Index Indeks
alkali alkalija, alkalijski, alkalni, alkalno, lužina, lužnati
Alkali borosilicate glasses Alkalna borosilikatna stakla
alkali insoluble fluoride alkalno netopljivi fluoridi
alkali metal bromides alkalijski bromidi
alkali metal salts alkalijske kovine
alkali sulphate and chloride compounds alkalni sulfatni i kloridni spojevi
alkali-feldspar rhyolites alkalijsko-feldspatski rioliti
alkalify pretvaranje u alkalij, pretvarati u alkalij, pretvoriti u alkalij, učiniti alkalni
alkalimetric alkalimetrijski
alkaline alkaličan, alkalni, bazičan, lužnat, od alkalija
alkaline agent alkalni agens
alkaline phosphatase alkalna fosfataza
alkaline solutions alkalne otopine
alkalinity alkaličnost, alkalno svojstvo
alkalinize učiniti alkalnim
Alkalis Alkalija
alkali-soluble fluoride alkalno topljivi fluoridi
alkaloids alkaloidi
alkane alkan
alkanes alkani
alkyl halides alkilhalogenidi
alkyl halidesm alkil halogenidi
Alkylammoniumbromide Alkilamoniumbromid
Alkylation alkilacija
alkylbenzenesulphonate alkilbenzensufonat
Alkylbenzenesulphonates Alkilbenzensulfonati
alkylindole alkilind, alkilindol
all cijeli, čitav, čitavo, i pored toga, međutim, potpuno, sasvim, sav, sva, svačiji, svaki, sve, svemu, svi, svih, svim
all along čitavo vrijeme, s kraja na kraj
all appropriate documents sve potrebne isprave
all around svuda unaokolo
all at once iznenada, najedanput
all costs arising svi troškovi koji nastanu
all costs arising outside Croatia svi troškovi koji nastanu izvan Hrvatske
all day cijeli dan
all day long po cio dan, povazdan
all in all sve u svemu
all inion savezni
all interested parties sve zainteresirane stranke
all music sva glazba
all over po čitavom, svugdje
all over the world po čitavu svijetu
all port kormilo sve lijevo!
all port! kormilo sve lijevo!
all relevant information svi relevantni podaci
all right dobro, u redu
All rights reserved Sva prava zadržana
all risks klazula svi rizici
all round potpun, svestran, svestrani
all round light bijelo, navigacijsko svjetlo, vidljivo u luku horizonta od 360 stupnjeva
all round player svestrani igrač
all routes explorer okvir ispitivanja svih smjerova
all saint's day svi sveti
all sorts of things koješta
all starboard desno
all starboard! kormilo sve desno!
all the best sve najbolje
all the day long dugotrajno
all the more utoliko više
all the same svejedno
all the time čitavo vrijeme
all times stalno, uvijek
all together đuture, u đuture
allantoic acid alantoinska kiselina
allantoin alantoin
allay savladati, smanjiti, suzbiti, ublažiti, ublažiti (bol), umiriti
all-band širokopojasni
all-day cjelodnevan
all-directional u svim pravcima
allegation izgovor, navod, navođenje, tvrđenje
allege dati iskaz, izjaviti, navoditi, potvrditi, pozvati se na, tvrditi
alleged navodni, navodnim
allegedly navodno
allegiance odanost, vjernost
allegoric alegorija, alegorijski, alegorijskom, amblem
allegorical alegoričan
allegorical epic alegorijski ep
allegorical poem alegorijski ep
allegory alegorija, amblem
allegro alegro
allele alel
all-electric poticati elektrificiju, potpuno elektrificiran
all-electronic potpuno elektronski
allenes aleni
allergen alergen
allergens alergeni
allergic alergičan, alergična, alergijski
allergic bronchal asthma alergijska bronhalna astma
allergic contact dermatitis alergijski dermatitis
allergic plants alergogene biljke
Allergic reactions Alergijske reakcije
allergic rhinitis alergijski rinitis
