Index Indeks
hrh njegovo kraljevsko visočanstvo
Hrvastko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište
Hrvatska Hrvatska
Hrvatska glazbena unija Croatian Musicians' Union
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika Croatian Association of Orchestral and Chamber Mus
Hrvatska udruga sindikata Croatian Trade Union Association
Hrvatski elektro-gospodarski sindikat Croatian Electricity Trade Union
Hrvatski sindikat pošte i telekomunikacija Croation Trade Union of Postal Workers
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - Croatian Trade Union of Nurses and Medical Technic
Hrvatsko novinarsko društvo Croatian Journalist's Association
Hrvatsko Zagorje Hrvatskog zagorja
Hrvatsko Zagorje region Hrvatsko zagorje
Hrvoje's misal Hrvojev misal
Hrvoje's missal Hrvojev misal
HSA microspheres HSA mikrosfere
HSLA Steel HSLA čelik
H-theory H-teorija
hub centar, čvorište, čvorište (lokalnih mreža), drveni čep, glavina, mrežni čvor, muž, središte
hub polling prozivanje prometnog čvorišta, prozivanje središnika
Hubbart formula Hubbartova formula
hubbub buka, graja
hubs čvorištima
huchen glavatica, mladica
huckle bedrena kost
huckleberry borovnica
huckster piljar, preprodavati, silni trgovac
huddle gomila, hrpa, nabacati, pobacati, pobrkati, skupiti se, zbiti se
hue boja, nijansa, nijansa boje, svojstvo opažanja boja svjetla određene valne dulj
huff napad ljutine
Huffman coding Huffmanovo kodiranje
Huffman coding (Huffman encoding) Huffman ovo kodiranje
Huffman encoding Huffmanovo kodiranje
hug čvrst zagrljaj, čvrsto zagrliti, prigrliti, privinuti, stisnuti, zagrliti, zagrljaj, zahvat u hrvanju
huge divovski, enormno, golem, golemo, ogroman, silan, velik, veliku
hugger mugger metež, tajna, tajnost, zbrka
Huggins parameter Hugginsov parametar
hull kasko, korito broda, kožica, ljuska, ljuštura, ljušturu, mahuna, sanduk, trup, trupa
hull breach proboj trupa broda
hull material brodograđevni materijal
hullabaloo metež
hum brujanje, brujati, pjevušenje, pjevušiti, smetnja od izvora izmjenične struje, zujanje, žamor
human čeljade, čovječanski, čovječji, čovjek, čovjekov, čovjekova, human, humani, humano, ljudski, ljudsko biće
human aided machine translation ljudski potpomognuto strojno prevođenje
human amniotic fluid humana amnionska tekućina
Human antrum Humani antrum
human approach humani pristup
human being čovjek, ljudsko biće
human bias subjekt odstup
human body ljudsko tijelo
human cancer karcinomi čovjeka
Human cytochrome Humani citokromi
human cytomegalovirus humani citomegalovirus
Human development Razvoj čovjeka
human ecology humana ekologija
human environment čovjekov okoliš
human erythrocytes humani eritrociti
human fetuses and neonatuses humani fetusi i neonatusi
Human Freedom Ljudske slobode
human genetic variability genetička varijabilnost čovjeka
human genome ljudski genom
human health ljudsko zdravlje
human health protection ljudskog zdravlja
human hepatopoietin humani hepatopoietin
human hepatopoietin extract humani hepatopoietinski ekstrakt
human intake unos u ljude
human isolates izolirane populacije
human language technologies jezične tehnologije
human m biceps brachii m biceps brachii čovjeka
human nature narav čovjeka
human nutrition ljudska prehrana
human papillomavirus papilomavirusi čovjeka
human plasma hepatopoietin humani hepatopoietinski ekstrakt, humani plasma hepatopoietin
human platelet antigens trombocitni antigeni
human polymorphonuclear leukocytes humani polimorfonuklearni leukociti
human recourses management upravljanje ljudskim potencijalima
human relations međuljudski odnosi
human resource ljudski potencijali
