Index Indeks
hitch pričvrstiti, trzaj
hitch hike autostopirati
hitch-hiking autostopiranje
hither amo, naovamo, ovamo, ovdašnji, ovostrani
hitherto dosad, dovde
hitman plaćeni ubojica
hitter napadač, smečer, udarač
hitter/spiker napadač, smečer, udarac
hitter's tendencies napadačke sklonosti, sklonosti smečera
hitting udaranje
HIV virus koji uzrokuje AIDS
HIV negative HIV negativan
HIV positive HIV pozitivan
hive košnica
hive off otići
hive up nagomilati
hives koprivnjača, osip, ospe
HLA antigens HLA antigeni
HLA class II alleles aleli HLA razreda II
Hmode mod H
HMW i LMW glutenin subunits HMW i LMW podjedinice glutenina
hns hazardous and noxious substances
HO channel 384 kb/s, kanal HO
hoar inje
hoar frost inje, slabi mraz
hoard gomila, hrpa, nagomilati, zalihe
hoarder onaj tko stvara zalihe
hoarding privremena ograda
Hoards ostave
hoarfrost mraz
hoarse hrapav, promukao
hoary sijed, star
hoax lukavstvo, obmana, prijevara
hob beskrajni vijak, ploča na kamin, polica
hob nob družiti se, piti zajedno
hobble hramanje, šepati
hobby hobi, najmilija zabava, omiljena zabava, razonoda, sokol lastavičar, žurica
hobgoblin avet, kućni duh, strašilo
hobnail čavao, klinac za potkove i za cipele
hobnailed shoes cipele za planinarenje, gojzerice
hobo skitnica
hock alkoholno piće, vrsta vina
hockey hokej, igra hokeja
hocus opiti, ošamutiti
hocus pocus hokus pokus
hodge-podge smjesa
HODGKIN S DISEASE HODGKINOVA BOLEST
HODGKIN S LYMPHOMA HODGKINOV LIMFOM
Hodgkin-Huxley equation Hodgkin Huxleyeva jednadžba
Hodgkin's disease Hodgkinova bolest
hodology hodologija
hoe motika, okapati
hoed kapa
hog krmak, prasac, prase, svinja
hogan drvena koliba Navajo Indijanaca
hogging pregib
hogow izdubljen
hogshead mjera za tekućinu, veliko bure
hogy božikovina
hoist bernard sa spravama, dići, dignuti, dizalica, dizanje, dizati, jarbol, koplje, kopljeni dio zastave, podići, stijeg, uzdizanje, uzdizati
hoist a flag istaknuti zastavu, izvjesiti zastavu
hoist of flags grupa zastava, koplje
hoisting belt remenje dizalice
hoisting equipment dizala i prenosila
hoity toity ohol, uvredljiv
hold brodsko skladiste, čuvati, drška, držanje, držati, nositi, obuzdati, obuzdavanje, održati, održavati, posjed, posjedovati, sadržavati, spriječiti, vjerovati, zadržati, zadrži, zadržite, zauzimanje
hold a record držati rekord
hold back uzdržati se
hold bulkhead door vrata na pregradi skladišta
hold down držati pritisnuto
hold in custody pritvoriti
hold off ne približiti se
hold on izdržati, izdrži, pričekaj
hold reserve držati pričuvu
hold up opljačkati, prikačiti
holdall putna vreća, ranac
holdback prepreka, smetnja
holder držač, držalac, imalac, imatelj, posjednik, vlasnik, zakupnik
holder of the title titular
holder of title nositelj naslova
holding držala, držanje, holding, paket, posjed
holding company dioničarsko društvo, holding društvo
holding of two jobs rad na dva radna mjesta
holding time vrijeme zadržavanja veze, vrijeme zauzetosti kanala
holdings fundus, fundusa
holds čuva, održava, sadrži
hold-up krađa, pridržavati
hole izdubiti, izdubljen, jama, otvor, rupa, rupica, šupljina, ubušenje
hole mobility pokretljivost šupljina
holiday blagdan, dopust, godišnji odmor, praznici, praznik
holiday job posao na kraći rok, za vrijeme praznika
holiday-maker čovjek na odmoru, turist
holidays blagdani, blagdanom, godišnji odmor, odmor, praznici
holiness svetost
holism holizam
holistic kompletan, potpun
holistic approach holistički pristup
holistic experience holistički doživljaj
holistic method of hystorical analysis holistička metoda povijesne analize
holistic-analytic approach holističko-analitički pristup
Holland Holandija
hollow izdubiti, izgubljen, pećina, prazan, prazno, rupa, šupalj, šupljina, udubina
hollow-hearted neiskren
Holl-system Holl-sistem
holly božikovina
hollyhock vrtni sljez
holm oak crnika
holmium holmij
holocaust holokaust, razaranje, uništenje
Holocene Holocen, holocenske taložine
holocene sea level rise holocensko izdizanje morske razine
holograf interferometry holografska interferometrija
hologram hologram
holographic drffuser holografski raspršivač
holographic interferometry holografska interferometrija
Holographic neural networks Holografske neuralne mreže
holographic optics holografska optika
Holographic procedure Holografski postupak
holographic system holografski sustav
holography holografija
holomorphic function of a complex variable analitička funkcija kompleksne promjenjive
holster kubura
Holy svet, sveti, Svetog
Holy Bible Biblija
Holy Cross Sv. Križ
holy grail sveti gral
Holy See Sveta Stolica
holystone porozni kamen
homage poštovanje, štovanje
home boravište, dom, doma, domaći, domaćom, domovina, ići kući, kuća, kućni, obitavati, rodni kraj, stan, unutarnji, unutarnjih, unutrašnji
home address adresa mobilnog čvora, adresa staze, kućna adresa, nepromjenljiva IP adresa
home affairs unutarnji poslovi
home agent posrednik mobilnog čvora mreže
home allotmant doznaka plaće
