Index Indeks
groan jačati, jecaj, stenjanje
groat gruba krupica
groats krupica, prekrupan
grocer trgovac mješovitom robom
groceries mješovita roba, špecerajska roba
grocer's mješovita roba
grocery store snabdjeti
grog grog, piće od ruma
groggy koji se tetura, pijan
groin prepona, prepone, slabine
groom konjušar, mladoženja, njegovati vanjštinu, pripremati, sluga, timariti konje
grooper škarpina
groove brazda, ćud, izbrazdati, žlijeb
groovy odlično
grope pipati, tražiti slijepo
gropu as a media grupa kao medij
gross bruto, debeo, glup, loš, prost, veliki, zdepast
gross amount bruto iznos
gross capital payments bruto kapitalna plaćanja
Gross Domestic Product Bruto Domaći Proizvod, bruto društveni proizvod, bruto društvenog proizvoda
gross earnings bruto zarada
gross error gruba greška
gross investment bruto investicijska vrijednost
gross mass bruto-težina
gross national product bruto nacionalni proizvod
gross premium bruto premija
gross premium method bruto premijska metoda
gross premium policy value bruto premijska vrijednost police
gross premium valuation bruto premijsko vrednovanje
gross product brutto proizvod
gross profit bruto-dobit
gross regional product bruto regionalni proizvod
gross tonnage bruto tonaža
gross tonnage (GT) bruto tonaža
gross weight bruto težina
grosseness glomaznost
grossi groći, groši
grossly debelo
grotesgue groteska
grotesque groteska, groteskno
grotesque drama groteskna drama
grotto pećina, špilja
grouch loše raspoloženje
ground baza, igralište, list, osnova, polje, prizeman, prizemlje, razlog, smrviti, temelj, temeljiti se, teren, tlo, utemeljit, uzemljiti, zdjela, zemlja
ground anchor geotehničko sidro
ground bounce istitravanje mase
ground bus uzemljena šina
ground floor prizemlje
ground forces kopnena vojska
ground penetrating radar surveys Georadarsko mjerenje
ground plan istog, tlocrt
ground radio medium zemaljski radioground roughness
ground staff zemaljsko osoblje
ground start signalizacija povezivanjem ulaza na masu
ground station (earth station) zemaljska postaja (u satelitskom komunikacijskom s
ground surface brušena površina
ground troops kopnene snage
ground water podzemna voda, podzemne vode
Ground water protection zaštita podzemne vode
Ground water quality kvaliteta podzemne vode
ground waters podzemne vode
ground wave površinski zemaljski val
groundbait hrana za primamu ribe
grounded potkrepljene, potkrijepljen
groundedness osnovanost
grounding nasukavanje broda, uzemljenje
groundless bestemeljan, neosnovan
groundlessness bezdanost
groundnut kikiriki, orašac
groundnut oil oraščevo ulje
ground-plan tlocrt, tlocrta
grounds igrališta, nasuče, osnovanost, osnove, područje, područjima, temelji se, terenima, zdjela
grounds for believing razlozi za uvjerenje
groundsill prag
groundwater Podzemna voda, podzemne vode
ground-water podzemne vode
groundwork osnova, podloga, temelj, temelje, temelji
group družina, grupa, grupe, grupirati, postrojba, sastav, skupina, skupiti, zajednica
group address adresa skupine, grupna adresa
group analysis grupna analiza
group analysys grupna analiza
group code kod grupe
group constants generation generiranje grupnih konstanti
group decision grupno odlučivanje
group decision support systems grupni sustavi za podršku odlučivanju
group delay grupno kašnjenje, skupno kašnjenje
group depenendent knowledge grupno znanje
group farming zajedničko gospodarenje
group frame okvir grupe
group hunting traganje za slobodnom skupinom (pri uspostavljanju
group job kolektivni posao
Group of Grupa
Group of 77 Grupa 77
group of companies društvo-grupa
group of dialects narječje
group of leading industrialized countries skupina vodećih industrijaliziranih zemalja
group of speeches skupina govora
Group of Ten Grupa, Grupa 10
Group of Twenty-Four Grupa, Grupa 24
group pickup skupno podizanje (telefonske kombinacije)
group representation reprezentacija konačnih grup
group sex grupni seks
group study room grupna radna prostorija
group switch skupni komutacijski stupanj
group synchronizing sinkroniziranje binarnih digitalnih sustava, sinkroniziranje skupine
Group technology Grupna tehnologija
group travel skupno putovanje
group velocity grupna brzina, skupna brzina
group work grupni rad, kolektivni posao
grouped okupljen, okupljeni
grouper škarpina
grouping grupiranje
grouping of farms udruživanje poljoprivrednih gospodarstava
grouping of workpieces grupiranje izradaka
groupoid grupoid
groups grupa, grupama, grupe, sastavi, skupinama, skupine
groups of work operations skupine radnih operacija
groupware programska oprema za skupni rad
grouse gunđati, jarebica, lještarka, prigovaranje, škotska lještarka
grove dubrava, gaj, lug, mlada šuma, šumarak
groves lugova
grow gajiti, nastajati, porasti, postati, proizvesti, rast, rasti, razvoj, razvoja
grow old ostariti, stariti
grow together srasti
grower uzgajatelj
growing porast, rast, raste, rastenje
