Index Indeks
hi tech visoke tehnologije
hi! hello! bog!
Hiati hijatusi
hiatus bjelina, praznina
hibernate hibernirati, prezimiti, spavati zimski san, zimovati
hibernates hibernirana
hibiscus hibiskus, hibiskusa
hiccough štucanje, štucati
hickory američki orah
hid sakrila
hidden pritajen, pritajeni, skriven
hidden Markov model skriveni Markovljev model
hidden Markov models skriveni Markovi modeli, skriveni Markovljevi modeli (HMM)
hidden terminal neotkriveni čvor mreže, prikriveni terminal
hidden unemployment prikrivena nezaposlenost
hide koža (život ), kriti se, sakrijete, sakriti, sakriti se, sakriva, sakrivanje
hide-and-seek igra skrivača
hideous gnusan, odvratan
hides and furskins industry krznarstvo
hiding batine, lemanje, skrivali, skrivanje, skrivanjem
hidrography hidrografija
hidrostatic hydrostatičko
Hidrostatics Hidrostatika
hidroxytriptamine hidroksitriptamin
hierarchic mutually synchronized network hijerarhijska uzajamno sinkronizirana mreža
hierarchic structure hijerarhijska struktura
hierarchical hijerarhijski, hijerarhijskom
hierarchical cell structure concept koncept hijerarhijskog ustroja ćelija
hierarchical coding hijerarhijsko kodiranje
hierarchical communication system hijerarhijski komunikacijski sustav, višerazinski komunikacijski sustav
hierarchical configuration of power relations hijerarhijske utjecajne konfiguracije
hierarchical knowledge representation hijerarhijsko predstavljanje znanja
hierarchical model hijerarhijski model
hierarchical network hijerarhijska mreža
hierarchical routing hijerarhijsko usmjeravanje, podataka), usmjeravanje prema hijerarhiji (paketa
hierarchical structure hijerarhijski ustroj
hierarchical structure of the knowledge base hijerarhijska struktura baze znanja
hierarchically complete source route hijerarhijski cjeloviti izvorišni smjer
hierarchy hierhiji, hijerarhija
hierarchy of educational institutions hijerarhija obrazovnih institucija
hierarchy of scientists' work values hijerarhija radnih vrijednosti znanstvenika
hieroglyph hijeroglif
higgle trgovati
higglety-pigglety kojekako, z brda z dola
Higgs boson Higgs bozon
high jak, jakom, uzvišen, velik, velikim, visok, visokim, visokog
high - speed circuit - switched data standard bežičnih pokretnih sustava druge generaci, veoma brzi prijenos podataka komutacijom kanala
high alloyed steels visokolegirani čelici
high alumina cement Aluminatni cement
high bit rate digital subscriber line digitalna pretplatnička linija velike brzine prije
high blood pressure povišeni krvni tlak
high boots čizme
high born plemenitog roda
High Commercial Court Visoki trgovački sud
High Commissioner for Refugees Visoko povjerenstvo za izbjeglice
high coupon stocks dionice s kuponom visoke vrijednosti
high defense visoki stav
high definition television televizija visoke razlučivosti (HDTV), televizija visoke rezolucije
high density gust
high density bipolar 3 code nelinearni linijski kod koji sprječava pojavu vise, vrsta linijskog koda
high density disk disk visoke gustoće zapisa
high dig gornje podlaktično odbijanje
high electron mobility transistor mikrovalni tranzistor HEMT
high energy ultrasound ultrazvuk visoke razine
high fidelity visoka kakvoća, visoka vrijednost
high forest visoka šuma
high frequency kratki val, visoka frekvencija, visoko frekventni
high handed arogantan, bahat
high jumping skok uvis
high layer compatibility kompatibilnost visokih slojeva, usklađenost visokih slojeva
high layer cover visoki layer pokrića
high level of qualification visok stupanj stručne osposobljenosti
high level protocol protokol velike složenosti, protokol visoke razine
High Magistrates Court Visoki prekršajni sud
high minded velikodušan
high pass dodavanje visokom loptom
high percentage shot siguran šut
high performance visoka djelotvornost
high performance computing and communications dio računalstva koji se bavi umreženim računalima
high performance concrete beton visokih performansi
high performance fibres vlakna visokih svojstava
high performance local area network lokalna mreža velikog kapaciteta
high pitched bahat, piskav, visok
High power ultrasound Ultrazvuk velike snage
high pressure visoki pritisak, visokotlačna
high quality veoma kvalitetan, veoma kvalitetne, visoke kakvoće
High quality food Visokokvalitetna hrana
High Range Resolution radar Visoko Dometno Rezolucijski radar
high reception visoki prijem lopte
high resolution popravak rezolucije, visoka razlučivost, visoka rezolucija
