Index Indeks
fresco freska
frescoes fresaka, fresake, freska, freskama, freske
frescopainted freskirana
fresco-paintings fresco slike
fresh čist, neiskusan, nov, osvježiti, svjež, svježa, svježe, svježina
fresh cheese svježi sir
fresh fish svježa riba
fresh fruit svježe voće
fresh meat svježe meso
fresh product svježi proizvod
fresh vegetable svježe povrće
fresh water slatka voda, svježa voda
fresh water generator generator slatke vode
fresh water load line slatkovodna teretna linija
fresh waters Kopnene vode
freshen osvježiti, osvježiti se
freshet mlaz, poplava
freshly svježe
freshman brucoš
freshness svježina
freshwater slatkovodan, slatkovodna
fresh-water slatkovodan, slatkovodne
freshwater fish slatkovodna riba
fresh-water fish slatkovodna riba
fresh-water fisheries slatkovodno ribarstvo
freshwater fishing slatkovodni ribolov
fret bijes, iskrzati, išarati, mreškati, ornament, rezbarski, šara
fret saw rezbarska turpija
fretful osjetljiv, razdražljiv
fretwork razbarija, rezbarenje, rezbarija
friable drobiv, trošan
friar fratar, kaluđer, redovnik
friction nesloga, trenje, trvenje
friction characteristics tarna karakteristika
Friday petak, petkom
Fridays petak, petkom
fridge frižider, hladnjak
fried peći, pržen, pržena
fried potatoes pomfrit
friend prijatelj, prijateljica, znanac
friendless bez prijatelja
friendly ljubazan, prijateljski, prijateljskih, uslužan
friendly match prijateljska utakmica
friends prijatelji
friendship drugarstvo, prijateljstva, prijateljstvo
frigate fregata
frige frižider
fright strah, užas, zaplašiti
frighten prestrašiti, uplašiti, užasnuti, zaplašiti
frightened prestrašen, uplašen
frightful gadan, ružan, strašan, užasan
frigid frigidan, hladan, leden
frigid zone ledeni pojas
frigidity frigidnost
frill nabor, volan (haljina)
fringe granica, resa, rese, resica, rub
fringe benefit povlastice
frippery drangulije, drečavi ukrasi, prnje
Frisatic currency frizatici
frisk đipanje, poskakivanje, skok
fritter krafna, uštipak
fritter away straćiti
Friuli-Venezia Giulia Furlanija-Julijska krajina
frivolity lakomislenost
frivolous lakomislen, neozbiljan, nestašan
frizz kovrča, kovrčati, uvojak
frizzed kovrčast
frizzle cvrčati, kovrčast, pržiti se
frizzly kovrčast
frizzy kovrčast
frobenius group Frobeniusova grupa
froc haljina
frock bluza, haljina, odjeća, ogrtač
frog žaba
frogfish grdobina
frogleg žablji kraci, žablji-kraci
frolic igra, igrati se, obijest, šala, veseo
from iz, kod, od, odakle, po, podrijetlom, s, sa, Šalje, u
from afar izdaleka
from all parts of iz cijele
from all parts of .... iz cijele ...
