Raspored za završni ispit (po početnim slovima prezimena):
predavaonica 001: M-P, izuzev Markač, Novotny i Prenc,
predavaonica 006: Markač, Novotny, Prenc i R-Ž,
predavaonica 101: A-G,
predavaonica 110: J-K.


Završnoj provjeri znanja pristupaju studenti s barem 37 bodova postignutih u elementima aktivnosti tijekom semestra i oba kolokvija zajedno. Za prolaznu ocjenu student mora ostvariti najmanje 5 bodova na pismenom dijelu završne provjere i najmanje 45 bodova ukupno. Završni ispit se piše u srijedu 14.2. u 9 sati. Raspored po učionicama bit će objavljen naknadno.

Ukupni rezultati nalaze se ovdje. Uvidi u kolokvij održat će se u ponedjeljak, 5. 2. u 11 sati u predavaonici 108.

Rješenja drugog kolokvija.Ovo su web-stranice kolegija Uvod u matematiku kojeg slušaju u studenti prve godine Preddiplomskog studija Matematika, smjer nastavnički, i studenti prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Matematika i fizika, smjer nastavnički. Kolegij se održava u zimskom semestru, a nastava se sastoji od četiri sata predavanja i tri sata vježbi svakog tjedna.

MaterijaliSadržaj kolegija

 • Osnove logike sudova. Sudovi. Logički veznici i složeni sudovi. Tautologija. Nužan i dovoljan uvjet. Obrat suda. Obrat po kontrapoziciji. Suprotni sud. Negacija implikacije.
 • Predikati i kvantifikatori. Predikati. Univerzalni i egzistencijalni kvantifikator. Negacija kvantifikatora.
 • Skupovi. Pojam skupa. Podskup. Jednakost skupova. Univerzalni skup. Zadavanje skupova. Partitivni skup. Booleova algebra. Particija skupa. Kartezijev produkt skupova.
 • Relacije. Pojam relacije. Parcijalni uređaj. Uređaj. Relacija ekvivalencije. Klase ekvivalencije. Kvocijentni skup. Primjeri relacija (djeljivost, kongruencije, neke relacije u geometriji) i njihova svojstva.
 • Funkcije. Pojam funkcije. Domena, kodomena i slika funkcije. Praslika. Graf funkcije. Jednakost funkcija. Restrikcija i proširenje funkcije. Injekcija. Surjekcija. Bijekcija. Permutacija skupa. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija.
 • Skupovi brojeva. Skup N. Princip matematicke indukcije. Binomna formula. Skupovi Z i Q. Skup R. Decimalni zapis realnih brojeva. Skup C. Trigonometrijski zapis kompleksnog broja. Moivreove formule.
 • Ekvipotentni skupovi. Pojam ekvipotentnih skupova. Kardinalni broj skupa. Konačni i beskonačni skupovi. Prebrojivi i neprebrojivi skupovi. Veza kardinalnih brojeva konačnih skupova sa skupovnim operacijama.
 • Prsten polinoma u jednoj varijabli. Kvadratna funkcija. Prsten polinoma. Teorem o nul-polinomu. Teorem o jednakosti polinoma. Djeljivost polinoma. Hornerova shema. Najveća zajednička mjera polinoma. Nultočke polinoma i algebarske jednadžbe. Osnovni teorem algebre. Cjelobrojni i racionalni korijeni algebarske jednadžbe. Kompleksni korijeni algebarske jednadžbe. Reducibilnost i ireducibilnost polinoma nad C i R. Vieteove formule.
 • Polinomi dviju i više varijabli. Prsten polinoma dviju varijabli. Simetrični polinomi. Osnovni teorem o simetričnim polinomima dviju varijabli. Simetrične jednadžbe. Polinomi više varijabli.
 • Racionalne funkcije i korijeni. Pojam racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke. Pojam funkcija korijena. Racionalne jednadžbe i nejednadžbe. Jednadžbe i nejednadžbe s korijenima.
 • Eksponencijalna i logaritamska funkcija. Potencije. Definicija, svojstva i graf eksponencijalne funkcije. Logaritamska funkcija kao inverzna funkcija eksponencijalne funkcije. Svojstva i graf logaritamske funkcije. Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe.
 • Hiperbolne i area funkcije. Definicije, svojstva i grafovi hiperbolnih funkcija. Area funkcije kao inverzne funkcije hiperbolnih funkcija, njihova svojstva i grafovi.

Ocjenjivanje

Pravila ocjenjivanja za akademsku godinu 2017./18. nalaze se ovdje.

Literatura

Obavezna literatura:

 • B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 1, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura:

 • B. Pavković, B. Dakić: Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • S. Kurepa: Uvod u matematiku, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
 • S. Lipschutz: Schaum's Outline of Set Theory and Related Topics, McGraw-Hill, New York, 1998.

Zadnja promjena: 13.2.2018.