Index Indeks
air-cell zračna stanica
air-company zračna kompanija
air-conditioned klimatiziran, klimatizovan
airconditioner erkondišn
air-conditioner aparat za pročišćavanje zraka u prostoriji
airconditioning erkondišn, klimatizacija, klimatizacije
air-conditioning klimatizacija
air-cooled zrakom hlađen
air-cooling zračno hlađenja, zračno hlađenje
air-core zračna jezgra, zračno jezgro
air-corridors zrakoplovni koridori
aircraft avijacija, avion, letilica, zrakoplov, zrakoplove, zrakoplovni, zrakoplovstvo
aircraft carrier nosač aviona, nosač zrakoplova
aircraft control unit uređaj
aircraft fleet zrakoplovna flota
aircraft maintenance održavanje zrakoplova
aircraft structures konstrukcije zrakoplova
aircraft undercarriage podvozje zrakoplova
aircrash avionska nesreća
aircrew avionska posada
air-cushion vehicle lebdjelica
air-driven pneumatski
airdrome aerodrom, uzletište
airdrop vazdušni desan, zračni desant
air-drum rezervoar zraka
airduct cjevovod zraka, rupa za zrak, zračna rupa
air-entraining agent aditiv za stvaranje zračnih pora
air-esape vjetrilo
air-extractor izbacivač zraka
airfield aerodrom, uzletište
airflow protok zraka, zračna struja
airfoil aerodinamički profil
air-force vojno vazduhoplovstvo, vojno zrakoplovstvo
air-free bezvazdušni, bezzračni, vakuumski
airgap vazdušni zazor, zračni zazor
airgauge manometar
airglow svijetlenje neba, svijetljenje neba, zračenje neba
air-ground zemlja-zrak
air-ground communication komunikacija zrak - zemlja, komunikacija zrak (letalni) - zemlja (prijamnik), komunikacija zrak-zemlja
air-hostess stjuardesa
airing ventilacija, vjetrenje, zračno sušenje
airless bez povjetarca, bezvazdušan, bezzračan
airline avionska kompanija, zračna linija
airline (company) zrakoplovna tvrtka
airline distanc zračno rastojanje
airliner linijski putnički avion
airlock plinski rezervoar
airmail vazdušna pošta, zračna pošta
air-mail avionska pošta, zračna pošta
airman avijatičar, pilot, zrakoplovac
air-mattress gumeni madrac, zračni madrac
air-operated pneumatski
air-pillow zračni jastuk
air-pipe ventilator
airplane avion, zrakoplov
airplane structures konstrukcija zrakoplova
air-pocket razrijeđen zrak, razrijeđeni zrak, vazdušna rupa, vazdušni čep, zračna rupa, zračni čep
Airport aerodrom, uzletište, zračna luka, zračno pristanište, zračnoj luci, Zrakoplovna luka
airport and PTT infrastucture aerodromska i PTT infrastruktura
airport building uzletištu, zgrada na aerodromu
airport infrastructurre infrastruktura zračnih luka
airports aerodromi, zračne luke
air-post avionska pošta
air-powered gonjen zrakom, tjeran zrakom
airproof hermetičan, zračno nepropusan, zračno nepropusno, zračno nepropustljiv
air-pump zračna pumpa, zračni šmrk
air-raid zračni napa
air-raids zračne uzbune
air-route avionska linija
airscrew elisa aviona, propeler, zračna elisa
air-service vazduhoplovna služba, zrakoplovna služba
air-shaft promajno okno, provjetravajuće okno
airship cepelin, vazdušna lađa, zračna lađa, zračni brod, zrakoplov
air-sick imati zračnu bolest
airspace zračni prostor
airspeed brzina aviona, brzina zraka
airsprung seat sjedalo sa zračnim ovjesom
airstream zračna struja
airtight hermetičan, zračno nepropusan, zračno nepropusno, zračno nepropustljiv
air-tight hermetičan
air-to-air missile raketa zrak-zrak
airtron električni dezodorans, električni dezodorator
air-tube vazdušna cijev, zračna cijev
air-valve zračni ventil
air-water interface granica faza zrak-voda
