjena
alteration guarantee garancija kod promjene
alteration products alteracijski produkti
alterations promjena, promjene
altercate prepirati s, prepirati se, svađati se
altercation prepirka, svađa
altering ažuriranje, mijenjanje
Alterity drugotnost
alternant alternanta, naizmjenični
alternate alternativni, alternativno, alternirati, dopunski, izmenjivati se, izmjenični, izmjenjivati se, mijenjati peri, mijenjati period, mijenjati periodično, naizmeničan, naizmjeničan, naizmjenično, rezervni, varijanta, zamjenik, zamjenjivati, zastupnički zamjenik
alternate digit inversion izmjenično izvrtanje predznaka znamenki, linijski kod s izmjeničnim predznakom znamenki
alternate mark inversion izmjenično izvrtanje predznaka jedinica, linijski kod s izmjeničnim predznakom jedinica, signalni kod s uzastopnim obrtanjem jedinica
alternate mark inversion signal bipolarni signal, signal s izmjeničnim predznakom jedinica
alternate mark inversion violation narušavanje bipolarnosti, prekrštenje bipolarnosti
alternate mark inversion violation (AMI violation) narušavanje bipolarnosti, prekršenje bipolarnosti
alternate mode izmjenični mod, izmjenični način
alternate pipe line dodatni cjevovod
alternate process izmjenični postupak
alternate recipient alternativni primatelj, u MHS sustavima)
alternate routing alternativno usmjeravanje, usmjeravanje nadomjesnim putovima, zamjensko usmjeravanje
alternate strength izmjenična dinamička izdržljivost
alternate technologies alternativne tehnologije
alternately naizmjence
alternating izmjenična, naizmjenice, naizmjeničan
alternating current izmjenična struja
alternation alternacija, alternacije, alterniranje, izmenjivanje, izmjenjivanje, promjena, promjena kursa
alternative alternativa, alternativan, alternativni, alternativu, naizmjeničan, varijanta, zamjenska, zamjenski
alternative agricultural production alternativna poljoprivredna proizvodnja
alternative dispute resolution rješavanje sporova
alternative energy sources alternativni izvori energije
alternative evolutionary forces alternativne evolucijske sile, alternativne sile
Alternative farming systems Alternativni sustavi biljne proizvodnje
alternative fuel alternativna goriva
alternative fuels alternativna goriva
alternative hosts alternativni domaćini
alternative materials zamjenski materijali
alternative medicine alternativna medicina
alternative nonrenewable alternativni neobnovljivi
alternative obligations alternativne obveze
alternative practices alternativni zahvati
alternative procedures alternativni postupci
alternative questions alternativna pitanja
alternative resources alternativni izvori
Alternative sanctions Alternativne sankcije
alternative school alternativna škola, alternativne škole
alternative school models alternativne škole
alternative schools alternativna škola
alternative sentence zamjenska kazna
alternative service civilno služenje
alternative sexuality alternativna seksualnost
alternative solutions varijantna riješenja
alternative splicing alternativno izrezivanje
alternative tourism alternaivni turizam, alternativni turizam
alternative use of agricultural products alternativna uporaba poljoprivrednih proizvoda
alternatively alternativno
alternatives alternative
alternator alternator, generator izmjeničnog napona
although doduše, iako, mada, makar, premda, unatoč
altigraph barograf, visinograf
altimeter altimetar, visinometar, visinomjar, visinomjer
altimetry altimetrija, mjerenje visine
altitude dubina, nadmorska visina, nadmorska visine, nadmorskoj visini, nadvišenja, ugao, uzvišenja, visina, visine, visinski, visoki položaj, vrh, znamenitost
alto alt
alto saxophone alt saksofon
altogether cjelina, potpuno, skupa, sve u svemu, ukupno, zajedno
Altruism altruizam
altruist altruist
altruistic altruistički
alue vrijednost
alum stipsa
alumina alumina, glina, glinica
aluminium aluminij, aluminijum
aluminium alloy aluminijska slitina
aluminium foil aluminijska folija
aluminium powder aluminijski prah
Aluminium tubes Aluminijske tube
aluminium-food interactions interakcije aluminij-hrana
aluminize prevući aluminijem, prevući aluminijom, prevući aluminijumom