ALLERGIC RINITIS - POLLENOSIS ALERGIJSKI RINITIS - POLINOZA
allergies alergije, alergiju
allergy alaergije, alergija, alergiju
alleviate iskorijeniti, olakšati, ublažiti, umanjiti
alleviation olakšanje, ublaženje
alleviation of sentence ublaženje kazne
alley aleja, drvored, hodnik, kuglana, prilaz kući, prolaz, prolaz kući, sokak, staza, uska ulica
All-Hallows Dan mrtvih
alliance bračna veza, bračna zajednic, bračna zajednica, pobratimstvo, rodbinstvo, savez, savezu, udruženje, udruživanje
alliance between a university veza fakulteta
alliances saveza
allidade alhidada
allied blizak, rodbinski, savezni
alligator aligator, američki krokodil
alligator clip krokodil štipaljka, krokodilska štipaljka
allight aterirati, osvijetljen, sletiti, spustiti se na zemlju, upaljen
allign davati smjer, podešavati, svrstati
alline poravnati
all-inion savezni
allision okrznuće, sudar broda sa nepokretnim predmetom, sudar broda sa objektom, udar
alliteration aliteracija
allmightiness svemogući
allocate alocirati, dodijeliti, dodjeljuju, doznačiti, namijeniti, odrediti mjesto, postaviti, pridijeliti, pridodati, rasporediti, rezervirati, rezervirati (memorijski prostor), rezervirati memorijski prostor, rezervisati, smjestiti
allocated osiguran, osigurava
allocated channel dodijeljeni kanal, pridijeljeni kanal
allocating one's own resources alociranje vlastitih sredstava
allocation alokacija, alokacija činitelja, distribucija, dodjeljivanje, doznaka, namjena, odobrenje, postupak dodjeljivanja, postupak dodjeljivanja memorijskog prostora, pridjeljivanje, raspodjela, raspoređivanje, smještanje
allocation clause izborni prag
allocation of land namjena zemljišta
allocation of leases costs alokacija troškova leasinga
allocation of resources raspodjela resursa
allocation of seats raspodjela mjesta
allocation of work raspodjela rada
allocation page stanica za dodjeljivanje, stranica dodjele
allocation unit jedinica za dodjeljivanje, osnovna jedinica diska
allochthonous alohtoni, alohtonih, alohtonija
Allochtononsstructures Alohtonestrukture
allocution besjeda, govor, svečani govor
allogeneic immunoglobulins alogenični imunoglobulini
allogenous karstic river alogena krška rijeka
allographic will alografska oporuka
allomorphm alomorf
allomorphone alomorfon
allonge alonž
allopathic alopatski
allopathy alopatija
allophone alofon
all-optical potpuno optički
Allosteric interactions Alosteričke interakcije
allot dodijeliti, doznačiti, odrediti, označiti, raspodijeliti, razdati, razdijeliti
allotment alotman, dio, dodjeljivanje, raspodjela, raspodjela (radijske frekvencije ili kanala), rata, sudbina, udes, udio
allotter dodjelijvač, dodjeljivač, raspoređivač
all-out potpun, sveopći, svestran
allow dopustiti, dopušta, dopuštati, doznačiti, dozvoliti, isplaćivati, izraziti mišljenje, omogućavanja, omogućavanje, omogući, omogućiti, priznati, pustiti, složiti se, tvrditi
allowable dopustljiv, dopušten, dopuštena, dopuštenoj, dozvoljen
allowance davanje, doplatak, dopuštanje, dopušteno odstupanje, dopuštenje, dozvola, džeparac, isplata, izdržavanje, novčana pripomoć, obrok, plata, popust, pristanak, sledovanje, sljedovanje, tolerancija, uzdržavanje
allowance for uključuje
allowances doplaci
allowances and expenses doplaci i troškovi
allowed dopušten, dopušteno, dozvoljen, omogućili
allowed cell rate dopuštena brzina prijenosa stanica
allowed stress dopušteni napon
allowing dopuštajući, dozvoljavajući, omogućujući