Airway dišni put, zračna linija
airy izložen vjetru, lak, lakomislen, vazdušast, vazdušni, vjetrenjast, zračan, zračni, živahan
Airy's functions Airyevae funkcije naprezanja
aisle krilo zgrade, pobočna lađa, prolaz, prolaz između sjedišta
ait ada
aivar ajvar
ajar odškrinut, odškrinuti, otškrinut, poluotvoren, pritvoren
ajudicate dosuditi
ajudication pravorijek
A-key A-ključ
akimbo podbočen
akin srodan
akinci akinđije
Akt gene gen Akt
akvastat akvastati
alabaster alabaster
alacrity hitrina, pripravnost, živahnost
alanin aminotransferase alanin aminotransferaza
alanin-aminotrasferases alanin-aminotransferaza
alanine alanin
alaninehydroxamic acid alaninhidroksamska kiselina
alarm alarm, alarmirati, alarmne, dizati uzbunu, nemir, strah, upozorenje, upozoriti, uzbuditi, uzbuna, uzbuniti, uzrujati
alarm and warning systems alarmni sustavi i sustavi uzbunjivanja
alarm annunciation dojava, oglašavanje alarma
alarm clock budilica, budilica (sat), budilnik
alarm indication signal signal dojave alarma, signal upozorenja
alarm message poruka upozorenja
alarm panel alarmna ploča
alarm signal znak uzbune
alarm system alarmni uređaj
alarm-clock budilica, budilnik
alarmed uzbunjen
alarming alarmantan
alaryngeal voice alaringealni glas
alas avaj, jao, teško meni
A-law pravilo A, zakon A nelinearne kvantizacije govornog signala
Albania Albanija, Albanije
albanian Albanac, albanski, albanski jezik
albatross albatros
albedo albedo, refleks faktor, refleksna moć, refleksni faktor
albeit iako
albendazole albendazol
albinism albinizam
albino albino
albite Albit
album album, mapa
albumen bjelance jajeta, bjelančevina, bjelanjak
albumine albumin
alcatron alkatron
Alchemy Alkemija
alcholic alkoholičar
alcogas mješavina alkan i gas, mješavina alkohola i gasa, mješavina alkohola i plina
alcohol alkohol, alkohola
alcoholic alkoholan, alkoholičar, alkoholni, alkoholnih, što sadrži alkohol
alcoholic beverage alkoholno piće
alcoholic drinks alkoholna pića
Alcoholics Alkoholizam
alcoholism alkoholizam
alcohols alkoholi
alcove prostorijica
alcoxyuracils alkoksiuracili
Aldehide Aldehid
aldehyde aldehidi
alder joha
alderman odbornik, vijećnik
aldol condensation aldolska kondenzacija
aldol condenzation aldolska kondenzacija
aldose aldoze
aldosterone biosynthetic defect aldosteron
aldoximeferrate aldoksimferat
ale englesko bijelo pivo, englesko pivo, vrsta piva
ale house pivnica
aleatory neizvjestan, slučajan
Alebraic curve Algebarska krivulja
alegoresis alegoreza
alegoric alegorijski
alehouse pivnica
aleph alef
Aleppo pine alepski bor
alergic disorders alergijske bolesti
alert alarm, alarmirati, budan, budnost, događaj koji zahtijeva trenutačnu pažnju, dovesti u stanje pripravnosti, hitar, na oprezu, oprezan, pozornost, spreman, spremnost, stanje pripravnosti, upozorenje, upozoriti, uzbuna, znak na uzbunu, živahan
alert box okvir upozorenja, prozor s upozorenjem
alert message poruka upozorenja
alerting dežurstvo, signal u pozdrava nj a, signal upozoravanja, signal uzbunjivanja, upozoravanje, uzbunjivanje
Alexandria Aleksandrija
alexia aleksija
alexipharmic antidotski
alexithymia aleksitimija
alfaalfa lucerka
alfa-anilinobenzylphosphonate alfa-anilinobenzilfosfonati
alfa-anilinobenzylphosponate alfa-anilinobenzilfosfonati
alfalfa Lucerna
alfalfa sprouts djetelina-klice, klice djetelina, klice djeteline
Alfardaws nebesa
alfa-spectrometry alfa-spektrometrija
alga alga, morska trava
alga(ae) alga
algae alge
