Index Indeks
gun pištolj, puška, revolver, top
gun cotton nitroceluloza
gunboat topovnjača
gun-cotton nitroceluloza
Gundulic Gundulić
guner topnik
gunfire pucnjava
gunman plaćenik
Gunn diode Gunnova dioda, mikrovalna aktivna komponenta
Gunn diode oscillator oscilator s Gunnovom diodom
Gunn effect Gunnov efekt, Gunnov učinak
gunner artiljerac
gunpowder barut
guns oružje, topove
g-unsaturated polycyclic ketones g-nezasićeni policiklički ketoni
gunshot domet puške
gunt groktati
gunwale rub čamca
gurgle grgljati, grgotati, žubor
guru guru
GURU-shell GURU-ljuska
gush izliti se, jaka kiša, kuljati, mlaz
gushing kuljanje
gust nalet vjetra, nalet vjetra, pljusak, udar vjetra, udarac vjetra, vihor vjetra, zapuh
gustbook knjiga gostiju
gusto sklonost, ukus
gusty buran, vjetar na refule, vjetrovit
gut crijevo, opustošiti, žica
gutta percha gutaperča
gutta-percha gutaperka
gutter dno, izdubiti, izolučiti, krovni žlijeb, odvodni kanal, oluk, slivnik, uvezna margina, žlijeb
gutterway tava za prikupljanje
guttle žderati
guttler žderonja
guttural grlen, grleni
gutturally guturalan
guy brk samarice, čovjek, konop za učvrščivanje, momak, uzda teretnog uređaja
guy (crane) brk, uzda teretnog uređaja, uže (dizalice)
guy block kolotur brka teretnog uređaja
guy crane uže dizalice
guy lines zatezaljke
guy tackle pendant uže teklaca brka
guy winch vitlo brka
Guyana Gvajana
guys dečki, momci
guzica ass, asshole
guzzle bančenje, lokanje, lokati, žderanje
guzzler žderonja
gym dvorana za vježbanje s utezima, gimnastika, teretana, trim-kabinet, trim-kabinetom
gymnasioum gimnazija
gymnasium dvorana za vježbanje s utezima, gimnastička dvorana, gimnazija, teretana, vježbaonica
gymnast gimnastičar
gymnastics fiskultura, gimnasticirati, gimnastička, gimnastika, tjelovježba
gym-shoes fiskulturu, gimanstičke papuče, papuče za gimnastiku
gynaecologist ginekolog
gynaecology ginekologija
gynasial gimnastički
gynecological cancers ginekološki karcinom
Gynecologist ginekolog
gynecomastia ginekomastija
gyp izmlatiti, prijevara
gyps(um) gips
gypsies cigani
gypsum Gips, sadra
gypsy Ciganin, Ciganka, Rom
gyro compas žiro kompas
gyronny heraldički stalak, stalak (heraldički)
h bomb vodikova bomba
H wave val H
H.261 standard CCITT (ITU-T) za sažimanje audio/video si, standard H.261
H.32Q standard C C ITT (ITU-T) za sažimanje videotelefon, standard H.320
h.r.h. njegovo kraljevsko veličanstvo
H10 channel kanal H10
H11 channel kanal H11
H12 channel kanal H12
habbub galama
haberdashery pozamenterija
habile spretan
habit navika, običaj, obitavati, obući, odijelo, stanje
habitable kuća, naseljiv, prikladan za stanovanje
habitat habitat, obitavalište, prebivalište, STANIŠTA, stanište
habitation stan, stanište, stanovanje
HABITATS STANIŠTA
habits navike, običaji
habitual naviknut, običan, uobičajen
habitual pattern šablona, uobičajen model
habitual residence boravište
habitually stalan, uobičajen
habituation navikavanje
habitude suština
Habsbourg Monarchy Habsburška monarhija
Habsburg Empire Habsburška monarhija
Habsburg Monarchy Habsburška Monarhija
Habsburgs Habsburgovci
hack posjekotina, rana, udariti, zasjek
hacker haker, lopov, osoba koja se iz radoznalosti bavi računalima
hackery indijanska kola s volovskom zapregom
hacking suhi kašalj
hackle grebenjača, leđno ili vratno perje pijetla, praviti umjetne muhe za ribolov, raskomadati, raspaliti koga, razbijesniti, sprava za grebenjanje, spreman na borbu, umjetna muha za ribolov
hackney jahaći konj
hackneyed otrcan
had imali, imao, morali, morao
had been bila
had his seat stolovao
had not nije, niste, nisu