aluminizing prekriti aluminij, prekrivanje aluminijumom, prekriven aluminijumom
aluminoferous koji sadrži aluminij, koji sadrži aluminijum
Aluminosilicate Alumosilikatne
aluminosilicates aluminosilikati, aluminosilkati
alumino-silicates alumino-silikat
aluminous aluminantni, stipsan
aluminum aluminij, aluminijski, aluminijum
aluminum alloys aluminijske slitine
aluminum foil aluminijska folija
alumnus pitomac
alumosilicate alumosilikat
aluvial aquifers aluvijalni vodonosnici
alva alva, pasta, slva, tijesto
alveolar macrophage alveolarni makrofag
alveolus alveola
always bez iznimke, dovijeka, neprestano, oduvijek, oduvjek, svagda, svugdje, u svako doba, uvijek
Alzheimer disease Altzheimerova bolest, Alzheimerova bolest
Alzheimer's Alzheimerova bolest
Alzheimer's disease Alzheimerova bolest
am jesam, jesam (pomoćni glagol), prezent od to be, prezent to be, sam, sam (pomoćni glagol)
am (ante merdiem) prije podne
am wire amplitudno modulisan talas
amalgam amalgam, mješavina, mješavini
amalgam fillings amalgamski ispuni
amalgamate miješanje sa živom, miješati sa živom, spajati, spojiti se, stopiti, udružen, udružiti se, ujediniti se, ujedinjen
amalgamation amalgamacija, amalgiranje, integracija, spajanje, stapanje
amalgamationama liga
amantadine amantadin
amaranth flour amarantovo brašno
Amaretto Amareto
amass gomilati, nagomilati, nakupiti, skupiti, skupljati, zgrnuti, zgrtati
amateur amater, amaterski, amaterskim, diletant, ljubitelj, ljubiteljski, rekreativac, rekreativci
amateur band amaterski opseg, amatersko frekvencijsko područje
amateur league amaterska liga
amateur radio communications amaterske radiokomunikacije, amaterske radioveze
amateur radio license dozvola za radioamatera
amateurish diletantski, ljubiteljski
amateurs amaterke
amatory ljubavni, ljubavnički
amaurosis crna mrena
amaze frapirati, iznenaditi, zadiviti, zadivljuju, zapanjiti, zaprepastiti
amazement čuđenje, zapanjenost
amazing čudnovat, frapantan, iznenađujući, nevjerojatan, nevjerovatan, zadivljujući, zapanjujući
Amazon Amazona, muškobanja
amazonite amazonit
ambassador ambasador, izaslanik, poklisar, poslanik, veleposlanik
ambassadors veleposlanici, veleposlanika
amber ćilibar, ćilibarski, jantar, žut
ambiance ambijentalan, ambijentalni, ambijentalnom
ambidexterity ambidekstrija
ambidextrous dvoličan
ambience ambijent, okruženje, pozadina, pozadina (zvukovna, vizualna)
ambient ambijent, koji okružuje, okolina, okolni
ambient light ambijentalno svjetlo
ambiental literature ambijentalna književnost
ambier konj kasač
ambiguity dvosmislenost, nejasnost, neodređenost, neopredijeljen, neopredijeljenost, višeznačnost
ambiguity error pogreška dvosmislenosti
ambiguous dvosmislen, dvoznačan, dvoznačno, nejasan, nerazgovijetan, neshvatljiv
ambiguous pronunciation nejasni izgovor
ambipolar ambipolaran, ambipolarni, dvopolni
ambition ambicija, cilj za kojim tko teži, naum, slavoljublje, težnja
ambition - respect ambicija i uvažavanje
ambitions ambicije
ambitious ambiciozan, nadobudan
ambivalent ambivalentan, podvojen
amble ćopati, ležerno hodati, ležerno ići
amblyopia ambliopija
ambroidered izvezen
ambulance ambulanta, ambulantna kola, bolnička kola, hitna pomoć, kola hitne pomoći, poljska bolnica, sanitetska kola
ambulance (car) hitna pomoć
ambulance car kola hitne pomoći
ambulance services hitna pomoć
ambulant pokretan
AMBULATORY CARE AMBULANTNO LIJEČENJE
ambuscade ambush, zasjeda
ambush napasti iz zasjede, zasjeda
AMCO AMCO
ameliorate poboljšati
amelioration poboljšanje
amen amen
amenability pokornost, popustljivost
amenable koji se povinuj, koji se povinuje, nadležan, odgovoran, pogodan, pokoran, povodljiv, pristupačan
amend ispravan, ispraviti (se), izmijeniti, izmijeniti i dopuniti, poboljšan, poboljšati, poboljšati (se), popraviti
amended dopunjen, izmijeniti, izmijenjen, izmijenjen i dopunjen, poboljšavan
amending budget rebalans proračuna
amendment amandman, dopuna, ispravak, ispravka, ispravljanje, izmjena, izmjena i dopuna, poboljšanje, popravljanje, promjena, unapređenje
amendment of a law izmjena zakona
amendments amandmani, dopune, dopune i izmjene, izmjene
amendments to the Protocol izmjene i dopune Protokola
amends naknada, odšteta
Index Indeks