high school gimnazija, srednja škola
high schools srednje škole, srednjim školama
high set visoko dignuta lopta
high speed velike brzine
high speed circuit data brzi prijenos podataka s komutacijom kanala
high speed machining visokobrzinske obrade
high spirited hrabar
high tax visoki porez
high technologies vrhunske tehnologije
high technology visoke tehnologije
high temperature superconductors visokotemperaturni supravodiči
high tensile steel čelik povišene čvrstoće
high tide plima, visoka voda
high voltage visoki napon
high voltage probe visokonaponska sonda
high water plima, visoka voda
high waves visoki valovi
highball viski s vodom
high-definition television televizija s visokom rezolucijom
highenergy visokoenergijska fizika
higher jači, veći, visokoj, viši
higher alcohols viši alkoholi
higher court viši sud
higher education visoka naobrazba, visoke naobrazbe, Visoko obrazovanje, visokog obrazovanja, visokoškolska nastava, visokoškolsko obrazovanje
higher education institutions visokoškolske institucije
higher education reform reforma visokog obrazovanja
higher education technology tehnologija u visokom obrazovanju
higher harmonics viši harmonici
higher layer protocol protokol višeg sloja
higher learning systems viši didaktički sustavi
Higher Police School Visoka policijska škola
higher throughput algorithm algoritam veće propusnosti
higher vertebrates viši vertebrati
highest najviši, najvišim
highest order bit bit najviše razine, bit najvišeg reda
high-frequency cable visokofrekvencijski kabel
high-frequency channel visokofrekvencijski kanal
high-handed bahat
highland brdovit kraj, brdsko-planinski, gorovito zemljište
highland area brdsko-planinski prostor
highlander gorštak
high-level data link control visokorazinsko upravljanje podatkovnom vezom, vrsta bitovno usmjerenog protokola
high-level language jezik više razine, viši programski jezik
highlight osvijetliti, označiti
highlighted istaknut, istaknuto
highlighting osvjetljavanje, označavanje
highlighting text osvjetljavanje teksta
highly jako, podesno, u velikoj mjeri, visoko
highly accurate algorithms algoritmi visoke točnost
highly qualified visokokvalificiran, visokokvalificirane, visokokvalificiranih
highness uzvišenost, visina, visost
high-order višeg reda
highpass filter visokopropusni filtar
high-pitched bahat
High-pressure reciprocating pumps visokotlačne klipne pumpe
high-quality visokokvalitetan, visokokvalitetno, vrhunski, vrhunskim
high-redundant code kod velike zalihosti
high-resolution stratigraphy visoki stupanj razlučivanja
highroad drum, glavni put
high-sensitivity reactive protein visoko osjetljivi reaktivni protein
high-speed brzi
high-speed data line linija za veoma brzi prijenos podataka
high-speed data transmission veoma brzi prijenos podataka
high-speed digital subscriber line digitalna pretplatnička linija velike brzine
high-speed modem modem velike brzine
high-speed network mreža velike brzine (prijenosa)
high-speed terminal veoma brzi terminal
high-speed transport prijevoz velikim brzinama, vrlo brzi prijevoz
highstreet glavna ulica
High-Temperature Visokotemperaturna
high-temperature superconductors visokotemperaturni supravodiči
high-water peril opasnost visokih voda
Highway Autocesta, autoput, cesta, cesta prvog reda, glavni drum, kanal velike brzine, prometnica, vodilo, zajednička staza signala (iz različitih kanala)
highway code propisi o cestovnom prometu
highway microcell mikrostanica (pokretnog radija) na autocestama
highways autocesta, autoceste
high-yield visokoprinosni
higway glavna cesta, magistrala
hijacker zračni gusar
hike izlet, pješačenje, pješačiti, pješke, planinariti, šetnja
hiker izletnik, pješak, putnik koji pješači
hiking duga šetnja u prirodi, hodanje, pješačenje, planinarenje, planinarski, planinarskih, planinarskog, šetnja, šetnju
hilarious razdragan, veseo
hilarity razdraganost, veselost
Hilbert lattices Hilbertova rešetka
Hilbert space Hilbertov prostor
Hilbert transformation Hilbertova transformacija
hill brdo, brežuljak, brijeg, brijegu, uzvisina
hill farming brdska poljoprivreda
hill-forts gradišta
hills brežuljaka, brežuljci, gore, gorice, uzvisinama
hill-side padina
hilly brdski, brdskog, brežuljkast
hilly terrain model model brdovitog terena
hilt držak, ručica
him ga, mu, njega, njemu, on, ona
himem najviša korisnička adresa u spremniku, program za uporabu visokog područja memorije (hime
himn himna, vjerska pjesma
