Index Indeks
hedge zaštita, živa ograda, živica
hedge-bill kosir
hedgehog jež
hedgehon jež
hedge-row živica
hedging kosir
hedging-bill kosir
hedonic hedonistički
hedonic evaluation of quality hedonistička procjena kvalitete
hedonic evaluation of yogurts hedonistička ocjena jogurta
hedonism hedonizam
hedspace technique headspace tehnika
hedyphane hedifan
heed briga, obazrivost, obratiti paž, pozornost
heedless bezbrižan, nepažljiv
heel peta, potpetica, pratiti u stop
heel details detalji strehe
heel height visina čvorišta strehe
heel of the hand korijen dlana
heeled snabdjeven
heeling moment moment nagiba, moment poprečnog nagiba
heelpiece kraj
heft teret
hefty moćan, snažan, veliki
hegemonistic discursive construct hegemonistički diskurzivni konstrukt
hegemony hegemonija, vodstvo
He-HF system He-HF sistem
heifer junica
heigh hej
heigh-o ah, oh
height rast, uzvišenost, visina, visina kota, visok, vrh, vrhunac
height above average terrain visina iznad prosječne razine
height above sea level nadmorska visina, nadmorskoj visini
heighten pojačati, povisiti, uzdići
heights visine, visini
heinous gnusan, odvratan
heir nasljednik
heiress nasljednici
heirs prijestolje
held držan, drži, držite, održava, održavaju, održavala, održavanja, polje, slika, zadrži
held ball zadržana lopta
helectite heliktit
helical-scan helikoidno pretraživanje, spiralno pretraživanje
Helicobakter pylori Helikobakter pylori
helicopter helikopter
heliocentrism heliocentrizam
heliograph heliograf
heliography heliografija
heliometer heliometar
heliport pristanište za helikopter
Helium helij
hell pakao, pakleni
Hellenic Republic Helenska Republika
Hellenism helenizam
Hellenism at the Adriatic helenizam na Jadranu
Hellenistic literature helenistička književnost
Hellenistic philosophy helenistička filozofija, helenizam
Hello bog, halo hej zdravo, pozdrav, zdravo
hello packet paket obavješćivanja (susjednih čvorova)
hello! bog!, halo?, zdravo!
helm kaciga, kolo kormila, kormilo
Helmert's lectures Helmertova predavanja
helmet kaciga, šljem
helmeted s kacigom na glavi, sa šljemom na glavi
Helmholtz's free energy Helmholtzova slobodna energija
helmsman kormilar
help kratke upute, opis naredaba, pomagati, pomoć, pomoći, pomoćne informacije, pomognem
help desk odjel za pomoć, služba informacija
Help on... pomoć oko...
help screen ekran s pomoćnim informacijama, ekran s pomoćnim informacijama (naredbama), zaslon s uputama
Help text tekst pomoći
Help! Upomoć!
helped pomogao
helper pomagač, pomoćnik
helpful koji rado pomogne, korisna, koristan
helping pomagali, pomoć
helpless bespomoćan
Helsinki Helsinki, Helsinkija
Helsinki Final Act Helsinški završni akt
Helsinki process Helsinški proces
helter skelter na vrat na nos
hem ivica, porub, rub
hem enzymes hem enzimi
hem models hem modeli
hem stitch šupljika
Hemagglutination hemaglutinacija
hematite hematit
hematocrit hematokrit
hematological hematološki
hematological and immunological findings hematološki i imunološki nalazi
hematological parameters hematološki parametri, hematološki pokazatelji
hematological profile hematološki profil
hematology hematološke vrijednosti
hematomas hematomi
hematopoiesis hematopoeza
Hematopoietic hematopoetska
hematopoietic growth factors hematopoetski faktori rasta
hematopoietic recovery hematološki oporavak
hematopoietic stem cell matičnih hematopoetskih stanica
hematopoietic stem cells hematopoetske matične stanice
hematotoxicity hematotoksičnost