home assets kućna imovina
home banking bankovne transakcije, bankovno poslovanje iz doma
home business environment poslovanje iz doma, rad u kućnom okružju
home care kućna njega bolesnika
home coming povratak kući
home computing kućno računalstvo
home directory polazni direktorij
home education obrazovanje kod kuće
home guard domobranstvo
home guard regiment domobranska pukovnija
home help pomoć u kući
home hospitality kućno gostoprimstvo
home location register registar vlastitih pretplatnika
home made domaći
home market domaće tržište
home networking kućno umrežavanje, mjernih, nadzornih i drugih kućnih uređaja, povezivanje komunikacijskih
home page osobna stranica, početna stranica, polazna stranica
home rule samouprava
home sickness čežnja za domom, nostalgija
home team momčad domaćin
home trade obalna plovidba
home traffic domaći promet
home use domaća uporaba
home video game kućna video igra
home video game system kucni sustav za video igre
home working rad kod kuće
home(at) doma
homeland domovina, rodni kraj
homelessness beskućništvo
homely domaće, domaćem, jednostavan, prost
homemade domaće, domaće izrade
home-made domaće, napravljen kod kuće
homemade yogurt kod kuće napravljen jogurt
homeopathic product homeopatski proizvod
homeopathy homeopatija
Homepage stranica
HomePlate Peterokut
homeroom razred
homes domove, kuća, kućama
homesickness čežnja za domovinom
homestead gospodarstvo
homeward kući, vraćati se kući
homework domaća zadaća, zadaća
homeworking kucni rad, obavljanje poslovnih zadataka iz kuće putem CMChom, rad kod kuće
homicide ubojica, ubojstvo
homilies homilije
homily prodika, propovijed
homo čovjek
homo sapiens neanderthalensis homo sapien neanderthalensis
homoadamantanone homoadamantanon
homoctyne detection detekcija s jednakom nosivom frekvencijom i frekve, homodinska detekcija
Homocysteine homocistein
homogeneity homogenost
homogeneity of materials homogenost materijala
homogeneous homogen, istovrstan, kinetika homogenih
homogeneous data homogeni podaci
homogeneous deformation homogena deformacija
homogeneous industry homogena industrija
homogeneous magnetic fields homogena magnetska polja
homogeneous random fields homogena slučajna polja
homogenious regional structure homogena regionalna struktura
homogenisation homogenizacija
homogenised liquid manure homogenizirani tekući gnoj
homogenization homogenizacija
homogenization processes homogenizacijski procesi
homogenize homogenizirati
homogenized milk homogenizirano mlijeko
homogenous homogen
homogenous cargo homogeni teret
homogenous coordinates homogene koordinate
homogenous transformations homogene transformacije
homographs homografi
homologous recombination homologna rekombinacija
homology homologija
homomorphisms homomorfizmi
homonym homonim
homonymy homonimija
Homophones Homofoni, homonimi
homophonic cipher homofona šifra, jednakozvučna šifra
homophony homofonija
homosexual homoseksualac, homoseksualan
homosexuality homoseksualnost, homoseksualnosti
homotopy homotopija
honcho drmator, gazda, glavni, kapo, šef, velika zvjerka
Hondromalacia patellae Hondromacija patele
Honduras Honduras
hone brus, brusiti
honest častan, iskren, otvoren, pošten
honestly časno, čestito, iskreno, pošteno
honesty čestitost, iskrenost, poštenje
honey med, meden
honey buzzard jastreb osičar
honey pot pička, pizda
honeycomb pčelinje saće, pčelinjeg saća
honeymoon medeni mjesec
honeysuckle kozja krv, orlovi nokti
honey-tongued slatkorječiv
honk gakati, trubiti
honor čast, počast, slava
honorable cijenjen, čestit, dostojan, uvažen
honorably časno
honorarium honorar
honorary počasan, počasni
honorary ticket počasna ulaznica
honour čast, časti, dostojanstvo, honorirati, odati počast, počast, poštovanje, poštovati
honourable častan, čestit
honourable mention javna pohvala
honoured poštovan, poštovani, štovani
honours poštuje, prihvaća, primjenjuje
hood hauba, kabanica, kaciga, kapuljača
hooded prekriven kapom, prikriven
hooded crow siva vrana, vrana pepelja
hooded gull vrsta galeba
hoodlum siledžija
hoodwink varati, zavezati oči
hoof kopito
hoofs papcima
hook kuka, prikačiti, saviti, udica, zakačiti
hook on prikačiti
hook, boat čaklja
hooked opremljen kukom, savijen poput kuke, zakrivljen
hooker lađa, ribarski brod udičar
Hooke's low Hookeov zakon
hooligan huligan, siledžija
hoop hripanje, hripati, kolut, obruč, skakutati
hooping cough hripavac, veliki kašalj
hoopoe pupavac
hooray hura živio
hoot galamiti, hukati, krik sove
hooter truba, vikač
hop hmelj, hmelj (biljka), preskok, skakanje, skakati, skakutati, skok, skoknuti
hop interference power snaga (primljenih) smetnji na dionici, snaga primljenih smetnji na dionici
hop signal power snaga (primljenog) signala na dionici, snaga primljenog signala na dionici
hop step korak-dokorak
hop-by-hop route smjer korak po korak
hope nada, nadati se, ufanje, ufati se
hopeful koji daje nade, koji se nada, pun nade
hopeless beznadan, očajan
Index Indeks