8.RAZRED

Beskonačni periodički decimalni broj – decimalni broj koji ima beskonačno mnogo decimala,

pri čemu se jedna ili sklop više znamenki periodički ponavlja

Mješovito periodički decimalni broj – decimalni broj koji ima beskonačno mnogo decimala od kojih se decimale na početku ne ponavljaju, a zatim se jedna ili više decimala periodički ponavljaju 2.59111111

Perioda – znamenka ili znamenke koje se ponavljaju

KVIZ

 

Centralna simetrija s obzirom na točku o - preslikavanje ravnine koje svakoj točki T pridružuje

točku T' tako da je točka O plovište dužine \overline{TT'}. Točka O je centar (središte) simetrije

Centralnosimetričan lik – lik je centralnosimetričan ako ima samo jedan centar simetrije

Osnosimetričan lik – lik za koji postoji osna simetrija koja ga preslika u njega samog

Osna simetrija s obzirom na pravac – preslikavanje ravnine koje svakoj točki T pridružuje

točku T' tako da je pravac p simetala dužine \overline{TT'}. Pravac p je os simetrije

Rotacija – neka je O zadana točka ravnine, a \alpha kut. Rotacija oko točke O za kut \alpha

preslikavanje je ravnine koje svakoj točki T ravnine, različitoj od točke O , pridružuje točku T'

takvu da vrijedi: | OT | = | OT '| i kut \angle{TOT'}=\alpha

Točka O je središte (centar) rotacije , a kut \alpha je kut rotacije

Translacija – preslikavanje ravnine za vektor a koje svakoj točki T ravnine pridružuje točku T ' te ravnine tako da je \overline{TT'}=a

 

Hipotenuza – stranica nasuprot pravom kutu i najdulja stranica pravokutnog trokuta

Kocka – dio prostora omeđen sa šest sukladnih kvadrata

Kocka – kvadar kojemu su svi bridovi jednake duljine

Kvadar – dio prostora omeđen sa šest pravokutnika od kojih su po dva suprotna sukladni

Kvadar – uspravna prizma kojoj je baza pravokutnik

Kugla – tijelo omeđeno plohom koje se zove sfera. Glavni krug sfere je presječni krug kroz središte kugle.

Oplošje geometrijskog tijela – površina koju dobijemo zbrajanjem površina svih strana koja to tijelo omeđuju

Piramida – geometrijsko tijelo koje nastaje tako da se sve točke nekog mnogokuta spoje s točkom

izvan ravnine tog mnogokuta. Taj je mnogokut baza ili osnovka piramide, a točka njen vrh

Plošna dijagonala – spaja dva vrha kocke i pripada jednoj strani kocke

Pravilni tetraedar – pravilna trostrana piramida kojoj su svi bridovi jednake duljine

Prizma – geometrijsko tijelo omeđeno s dva sukladna i usporedna n-terokuta i s n paralelograma.

Sukladni mnogokuti su baze ili osnovke prizme. Paralelogrami koji omeđuju prizmu su pobočne strane

ili pobočke prizme. Sve pobočke zajedno čine pobočje. bridovi baze zovu se osnovni bridovi,

a bridovi u kojima se dodiruju po dvije pobočke zovu se pobočni bridovi.

Točke u kojima se dodiruju bridovi prizme zovu se vrhovi prizme.

Prostorna dijagonala – spaja dva vrha kocke, ali ne pripada niti jednoj strani kocke

Sfera – skup svih točaka u prostoru koje su od središta S udaljene za isti iznos r

Stožac – nastaje tako da sve točke kruga spojimo s točkom koja je izvan ravnine kruga.

Ta točka naziva se vrh stošca

Valjak – geometrijsko tijelo omeđeno dvama sukladnim krugovima koji se nalaze u usporednim ravninama

te dijelom zakrivljene plohe. Krugovi se nazivaju osnovke ili baze valjka, a zakrivljena ploha plašt valjka

 

Iracionalni brojevi – brojevi koji nisu racionalni, tj. ne mogu se zapisati u obliku razlomka

Realni brojevi – čine skup racionalni brojevi i skup svih iracionalnih brojeva.

REALNI BROJEVI

 

Kolinearni vektori – dva vektora koja pripradaju istom pravcu ili usporednim pravcima (imaju isti smjer)

Nul-vektor – vektor koji počinje i završava u istoj točki

Vektor ili usmjerena dužina– dužina za koju znamo koja joj je točka početna, a koja završna.