hemereology hemereologija
hemicholinium hemiholinij
Hemipelagites hemipelagiti
hemisphere hemisfera, polulopta
hemispheric hemisferni
hemoblastoses hemoblastoze
hemoculture hemokultura
hemocultures hemokulture
hemodiafiltration hemodiafiltracija, hemodijafiltracija
hemodialysis hemodijaliza
hemodinamics hemodinamika
hemodynamic hemodinamika
hemodynamic changes of hand hemodinamske promjene šaka
hemodynamics hemodinamika
hemofiltration hemofiltracija
hemoglobin hemoglobin, hemoglobina
hemolytic activity hemolitička aktivnost
hemoperfusion hemoperfuzija
hemophilia hemofilija
hemopoietic malignancies hemoblastoze
hemorrhage izljev krvi, krvarenje
hemorrhagic diathesis hemoraška dijateza
hemorrhagic disease of newborn hemoragijska bolest novorođenčeta
hemorrhagic disease of the newborn hemoragijska bolest novorođenčeta
hemorrhagic infarction infarkt mozga
hemorrhoids hemoroidi, šuljevi
hemp konoplja, kudelja, kudjelja
hemp dust prašina konoplje
hen kokos, kokoš
hen harrier poljska eja, strnarica
hen hearted malodušan, plašljiv
henbane bunika
hence dakle, odakle, odatle, odavde, odsad, otud, otuda, potom, stoga, zato
henceforth od sad, odsada, ubuduće
henchman pristalica
HeNe laser laser HeNe
henhouse kokošinjac
hennomartinite hennomartinit
henpecked papučar
hep koji je u skladu s naprednim tokovima, koji vodi računa o naprednim strujanjima, koji vodi računa o naprednim strujanju
hepatectomy hepatektomija
hepatic jetreni
hepatic expression of class II antigens ekspresija antigena klase II u jetri
hepatic tumours tumori jetre
hepatitis hepatitis, upala jetre, žutica
hepatitis A hepatitis A
hepatitis B hepatitis B
hepatocarcinoma hepatokarcinom
Hepatocellular carcinoma Hepatocelularni karcinom
hepatocyte growth factor hepatocitni factor rasta
hepatocytes hepatociti
Hepatolenticular degeneration hepatolentikularna degeneracija
hepatoma hepatom
hepatopoietin Hepatopoietin
hepatopoietin protein bands hepatopoietin proteinske vrpce
hepatotocicity hepatotoksičnost
hepatucyte hepatociti
Hephaestus Hefest
heptanedione heptandion
her je, joj, nje, njen, njena, njenih, njezin, njoj, nju, ona, svoj
herald glasnik, objaviti, oglasiti, vjesnik
heraldic heraldički
heraldry heraldika
herb bilje, biljka, biljke, trava
herb brandy travarica
herb tea čaj od trava
herb(s) trava (aromatična)
herbage bilje
herbal biljni
herbarium herbarij
herbicidal activity herbicidna aktivnost
herbicidal efficacy učinkovitost herbicida
herbicidal selectivity herbicidna selektivnost
herbicide herbicid
herbicide preparation herbicidni preparat
herbicides herbicidi
herbivore biljojedi
herbs bilje, biljem, biljke, bilju
herculean herkulovski, vrlo naporan, vrlo snažan
Hercules Herkul
Hercynian Hercinik
Hercynian metamorphics hercinski metamorfiti
herd čopor, pasti stado, rulja, stado
herd conversion prijelaz na stočarstvo
herd health zdravlje stada
herdsman čoban
here amo, ovamo, ovdje, tu
here and there tu i tamo
here are su)
here is su)
hereabout ovdje, ovuda
hereabouts negdje tu, u blizini
hereafter budućnost, nadalje, od tada, odsada, otada, u nastavku, ubuduće
hereby ovim, ovime, time
hereditary naslijedan, naslijeđen, nasljedan, nasljedni, obiteljska povezanost
hereditary loading hereditarno breme
heredity nasljednost, nasljedstvo
herein o tome, ovdje
hereinafter u daljnjem tekstu
hereof o tom, oko toga
hereon na to
here's ovdje
Here's to you Na zdravlje
here's to you! cheers! na zdravlje! živjeli!