had proved se pokazao
haddock koljak, vrsta bakalara
hadronic form factors hadronski form faktori
hadronic form-factors hadronski form-faktori
Haemathology Hematologija
haematological and biochemical indices hematološki i biokemijski indikatori
haematotoxicity hematotoksičnost
haemodialysis hemodijaliza
haemorrhage hemeroidi, hemoragija, izljev krvi, krvarenje
haemorrhoids hemoroidi
Haemostatic markers hemostatski biljezi
hafnium hafnij
haft drška, držak, ručka
hag baba, vještica
haggard bijedan, divlji, jastreb, mršav, oronuo, unezvjeren
haggle cjenkati se, prepirati se
hagiography hagiografija
hagionym hagionim
hagiotopography hagiotopografija
Hague Haag, Haagu
Hague chart Haaška povelja
hail grad, nepogoda, pozdravljati, tuča, živio
Hail Defence Department Odjel za obranu od tuče
hail peril opasnost tuče
hailstorm oluja s gradom
hair češljati se, dlaka, kosa, kosu, vlas
hair dresser brijač, frizer
hair gel gel za kosu
hairbrush četka za kosu
haircut rezanje kose, šišanje
hairdresser frizer
hairdresser's frizerski salon, frizerski saloni
hairdressing and beauty care frizerske i kozmetičke usluge
hair-dryer fen za kosu
haired dlake
hairiness dlakavost
hairline najtanja crta, rub čela gdje počinje rasi kosa, rub čela gdje počinje rasti kosa, tanak poput vlasi, vrlo tanka crta, vrlo tanki potez
hairstyle frizura
hairy dlakav
Haiti Haiti
hake oslić
halcyon vodomar
hale čio, dovući, snažan, zdrav
half napola, pol, pola, polovica, polovina, poluvrijeme, upola
half adjust zaokružiti
half ahead pola snage naprijed
half an hour pola sata
half astern ploa snage natrag, pola snage natrag
half breed melez
half brother polubrat
half court polovina igrališta
half court press obrana na pola terena
half duplex (half-duplex) obosmjerni neistodobni prijenos
half duplex operation obosmjerni neistodobni rad
half hearted bez oduševljenja, neodlučno
half past seven pola osam
half sister polusestra
half time poluvrijeme
half word poluriječ
half-closed poluzatvorena (veza)
half-duplex channel poludupleksni kanal, poludvosmjerni prijenos
Half-Duplex Transmission Poludupleksni prijenos)
half-life poluvijek
half-life of absorption poluvijek apsorpcije
half-life of elimination poluvijek uklanjanja
halfpenny pola penija
half-rate codec kodeks polovičnom brzinom (8kb/s), koder-dekoder govora s polovičnom brzinom
half-roll povaljka
half-speed shot lagano udareni smeč, spori smeč
half-staff pola koplja, zastava na pola koplja
half-time poluvijek, poluvrijeme
halftone nijansa, poluton
halftoning dvorazinska kvantizacija slika, furniranje slika crno bijelim elementima, polutoniranje (slika)
half-wave dipole poluvalni dipol
halfway na pola puta
halfword poluriječ
half-year polugodište
halibut konjski jezik
halitosis neugodan zadah iz usta, pokvaren dah
hall dvorana, dvorani, hodnik, predsoblje, ulaz
hallmark zlatarski znak, žig
hallo halo, halo hej, zdravo
halloween noć vještica, praznik Halloween
hall-porter vratar
halls dvorana, dvorane, hala
hallucination halucinacija
hallway hodnik, predsoblje
halm vlati i klasa
halo aureola, krug svjetlosti, oreol, vijenac
halogen halogen
halogen light source halogeni izvor svjetla
halogene substituted furanes halogen supstituirani furani
halophosphates halofosfati
halt hramati, hromost, priječiti, stanka, šepav, zastajati, zastoj
halter povodac, ular
halting hrom, kolebljiv, oklijevajući, šepajući
halve raspoloviti
halyard konopac, uže
ham but, ham, pršut, šunka
ham-and-cheese šunka i sir, šunka sa sirom
ham-and-eggs šunka s jajima
Hamburg Rules Hamburška pravila
hamburger hamburger, sendvič s kosanim mesom u okruglom pecivu