human resource management menadžment ljudskih potencijala
human resources ljudske resurse, ljudski potencijali, ljudski resursi
human rights ljudska prava, ljudskih prava, prava, prava čovjeka
human rights movement pokret za ljudska prava
human school humana škola
human serum albumin humani serumski albumin
Human serum butyrylcholinesterase Serumska butirilkolinesteraza
human spermatozoa humani spermiji
human spermatozoa function funkcija humanih spermija
human urine mokraća
human visual cortex humani vidni korteks
humane čovječan, prijatan
humane cytochrome humani citokrom
humane relations humani odnosi
humaneness humanost
humanis humanizam
humanisation of instruction humanizacija nastave
humanism čovječnost, humanisti, humanizam, humanost
Humanisme and Renaissance humanizam i renesansa
humanist humanist, humanista
humanist epistolography humanistička epistolografija
humanist theatre humanističko kazalište
humanistic humanistički
humanistic circle humanistički krug
humanistic culture humanistička kultura
humanistic dialogue humanistički dijalog
humanistic poetics of a narrative poem humanistička poetika epa
humanistic rhetoric humanistička retorika
humanistic values humanističke vrijednosti
humanists humanisti
humanitarian humanitarac, humanitaran, humanitarni, humanitarnih, humanitranim
humanitarian aid humanitarna pomoć
Humanitarian intervention Humanitarna intervencija
humanitarian law humanitarno pravo
humanities humanističke znanosti, humanost
humanity čovječanstvo, čovječnost, dobrota, humanizam
humanization of tourism humanizacija turizma
humanization of work humanizacija rada
humanly čovječno, humano, na čovječan način
humannes humanost
humble pokoran, ponizan, skroman, skromnim, smjeran
humble bee bumbar
humbled ponižen
humbleness skromnost
humbly čedan, čedno
humbug obmana, prijevara, varalica
humdrum dosada, jednoličnost, običan
humerus rame
Humerus Bone Humerusova kost
humic acid huminska kiselina
Humic acids Humusne kiseline
humic and fulvic acids huminske i fulvinske kiseline
humid mokar, vlažan
humid zone vlažni pojas
Humidity vlaga, vlage, vlažnost, vlažnosti
humiliate poniziti
humiliated ponižen
humiliation ponižavanje, poniženje
humility poniznost, poniženje
hummingbird kolibrić
hummock brežuljak
hummocky grebenast
humor humor
humoral immunity humoralna imunost
humoral immunotherapy humoralna imunoterapija
humoral/lactealimmunity humoralna/laktealnaimunost
humorist humorist
humorous humorističan, smiješan, šaljiv
humour ćud, humor, šala, ugađati, ugađati nekom
humour in education humor u nastavi
humour in teaching humor u odgoju
hump grb, grba, izbočina, kriza
humus humus
Hun divljak, Hun, Nijemac, njemački vojnik
hunch debeo komad, grba
hunchback grbavac
hunch-backed grbavac
hunderd stotinjak
hunderds stotina, stotine
hundred sto, stotina, stotinu, stotinjak
hundreds stotinama
hundredth stoti
hung objesiti, obješen, visjeti
Hungarian madžarski, Mađar, Mađarica, mađarski, mađarski jezik, mađarskom, ugarski, ugarskog
Hungarian language mađarski jezik
Hungarian-Croatia ugarsko-hrvatska
Hungarian-Croatian ugarsko-hrvatska
Hungarians Madžari
hungarien Mađarska
Hungary Mađarska, Mađarske, Mađarskoj, Ugarska
hunger glad, gladi, gladovati, glađu
hunger strike štrajk glađu
hungry gladan, gladan (biti), natašte
hunk velika kriška, veliki koma
hunkers bedra
hunt goniti, hajka, lov, lovački, lovačko, loviti, tjerati
hunt out pronaći
hunted progonila, progonjen
hunter lovac
hunters lovce, lovci
hunting biranje, lov, lova, lovački, lovačkih, lovačkim, lovni, lovnim, lovno, lovnog, traženje
hunting number broj za zauzimanje