from before od prije, otprije
from day to day iz dana u dan
from end to end iz krajnosti u krajnost
from scratch ispočetka
from that point on otada
from the iz, sa
from the date of entry into force danom stupanja na snagu
from the outset od samoga početka
from the side sa strane
from time to time povremeno
from where odakle
front čelni, čelo, fronta, ispred, lice, naprijed, pred, prednji, pročelje, sprijeda
front court prednji dio igrališta
front court specialist stručnjak za igru prednjeg reda
front dive with roll upijač naprijed s rolanjem
front door glavni ulaz, glavni ulaz kuće, prednja vrata
front end processor čelni procesor, prednji obradnik, procesor za ulaznu obradu
front end program prednji program (BBS), program za ulaznu obradu
front fence ograda ispred kuće
front line crta bojišnice
front line player igrač prednje linije
front panel indicators pokazivači na prednjoj ploči
front wall čeona stijenka
front(age) fasada
frontage širina fronte, zemljište koje međaši s ulicom, zemljište koje međaši s ulicom ili vodom
frontal čeoni, fasada, frontalni
frontal detection frontalna detekcija
front-end pristupni
frontier državna granica, granica, granica (države), granični, rubni
frontier agreements pogranični sporazumi
frontier migration pogranična migracija
frontier region pogranično područje
frontier trade pogranični promet
frontier worker pogranični radnik
frontiers granice
frontier's writers pisci granice
frontispiece glavna fasada, naslovni list
front-on frontalan
Fronto-temporal dementia Fronto-temporalna demencija
front-row player igrač prednjeg reda/
frost mraz, zamrznuti, zamrznuti se
frostbite smrzotine
frosty hladan, leden, mrazovit, studen, zamrznut
froth pjena
frown mrgođenje, namrštiti se, odbijati
frowzy koji zaudara
froze smrznuti se
frozen smrznut, smrznuta, smrznuti, smrznuti se, zamrznuti
frozen cargo ship brod za smrznuti teret
frozen orange juice smrznuti sok naranče
frozen product smrznuti proizvod
frozen sections diagnosis intraoperativna dijagnostika
fructiferous plodonosan
fructification oplođenje
fructify donositi plod
fructo-oligosaccharides inulin
fructosamin fruktozamin
fructose fruktoza
fructuous plodonosan
fructus plodovi
frugal čuvaran, jeftin, mršav, štedljiv
frugality štedljivost
fruit donositi plod, plod, uroditi, voće, voćka, voćni
fruit nectars kašasti sokovi-nektari
fruit and green-grocer's shop prodavaonica voća i povrća
fruit and vegetables voće i povrće
fruit and vineyard voćarstvo i vinogradarstvo
Fruit basket tartes on vanilla cream Košarice s voćem
Fruit cake Voćna torta, Voćne kocke, voćni kolač
Fruit chip-basket on vanilla cream Košarice s voćem na kremi od vanilije
fruit farm farma voća
fruit juice voćni sok
fruit nectars kašasti sokovi-nektari
fruit product voćni proizvod
fruit puree voćne kaše
fruit pureee voćne kaše
fruit quality kakvoća plodova
fruit ripening zoridba plodova
fruit salad voćna salata, voćni kup
fruit shop voćarna
fruit tree voćka
fruit vegetable plodonosno povrće
fruitful plodan, plodna, rodan
fruitfulness plodnost, rodnost
fruit-growing voćarstvo
fruition ostvarenje
fruit-juice voćni sok
fruitless besplodan, jalov, neplodan
fruit-picker berač voća, skupljač voća
fruits plodovi, plodovima, voća, voće, voćke
fruit-tree voćka
frumpish neuredan, staromodan
frustrate frustrirati, izigran, osujetiti, remetiti, uništiti
frustrated bespomoćan
frustration frustracija, izigravanje, izjalovljenje, napetost, osujećenje, osujećivanje, razočaranje, razočarenje
Frutti di mare salad Salata "Mediterrano" s plodovima mora, salata od plodova mora
fry ispržiti, pečenka, pečenje, peći, pržiti, pržiti se
fry in breadcrumbs pohati
fryer onaj koji prži, tava
frying pan tava
FT mass spectrometry FT spektrometrija masa
FTF algorithm FTF algoritam
FTIR spectroscopy FTIR spektroskopija
fuck jebačina, jebanje, jebati, pička, pizda, ševiti, zajebati, zajebavati, zajebavati se
fuck you odi u kurac
fuck you! jebi se!