allows dozvoljava, omogučuje, omogućava, omogućavati
alloxan aloksan
alloxan diabetes aloksanski dijabetes
alloxan/diabetes aloksanski diabetes
alloxanic acid aloksanska kiselina
alloy legirani, legirati, legura, miješati, primjesa, slitina, slitine, smjesa
alloy properties svojstva slitina
alloy steel legirani čelik
alloyage legiranje
alloyed legiran
alloyed steel čelik (legirani)
alloying legiranje
alloys legure, slitina, slitinama, slitine, spojevi
all-pass svepropusni
all-pass filter fazni filtar, fazni filter
all-pervasive sveprožimajuće
all-points bulletin tjeralica
all-points bulletin (APB) tjeralica
all-pole filter filtar s polovima, polni filtar, svepolni filtar
all-purpose univerzalan, višenamjenski
all-purpose adhesive univerzalno ljepilo
all-risk insurance kasko osiguranje
all-risks svi rizici
all-round svestran, svuda, u svim pravcima, univerzalan
all-rounder specijalista
all-routes broadcast emisija paketa u svim smjerovima, poruka) u svim smjerovima, razašiljanje (paketa, razašiljanje poruka u svim smjerovima
all-routes discovery otkrivanje svih smjerova
allspice piment
all-subsonic čisto podzvučan
all-supersonic čisto nadzvučan
all-transistor potpuno tranzistorizovan, potpuno tranzistorski
allude aludirati, podrazumijevati, pozivati se na, skrenuti pažnju, smjerati, spominjati
allure fascinirati, mamiti, namamiti, očarati, vabiti, zavesti
allurement fasciniranost, mamljenje, očaranost, privlačnost, zavođenje
alluring primamljiv, privlačan
allusion aluzija, ciljanje, nagovještaj
allusions aluzije, smjeranja
allusive aluzivan
alluvail aquifers aluvijalni vodonosnici
alluvial aluvijski
alluvial aquifer aluvijalni vodonosnik
alluvial aquifers aluvijalni vodonosnici
Alluvial architecture Aluvijalna arhitektura
alluvial deposits Aluvijalne naslage, aluvijalni sedimenti, fluvijalne naslage
alluvial fan aluvijalna lepeza
alluvial sediments aluvijalni sedimenti
alluvial soils aluvijalna tla
alluvion taloženje
alluvium aluvij, talog
all-welded cio zavaren
ally kliker, mermerna kuglica, mramorna kugla, saveznik, sjediniti, špekula, ujediniti
allylic cation alilni kationi
all-zero filter filtar s nulama, ništični filtar, sveništični filtar
almanac alamanah, almanah, godišnjak, kalendar, zbornik
almighty bob, bog, strašan, strašno, svemoguć, užasno
almond badem, krajnik, mandula
almond butter mendula maslac
almond milk bademovo mlijeko
almond oil bademovo ulje
almonds bademi
almost gotovo, pretežno, približno, skoro, umalo
almost done gotovo završeno
alms milodar, milostinja
almshouse dom za siromahe, ubožnica
Aloarthroplastics of hip Aloartroplastika kuka
Aloarthroplasty of the hip Aloartroplastika kuka
alocation alokacije
alochthonous marine organisms alohtoni morski organizmi
aloe agava
aloe vera aloe vera
aloft gore, iznad povrišine zemlje, iznad površine zemlje
aloglothem aloglotem
ALOHA ALOHA, bok, mreža ALOHA, prva eksperimentalna paketna komutirana mreža
ALOHA capacity kapacitet ALOHA mreže
ALOHA channel kanal ALOHA
ALOHA model model ALOHA, model višestrukog pristupa ALOHA
ALOHA multiple access višestruki pristup ALOHA
ALOHA protocol protokol ALOHA
ALOHA system sustav ALOHA
ALOHA technique tehnika ALOHA
alone inokosan, osamljen, sam, sama, sami, usamljen
along duž, naprijed, pored, pruža, s kraja na kraj, sa strane, uz, uz bok (broda), uz bok broda, uzduž
along the lines of u skladu s
along with pokraj, s, sa, u društvu, u toku, u vezi s
Index Indeks