hunting regulations propisi o lovu
Huntington's disease Huntingtonova koreja
huntsman čovjek koji upravlja psima, lovac
hurdle plot, prepona
hurdler stretch djelovati, htjeti
hurdles utrka preko prepona
hurdling trčanje preko prepona
hurdy gurdy orguljice
HURIDOCS HURIDOCS
hurl baciti, snažan udarac
hurrah hura živio
hurray hura živio
hurricane orkan, orkanska, orkanski, uragan
hurried užurban, žurno
hurriedly užurbano
hurry jurnjava, užurban, žurba, žurbe, žuriti, žuriti se
hurry(be in a) biti u žurbi
hurt boljeti, nanijeti bol, ozlijediti, ozlijeđen, ozljeda, ozljeđen, pogođenost, povreda, rana, raniti, ugruvati
hurt(it) boljeti
hurtful opasan, škodljiv
hurting ranjavanje
hurtle prasak, udarac
hurtless bezopasan
husband bračni drug, gazdovati, kućiti, muž, suprug, štedjeti
husbandry gospodarenje, gospodarenje zalihama, gospodarstvo, poljodjelstvo, poljoprivreda, štedljivost, zemljoradnja
hush mir, šutnja, tišina
hush up prikriti
husk ljuska, mahuna
husking ljuštenje
husks ljuske
husky eskimski pas, hrapav
hussar husar
hussy drska djevojka
hustle guranje, gužva, poluvisoko dizanje na lijevu stranu
hustler maher
hut koliba, kućerak, kućica, poluvisoka lopta
hut(straw-hut) baraka
hutch kavez, sanduk
huzza hura iju, hura!
hyacinth zumbul
hyaline carthilage hijalina hrskavica
hyaline-waxy degeneration hijalino-voštana distrofija
hybrid hibrid, hibridan, hibridni, melez, rašljasti sklop
hybrid cable hibridni kabel, kabel koji sadrži raznovrsne prijenosne medije
hybrid circuit hibridni sklop, sklop sastavljen od integriranih i diskretnih komp
hybrid computing model hibridni model računanja, kombinacija centraliziranoga i raspodijeljenoga mo
hybrid detector hibridni detektor
hybrid fiber coax hibridno svjetlovodno-koaksijalna tehnologija
hybrid integrated circuit hibridni integrirani sklop
hybrid method hibridna metoda, postupak računanja koji rabi analitičke i numeričk
hybrid models hibridni modeli
hybrid multiplexer hibridni multipleksor
hybrid network hibridna mreža, mreža raznovrsne tehnologije
hybrid networks hibridne mreže
hybrid operator hibridni operator (koji posjeduje pokretnu i nepok
hybrid scheme hibridne sheme
hybrid system hibridni sustav, mreža računala različitih proizvođača
hybrid systems hibridni sustavi
hybridism hibridizam, križanje, miješanje
HYBRIDITY hibridnost
hybridization hibridizacija
hybridization effects hibridizacija
hybrids hibridi, križanci
hydra hidra
hydrangea hortenzija
hydrant hidrant
hydrate hidrat
hydrated hidratni
hydrated alumina glinica
hydration hidratacija
hydration process hidratacija
hydraulic hidrauličan, hidraulički, hidraulični, Hidraulika, hidro, hydraulički, hydrauličko, vodoprivredni, vodoprivrednih
hydraulic barrier brtveni sloj
hydraulic barriers nepropusne barijere
hydraulic conductivity index indeks hidrauličke vodljivosti
hydraulic content gauge hidraulični mjerač sadržaja
hydraulic energy hidroenergija
hydraulic engineering project vodograđevina
hydraulic engineering projects vodograđevina
hydraulic lift hidrauličko dizalo
hydraulic machinery hidraulični stroj
hydraulic motor drive hidromotorni pogon
hydraulic oil hidraulično ulje
hydraulic oil filter filter hidrauličkog ulja
hydraulic permeability hidraulička provodljivost
hydraulic piping cjevovod (hidraulični)
hydraulic power unit hidraulički agregat
hydraulic pump hidraulička pumpa
hydraulic shrink connection hidraulički stezni spoj
Hydraulic system hidraulički sustav
hydraulic theory hidraulička teorija
hydraulic works vodoprivredni radovi
hydraulically hydraulički, hydrauličko
hydraulics hidraulika, hidrotehnički
hydride shifts hidridni pomaci