himself bez tuđe pomoći, on, on je, on sam, osobno, sam, sam sebi, se, sebe
hind košuta, nadničar, sluga, stražnji, zadnji
hind end guzica
hinder omesti, ometati, sprečavati, spriječiti, zadnji
Hindi hindski
hindmost posljednji
hindoo Hindus, hinduski, Indijac, indijski
hindrance prepreka, smetnja, zapreka
hindsight neopreznost, nišan
Hinduism hinduizam
hinge šarka, zglob
hint nagovijestiti, nagovještaj, savjet, znak
hinterland pogranična zona, priobalni pojas, zaleđe
hinterland transport prijevoz u unutrašnjost
hinting aludirati, nagoviještanja, nagoviještanje
hip bedro, bok, kuk, kuka
hip loading opterećenje grbine
hiperkinetic dysphonia hiperkinetička disfonija
hippo nilski konj
hippocampus hipokampus
Hippocrates Hipokrat
Hippocratic tradition Hipokratska tradicija
hippodrome hipodrom, trkalište
Hippolytus Hipolit
Hippoocrates Hipokrat
hippopotamus nilski konj, vodeni konj
hippuric acid hipurna kiselina
hippy hipi
hipset grbina
hire iznajmiti, najam, najmiti, nakup, zakup, zakupiti
hire purchase unajmljivanje na otplatu
hired iznajmljen, iznajmljuje se, unajmljen
hiring iznajmljivanje
hirsute čupav, dlakav, kosmat
hirsutism hirzutni
his njegov, njegovih, svoj, svoje, svojeg, svojim
his own svoj, svoje, vlastiti, vlastitih
Hispanic hispanički, Hispanik
hiss bijesno protisnuti, izviždati, piskavi šum, pištati, psikanje, psikati, siktanje, siktati, zviždati
histamine histamin
histaminergic histaminergični, histaminski
histaminergic drugs histaminergici
histidine histidinsko
histochemical changes histokemijske promjene
histochemical detection histokemijsko dokazivanje
histochemistry histokemija, histologija
histogram histogram
histological changes histološke promjene
histological type histološki tip tumora
histology histologija
histomorphometry histomorfometrija
histopathological histološki
histopathological changes histopatološke promjene
histopathological effects histopatološki učinci
histopathology histopatologija, patološka histologija
Histopatology Histopatologija
historian historičar, povjesničar
historians povjesničari
historic historijski, povijesne, povijesni, povijestan
historic cost of the assets nabavna vrijednost imovine
historic flag povijesna zastava
historic geography historijska kartografija
historic site povijesni lokalitet
Historic title Historijski naslov
historic town core povijesna gradska jezgra
historic value povijesna vrijednost
historical historijski, historijsko, povijesni, povijestan
historical account povijesni prikaz
historical ancillary science pomoćne povijesne znanosti
historical and cultural heritage povijesno-kulturna baština
historical anthropology povijesna antropologija
historical basis historijska osnovica
historical core povijesna jezgra
historical demography povijesna demografija
historical fiction historiografska fikcija
historical gardens povijesni perivoji
historical geography historijska geografija
historical lexicography povijesna leksikografija
historical materialism historijski materijalizam
historical painting historijsko slikarstvo, slikarstvo historicizma
historical review historijski pregled
historical sources povIjesni izvori
historical stratification povijesna slojevitost
Historical styles historicizam
historical towns povijesni gradovi
historical values povijesne vrijednosti
Historicism historicizam, historizam, neostilovi
historicy povijesnih
histories povijesti, povijestima
historiographer povjesničar
historiographical povjesničarski
historiographical critique historiografska kritika
historiography historiografija
historism historizam
history anamneza, historija, historizam, povijesno, povijest, povijesti, priča, prošlost, prošlosti
history of cartography povijest kartografije
History of Croatian Literature povijest hrvatske književnosti
history of Croatian music povijest hrvatske glazbe
history of Croatian phraseology povijest hrvatske frazeologije
history of Europe povijest Europe
history of literature povijest književnosti
History of medicine Povijest medicine
history of music povijest glazbe
history of science povijest znanosti
history of sciences povijest znanosti
history of the Croatian language povijest hrvatskoga jezika
histriography historiografija
histrionic glumački
Histris Histri
hit glazbeni hit, hit, lupiti, nabasati, najnoviji hit, pogodak, pogoditi, pogođen, slučaj, stradavao, udar, udarac, udariti, zviznuti
hit by missiles raketiranja, raketiranje
hit man ubojica
hit the ball udariti loptu
Index Indeks