fuck yourself odi u kurac
fucked jebano, jebeno, zajebano
fucker guzica, pička, pizda
fucking jebanje, jeben, jebeni, jebeno, ševa
fucking stupid glup k'o kurac, glup k'o ponoć
fucose fukoza
fucosyl-transferases fukoziltransferaze
fuddle pijanka
fudge gluposti, izmišljati, poslastica
fuel goriva, gorivo, ogrjev, trošak
fuel air explosive aerosol bomba
fuel and lubricants goriva i maziva
fuel cell goriva ćelija, gorivni članak
fuel cells gorive ćelije, Gorivni članci
fuel cycle ciklus goriva
fuel enrichment obogaćivanje goriva
fuel oil loživo ulje, ložno ulje
fuel oil booster pump dobavna pumpa goriva
fuel oil clarifier centrifugalni bistrilac goriva
fuel oil filter filter goriva
fuel oil heater grijač goriva
fuel oil separator centrifugalni pročistač goriva
Fuel oils loživa ulja
fuel reprocessing ponovna prerada goriva
fuel tax porez na gorivo
fuel wood drvo za ogrjev
fuels goriva
fugacious kratkovječan, prolazan
fugitive bjegunac
fugue fuga
fulfil dopuniti, ispuniti, ispunjavati, ostvariti, ostvarivati
fulfil conditions ispunjavati uvjete, zadovoljiti uvjete
fulfill ispuniti, izvesti, izvršiti, poslušati, postignuće, postignuti, udovoljiti
fulfilled ispunjen
fulfilling ispune, ispunjenje
fulfillment dovršenje, ispunjenje, izvođenje, izvršenje, ostvarenje, ostvarenje osobnih težnji, postignuće, realizacija
fulfilment ispunjenje, izvršenje
fulfilment of criteria ispunjenje kriterija
fulfilment of public contracts izvršavanje ugovora o javnim nabavama
fulfilment of requirements zadovoljavanje zahtjeva
fuliginous čađav
full cijeli, cijelo, cjelina, cjelovit, cjelovitu, debeo, nakrcano, potpun, pun, puni, punog, punopravan, punopravna, punu, sve
full access nesmetan pristup
full address puna adresa
full age punoljetan, punoljetni
full agonist potpuni agonist
full ahead svom snagom naprijed
full and expedient use potpuna i svrhovita primjena
full application potpuna primjena
full application of rules potpuna primjena pravila
full astern svom snagom natrag
full back bek
full blooded čistokrvan, punokrvan
full blown u punom cvijet
full brother pravi brat, rođeni brat
full court cijeli teren
full court press obrana po cijelom terenu
full day cjelodnevan, cjelodnevni
full detail podrobno
full duplex istodobni prijenos između dvaju uređaja, obosmjeran
full duplex transmission istodobni prijenos između dvaju uređaja, obosmjerni prijenos
full employment puna zaposlenost
full implementation potpuna provedba
full integration puna integracija
full length u prirodnoj veličini
full MFN rate of duty is applicable u cijelosti se primjenjuju carine utvrđene po nače
full motion video film, video pune brzine
full mouthed glasan, zvučan
full office premium puna bruto premija
full rate speech traffic channel govorni kanal pune brzine prijenosa (64kb/s)
full responsibility puna odgovornost
full scale kraj vrij skale, sveobuhvatan, sveobuhvatnog
full screen view pogled punog zaslona
full stop točka
full time kraj utakmice, svršetak
full up popunjeno
full verb glagol potpunog značenja
full-duplex obosmjeran, puni dupleks
Full-Duplex Transmission Puni dupleksni prijenos
fuller kovački čekić za oblikovanje, oruđe za žlijebljenje željeza
fullerenes fulereni, fullereni
fullereni fulereni
fullness izobilje, obilje, potpunost, punoća
full-time assistant prvi pomoćni trener
full-time employment zaposlenje s punim radnim vremenom
full-time job zaposlenje s punim radnim vremenom
fullword riječ
fully cjelovito, cjelovitoga, do kraja, posve, potpuno, puno, punoj, sasvim, u cijelosti, u potpunosti
fully connected mobile network pokretna mreža izravno povezanih čvorišta, potpuno povezana (pokretna) mreža
fully qualified domain name službeno ime područja (INTERNET)
fully style potpuna adresa
Index Indeks