hydro hidroenergetski, hidroenergetskih
hydro generator hidrogenerator
hydrobiological investigation hidrobiološka istraživanja
hydrocarbon ugljikovodik
hydrocarbons ugljikovodici
hydrocephalus hidrocefalus
hydrocolloids hidrokoloidi
hydrocracking hidrokrekiranje
Hydrocracking and Isomerization reactions Reakcije hidrokrekiranja i izomerizacije
Hydrodesulphurization hidrodesulfurizacija
Hydrodinamic Lubrication hidrodinamičko podmazivanje
hydrodynamic hidrodinamski
hydrodynamic coefficients hidrodinamički koeficijenti
hydrodynamic forces hidrodinamičke sile
hydrodynamic speed log brzinomjer, hidrodinamički
hydrodynamics hidrodinamika
hydroelectric hidroelektrana, hidroelektrični
hydroelectric development hidroelektrično postrojenje
hydroelectric power hidroelektrična energija
hydroelectric power plant hidroelektrana
hydroelectric power plant reservoir akumulacija hidroelektrane
hydroelectric power plants hidroelektrana, hidroelektrane
hydrofinishing hidrofiniširanje
Hydrofoil hidrokrilac, krilo hidrodinamičkog oblika
hydrofoil ship hidrokrilni putnički brod
hydrogen hidrogen, vodik
hydrogen bond vodikova veza
hydrogen bonds vodikove veze
Hydrogen energy Vodikova energija
hydrogen production proizvodnja vodika
hydrogenated hidrogenirano
hydrogenation hidrogenacija
hydrogenerators turbogeneratori
hydrogeological characteristics hidrogeološke značajke
hydrogeological function of rock hidrogeološka funkcija stijena
hydrogeological parameters hidrogeološki parametri
Hydrogeological risk Hidrogeološki rizik
hydrogeology hidrogeologija
Hydrogeology of porous media Hidrogeologija porozne sredine
Hydrographic Institute Republički hidrografski institut
hydrographic ship hidrografski brod
hydrography hidrografija, hidrografije
hydrolases hidrolaze
hydrological data hidrološke podloge
hydrological parameter HIDROLOŠKI PARAMETAR
Hydrological Service Služba za hidrologiju
hydrological watershed HIDROLOŠKA RAZVODNICA
hydrology hidrologija
hydrolysis hidroliza
hydrolytic hidrolitički
Hydrolytic enzymes Hidrolitički enzimi
hydrolyzed protein hidrolizirani proteini
hydromassage hidromasaža, hidromasažom
hydromelioration facilities. hidromelioracijski objekti.
hydrometeors hidrometeori, hidrometeori (npr. kapljice kiše, magle, snježne pahuljice)
hydrometer hidrometar
hydromotor hidromotor
hydronymy hidronimija
hydropathic hidropatski, liječenje vodom
hydrophobia hidrofobija, strah od vode
Hydrophobic chemicals Hidrofobne kemikalije
hydrophor hidrofor
hydroplane hidroplan
hydroponics hidroponi
hydropower hidrotehnički, hidrotehničkog
hydropower system hidroenergetski sustav
hydrosolubility vodotopljivost
hydrosphere Hidrosfera
hydrostatic hidrostatički
hydrostatic curves dijagramni list broda
hydrostatic pressure and thermal shocks hidrostatski tlačni i toplinski šokovi
hydrostatic release device automatski uređaj za otpuštanje
hydrostatics hidrostatika
hydrotechnical tunnel hidrotehnoički tunel
hydrotechnics hidrotehnika
Hydrotecnic laboratory hidrotehnički laboratorij
Hydrotehnical land amelioration Hidrotehničke melioracije
hydrotherapy hidroterapija
Hydrothermal origin Hidrotermalan postanak
hydro-thermal treatment hidro-termički postupak
hydroxamates hidroksamati
hydroxamic acids hidroksamske kiseline
hydroxides Hidroksidi
hydroxy hidroksi
hydroxycarboxylic acids hidroksi-kiseline
hydroxyethyl hidroksietil
hydroxyindole hidroksiindol
hydroxynonenal hidroksinonenal
hydroxyprogesterone hidroksiprogesteron
hydroxypropanoate hidroksipropanoato, hidroksipropionat
hydroxy-quinoline 8-oksikinolin
hydroxytriptamine hidroksitriptamin
Hydroxyurea Hidroksiurea
Index Indeks