algal growth potential potencijal rasta alga
algebra algebra, Zatvaračke algebre
algebraic algebarska, algebarski, algebarskih
algebraic approach algebarska analiza
algebraic coding algebarsko kodiranje
algebraic curve algebarska krivulja
algebraic numbers algebarski brojevi
Algebraic realization Algebarska realizacija
algebraic sign predznak
algebraic structure algebarska struktura
algebraist algebraičar, algebričar, poznavalac algebre, poznavanje algebre
algebraists algebraičari
algebras algebre
Algeria Alžir
ALGOL Algol, algoritamski jezik, programski jezik
Algonkian Algonkij
algorhythm algoritma
algorithm algoritam, ispravni postupak, ispravni postupak (pri računanju), ispravni postupak pri računanju, postupak
algorithm complexity složenost algoritama
algorithm for conversion algoritam za konverziju
algorithmic algoritamska, algoritamski
algorithmic approach algoritamski pristup
algorithmical algoritamski
algorithmist algoritmičar
Algorithms Algoritam, algoritmi
algorithm-type-instruction algoritmizacija nastave
algoritmic instructions algoritmizirana nastava
alias alias, alternativni ulaz, datoteke ili naredbe), drugačije, drugi naziv, drugo ime, inače (zvani), inače zvan, inačica, izmišljeno ime, promijenjeno ime, pseudonim, pseudonim (npr. skraćeni oblik adrese, usvojeno im, zvani
aliasing poduzorkovanje, preklapanje, prekrivanje, smetnje zbog prekrivanja
aliasing noise šum poduzorkovanja
alibi alibi
alien dalek, inozemni, izvanzemaljac, izvanzemaljski, izvanzemaljsku, stran, stranac, tuđinac, vanzemaljac
alienability otuđivost
alienable otuđiv
alienate odvraćati, otuđiti, udaljiti
alienation duševna poremećenost, duševni poremećaj, otuđenost, otuđenje, udaljavanje
alight aterirati, izići, osvijetljen, prizemljiti, sići, sjašiti, sletjeti, sletjeti-ptice, spustiti se, spustiti se na zemlju, u vatri, upaljen, zapaljen
alighting slijetanje
align davati smjer, ispraviti, podešavati, poravnanje, poravnati, poravnati se, poredati, poređati, postrojiti, pridruže, svrstati, svrstati se, uskladiti, uskladiti (poravnavanjem), uskladiti poravnavanjem, usklađivati
align character znak za poravnavanje, znak za svrstavanje
align left poravnaj nalijevo
align right poravnaj nadesno
aligned centriran, poravnat, poredan, poređan, usklađen
aligner poravnjavač
aligner bar šipka za poravnanje, šipka za poravnavanje
aligning davanje smjera
aligning key ključ za vođe, ključ za vođenje
aligning text ponavljanje teksta, poravnanje teksta u retku
alignment centriranje, linija stroja, orijentacija, podešavanje, poravnanje, poravnavanje, poravnjanje, postavljanje, postrojavanje, prilagođavanje, proširenje, ravnanje, regulacija, svrstavanje, Trasa ceste, usklađivanje, usklađivanje (poravnavanjem), usklađivanje poravnavanjem
alignment of consumer protection prilagođavanje zaštite potrošača
alignment technique tehnika poravnavanja, tehnika usklađivanja
alike isti, isto tako, jednak, na isti način, nalik, nalik na, sličan, slično
aliment hrana, izdržavanje, podrška, uzdržavanje
alimentary hranljiv, prehrambeni
alimentation alimentacija, hranjenje, izdržavanje
alimony alimentacija, hranjenje, izdržavanje, uzdržavanje
aline poravnati
alingement centričnost
aliphatic acids alifatske kiseline
aliphatic polyesters alifatski poliesteri
aliquant alikvanta
alist nagnut brod
alive bodar, koji radi, koji vrvi, osjetljiv, pod naponom, pod pritiskom, pod strujom, prijemljiv, sa strujom, u životu, živ, živahan
Index Indeks