hamburger steak kosani odrezak, pljeskavica
hamburger steak stuffed with cheese pljeskavica punjena sirom
hamlet seoce, zaselak
hamlets umnožavanje, zaselaka, zaseoci
hammer bat, čekić, kladivo, kovati, pribiti, udarati, udarati čekićem
Hamming block code Hammingov blokovni kod
Hamming code Hammingov kod
Hamming distance Hammingov razmak, Hammingova udaljenost
Hamming weight Hammingova težina, Hammingova težina kodne rijeci
Hamming window Hammingov prozor
hammock mreža za ležanje
hamper spriječiti
hampered vessel brod ograničen u manovriranju
hamster hrčak
hamstring tetive koljena
hamstrings mišići pregibači noge, stražnja loza
hand dati, izručiti, kazaljka, kazaljka na satu, pomoći, predati, radnik, ruka, šaka, uručiti, vlast
hand back vratiti
hand bag torba
hand ball rukomet
hand clapping pljesak
hand drill spiter
hand function funkcija šake
hand job ručni rad
hand made ručna izrada
hand off uručiti
hand out razdijeliti
hand polishing ručno dotjerivanje
hand position položaj ruku
hand set slušalica/mikrofon poljskog telefona ili radio sta
hand signal znak rukom
hand tool ručni alat
handbag torba, torbu
hand-bag torbica
handball lopta, rukomet
hand-ball rukomet
handbook knjiga, priručan, priručnički, priručnik, priručnoj
handbooks priručnike
handcuff staviti lisičine
handcuffs lisice
handed arogantan, bez pomoći, dešnjak, dugih ruku, grabežljiv, jednoruk, lijevak, ljevoruk, na djelu, neiskren, neiskren kompliment, nepristran, nespretan, praznih ruku, spretan, žuljevitih ruku
handful koliko stane u šaku, pregršt, rukovet
hand-held electronic game igrica
hand-held remote control daljinsko upravljanje s ručnim upravljačem
handicap hendikep, hendikepirati, nezgoda, olakšica, ometati, smetnja
handicapped hendikepiran
handicapped scout hendikepirani izviđač
handicraft obrt, ručni obrt, ručni rad, rukotvorina, rukotvorstva, rukotvorstvo
handicrafts izrađevine, obrtništvo, rukotvorine
handkerchief marama, maramica, maramicu, rupčić
handle baratati, drška, držač, držak, hvatati, kvaka, manipulirate, manipulirati, mogućnost, obraditi, postupati, ručica, ručka, rukovati, upravljati
handlebar upravljač, upravljač na biciklu
handled ascender bloker
handler držač, rukovatelj, upravljački sklop
handling baratanje, korištenja, rukovanje
hand-luggage ručna prtljaga
handmade ručne izrade
handoff prekapčanje (pokretne postaje s jedne osnovne post
handout brošura, obavijest
handover predati, prekapčanje (u pokretnim komunikacijama sjedne osn
handover access burst pristupni prasak prekapčanja (u pokretnim komunika
handover execution izvršenje prekapčanja (u pokretnim komunikacijama)
hands rukama, ruke
hands off ne dirati
handset mikrotelefonska kombinacija
hands-free hands-free
handshake dogovaranje, rukovanje, usklađivanje
handshake line kanal za usklađivanje (sinkronizaciju), linija za usklađivanje
handshake program program za dogovaranje (modema i računala), program za usklađivanje
handshaking dogovaranje (modema i računala), postupak uspostave veze između uređaja, rukovanje, sinkronizacija, usklađivanje
handshaking line linija za usklađivanje, vod za usklađivanje
handsome lijep, ukusan, zgodan
handsomely fin
handsomest najljepši, najljepšom
hands-on tutorial praktični vodič
hand-transmitted vibration vibracije prenesene na ruke
handwriting rukopis
handwriting recognition raspoznavanje rukopisa
hand-written pisan rukom
handwritten signature potpis u rukopisu, rukopisni potpis
handy pogodan, praktičan, spretan, zgodan
handy vessel pogodan brod
handyman majstor za sve sitne popravke
Index Indeks