heresy hereza, krivovjerje
heretic heretik
heretical heretički
hereto dovde
heretofore do sada
hereunder ovdje, ovime, u ovom
hereupon nato
herewith ovim, s ovim
heritability heritabilitet, heritabilnost, nasljednost
heritable naslijeđen
heritage baština, baštinom, naslijedstvo, nasljedstvo, nasljeđa, nasljeđe
heritage in virtual world baština u virtualnom svijetu
heritage institutions baštinske ustanove
heritage protection zaštita kulturne baštine
Heritage theory teorija baštine
Herman the Dalmatian Herman Dalmatin
Hermann the Dalmatian Herman Dalmatin
hermaphrodite hermafrodit
hermaphroditism hermafroditizam
hermeneutic hermeneutički
hermeneutical circle hermeneutički krug
hermeneutical ethics hermeneutička etika
hermeneutics hermeneutika
Hermes Hermes
hermetic čvrsto zatvoren, hermetičan
hermeticaly sealed hermetički zatvoren
hermit pustinjak
Hermite-Gaussian function Hermite-Gaussova funkcija
hernia hernija, kila
hero heroina, heroj, junak
heroic herojski, junačan, junački
heroically herojsko
heroin heroin
heroine glavno žensko lice, heroina, heroj, junakinja
heroism heroizam, junaštvo
heron čaplja
Heron formula Heronova formula
herons čaplje
herpes herpes
herpes simplex herpes simpleks
herpes simplex virus herpes simpleks virus
herpes zoster herpes zoster
herpesvirus herpesvirusi
herpesvirus turkeys herpesvirus purana
herpesviruses herpesvirusi
herring haringa, sleđ
herring gull srebrnasti galeb
hers njen, njezin
her's nje
herse rešetka
herself ona, ona osobno, ona sama, sama sebe, se, sebe
hertz herc, herc (hertz), jedinica za frekvenciju (Hz)
Hertzian contac Hertzov dodir
Herzeg-Bosnia Herceg-Bosna
Herzegovina Hercegovina, Hercegovine
Herzegovinian countryside hercegovački pejzaž
Herzegowina Hercegovina
he's jest
hesitant neodlučan
hesitate mucati, oklijevati
hesitating neodlučan
hesitation neodlučnost, oklijevanje
Hess-Shaad model Hess-Shaadov model
heteorstrucutre heterostruktura
heteroaliphatic acids heteroalifatske kiseline
hetero-asociative NN hetero-asocijativan
heterochromatin heterokromatin
heterocycles heterocikli
heterocyclic ligand heterociklički ligand
heterocyclic propellanes heterociklički propelani
Heterocyclic quinolones Heterociklički kinoloni
heterodox heterodoksan
heterodyne heterodinski
heterodyne detection heterodinska detekcija
heterogamy heterogamija
heterogeneity heterogenitet, heterogenost
heterogeneous heterogen, nespojiv, raznorodni
heterogeneous cargo miješani teret
heterogeneous database systems heterogena baza podataka
heterogeneous gas reaction kinetics heterogenih plinskih reakcija
heterogeneous network heterogena mreža, mreža s više mrežnih protokola, raznovrsna mreža
heterogeneous sources heterogeni izvori
heterogeneous systems heterogeni sustavi
heterogenesis heterogeneza
heterogenic oxidation heterogena oksidacija
heterogenity heterogenost
heterogenous heterogen
heterogenous DBMS heterogeni sustavi
Heterointerface Heterospoj
Heterojunction bipolar transistor Heterospojni bipolarni tranzistor, razno s l cijni bipolarni tranzistor
heterojunction FET razno s l cijni unipolarni tranzistor (MFET)
heteronomy heteronomija
heteronormativity heteronormativnost, heteronormativnosti
heterophil heterofil
Heteropolycyclic dianilides Heteropoliciklički dianilidi
Heteropolycyclic diquinolones heteropoliciklički dikinoloni
heterosexual heteroseksualan
Heterostructure Heterostruktura, Hetreostruktura
heterostructures heterostrukture
heterotic pattern heterotična komplementarnost
heterotrophic heterotrofan
heterotrophic activity heterotrofna aktivnost
heterotrophic nanoflagellates heterotrofni nanoflagelati
heuristic heurističan, heuristički, koji se koristi nedokazanom spoznajom
heuristic procedures heurističke procedure
heuristic research heuristično istraživanje
heuristics heuristički algoritmi, heuristika, heuristike
hew cijepati, sjeckati, sjeći, tesati
hewing down sječa
hex natrijev heksametafosfat
hexachlorobenzene heksaklorobenzen
hexachlorocyclohexane heksaklorcikloheksan
hexachrome system heksakromni sustav, šesnaestobojni sustav
hexadecimal heksadecimalan, heksadecimalni, heksadekadski, šesnaestični
hexagon heksagon, šesterokut, šesterokutni
hexagonal šesterokutan, šesterokutnom
hexagonal cell šesterokutna stanica
hexagonal ferrites heksagonalni feriti
hexagram heksagram
hexahedron heksaedar
hexameter heksametar
hexametric heksametrički
hey ej, ej!
heyday iju!, vrhunac snage, zenit
hfo heavy fuel oil
Index Indeks