Ovo su web-stranice kolegija Uvod u matematiku kojeg slušaju u studenti prve godine Preddiplomskog studija Matematika, smjer nastavnički, i studenti prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Matematika i fizika, smjer nastavnički. Kolegij se održava u zimskom semestru, a nastava se sastoji od četiri sata predavanja i tri sata vježbi svakog tjedna.

Rezultati drugog kolokvija nakon uvida s trenutnim ukupnim bodovnim stanjem nalaze se ovdje. Za uvid u rezultate potrebna je identifikacija AAI identitetom.
Studenti koji su ostvarili 36 bodova ili više imaju pravo izlaska na završni ispit. Završni ispit održat će se 13.2. s početkom u 10 sati.
Raspored po učionicama (po pońćetnim slovima prezimena):
A-Gre: 001,
Grg-Pa: 006,
Pe-Ž: 101.

Studenti prof. Muica neka ne zaborave donijeti INDEKS jer ce odmah nakon zavrsnog ispita biti upisana konacna ocjena iz kolegija.MaterijaliSadržaj kolegija

 • Osnove logike sudova. Sudovi. Logički veznici i složeni sudovi. Tautologija. Nužan i dovoljan uvjet. Obrat suda. Obrat po kontrapoziciji. Suprotni sud. Negacija implikacije.
 • Predikati i kvantifikatori. Predikati. Univerzalni i egzistencijalni kvantifikator. Negacija kvantifikatora.
 • Skupovi. Pojam skupa. Podskup. Jednakost skupova. Univerzalni skup. Zadavanje skupova. Partitivni skup. Booleova algebra. Particija skupa. Kartezijev produkt skupova.
 • Relacije. Pojam relacije. Parcijalni uređaj. Uređaj. Relacija ekvivalencije. Klase ekvivalencije. Kvocijentni skup. Primjeri relacija (djeljivost, kongruencije, neke relacije u geometriji) i njihova svojstva.
 • Funkcije. Pojam funkcije. Domena, kodomena i slika funkcije. Praslika. Graf funkcije. Jednakost funkcija. Restrikcija i proširenje funkcije. Injekcija. Surjekcija. Bijekcija. Permutacija skupa. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija.
 • Skupovi brojeva. Skup N. Princip matematicke indukcije. Binomna formula. Skupovi Z i Q. Skup R. Decimalni zapis realnih brojeva. Skup C. Trigonometrijski zapis kompleksnog broja. Moivreove formule.
 • Ekvipotentni skupovi. Pojam ekvipotentnih skupova. Kardinalni broj skupa. Konačni i beskonačni skupovi. Prebrojivi i neprebrojivi skupovi. Veza kardinalnih brojeva konačnih skupova sa skupovnim operacijama.
 • Prsten polinoma u jednoj varijabli. Kvadratna funkcija. Prsten polinoma. Teorem o nul-polinomu. Teorem o jednakosti polinoma. Djeljivost polinoma. Hornerova shema. Najveća zajednička mjera polinoma. Nultočke polinoma i algebarske jednadžbe. Osnovni teorem algebre. Cjelobrojni i racionalni korijeni algebarske jednadžbe. Kompleksni korijeni algebarske jednadžbe. Reducibilnost i ireducibilnost polinoma nad C i R. Vieteove formule.
 • Polinomi dviju i više varijabli. Prsten polinoma dviju varijabli. Simetrični polinomi. Osnovni teorem o simetričnim polinomima dviju varijabli. Simetrične jednadžbe. Polinomi više varijabli.
 • Racionalne funkcije i korijeni. Pojam racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke. Pojam funkcija korijena. Racionalne jednadžbe i nejednadžbe. Jednadžbe i nejednadžbe s korijenima.
 • Eksponencijalna i logaritamska funkcija. Potencije. Definicija, svojstva i graf eksponencijalne funkcije. Logaritamska funkcija kao inverzna funkcija eksponencijalne funkcije. Svojstva i graf logaritamske funkcije. Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe.
 • Hiperbolne i area funkcije. Definicije, svojstva i grafovi hiperbolnih funkcija. Area funkcije kao inverzne funkcije hiperbolnih funkcija, njihova svojstva i grafovi.

Ocjenjivanje

Pravila ocjenjivanja za akademsku godinu 2018./19. nalaze se ovdje.

Literatura

Obavezna literatura:

 • B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 1, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura:

 • B. Pavković, B. Dakić: Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • S. Kurepa: Uvod u matematiku, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
 • S. Lipschutz: Schaum's Outline of Set Theory and Related Topics, McGraw-Hill, New York, 1998.

Zadnja promjena: 11.2.2019.