growing presence sve veća zastupljenost
growing properties zemljopisno podrijetlo
growl režanje, režati
growling gunđav
grown odrastao, postati, uzgojen, uzgojio
grown up odrastao, odrastao čovjek
grownig share sve veća zastupljenost
growth porast, povećanje, rast, rasta, rastu, razvitak, razvoj, starost
growth and increment debljinski rast i prirast
growth factors čimbenici rasta, činitelji rasta
growth hormone hormon rasta
growth point točka rasta
growth trend trend rasta
grub crnčiti, gusjenica, iskopati, larva, rovati
grub about kopkati
grubbiness prljavost
grubbing premium premija za krčenje zemljišta
grubby aljkav, crvljiv
grudge gunđati, neraspoloženje, zamjerati, zamjeravanje, zavidjeti
grudge-bearer zlopamtilo
grudger zavidnik
grudging škrt
gruel cicvara, kaša, stroga kazna
grueling naporan
gruelling naporan
gruelly kašast
gruesome grozan, jeziv, morbidan, odvratan, sablastan, strašan
gruesomely grozno, jezivo, morbidno, odvratno, sablasno, strašno
gruff grub, osoran
grumble gunđanje, gunđati, mrmljati, mumlanje, prigovaranje, prigovarati, zanovijetati
grumbler gunđalo, prigovaralo
grumbling čangrizav
grummet karika
grumpy gunđav, mrzovoljast
grunt groktanje, groktati, gunđanje, izraziti neslaganje, roktanje, roktati
grunter krmak
gruyere cheese grojer sir
gryke grajk
GSM interworking profile (of DECT) profil međusobnog rada globalnih mobilnih sustava
GSM network mreža GSM
GSM public land mobile network javna zemaljska GSM mreža pokretnih komunikacija
GSM service area područje usluge GSM sustava (u kojem je dostupna p
g-spot g-točka
GTO-thyristor GTO-tiristor
Guadeloupe Gvadalupa
guar gum  guar gum
guarantee aval, garancija, garantirati, jamčimo, jamčiti, jamstven, jamstvenog, jamstvo, zajamčiti
guarantee engineer garant, garantni strojar
guarantee fund jamčevina
guarantee repair garantni popravak
guarantee threshold zajamčeni prag proizvodnje
guaranteed garantiran, Ustavu
guaranteed income zajamčeni dohodak
guaranteed minimum price zajamčena najniža cijena
guaranteed price zajamčena cijena
guaranteed stock vrijednosni papiri za koje jamči država
guarantees garancija, garancije, jamstva
guarantees and commitments garancije i druga jamstva
guarantor garant, jamac
guaranty garancija, garantirati
guard bek, branič, čuvar, čuvati, čuvati se, garda, kondukter, straža, stražar, stražarski, stražarsku, štititi, vlakovođa, zakloniti
guard channel nadzorni kanal
guard period zaštitno razdoblje (npr. u kojem je predaja pokret
guarded čuva, čuvan
guardedness opreznost
guardian branitelj, čuvar, skrbnik, staratelj, zaštitnik
guardian angel anđeo čuvar
guardianship skrbništvo, starateljstvo
guarding čuvanje
Guatemala Gvatemala
guava gujava, plod gujave
gudgeon krkuša
guerilla gerila
guess mišljenje, nagađanje, nagađati, pogađati, pogodi, pogoditi, pretpostavljati, smatrati, sumnja
guesswork nagađanje
guest domaćin, gost, gostovanje, gostujuća, gostujući, gošća, uzvanik
guest of honour počasni gost
guest team gostujuća momčad
guestbook knjigu gostiju
guesthouse gostinjska kuća
guests goste, gosti, gostiju, gostima
guffaw bučan smije
gui grafičko sučelje
GUI - graphical user interface grafičko korisničko sučelje
guidable vodljiv
guidance rukovanje, rukovođenje, smjernica, smjernice, upravljanje, vodstvo, vođenje
guide informacija, koji upućuje, navod, pokazivati put, predvoditi, provesti, rukovanje, rukovoditi, staza križne glave, upravljati, upućivati, vodič, vodiča, vodilica, voditi, vođa, vođenje, vođica
guide book vodič
guide price orijentacijska cijena
guidebook vodič
guidebooks vodiči
GUIDEC ICC GUIDEC ICC
guided missile navođeni projektil
Guided missile systems Vođeni raketni sustavi
guideline smjernica, vodilica
guidelines natuknice, smjernice, vodilice
guidelines for the definitions of managed objects smjernice za definiranje upravljanih objekata
guides navodi, vodiči, vodilice
guiding usmjeravanje
guidon guidon
guild ceh
guilds obrtništva, obrtništvo
guile izdaja, prijevara
guillessness bezazlenost
guilloche pattern uzorak
guillotine giljotina
guilt grijeh, krivica, krivim, krivnja, zločin
guiltless bez krivnje, nedužan, nevin
guiltware krivim, krivnja
guilty kriv, krivnja, krivo
Guinea Gvineja, vrsta novca
guinea fowl biserka
guinea pig morsko prase, zamorac
Guinea-Bissau Gvineja Bisau
guise izgled, oblik, pojava
guitar gitara
gulch klanac, klisura
gulf bezdan, zaljev
Gulf Cooperation Council Vijeće za suradnju Zaljevskih zemalja
Gulf of zaljev
Gulf States Zaljevske zemlje
gull galeb
gull-billed tern debelokljuna čigra
gullet grlo, ždrijelo
gullible lakovjeran
gully vododerina
gulp gutljaj, progutati, veliki gutljaj
gum desni, guma, gumirati, lijepak, lijepiti, ljepilo od gume, uredsko ljepilo
gum (dental) zubno meso
gummy ljepljiv
Gumpeskal vaccine Gumpeskal vakcina
gumpheon mala pogrebna zastavica s likom lubanje
gumphion mala pogrebna zastavica s likom lubanje
gumption snalažljivost
Index Indeks